Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
25.8.2021 klo 10.50 (EEST)
 
PARTNERA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2021 (TILINTARKASTAMATON):
PARTNERA KASVAA SUUNNITELLUSTI - KPA UNICONIN YRITYSKAUPPA KASVATTI LIIKEVAIHTOA
KIRJANPIDON LAADINTAPERIAATTEEN MUUTOS 1.1.2021 ALKAEN
Yhtiö on päättänyt muuttaa arvopaperikaupan esittämistapaa siten, että arvopaperikaupasta saadut voitot tai tappiot esitetään rahoituskuluissa rahoitustuottoina ja -kuluina. Aiemmin arvopaperikaupan myyntituotot on esitetty yhtiön liikevaihtona ja hankintamenot materiaali- ja palveluostoina. Yhtiön taseessa arvopaperien esittämispaikka vaihtuu vaihto-omaisuudesta rahoitusarvopapereihin. Arvopaperikauppaan liittyvä esitystavan muutos selkeyttää ja kuvaa jatkossa paremmin konsernin liiketoimintaa. Esitystavan vaikutus vuoden 2020 liikevaihtoon on -20,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoon -0,1 miljoonaa euroa, mutta esitystavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön tilikauden tulokseen. Esitystavan vaikutus vertailukauden 1.1. - 30.6.2020 liikevaihtoon on -10,0 miljoonaa euroa ja liikevoittoon 0,9 miljoonaa euroa, mutta esitystavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön vertailukauden tulokseen. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta esittämistapaa.
Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.
Due2Energy Oy -konsernin (jäljempänä KPA Unicon) osalta esitetyt luvut ovat kaudelta 1.5.2021 - 30.6.2021.
 

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI
 • Partnera-konsernin liikevaihto oli 23,0 (14,3) miljoonaa euroa, kasvua 60,4 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin liikevaihdosta 12,1 miljoonaa euroa muodostui Foamit Groupin liikevaihdosta ja 10,9 miljoonaa euroa KPA Uniconin liikevaihdosta.
 • Käyttökate 3,4 (3,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto 1,2 (2,2) miljoonaa euroa.
 • Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 (2,2) miljoonaa euroa, muutos -23,8 prosenttia vertailukaudesta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,04) euroa.
 • Oman pääoman annualisoitu tuotto oli 4,5 (4,4) prosenttia.
 • Huhtikuussa 2021 Partnera hankki puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n.
 • Toukokuussa 2021 Partnera maksoi osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,11 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 4.5.2021.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Yhtiö säilyttää julkaistun ohjeistuksen ennallaan.

Partnera arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan huomattavasti edellisvuodesta (31,1 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (4,9 miljoonaa euroa vuonna 2020). Vuoden 2020 luvuissa on otettu huomioon edellä mainittu kirjanpitotavan muutos.

Vuoden 2020 operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä, joita olivat emoyhtiön pörssilistautumisen kustannukset 0,6 miljoonaa euroa ja Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyvät tuotot 3,1 miljoonaa euroa.

Suuri osa odotetusta liikevaihdon kasvusta liittyy 28.4.2021 julkistettuun yrityskauppaan, jolla Partnerasta tuli KPA Uniconin pääomistaja.

Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|miljoonaa euroa |H1/2021 *|H1/2020 *|2020 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Liikevaihto | 23,0 | 14,3 |31,1 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Käyttökate | 3,4 | 3,8 |10,8 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|% liikevaihdosta | 14,9 | 26,7 |34,6 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Liikevoitto | 1,2 | 2,2 | 7,4 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|% liikevaihdosta | 5,1 | 15,4 |23,8 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja| 1,7 | 2,2 | 7,8 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|% liikevaihdosta | 7,4 | 15,5 |24,9 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Tilikauden tulos | 1,6 | 1,5 | 6,1 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|% liikevaihdosta | 7,0 | 10,7 |19,5 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Tulos/osake, euroa | 0,04 | 0,04 |0,17 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Taseen loppusumma | 168,5 | 110,2 |111,7|
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Investoinnit | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Henkilöstön lukumäärän kauden lopussa | 276 | 70 | 67 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Oma pääoma | 70,0 | 67,9 |72,4 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Oman pääoman tuotto annualisoitu, % | 4,5 | 4,4 | 8,5 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Oma pääoma/osake, euroa | 1,94 | 1,88 |2,00 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Omavaraisuusaste, % | 45,7 | 63,6 |66,7 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+
|Osinko/osake, euroa | | |0,11 |
+-----------------------------------------+---------+---------+-----+

