Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 25.4.2019 KLO 9.00


Tammi - maaliskuu 2019

  • Liikevaihto oli 2 748 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu 2018: 2 882).
  • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi strategisten tavoitteidemme mukaisesti yli 50 %.
  • Kansainvälisen jälleenmyyntikanavan myynti laski edellisvuoden tammi-maaliskuusta, jolloin jälleenmyyntikanavassa tehtiin useita suuria suorituskykyjohtamisohjelmistomme lisenssikauppoja.
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 53 % (57).
  • Liiketulos 187 tuhatta euroa (400). Liikevaihdon lievän laskun ohella liikevoiton lasku johtui panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
  • Liiketulos 7 % liikevaihdosta (14).
  • Vuosineljänneksen tulos 141 tuhatta euroa (124).
  • Tulos/osake 0,012 euroa (0,010).
  • Näkymät tilikaudelle 2019 muuttumattomat.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessilouhintaohjelmistonsa (process mining) kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa). Merkittävimmät kasvun lähteet ovat prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin kansainvälinen myynti sekä QPR:n ohjelmistoliiketoimintaa tukevat konsultointipalvelut kotimaassa. Yksittäisten vuosineljännesten kasvulukujen arvioidaan vaihtelevan merkittävästi, ja niihin vaikuttaa erityisesti suurten ohjelmistolisenssikauppojen ajoittuminen.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa. Kustannusten kasvun vuoksi QPR arvioi liiketuloksen heikkenevän edellisvuodesta, mutta olevan silti edelleen positiivinen (2018: 5,2 % liikevaihdosta).KESKEISET TUNNUSLUVUT

     
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
     
Liikevaihto2 7482 882-510 047
Käyttökate497640-221 470
 % liikevaihdosta18,122,2 14,6
Liiketulos187400-53521
 % liikevaihdosta6,813,9 5,2
Tulos ennen veroja 167211-21335
Katsauskauden tulos14112413320
 % liikevaihdosta5,14,3 3,2
     
Tulos/osake, euroa0,0120,010130,027
Oma pääoma/osake, euroa 0,2420,244-10,231
     
Liiketoiminnan rahavirta9411 597-411 335
Rahavarat kauden lopussa1 2041 704-29505
Korollinen nettovelka -711-1 704-58-505
Nettovelkaantumisaste, %   -23,6-56,1-58-17,6
Omavaraisuusaste, % 53,256,7-648,6
Oman pääoman tuotto, %19,117,31111,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %24,156,0-5718,9

             

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

Tämän osavuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset–standardin mukaisesti tämän tiedotteen kohdassa laatimisperiaatteet tarkemmin kuvatulla tavalla.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

QPR Softwaren liiketoiminta kehittyi strategiamme mukaisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Panostukset uuteen prosessilouhintaohjelmistoon tuottivat tulosta ja saavutimme siinä keskipitkän aikavälin tavoitteidemme mukaisen, yli 50 %:n liikevaihdon kasvun. Tämän liiketoiminta-alueen kansainvälinen ohjelmistomyyntimme kasvoi vahvasti.

Prosessilouhinta ja -analytiikkaohjelmistot ovat globaalisti vahvistamassa asemiaan erityisesti suurten organisaatioiden toiminnan analysointivälineenä. Analysointituloksia käytetään liiketoiminnan kehitykseen, prosessien optimointiin ja automatisointiin sekä muun muassa digitalisoinnin vaatimien suurten muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Olemme strategiassamme määritelleet toiseksi merkittäväksi kasvun lähteeksi ohjelmistoliiketoimintaamme tukevat konsultointipalvelut. Näiden palvelujen liikevaihto kasvoi odotustemme mukaisesti ensimmäisellä neljänneksellä 11 %.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailu säilyi odotetusti kireänä. Emme yltäneet edellisvuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon, joka sisälsi useita merkittäviä suorituskykyjohtamisen ohjelmistokauppoja kehittyvillä markkinoilla. Mallinnusohjelmistoissa säilytimme johtavan markkina-asemamme Suomessa, mutta hintakilpailu oli kireää erityisesti julkisella sektorilla.

