Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Konsernin puolivuosikatsaus tammikuu – kesäkuu 2019

  • Liikevaihto oli 53 153 T€ (52 647 T€)
  • Liiketulos oli 1 409 T€ (1 374 T€)
  • Tulos oli 965 T€ (894T€)
  • Tulos per osake 0,065 €
  • Oma pääoma per osake 0,64 €

Toimitusjohtajan kommentit

Ahola Transport -konsernin liikevaihto kasvoi hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana 2019 verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Kaluston parempi täyttöaste sekä kuljetusten tehostaminen paransivat myyntikatetta. Myös liiketulos parani hieman ja oli 1 409 000 euroa. Kun tulosta verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, on huomioitava että vertailujaksoon kohdistui huomattavia määrä tuloja liittyen kaluston rahoituksen uudelleenjärjestelyihin.

Road Transport-segmentin kannattavuus kaksinkertaistui, IT- ja Special Transport -segmenteillä oli heikompi volyymi- ja tuloskehitys ensimmäisen puolen vuoden aikana. Sekä IT- että Special Transport segmentit tekivät kuitenkin parempaa tulosta jakson loppua kohden.

Uusi konseptimme, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja erikoiskuljetuksiin ja asennuksiin, on saanut hyvän vastaanoton asiakkailtamme markkinoilla. Tavoitteemme, jossa keskitymme vahvasti asiakkaisiin ja toimittajiin, tuottavat tulosta paremman asiakaspalvelun ja tehokkaamman toiminnan kautta.

Markkinakehitys on edelleen vakaa markkina-alueillamme. Joitakin hidastumisen merkkejä on havaittavissa Europan markkinoilla. Tilanne Pohjoismaiden markkinoilla on kuitenkin edelleen hyvä.
Kuljettajapula on kasvava haaste koko kuljetusalalle. Työvoimapula on haaste, joka tulee ottaa vakavasti. Ahola Transport näkee kuitenkin, että oikein ratkaistuna tämäkin voi tuoda uusia mahdollisuuksia.

Vuoden alussa yhtiössä ollaan keskitytty yhä vahvemmin IT-segmenttiin, fokusoimme eri ekosysteemien rakentamiseen, joiden odotetaan tuottavan tulosta pidemmällä aikavälillä. Strateginen yhteistyö kuorma-autokonserni Scanian kanssa jatkuu semi-autonomisen ajon seuraavalla vaiheella. Yhteistyö sisältää uutta teknologiaa, joka tulee muuttamaan kuorma-auton ajamista.

Kevään aikana Ahola Transport -konserni on uudistanut rahoitusjärjestelyjä. Olemme siirtymässä factoring-rahoituksesta laskukäteiseen. Järjestely vähentää taseen loppusummaa kun sekä myyntisaatavat että pitkäaikaiset velat pienenevät. Tavoitteena on, että uudelleenjärjestely olisi toteutuksen valmistuttua neutraali vakavaraisuuden suhteen.

Näkymät vuodelle 2019

Vuoden 2019 alku on kehittynyt odotusten mukaisesti. Kysyntä markkinoilla on edelleen hyvä. Sekä teollisuuden että kaupan alalla on ollut hyvä kehitys alkuvuodesta.

Arvioimme Ahola Transport-konsernin liikevaihdon sekä liiketuloksen kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Lisätietoja:


Oyj Ahola Transport Abp

Toimitusjohtaja Hans Ahola, puh. +358 (0)44 449 4000
Talousjohtaja Niklas Kankkonen, puh. +358 (0)40 922 4321

Hyväksytty neuvonantaja:

Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40

Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 30.6.2019 olivat 3 730 t€ (5 360 t€). Konsernin korolliset velat olivat 2 413 t€ (4 871 t€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 278 t€ (260 t€), joista 191 t€ oli aineellisiin ja 87 t€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 526 t€ (472 t€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 187 t€, liikearvon poistot 101 t€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 238 t€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 30.6.2019 olivat 9 472 t€ (8 311 t€). Osakepääoma oli 1 363 t€ (1 363 t€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 8 104 T€ (6 943 t€). 