*Tilintarkastamaton

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Partneran strategian mukainen liiketoimintakonsernin rakentaminen eteni hyvin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronaviruspandemian aiheuttamista yhteiskunnallisista haasteista huolimatta. Katsauskauden liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti KPA Uniconin yrityskauppa ja touko-kesäkuun ajalta kirjattu liikevaihto. Foamit Groupin liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Foamit Groupin liikevaihdon kertymiseen vaikuttivat alalle tyypillinen kausivaihtelu ja suurten asiakasprojektien ajoittuminen. Vuonna 2021 talvikausi oli sekä Suomessa että Ruotsissa merkittävästi pidempi kuin vertailukaudella 2020, jolloin osa hankkeista jatkui läpi vuoden keskeytyksettä. Pitkittyneestä talvesta johtuen hankkeita siirtyi katsauskaudelta myöhempiin ajankohtiin, lisäksi koronaviruspandemian vuoksi hankkeita on siirretty tai jopa peruttu. Vaahtolasin kysyntä kehittyi positiivisesti katsauskauden loppua kohti ja vaahtolasin tuotanto on toteutunut Suomessa suunnitellun mukaisesti. Ruotsissa vaahtolasin valmistuksessa oli tilapäinen tuotantotekninen ongelma, mutta siitä huolimatta markkinakysyntä pystyttiin tyydyttämään. Tuotannon ja toiminnan kehitystoimenpiteet jatkuivat Foamit Groupissa suunnitellusti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävin tapahtuma oli strategiamme mukainen yrityskauppa, jolla hankimme puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja KPA Uniconin. Yrityskaupan myötä konsernimme toiminta kansainvälistyi huomattavasti, sillä KPA Unicon toimii ja yrityksellä on henkilöstöä myös Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yrityskaupan myötä konsernimme henkilöstömäärä kasvoi myös merkittävästi.

KPA Unicon tuli osaksi Partnera-konsernia 1.5.2021 alkaen ja yrityksen haltuunotto on sujunut suunnitellusti. KPA Uniconin liiketoiminnan kehitykseen katsauskaudella vaikuttivat koronaviruspandemian pitkittyminen, rajoitukset liikkumisessa sekä lupakäsittelyssä ja näiden aiheuttamat viiveet asiakkaiden päätöksenteossa. Lisäksi raaka-aineiden merkittävä hinnannousu on osaltaan viivästyttänyt tiettyjen asiakasprojektien liikkeelle lähtöä. Energiantuotannon siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuviin energialähteisiin ja kiristyvät tehokkuus- ja päästövaatimukset johtavat järjestelmien uudistamiseen maailmanlaajuisesti. KPA Unicon kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään valituilla markkinoilla. Yrityksellä on meneillään toimituksia kotimaan lisäksi mm. Ranskaan, Uuteen-Seelantiin, Ruotsiin, Puolaan ja Venäjälle.

Tavoitteenamme Partnera-konsernissa on jatkaa edelleen strategiamme mukaista toimintaa ja liiketoimintakonsernimme rakentamista ja kehittämistä.

STRATEGIA

Partneran strategiana on omistaa yrityksiä murroksessa olevilla toimialoilla, kuten esimerkiksi kiertotaloudessa, energia-alalla, infrastruktuuripalveluissa ja logistiikassa. Maantieteellisesti yhtiö toimii koko Suomen alueella ja ulkomailla. Partneran liiketoiminnan ytimen muodostavat yhteiskunnan tarpeisiin tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, kuten jo olemassa olevat yhtiöt ja perustettavat yhtiöt, joita muodostuu toimintoja yhtiöitettäessä.

Partneran tavoitteena on omistaa yhtiöitä, joilla on tahto ja edellytykset kasvaa sekä tukea kestävän kehityksen tavoitteita edistäen yhteiskunnan muutosta. Partnera toimii tytäryhtiöidensä kumppanina yksin tai yhdessä muiden kumppaneiden kanssa.

Partneran tavoitteena on olla aktiivinen enemmistöomistaja, jolla on määräysvallan ylittävä omistusosuus omistamistaan yhtiöistä. Partneran liiketoiminnan ensisijainen tavoite on luoda omistamiensa yhtiöiden kautta arvoa osakkeenomistajilleen ja itselleen.