Koko vuoden näkymät ovat ennallaan, ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan kuluvana vuonna (2018: 10 047 tuhatta euroa) prosessilouhintaohjelmiston kansainvälisen myynnin sekä ohjelmistoliiketoimintaa tukevien konsultointipalvelujen liikevaihdon kasvun vetämänä.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS         

Tammi-maaliskuu 2019

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 748 tuhatta euroa (2 882). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 53 % (57).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 1 034 tuhatta euroa (1 136) ja laski 9 %. Lasku johtui suorituskykyohjelmistomme kansainvälisen kanavamyynnin laskusta verrattuna erittäin vahvaan edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Prosessilouhintaohjelmiston ohjelmistolisenssimyynti sitä vastoin kasvoi merkittävästi.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 644 tuhatta euroa (711) ja laski 9 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

Pilvipalvelujen liikevaihto oli 264 tuhatta euroa (306).  Liikevaihdon lasku johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta, jolla pyrimme kyseisen ohjelmiston merkittävään käyttäjämäärän kasvuun pitkällä tähtäimellä. Konsultointipalvelujen liikevaihto oli 806 tuhatta euroa (728) ja kasvoi 11 %. Erityisesti kasvoivat mallinnusohjelmistomme asiakkaille toimitetut konsultointipalvelut.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 5 % ja kansainvälinen liikevaihto 4 %.  Liikevaihdosta kertyi 55 % (55) Suomesta, 33 % (30) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 12 % (15) muualta maailmasta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN  
     
Tuhatta euroa1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
     
Ohjelmistolisenssit491507-31 559
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit543630-141 126
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut644711-92 989
Pilvipalvelut264306-141 316
Konsultointi806728113 057
Yhteensä2 7482 882-510 047

 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI  
     
Tuhatta euroa1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
     
Suomi1 5061 592-55 444
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki90685462 817
Muu maailma336436-231 786
Yhteensä2 7482 882-510 047

 

TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuu 2019

Konsernin liiketulos oli 187 tuhatta euroa (400) ja oli 7% liikevaihdosta (14 %). Liikevaihdon lievän laskun ohella liikevoiton lasku johtui panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin. Kasvanut henkilöstömäärä johti 9 prosentin kasvuun henkilöstökuluissa, jotka olivat 1 693 tuhatta euroa (1 551).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 299 tuhatta euroa (2 089), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (74 %). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 9 tuhatta euroa (5).

Tulos ennen veroja oli 167 tuhatta euroa (211) ja katsauskauden tulos oli 141 tuhatta euroa (124). Katsauskauden verot olivat 26 tuhatta euroa (86). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,012 euroa (0,010) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 941 tuhatta euroa (1 597). Edellisvuotta pienempi rahavirta johtuu suurelta osin kansainvälisen liiketoiminnan kasvun vaatimasta käyttöpääoman lisäyksestä. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 204 tuhatta euroa (1 704).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 20 tuhatta euroa (189) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 19 tuhatta euroa (189). Edellisvuoden poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuivat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta.

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 240 tuhatta euroa (210), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoituslainaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -24 % (-56). Nettovelan muutos johtuu IFRS 16 -soveltamisesta. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 53% (57).

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 584 tuhatta euroa (501) eli 21 % liikevaihdosta (17). Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 169 tuhatta euroa (196).  Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 203 tuhatta euroa (187). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 83 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 84 (78).

Henkilöstön keski-ikä on 41,8 (40,2) vuotta. Naisia on 23 % (21) ja miehiä 77 % (79) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 41 % (42), tuotekehityksessä 32 % (32) ja hallinnossa 10% (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla.


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä ohjelmistoliiketoimintaa tukevien konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa. Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessilouhinnassa ja -analytiikassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta, ja tavoitteenamme on saada merkittävä markkinaosuus tästä voimakkaasti kasvavasta markkinasta.  

