Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 24.10.2019 KLO 9.00


Prosessilouhinnan vahva kasvu jatkui

Tammi - syyskuu 2019

 • Liikevaihto oli 7 015 tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2018: 7 376).
 • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi 42%, mutta konsernin liikevaihto laski 5 % prosessimallinnus- ja suorituskykyohjelmistojen liikevaihdon laskun vuoksi.
 • Liiketulos -90 tuhatta euroa (391). Liiketuloksen lasku johtui liikevaihdon laskun ohella panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
 • Liiketulos -1 % liikevaihdosta (5).
 • Tulos ennen veroja -113 tuhatta euroa (207).
 • Katsauskauden tulos -42 tuhatta euroa (131).
 • Tulos/osake -0,004 euroa (0,011).

Heinä- syyskuu 2019

 • Liikevaihto oli 1 981 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2018: 2 222)
 • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihdon kasvu oli vahvaa, mutta konsernin liikevaihto laski suorituskykyjohtamisen ja mallinnuksen ohjelmisto- ja konsultointiliiketoimintojen liikevaihdon laskun vuoksi.
 • Liiketulos -119 tuhatta euroa (109). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
 • Liiketulos -6 % liikevaihdosta (5).
 • Tulos ennen veroja -116 tuhatta euroa (113).
 • Vuosineljänneksen tulos -85 tuhatta euroa (91).

Näkymät ja tulosohjaus tilikaudelle 2019 ovat muuttumattomat, ja yhtiön 15.10.2019 pörssitiedotteena julkistetun mukaiset.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa (process mining) kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla.

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa laskevan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa) sekä liiketuloksensa olevan lievästi tappiollinen (0 – 4 % liikevaihdosta). Prosessilouhintaliiketoiminnan arvioidaan jatkavan vahvaa kasvua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 on keskimäärin 15 – 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhintaliiketoiminnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos,
%
1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
        
Liikevaihto1 9812 222-117 0157 376-510 047
Käyttökate188348-468381 109-241 470
 % liikevaihdosta9,515,7 11,915,0 14,6
Liiketulos-119109-209-90391-123521
 % liikevaihdosta-6,04,9 -1,35,3 5,2
Tulos ennen veroja  -116113-203-113207-155335
Katsauskauden tulos-8591-194-42131-132320
 % liikevaihdosta-4,34,1 -0,61,8 3,2
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,0070,008-194-0,0040,011-1320,027
Oma pääoma/osake, euroa  0,2270,21650,2270,21650,231
        
Liiketoiminnan rahavirta-59-563909371 176-201 335
Rahavarat kauden lopussa470534-12470534-12505
Korollinen nettovelka  -116-534-78-116-534-78-505
Nettovelkaantumisaste, %  -4,1-19,9-79-4,1-19,9-79-17,6
Omavaraisuusaste, %  58,458,0158,458,0148,6
Oman pääoman tuotto, %-11,913,8-186-2,06,4-13111,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %-13,916,2-186-3,119,6-11618,9


RAPORTOINTI   
                                                           

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

Tämän osapuolivuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset–standardin mukaisesti tämän tiedotteen kohdassa laatimisperiaatteet tarkemmin kuvatulla tavalla.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Panostukset prosessilouhintaohjelmistoon tuottivat tulosta myös päättyneellä vuosineljänneksellä, ja tämän liiketoiminta-alueen kansainvälinen ohjelmistomyynti jatkoi kasvuaan. Prosessilouhintaohjelmistomme liikevaihdon kasvu ylsi tammi-syyskuussa 42 %:n kasvuun.

Prosessilouhinta ja -analytiikkaohjelmistot ovat globaalisti vahvistamassa asemiaan erityisesti suurten organisaatioiden toiminnan analysointivälineenä. Analysointituloksia käytetään liiketoiminnan kehitykseen, prosessien optimointiin ja automatisointiin sekä muun muassa digitalisoinnin vaatimien suurten muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Prosessilouhintaohjelmiston tuotekehitys eteni katsauskaudella hyvin. Lisäsimme tuotteeseen muun muassa ominaisuuksia, joiden avulla voidaan aiempaa helpommin ja tarkemmin mitata prosessien suorituskykyä sekä tukea prosessiautomaatiohankkeita. Uusien ominaisuuksien ansiosta organisaatioiden todellista toimintaa voidaan myös aiempaa helpommin verrata suunniteltuihin prosesseihin ja toimintamalleihin. Lisäksi toimme tuotteeseen uusia tekoälyyn perustuvia toiminnan klusterointi- ja ennustamistoimintoja.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailu säilyi odotetusti kireänä. Emme yltäneet edellisvuoden tammi-syyskuun liikevaihtoon, joka sisälsi useita merkittäviä suorituskykyjohtamisen ohjelmistokauppoja kehittyvillä markkinoilla. Mallinnusohjelmistojemme liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu sekä Suomen julkisella sektorilla tekemämme pilvipalvelujen hinnoittelumuutos, jolla pyrimme lisäämään kokonaisarkkitehtuuriohjelmistomme käyttäjämäärää merkittävästi pitkällä tähtäimellä.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

Heinä-syyskuu 2019

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 981 tuhatta euroa (2 222). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 61 % (58).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 436 tuhatta euroa (533) ja laski 18 % johtuen suorituskykyjohtamisen ohjelmiston lisenssimyynnin laskusta Lähi-idässä. Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin ohjelmistolisenssimyynti kasvoi. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 761 tuhatta euroa (768).