KESKIPITKÄN - PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän - pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
 • oman pääoman tuotto yli 10 %;
 • vakaa voitonjako osakkeenomistajille; ja
 • pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Nämä tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2021 oli 23,0 (14,3) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 12,1 (14,2) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 10,9 (0,0) euroa.

Konsernin käyttökate tammi-kesäkuussa 2021 oli 3,4 (3,8) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,5 (0,8) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta, joka oli 0,3 miljoonaa euroa pienempi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Foamit Groupin käyttökate oli 2,3 (3,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate 0,9 (0,0) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa 2021 oli 1,2 (2,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 (2,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 1,0 (1,8) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja vähemmistöomistusten osinkotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa suuremmat. Osakekohtainen konsernin tulos oli 0,04 (0,04) euroa osakkeelta.

Konsernin ensisijainen taloudellinen mittari on oman pääoman tuotto, joka oli 4,5 (4,4) prosenttia katsauskaudella.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 168,5 (110,2) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä 30.6.2021. Konsernin oma pääoma oli 70,0 (67,9) miljoonaa euroa eli 1,9 (1,9) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 45,7 (63,6) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyritykset on arvostettu hankintamenoon.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 11,8 (13,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden nettokassavirta oli -11,3 (4,5) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä raha- ja pankkisaamisina yhteensä 18,1 (35,2) miljoonaa euroa.

YRITYSKAUPAT

Huhtikuussa 2021 Partnera laajensi liiketoimintakonserniaan hankkimalla enemmistön puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajasta, suomalaisesta KPA Unicon Group Oy:stä. Kaupan seurauksena Partnerasta tuli KPA Uniconin pääomistaja 70 prosentin omistusosuudella. Kauppahinta 70 prosentin omistusosuudesta KPA Uniconin osakekannasta oli 15,5 miljoonaa euroa ja kauppahinta maksettiin käteisellä. Ostajana toimi Partneran perustama Due2Energy Oy, jonka vähemmistöomistajaksi tuli 30 prosentin osuudella Prounicon Service Oy. Yrityskauppa tukee Partneran strategian mukaista tavoitetta omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialalla.

Vuonna 1990 perustetulla KPA Uniconilla on pitkä kokemus kansainvälisistä laitostoimituksista. Se kehittää ja toteuttaa avaimet käteen -periaatteella energiantuotantolaitoksia, modernisoi, huoltaa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin asiakkaisiin kuuluu maailmanlaajuisesti toimivia teollisuusyrityksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia energiayhtiöitä. Yhtiön pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja sillä on henkilöstöä myös Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiöllä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 202 työntekijää.

STRATEGISET OMISTUKSET

Foamit Group Oy

Foamit Group Oy on Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy ja Hasopor AB muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

KPA Unicon Group Oy

KPA Unicon Group Oy on Due2Energy Oy:n omistama Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja. Partnera omistaa Due2Energy Oy:stä 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy 30 prosenttia.

Nordic Option Oy

Nordic Option Oy on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen alueella. Partnera omistaa Nordic Optionin osakkeista noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta, joka on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

MUUT OMISTUKSET

Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa. Se sijoittaa tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Partnera omistaa suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista.

Telebusiness InWest Oy omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista ja Partnera noin 36 prosenttia Telebusiness InWestin osakkeista.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2021 lopussa konsernin palveluksessa oli 276 (70) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 134 henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4.

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2021 perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2021. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari. Varsinaisina jäseninä jatkoivat Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen ja Minna Åman-Toivio. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sami Mäentausta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Martin Grotenfelt.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous myönsi 21.4.2021 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli 30.6.2021 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 30.6.2021 yhteensä 26 895 (26 760) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,58 (67,5) prosenttia osakkeista.

Osakkeenomistaja Osakkeita yhteensä Osakkeet, %
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 429 430 1,15
Japak Oy 402 340 1,08
Oulun Huutokauppakamari Oy 267 000 0,71
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212 500 0,57
Osuuskauppa Arina 177 850 0,48
Haloan Oy 176 851 0,47
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö 176 000 0,47
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 527 886 65,58
Muut 12 874 080 34,42
Yhteensä 37 401 966 100

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Partneran osake listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 7.9.2020.