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-3/20191-3/2018Muutos, %1-12/2018
     
Vaihdetut osakkeet, kpl226 487178 451271 026 097
Vaihto, euroa393 368299 150311 694 088
% osakkeista1,91,5 8,6
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,741,6841,65
     
Osake ja markkina-arvo31.3.201931.3.2018Muutos, %31.12.2018
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1291 203-61 151
Päätöskurssi, euroa2,081,74201,63
Osakekannan markkina-arvo, euroa24 934 73620 858 8662019 540 202
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 4.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.  

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 4.4.2019 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 61 % oli euromääräisiä (71). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2018 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset).


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2019 aikana QPR Software Oyj puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsauksen suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1-6/2019: torstai 1.8.2019
Osavuosikatsaus 1-9/2019: torstai 24.10.2019

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineetKONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

     
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
1-12/
 2018
     
Liikevaihto2 7482 882-510 047
Liiketoiminnan muut tuotot-5 -10
     
Materiaalit ja palvelut263388-321 196
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
1 6931 55196 142
Liiketoiminnan muut kulut29629701 229
Käyttökate497640-221 470
     
Poistot31024029949
Liiketulos187400-53521
     
Rahoitustuotot ja -kulut-20-189-89-187
Tulos ennen veroja167211-21335
     
Tuloverot-26-86-70-15
Katsauskauden tulos14112413320
     
     
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,0120,010130,027
     
Konsernin laaja tuloslaskelma:    
 Katsauskauden tulos14112413320
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
    
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
1179-100179
Laajan tuloslaskelman tulos141304-53499KONSERNITASE

     
Tuhatta euroa31.3.201931.3.2018Muutos, %31.12.2018
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 8421 936-51 831
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet597139328116
 Muut pitkäaikaiset varat62127-5162
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 0132 715112 521
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 7402 332173 409
 Rahavarat1 2041 704-29505
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 9444 036-23 915
     
Varat yhteensä6 9586 75136 436
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-60-612-61
 Sijoitetun vapaan oman
 pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat2 1282 151-11 987
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
3 0143 036-12 873
     
Pitkäaikaiset velat:    
 Korolliset velat213- -
Pitkäaikaiset velat yhteensä213- -
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat280- -
 Saadut ennakot1 2921 393-7523
 Siirtovelat1 6102 018-202 489
 Osto- ja muut korottomat velat54930481551
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 7303 71403 563
     
Velat yhteensä3 9433 71463 563
     
Oma pääoma ja velat yhteensä6 9586 75136 436
     


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

     
Tuhatta euroa1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
1-12/
 2018
     
Liiketoiminnan rahavirta:    
 Katsauskauden tulos14112413320
 Oikaisut kauden tulokseen290696-581 327
 Käyttöpääoman muutokset546789-31-267
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-24-9183-28
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
63739
 Maksetut verot-17-7129-27
Liiketoiminnan rahavirta 9411 597-411 335
     
Investointien rahavirta:    
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-240-21014-790
Investointien rahavirta -240-21014-790
     
Rahoituksen rahavirrat:    
 Maksetut osingot-- -360
Rahoituksen rahavirta-- -360
     
Rahavarojen muutos7001 387-50185
Rahavarat kauden alussa 50531859318
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-1-1152
Rahavarat kauden lopussa 1 2041 704-29505
     


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20181 35921-240-43952 0272 733
Kauden laaja tulos  179  124304
Oma pääoma 31.3.20181 35921-61-43952 1513 036
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  0  196196
Oma pääoma 31.12.20181 35921-61-43951 9872 873
Kauden laaja tulos  1  141141
Oma pääoma 31.3.20191 35921-60-43952 1283 014

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2019 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla.

