Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Oyj Ahola Transport Abp
Y-tunnus 2255397-6

K U T S U

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.4.2019 klo 10.00 Sokos Hotel Kaarlessa (Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

 • Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 • 1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  • Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
  • Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  • Kokouksen laillisuuden toteaminen
  • Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  3.  Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2018.

  • Toimitusjohtajan ja hallitukseen puheenjohtajan esitykset

  4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  5. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,022 euroa A-sarjan osakkeelta.  B-sarjan osakkeelta maksetaan 0,10 euroa osakassopimuksen mukaisesti. Yhteensä maksetaan osinkona 346 032,46 euroa. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 16.4.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2019.

  6. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot:
   • Hallituksen puheenjohtaja 30 000 euro per vuosi.
   • Ulkopuolinen hallituksen jäsen 15 000 euro per vuosi.
   • Konsernissa työskentelevä hallituksen jäsen 7 500 euro per vuosi.

  8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  • Nimitysvaliokunta esitää, että hallituksen jäsenten määrä olisi neljä (4) jäsentä seuraavalla toimintakaudella.

  9. Hallituksen jäsenten valitseminen

  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula.

  10. Tilintarkastajien valitseminen

  • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Kjell Berts.

  11. Tilintarkastajien palkkio

  • Esitetään että, tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan

  12. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen

  • Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että nimitysvaliokuntaan valitaan Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Benny Haga.

  13. Kokouksen päättäminen

 • Yhtiökokousasiakirjat
 • Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n kotisivuilla osoitteessa www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla kotisivuilla viimeistään 22.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.4.2019 alkaen.

 • Ohjeita kokoukseen osallistujille
 • Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
 • Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2019, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  a) sähköpostin kautta [email protected]
  b) puhelimitse numeroon +358 20 7475 111 tai
  c) kirjeitse osoitteeseen Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Oyj Ahola Transport Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  4. Muut ohjeet/tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Oyj Ahola Transport Abp:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2019 yhteensä 14 571 339 A-osaketta ja 254 630 B-osaketta. A-osake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja B-osake yhteen ääneen osaketta kohden.

  Osakkeenomistajille tarjotaan kahvit kokouspaikalla klo 9.30 alkaen.

  Kokkolassa, 22 maaliskuuta 2019

  Oyj Ahola Transport Abp

  HALLITUS

  Oyj AHOLA TRANSPORT Abp Kutsu 2019

  --
  This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire

  Perheyritys Oyj Ahola Transport Abp on logistiikkakonserni, joka on toimittanut kuljetuspalveluja jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Pääasiassa Pohjoismaissa, Baltiassa ja CEE-maissa (Puola, Tshekki ja Slovakia) toimivan yhtiön vuosiliikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.Toiminta on alusta lähtien suunnattu asiakkaiden todelliset kuljetus- ja logistiikkatarpeet huomioivaan palvelutuotantoon. Ensisijainen kilpailuetumme muodostuu Online-konseptimme avulla toteutettavista asiakaskeskeisistä logistiikkaratkaisuista.