Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
21.4.2021 klo 12.00

  

Partnera Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2021 yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaislain (677/2020) nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajien oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2021.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Minna Åman-Toivio sekä uutena jäsenenä Sami Mäentausta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 9.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 17.000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa ja valiokuntien jäsenille 300 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.partnera.fi viimeistään 5.5.2021.

Lisätietoja

Jari Pirkola
Toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: [email protected]

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä̈ liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää̈ pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää̈ positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä̈ kestävän kehityksen tavoitteita.

Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi 

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhtiö toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.