Partneran osaketta vaihdettiin 1.1. - 30.6.2021 välisenä aikana yhteensä 1 768 290 osaketta eli 4,7 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 4,0 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,3 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 1,88 euroa per osake, ylin 2,72 euroa per osake ja kauden keskikurssi 2,18 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 86,0 miljoonaa euroa.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille sekä konserniyhtiöiden yritysriskeille. Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia konsernin toimintaympäristöön. Koronaviruspandemia vaikuttaa muun muassa raaka-aineiden hintoihin, hankkeiden aikatauluihin sekä työvoiman saantiin ja liikkuvuuteen. Tilanteen kestoa ja sen vaikutusta liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Lisäksi Partnera altistuu sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat ovat sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

  

Oulussa, 25.8.2021
Partnera Oyj
Hallitus

  

Lisätietoja:

Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: [email protected]

Partnera lyhyesti:

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat sijoittajasivut

TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Tammi-kesäkuun 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tammi-kesäkuun 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi-joulukuun luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.

 
KONSERNITULOSLASKELMA
tuhatta euroa 1.1.2021 1.1.2020 1.1.2020 -
- - 31.12.2020
30.6.2021 30.6.2020
LIIKEVAIHTO 23 009 14 340 31 106
Valmiiden ja 149 104 489
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen lisäys
(+) tai vähennys
(-)
Liiketoiminnan 73 673 4 067
muut tuotot

Materiaalit ja
palvelut
Aineet, tarvikkeet
ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -7 368 -3 991 -10 648
Varastojen lisäys (+) tai vähennys ( -116 90 252
-)
Aineet, tarvikkeet -7 484 -3 901 -10 396
ja tavarat
yhteensä
Ulkopuoliset -4 421 -2 550 -4 850
palvelut
Materiaalit ja -11 905 -6 451 -15 246
palvelut yhteensä

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 640 -1 935 -4 056
Henkilösivukulut
Eläkekulut -726 -173 -447
Muut henkilösivukulut -275 -238 -540
Henkilösivukulut -1 001 -411 -986
yhteensä
Henkilöstökulut -4 642 -2 347 -5 043
yhteensä

Poistot ja
arvonalentumiset
Suunnitelman -1 558 -1 250 -2 569
mukaiset poistot
Konserniliikearvon -711 -371 -790
poistot ja
konsernireservin
vähennys
Poistot ja -2 269 -1 621 -3 359
arvonalentumiset
yhteensä

Liiketoiminnan -3 772 -3 294 -6 956
muut kulut

Osuus 520 810 2 334
osakkuusyritysten
voitosta
(tappiosta)

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 163 2 215 7 392

Rahoitustuotot ja
-kulut

Tuotot muista 1 000 1 840 1 840
pysyvien
vastaavien
sijoituksista
Muut korko- ja 713 267 502
rahoitustuotot
Arvonalentumiset 0 -529 -529
pysyvien
vastaavien
sijoituksista
Arvonalentumiset 23 -1 129 -338
vaihtuvien
vastaavien
arvopapereista
Korkokulut ja muut -1 201 -436 -1 117
rahoituskulut

Rahoitustuotot ja 535 14 358
-kulut yhteensä

TULOS ENNEN 1 697 2 229 7 750
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) 0 0 43
tai vähennys (+)
Tilinpäätössiirrot 0 0 43
yhteensä

Tuloverot -223 -398 -1 234

Vähemmistöosuudet 145 -289 -479

TILIKAUDEN VOITTO 1 620 1 541 6 080
(TAPPIO)

  

  

KONSERNITASE

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 4 950 -   -  
Aineettomat oikeudet 154 119 93
Konserniliikearvo 22 329 6 651 7 159
Muut aineettomat hyödykkeet 396 279 246
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 27 829 7 049 7 499
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1 081 642 620
Rakennukset ja rakennelmat 6 143 4 843 4 788
Koneet ja kalusto 16 157 17 140 16 422
Muut aineelliset hyödykkeet 638 475 673
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 522 217 48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 24 541 23 317 22 551
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 15 192 13 284 14 808
Muut osakkeet ja osuudet 15 472 13 547 13 547
Sijoitukset yhteensä 30 664 26 831 28 355
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 83 035 57 197 58 404

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 2 884 1 266 1 459
Keskeneräiset tuotteet 2 605
Valmiit tuotteet 3 028 1 209 1 725
Tavarat 355 403 314
Ennakkomaksut 90 43 167
Vaihto-omaisuus yhteensä 8 962 2 920 3 666
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 9 770 9 970 9 970
Lainasaamiset 614 233 230
Muut saamiset 2 507 0 0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 12 891 10 203 10 199
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 15 973 3 187 3 131
Lainasaamiset 7 7 7
Muut saamiset 1 870 622 565
Siirtosaamiset 25 753 201 408
Laskennalliset verosaamiset 1 939 716 100
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 45 542 4 733 4 211
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 6 284 21 527 12 085
Rahoitusarvopaperit yhteensä 6 284 21 527 12 085
Rahat ja pankkisaamiset 11 836 13 633 23 127
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 85 515 53 016 53 288

VASTAAVAA YHTEENSÄ 168 550 110 213 111 692

  

KONSERNITASE

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 413 6 413 6 413
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37 37
Muut rahastot yhteensä 37 37 37
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 62 065 59 928 59 956
Muuntoerot -92 -6 -82
Tilikauden voitto (tappio) 1 620 1 541 6 080
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 70 044 67 913 72 404

VÄHEMMISTÖOSUUDET 3 018 1 943 2 104

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset 0 43
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0 43 0

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 1 318 3 579 500
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 1 318 3 579 500

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 16 189 17 444 17 241
Ostovelat 392 653 522
Muut velat 15 689 9 137 9 448
Pääomalainat 497 0 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 32 768 27 233 27 212
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 16 920 1 718 1 753
Saadut ennakot 7 262 362 65
Ostovelat 11 162 1 793 2 152
Muut velat 4 205 763 640
Siirtovelat 20 161 3 097 3 123
Laskennalliset verovelat 1 695 1 769 1 740
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 61 403 9 502 9 472
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 94 171 36 735 36 684

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 168 550 110 213 111 692

  

  

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Konserni  Konserni Konserni
tuhatta euroa 1.1.2021 - 1.1.2020 - 1.1.2020 -
30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 1 163 2 222 7 401
Poistot 2 269 1 621 3 359
Muut oikaisut 9 -539 -3 552
Osuus osakkuusyritysten -520 -810 -2 334
tuloksesta
Rahavirta ennen käyttöpääoman 2 921 2 494 4 874
muutosta

Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten saamisten lis 255 0 7
-/väh+
Lyhytaikaisten saamisten lis -3 776 -420 -143
-/väh+
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+ -1 724 -199 -945
Lyhytaikaisen vieraan pääoman -5 689 145 -107
lis+/väh-
Liiketoiminnan rahavirta ennen -8 014 2 020 3 686
rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja maksut -508 -111 -568
muista liiket.
rahoituskuluista
Saadut korot ja muut 225 266 502
rahoitustuotot
Maksetut välittömät verot -213 -302 -1 554
Liiketoiminnan rahavirta -8 510 1 873 2 066

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja -1 093 -1 137 -1 320
aineettomiin hyödykkeisiin
Luovutusvoitot aineellisista 0 17 -48
ja aineettomista hyödykkeistä
Investoinnit -7 857 0 0
tytäryhtiöosakkeisiin
Investoinnit muihin 0 0 0
sijoituksiin
Luovutusvoitot 0 3 3
tytäryhtiöosakkeista
Saadut osingot investoinneista 1 409 2 066 2 066
Saadut korot muista 0 0 0
sijoituksista
Saadut luovutusvoitot muista 0 0 0
sijoituksista
Investoinnit 0 -2 033 -2 032
rahoitusomaisuusarvopapereihin
Saadut tuotot 5 824 9 777 20 009
rahoitusomaisuusarvopapereista
Investointien kassavirta -1 717 8 693 18 677

Rahavirta ennen rahoitusta -10 227 10 566 20 744

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten 0 0 0
saamisten lis(-)/väh(+)
Maksullinen oman pääoman 0 0 0
lisäys
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6 248 0 0
Pitkäaikaisten lainojen -3 302 -1 016 -1 722
takaisinmaksut
Pääoman palautus -34 0 0
osakkeenomistajille
Maksetut osingot -3 978 -5 063 -5 041
Rahoituksen rahavirta -1 065 -6 079 -6 763

Rahavarojen muutos lisäys -11 291 4 487 13 981
(+)/vähennys (-)

Rahavarat kauden alussa 23 127 9 146 9 146
Rahavarat kauden lopussa 11 836 13 633 23 127