Tilikauden 2019 alusta alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasapoistoina omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 keskimäärin 2 %:n lainakorolla. Konserni on soveltanut IFRS 16 standardin käyttöönotossa yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen menettelytapaa eikä vertailutietoja ole oikaistu.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja toimitilakäyttöön. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti joko määräaikaisina sopimuksina, joita voi olla mahdollista jatkaa, tai toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina, joissa yleensä on alle vuoden irtisanomisaika. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina. Vuoden 2018 loppuun saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti 1.1.2019 tase-eriin seuraavasti:
- aineellinen omaisuus kasvoi käyttöoikeusomaisuuden osalta noin 560 tuhatta euroa
- pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa
- lyhytaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa

Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-3/
2019
1-3/
2018
1-12/
2018
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.10 0579 3189 318
 Lisäykset232196739
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 4331 8211 821
 Lisäykset81450VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa31.3.201931.3.201831.12.2018Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3851 3861 3860
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät7295267-97
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät814254-97
Yhteensä15309521-97
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 4011 6951 907-27KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

    
Tuhatta euroa1-3/
2019
1-3/
2018
1-12/
2018
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.562--
Takaisinmaksut69--
Korolliset rahoitusvelat 31.3.493--VUOKRASOPIMUSVELAN TÄSMÄYTYS

Tuhatta euroa 
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.2018521
Käytetty huojennus - lyhytaikainen vuokrasopimus-6
Muut ml. vuokrasopimuksen pituuden uudelleenarviointi59
Diskonttauksen vaikutus-12
Vuokrasopimusvelka 1.1.2019562VUOKRASOPIMUKSET

IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuen 31.3.2019 taseeseen ja katsauskauden tammi-maaliskuu tuloslaskelmaan on vuokrasopimuksiin liittyen kirjattu seuraavat erät käyttöomaisuuden käyttöoikeusomaisuuteen, vuokravelkoihin, poistoihin ja korkokuluihin:

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA 
  
Tuhatta euroa31.3.2019
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Aineelliset hyödykkeet493
Yhteensä493
  
Oma pääoma ja velat 
Pitkäaikaiset velat213
Lyhytaikaiset velat280
Yhteensä493
  
  
VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA 
  
Tuhatta euroa1-3/2019
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrakulut0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-70
Korkokulut-3
Yhteensä-73KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

      
Tuhatta euroa1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
      
Liikevaihto2 7482 6712 2222 2722 882
Liiketoiminnan muut tuotot-00-5-5
      
Materiaalit ja palvelut263335218255388
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 6931 6671 3211 6031 551
Liiketoiminnan muut kulut296308336288297
Käyttökate497362348120640
      
Poistot310231239238240
Liiketulos187130109-118400
      
Rahoitustuotot ja -kulut-20-241-189
Tulos ennen veroja167128113-117211
      
Tuloverot-2662-2232-86
Katsauskauden tulos14118991-85124KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-3/2019 tai 31.3.20191-3/2018 tai 31.3.20181-12/2018 tai 31.12.2018
    
Liikevaihto2 7482 88210 047
Liikevaihdon muutos, %-4,67,912,4
Käyttökate4976401 470
 % liikevaihdosta18,122,214,6
Liiketulos187400521
 % liikevaihdosta6,813,95,2
Tulos ennen veroja167211335
 % liikevaihdosta6,17,33,3
Katsauskauden tulos141124320
 % liikevaihdosta5,14,33,2
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %19,117,311,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %24,156,018,9
Rahavarat1 2041 704505
Korollinen nettovelka-711-1 704-505
Oma pääoma3 0143 0362 873
Nettovelkaantumisaste, %-23,6-56,1-17,6
Omavaraisuusaste, %53,256,748,6
Taseen loppusumma6 9586 7516 436
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin802210790
% liikevaihdosta29,27,37,9
Tuotekehitysmenot5845011 989
% liikevaihdosta21,217,419,8
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana847881
Henkilöstö kauden alussa847676
Henkilöstö kauden lopussa837984
    
Tulos/osake, euroa0,0120,0100,027
Oma pääoma/osake, euroa0,2420,2440,231
    

 

 

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset.