Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 23.04.2021 KLO 9.00

Kannattavuus parani ja liikevaihto kasvoi ohjelmistomyynnin vetämänä

Tammi - maaliskuu 2021

  • Liikevaihto nousi 2 904 tuhanteen euroon (tammi-maaliskuu 2020: 2 789).
  • Ohjelmistoliikevaihto kasvoi 6 %. Lisenssi ja SaaS -liikevaihdot kasvoivat, mutta ylläpitopalvelujen liikevaihto laski.
  • Konsultoinnin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
  • Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 50 % (50).
  • Liiketulos nousi 286 tuhanteen euroon (45) ja oli 10 % liikevaihdosta (2).
  • Kuluja vähensivät erityisesti edellisvuotta pienemmät jälleenmyyntikomissiot. Suoramyynnin osuus ohjelmistojen myynnistä oli merkittävästi edellisvuotta suurempi.
  • Tulos ennen veroja 206 tuhatta euroa (36). 
  • Tulos/osake 0,014 euroa (0,001).


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.


Näkymät tilikaudelle 2021 (ennallaan)

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo ollut nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa).

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi- ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

       
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
  
       
Liikevaihto2 9042 78948 971  
Käyttökate56639045248  
 % liikevaihdosta19,514,0 2,8  
Liiketulos28645530-936  
 % liikevaihdosta9,81,6 -10,4  
Tulos ennen veroja        20636467-952  
Katsauskauden tulos170111 450-812  
 % liikevaihdosta5,90,4 -9,0  
       
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,0140,0011 450-0,068  
Oma pääoma/osake, euroa           0,1760,224-210,161  
       
Liiketoiminnan rahavirta906409122334  
Rahavarat kauden lopussa85757250185  
Korollinen nettovelka                    1-343-100762  
Nettovelkaantumisaste, %                        0,0-12,3-10038,0  
Omavaraisuusaste, %                        40,951,4-2034,6  
Oman pääoman tuotto, %32,51,61 955-34,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, %38,17,1440-28,0  
       
       

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, uusiutuvista ohjelmistolisensseistä sekä ohjelmistojen ylläpitopalveluista.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kuluva vuosi käynnistyi myönteisissä merkeissä, kun koronaviruspandemian jatkumisesta huolimatta käänsimme liikevaihdon kasvuun ja saavutimme merkittävän kannattavuusparannuksen.

Olemme kuluneen viime vuoden aikana vahvistaneet prosessilouhintaliiketoimintaamme rekrytoimalla lisää myynti- ja kehitysresursseja. Tänä vuonna jatkamme panostuksia rakentamalla uusia myynti- ja konsultointikumppanuuksia erityisesti eurooppalaisille avainmarkkinoille. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston uusi visuaalinen raportointityökalu on laajentanut ohjelmiston käyttöä asiakasorganisaatioissa ja vahvistanut edelleen tuotteen kilpailukykyä. Myös ohjelmiston suorituskykyä suurten tietomäärien käsittelyssä on parannettu merkittävästi, ja ohjelmisto on nyt saatavilla lokalisoituna kahdeksalle eri kielelle. Erinomainen käyttäjäkokemus, tuotteiden korkea suorituskyky sekä hyvä skaalautuvuus säilyvät jatkossakin tärkeinä painopistealueina.

Jatkamme kuluvana vuonna uuden työkalun kehittämistä organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien tueksi kaikille prosessimallinnusasiakkaillemme. Uuden QPR BusinessPortalin avulla asiakkaat voivat viestiä prosessinsa ja laatudokumentaation henkilöstölle sekä saada paremman näkyvyyden palvelu- ja sovellussalkkuihinsa. QPR BusinessPortal on nyt pilotointivaiheessa ja tulee markkinoille kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin hyvä myyntikehitys Lähi-idän markkinoilla sai jatkoa helmikuun alussa, kun allekirjoitimme merkittävän sopimuksen suuren keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa, ja arvioimme että siitä lähes miljoona euroa tuloutetaan vuoden 2021 aikana. Tähän kauppaan, muuhun alkuvuonna toteutuneeseen myyntiin sekä tarjouskantaamme perustuen arvioimme, että liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna. Myös kannattavuus paranee myynti-, markkinointi- ja tuotekehityskulujen maltillisesta kasvusta huolimatta.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS     

Tammi-maaliskuu 2021

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 2 904 tuhanteen euroon (2 789). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 44 % (47).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 734 tuhatta euroa (587) ja kasvoi 25 % kansainvälisen ohjelmistomyynnin vetämänä. Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 443 tuhanteen euroon (487), mikä johtui pääosin asiakkaiden siirtymisestä käyttämään pilvipalvelujamme (SaaS).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 518 tuhatta euroa (571) ja laski 9 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

SaaS-liikevaihto oli 323 tuhatta euroa (263) ja kasvoi 23 %. Konsultoinnin liikevaihto oli 886 tuhatta euroa ja säilyi edellisvuoden tasolla (880).

Konsernin kansainvälinen liikevaihto kasvoi 4 %, ja myös liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa kasvoi 4 %. Liikevaihdosta kertyi 50 % (50) Suomesta, 24 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 26 % (24) muualta maailmasta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN
  
     
Tuhatta euroa1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
     
Ohjelmistolisenssit734587251 344
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit443487-9900
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut518571-92 195
SaaS323263231 081
Konsultointi88688013 452
Yhteensä2 9042 78948 971
     
 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI
  
     
Tuhatta euroa1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
     
Suomi1 4481 38944 718
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki687733-62 474
Muu maailma769667151 780
Yhteensä2 9042 78948 971


TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuu 2021

Konsernin liiketulos oli 286 tuhatta euroa (45) ja oli 10 % liikevaihdosta (2). Liikevoiton kasvu johtui lähinnä liikevaihdon kasvusta sekä edellisvuotta pienemmistä jälleenmyyntikomissioista. Suoramyynnin osuus uusien ohjelmistojen myynnistä kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut nousivat 1 772 tuhanteen euroon (1 739), ja olivat 78 % kiinteistä kuluista. Henkilöstökuluja kasvattivat panostukset myyntiin Euroopassa, palkkojen yleiskorotukset sekä edellisvuotta suuremmat palkkiovaraukset lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä. Toisaalta kuluja vähensivät tammi-maaliskuussa voimassa olleet osa-aikaiset lomautukset. Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 281 tuhatta euroa (2 304).

Tulos ennen veroja oli 206 tuhatta euroa (36) ja katsauskauden tulos oli 170 tuhatta euroa (11). Katsauskauden verot olivat 35 tuhatta euroa (25).  Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,014 euroa (0,001) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli 906 tuhatta euroa (409). Liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui pääosin edellisvuotta korkeammasta liikevaihdosta sekä käyttöpääoman laskusta. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 857 tuhatta euroa (572).

Nettorahoituskulut olivat 80 tuhatta euroa (9). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 184 tuhatta euroa (278), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 857 tuhatta euroa (572), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 700 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 0 % (-12). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 41 % (51).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 486 tuhatta euroa (579) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 174 tuhatta euroa (231).  Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 178 tuhatta euroa (226). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 81 henkilöä (82). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 84 (83).

Henkilöstön keski-ikä on 42,2 (42,1) vuotta. Naisia on 22 % (21) ja miehiä 78 % (79) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (44), tuotekehityksessä 30 % (32) ja hallinnossa 8 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-3/20211-3/2020Muutos, %1-12/2020
     
Vaihdetut osakkeet, kpl666 969253 0971641 403 426
Vaihto, euroa1 420 641546 9991602 825 365
% osakkeista5,62,1 11,7
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
2,132,16-12,01
     
Osake ja markkina-arvo31.3.202131.3.2020Muutos, %31.12.2020
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 2891 167101 240
Päätöskurssi, euroa2,081,9382,24
Osakekannan markkina-arvo, euroa24 934 73623 136 558826 852 793
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.  Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 63 % oli euromääräisiä (52). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2021 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

  • Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2021: keskiviikko 4.8.2021
  • Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2021: perjantai 22.10.2021


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineetOSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
      
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos,
%
1-12/
 2020
 
      
Liikevaihto2 9042 78948 971 
Liiketoiminnan muut tuotot-- 100 
      
Materiaalit ja palvelut337440-231 422 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 7721 73926 649 
Liiketoiminnan muut kulut2282204753 
Käyttökate56639045248 
      
Poistot280345-191 183 
Liiketulos28645530-936 
      
Rahoitustuotot ja -kulut-80-9786-16 
Tulos ennen veroja20636467-952 
      
Tuloverot-35-2539140 
Katsauskauden tulos170111 450-812 
      
      
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,0140,0011 450-0,068 
      
Konsernin laaja tuloslaskelma:     
 Katsauskauden tulos170111 450-812 
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
     
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
1139-3 
Laajan tuloslaskelman tulos172121 344-814 
      


KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     
Tuhatta euroa31.3.202131.3.2020Muutos, %31.12.2020
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet2 0332 02212 054
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet16410064176
 Käyttöoikeusomaisuuserät121226-47211
 Muut pitkäaikaiset varat27762347277
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 1082 92363 231
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 6492 698-22 901
 Rahavarat85757250185
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 5063 27073 086
     
Varat yhteensä6 6146 19376 317
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-67-653-69
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat1 3111 907-311 126
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 1902 788-212 004
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat700- 700
 Korolliset vuokrasopimusvelat158229-31247
 Saadut ennakot1 26376665527
 Siirtovelat1 6931 853-92 305
 Osto- ja muut korottomat velat61055610533
Lyhytaikaiset velat yhteensä4 4243 405304 313
     
Velat yhteensä4 4243 405304 313
     
Oma pääoma ja velat yhteensä6 6146 19376 317
     


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA   
      
Tuhatta euroa1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos,
%
1-12/
 2020
 
      
Liiketoiminnan rahavirta:     
 Katsauskauden tulos170111 450-812 
 Oikaisut kauden tulokseen203389-481 135 
 Käyttöpääoman muutokset678232 84545 
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-142-22-555-40 
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
213-8827 
 Maksetut verot-5-5-1-21 
Liiketoiminnan rahavirta      906409122334 
      
Investointien rahavirta:     
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-157-301-48-1 098 
Investointien rahavirta       -157-301-48-1 098 
      
Rahoituksen rahavirrat:     
 Lainojen nostot700- 700 
 Lainojen takaisinmaksut-700-50040-500 
 Vuokrasopimusvelkojen maksut-89-7618-261 
Rahoituksen rahavirta-89-576-84-61 
      
Rahavarojen muutos660-468241-825 
Rahavarat kauden alussa   1851 035-821 035 
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus125152-25 
Rahavarat kauden lopussa  85757250185 


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20201 35921-66-43951 8822 762
Optio-ohjelma     1414
Kauden laaja tulos  1  1112
Oma pääoma 31.3.20201 35921-65-43951 9072 788
Optio-ohjelma     4242
Kauden laaja tulos  -4  -823-826
Oma pääoma 31.12.20201 35921-69-43951 1272 004
Optio-ohjelma     1414
Kauden laaja tulos  1  170172
Oma pääoma 31.3.20211 35921-68-43951 3112 190


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

     
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET   
     
Tuhatta euroa1-3/20211-3/20201-12/2020 
     
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:    
 Hankintameno 1.1.11 98711 15911 159 
 Lisäykset174228828 
     
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:    
 Hankintameno 1.1.2 6222 4872 487 
 Lisäykset 1050135 
     
 

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
  
     
Tuhatta euroa1-3/20211-3/20201-12/2020 
     
Korolliset rahoitusvelat 1.1.947784784 
Lainojen nostot70021947 
Takaisinmaksut789576784 
Korolliset rahoitusvelat 31.12.858229947 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa31.3.202131.3.202031.12.2020Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 3862 3822 3870
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät7870
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät5147-25
Yhteensä122214-10
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 3982 4042 4010
     


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
      
Tuhatta euroa1-3/
2021
10-12/
2020
7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
      
Liikevaihto2 9042 3411 8012 0412 789
Liiketoiminnan muut tuotot--7525-
      
Materiaalit ja palvelut337443279260440
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 7721 6791 4741 7571 739
Liiketoiminnan muut kulut228193232109220
Käyttökate56627-109-60390
      
Poistot280211304324345
Liiketulos286-184-413-38445
      
Rahoitustuotot ja -kulut-80-8-66-9
Tulos ennen veroja206-191-419-37836
      
Tuloverot-35347457-25
Katsauskauden tulos170-157-345-32111


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-3/2021 tai 31.3.20211-3/2020 tai 31.3.20201-12/2020 tai 31.12.2020
    
Liikevaihto2 9042 7898 971
Liikevaihdon muutos, %4,11,5-5,7
Käyttökate566390248
 % liikevaihdosta19,514,02,8
Liiketulos28645-936
 % liikevaihdosta9,81,6-10,4
Tulos ennen veroja20636-952
 % liikevaihdosta7,11,3-10,6
Katsauskauden tulos17011-812
 % liikevaihdosta5,90,4-9,0
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %32,51,6-34,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %38,17,1-28,0
Rahavarat857572185
Korollinen nettovelka1-343762
Oma pääoma2 1902 7882 004
Nettovelkaantumisaste, %0,0-12,338,0
Omavaraisuusaste, %40,951,434,6
Taseen loppusumma6 6146 1936 317
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin1572781 210
% liikevaihdosta5,410,013,5
Tuotekehitysmenot4865792 050
% liikevaihdosta16,720,822,9
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana848386
Henkilöstö kauden alussa888383
Henkilöstö kauden lopussa818188
    
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,0140,001-0,068
Oma pääoma/osake, euroa0,1760,2240,161
    QPR Software Oyj on vuonna 1991 perustettu yhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.