  

  

Konsernin oman
pääoman
muutoslaskelmat

tuhatta euroa
1.1.2021 - 30.6.2021 Osake- Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Oma
pääoma vapaan voittovarat pääoma
pääoman yhteensä
rahasto
Oma pääoma 1.1.2021 6 413 37 -82 66 035 72 404
Tilikauden tulos 1 620 1 620
Muuntoerot 52 -10 42
Osingonjako -3 978 -3 978
Vähemmistöltä -44 -44
lunastetut osakkeet
sekä
eliminoidun SVOP
-rahaston ero
vähemmistön
omistusosuudesta
Oma pääoma 30.6.2021 6 413 37 -30 63 624 70 044

1.1.2020 - 30.6.2020 Osake- Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Oma
pääoma vapaan voittovarat pääoma
pääoman yhteensä
rahasto
Oma pääoma 1.1.2020 6 413 37 64 966 71 417
Tilikauden tulos 1 541 1 541
Muuntoerot -6 2 -4
Vanhentuneiden 21 21
osinkojen palautus
tilikaudelta
2016
Osingonjako -5 063 -5 063
Oma pääoma 30.6.2020 6 413 37 -6 61 468 67 913

1.1.2020 - Osake- Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Oma
31.12.2020 pääoma vapaan voittovarat pääoma
pääoman yhteensä
rahasto
Oma pääoma 1.1.2020 6 413 37 64 966 71 417
Tilikauden tulos 6 080 6 080
Muuntoerot -82 31 -51
Vanhentuneiden 21 21
osinkojen palautus
tilikaudelta
2016
Osingonjako -5 063 -5 063
Oma pääoma 6 413 37 -82 66 035 72 404
31.12.2020
 

  

  

KONSERNIN VASTUUT
Annetut vakuudet, 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
sopimusvastuut ja
taseen ulkopuoliset
vastuut
tuhatta euroa (Toteutunut, (Toteutunut, (Toteutunut,
tilintarkastamaton) tilintarkastamaton) tilintarkastettu)

Lainat
rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat 20 516 20 031 19 516
Nostettu luottolimiitti 0 0 0
Myönnetty limiitti 10 074 7 811 7 811
Nostamaton limiitti 9 541 7 811 7 811

Rahoituslainojen
vakuudet
Vakuudeksi annettujen 23 083 13 945 14 614
tytäryhtiöosakkeiden
kirjanpitoarvo
Yrityskiinnitykset 38 010 20 000 20 000
Kiinteistökiinnitykset 9 315 7 969 7 970
Pantit 10 340 9 300 9 300
Vakuudet yhteensä 80 747 51 215 51 884

Leasingvastuut
Seuraavan 12kk kuluessa 448 137 176
maksettavat
Myöhemmin maksettavat 668 385 453

Vuokravastuut
Vuokravastuut 157 173 174
irtisanomisajalta
Taseeseen sisältyvät
vuokravakuustalletukset

Muut vastuut
Rahoitus- ja 21 501 88 88
takauslaitosten omasta
ja konsernin puolesta
antamat takaukset
tarjousaikaiset sekä
työ- ja takuuajan
takaukset
Yrityskortit 3 21 3

  

  
Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot -
varaston muutos - valmistus omaan käyttöön -
materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut -
liiketoiminnan muut kulut + osuus
osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot -
varaston muutos - valmistus omaan käyttöön -
materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut -
liiketoiminnan muut kulut - poistot ja
arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten
voitosta (tappiosta)
Liikevoitto liikevaihdosta, = Liikevoitto / Liikevaihto x 100
%
Maksuvalmius, % = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset +
rahat ja pankkisaamiset +
rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras
pääoma x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet
+ tilinpäätössiirrot (vapaaehtoinen varaus +
poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen
loppusumma kauden lopussa - Saadut ennakot
kauden lopussa) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma
keskimäärin x 100
Osinko per osake (€) = Tilikauden osingot / ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Oma pääoma per osake (€) = Oma pääoma kauden lopussa / ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Tulos/osake, ilman = Tilikauden voitto (tappio) +
vähemmistöosuutta ja vähemmistöosuudet + liikearvopoistot / ulkona
liikearvopoistoja olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden
lopussa
Osingonjakosuhde (%) = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos
x 100
 

   

  
  

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhtiö toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.