Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE, 25.3.2021 KLO 15.30

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 tehtiin seuraavat päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.

PALKITSEMISRAPORTTI

Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona puheenjohtajuudesta 3 090 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1 545 euroa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus myös arvioi, että hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN  OSAKEANNISTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin.

  • Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 457.009 kappaletta;
  • Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;
  • Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
  • Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
  • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
  • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin antamisen kaikista ehdoista. 

QPR SOFTWARE OYJ

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: 
Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.fi

JAKELU: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi


QPR Software Oyj on vuonna 1991 perustettu yhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.