Osakepääoma 30.6.2019 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

30.6.2019 konsernin palveluksessa oli 209 henkilöä.

Omistajarakenne

Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.

Sisäpiirin omistukset

Johdon omistukset 30.6.2019     
Nimi Tehtävänimike Osakelaji AOsakelaji B
Hans Ahola Toimitusjohtaja--
Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja11 00019 300
Jukka Karhula Hallituksen jäsen--
Ida Saavalainen Hallituksen jäsen-13 700
Nils Ahola Hallituksen jäsen  
Jonas Ahola Tj, Special, konsernijohto-36 000
Mika Sorvisto Kehitysjohtaja, konsernijohto-6 100
Åke Nyblom Johtaja, kuljetus, konsernijohto-8 100
Tommi Hollström Tj, Attracs, konsernijohto280 189-
Niklas Kankkonen Talousjohtaja, konsernijohto--

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola omistavat kaikki Oy Ahola Group Ab:n osakkeet per 30.6.2019.


Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee taloustietoa seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2019                        14.helmikuuta 2020

            
Tuloslaskelma          
Konserni           
(€)           
            
            
      1.1.2019 1.1.2018 1.1.2018 
       - 30.6.2019  - 30.6.2018  - 31.12.2018 
            
            
Liikevaihto     53 153 52 647 99 534 
            
Liiketoiminnan muut tuotot    462 1 086 2 745 
            
Materiaalit ja palvelut    -41 651 -42 138 -80 190 
Henkilöstökulut     -5 571 -5 179 -10 083 
Poistot ja arvonalentumiset    -526 -472 -998 
Liiketoiminnan muut kulut    -4 458 -4 570 -8 809 
            
Liiketulos     1 409 1 374 2 199 
            
Rahoitustuotot ja -kulut    -181 -215 -345 
            
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   1 227 1 159 1 854 
            
Verot     -275 -250 -366 
            
Vähemmistöosuudet    12 -15 -63 
            
Tilikauden tulos    965 894 1 425 
            


          
Tase         
Konserni         
(€)         
          
          
          
     30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
          
Vastaavat         
          
Pysyvät vastaavat        
Liikearvo    779 513 935
Muut aineettomat hyödykkeet   483 543 500
Aineelliset hyödykkeet   2 029 1 716 2 096
Sijoitukset    463 148 463
Lainasaamiset    125 0 0
Pysyvät vastaavat yhteensä   3 878 2 920 3 994
          
Vaihtuvat vastaavat        
Vaihto-omaisuus        
Tavarat    167 405 512
Vaihto-omaisuus yhteensä   167 405 512
          
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset    13 667 15 126 15 614
Muut saamiset ja siirtosaamiset   3 267 2 742 2 442
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  16 934 17 868 18 056
          
Kassa ja Pankki        
Pankkisaamiset   3 730 5 360 3 530
Kassa ja Pankki yhteensä   3 730 5 360 3 530
          
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   20 831 23 633 22 098
          
Vastaavat yhteensä   24 709 26 553 26 092
          


Tase         
Konserni         
(€)         
          
          
          
     30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
          
Vastattavat         
          
Oma pääoma         
Osakepääoma    1 363 1 363 1 363
Vararahasto    4 5 0
Vapaan oman pääoman rahasto   6 312 6 657 6 656
Edellisten tilikausien voitto   828 -608 -602
Tilikauden tulos    965 894 1 425
Oma pääoma yhteensä   9 472 8 311 8 847
          
Vähemmistöosuudet   181 46 153
          
Vieras pääoma        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Velat luottolaitoksille   1 883 4 821 5 260
Muut velat    406 251 258
Pitkäaikaiset velat yhteensä   2 289 5 072 5 518
          
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Velat luottolaitoksille   530 120 830
Ostovelka    8 712 9 254 7 314
Muut velat ja siirtovelat   3 526 3 750 3 430
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  12 768 13 124 11 574
          
Vieras pääoma yhteensä   15 057 18 196 17 092
          
Vastattavat yhteensä   24 709 26 553 26 092


          
Rahoituslaskelma        
Konserni         
(€)         
          
     1.1.2019 1.1.2018 1.1.2018
Rahoituslaskelma    - 30.6.2019  - 30.6.2018  - 31.12.2018
          
Liiketoiminnan rahavirta:        
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä  1 227 1 159 1 854
  Oikaisut         
  Suunnitelmien mukaiset poistot  526 472 998
  Rahoitustuotot ja -kulut   181 215 345
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia  1 934 1 846 3 197
          
  Käyttöpääoman muutokset        
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset  1 122 -809 -974
  Muutokset vaihto-omaisuudessa  345 -127 -234
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 1 466 1 585 -698
  Käyttöpääoman muutokset   2 934 649 -1 906
          
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja  4 868 2 495 1 291
          
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut  -247 -258 -438
  Saadut korot liiketoiminnasta   66 43 93
  Verot    -275 -250 -366
Liiketoiminnan rahavirta (A)   4 412 2 030 580
          
Investointien rahavirta :        
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -278 -260 -869
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä  20 552 582
  Lainasaamisten muutokset   -125 0 0
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   0 -199 -1 108
Investointien rahavirta(B)   -383 93 -1 395
          
Rahoituksen rahavirta :        
  Maksullinen osakeanti   40 0 0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset  -300 -154 546
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset  -3 229 -344 64
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset  0 0 0
  Maksetut osingot ja voitonjako   -346 -235 -235
Rahoituksen rahavirta (C)   -3 835 -733 375
          
Valuuttakurssiero   5 0 0
          
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)  200 1 390 -440
          
Kassavarat tilikauden alussa   3 530 3 970 3 970
Kassavarat tilikauden lopussa   3 730 5 360 3 530
Kassavarojen muutokset   200 1 390 -440


Avainluvut    
Konserni    
  1.1.20191.1.20181.1.2018
   - 30.6.2019 - 30.6.2018 - 31.12.2018
Kannattavuus    
Liikevaihdon muutos 0,96 %6,27 %1,13 %
Liiketulos % 2,65 %2,61 %2,21 %
Kauden tulos % 1,81 %1,70 %1,43 %
     
Pääoman rakenne    
Oma pääoma (T€) 9 4728 3118 847
Taseen loppusumma (T€) 24 70926 55326 092
Korolliset velat (T€) 2 4134 8716 090
Omavaraisuusaste 38,33 %31,30 %33,91 %
Velkaantumisaste 25,48 %58,61 %68,84 %
Käteisvarat (T€) 3 7305 3603 530
     
Sijoitukset    
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 278260869
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin 01991 108
     
Henkilökunta    
Henkilökunnan keskiarvo 209219209
     
Osakkeet    
Osakkeiden lukumääräA-osakkeet14 571 33914 571 33914 571 339
 B-osakkeet254 630254 630254 630
 Yhteensä14 825 96914 825 96914 825 969
     
Tulos per osake 0,0650,0600,096
Oma pääoma per osake 0,640,560,60

Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                     Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                         Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                  Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                 Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                             Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                               Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                 Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                     Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osakkeiden lukumäärä                        Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                     Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                       Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä

Liite

Perheyritys Oyj Ahola Transport Abp on logistiikkakonserni, joka on toimittanut kuljetuspalveluja jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Pääasiassa Pohjoismaissa, Baltiassa ja CEE-maissa (Puola, Tshekki ja Slovakia) toimivan yhtiön vuosiliikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.Toiminta on alusta lähtien suunnattu asiakkaiden todelliset kuljetus- ja logistiikkatarpeet huomioivaan palvelutuotantoon. Ensisijainen kilpailuetumme muodostuu Online-konseptimme avulla toteutettavista asiakaskeskeisistä logistiikkaratkaisuista.