Pilvipalvelujen liikevaihto oli 269 tuhatta euroa (338).  Liikevaihdon lasku johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta, jolla pyrimme kyseisen ohjelmiston merkittävään käyttäjämäärän kasvuun pitkällä tähtäimellä. Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 515 tuhanteen euroon (583), mikä johtui lähinnä suorituskykyjohtamisen ohjelmistokonsultoinnin laskusta Lähi-idässä. Prosessilouhintakonsultoinnin liikevaihto kasvoi.

Liikevaihto Suomessa laski 17 %, mikä johtui pääosin mallinnusohjelmiston liikevaihdon laskusta. Tähän laskuun vaikutti merkittävästi edellä kuvattu hinnoittelumuutos Suomen julkisella sektorilla. Kansainvälinen liikevaihto laski 5 % suorituskykyjohtamisen liikevaihdon laskun vuoksi. Prosessilouhintaliiketoiminnan kansainvälinen liikevaihto kasvoi.

Liikevaihdosta kertyi 47 % (50) Suomesta, 30 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 23 % (23) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN     
        
Tuhatta euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos,
%
1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
        
Ohjelmistolisenssit261355-261 0931 125-31 559
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit175178-2908934-31 126
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut761768-12 0442 250-92 989
Pilvipalvelut269338-20788968-191 316
Konsultointi515583-122 1822 09843 057
Yhteensä1 9812 222-117 0157 376-510 047
        
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI     
        
Tuhatta euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos,
%
1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
        
Suomi9331 119-173 6384 016-95 444
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki59858422 2481 967142 817
Muu maailma450519-131 1281 392-191 786
Yhteensä1 9812 222-117 0157 376-510 047


Tammi-syyskuu 2019

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 7 015 tuhatta euroa (7 376) ja laski 5 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 53 % (56).

Liikevaihto Suomessa laski 9 % edellisvuodesta, mikä johtui pääosin mallinnusohjelmiston liikevaihdon laskusta.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi hieman (+1 %). Prosessilouhintaohjelmiston liikevaihto kasvoi, mutta suorituskykyjohtamisen ohjelmiston ja konsultointipalvelujen liikevaihto laski.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 52 % (54) Suomesta, 32 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (19) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2019

Konsernin liiketulos oli -119 tuhatta euroa (109). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 1 858 tuhatta euroa (1 895), ja laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (70).

Tulos ennen veroja oli -116 tuhatta euroa (113) ja kauden tulos oli -85 tuhatta euroa (91). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,007 euroa (0,008) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2019

Konsernin liiketulos oli tammi-syyskuussa -90 tuhatta euroa (391). Liiketuloksen heikkeneminen johtui liikevaihdon laskun ohella strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Poistot kasvoivat 29 % edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääosin IFRS 16 -tilinpäätösstandardin käyttöönotosta.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 340 tuhatta euroa (6 114). Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (73). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 66 tuhatta euroa (8).

Tulos ennen veroja oli -113 tuhatta euroa (207) ja katsauskauden tulos oli -42 tuhatta euroa (131). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,004 euroa (0,011) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 937 tuhatta euroa (1 176).  Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 470 tuhatta euroa (534).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 23 tuhatta euroa (184) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 18 tuhatta euroa (190). Edellisvuoden poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuivat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta.

Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 763 tuhatta euroa (601), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahalaitoslainaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -4% (-20). Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu IFRS 16 -standardin soveltamisesta vuoden alusta lähtien. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 58% (58).

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tammi-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 653 tuhatta euroa (1 438) eli 24 % liikevaihdosta (20). Katsauskaudella tammi-syyskuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 544 tuhatta euroa (565).  Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 613 tuhatta euroa (571). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 83 henkilöä (82). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 82 (80).

Henkilöstön keski-ikä on 42,0 (40,1) vuotta. Naisia on 25 % (21) ja miehiä 75 % (79) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (43), tuotekehityksessä 31 % (30) ja hallinnossa 9 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla.


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.  

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-9/20191-9/2018Muutos, %1-12/2018
     
Vaihdetut osakkeet, kpl902 160841 75671 026 097
Vaihto, euroa1 797 0561 391 470291 694 088
% osakkeista7,57,0 8,6
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,991,65211,65
     
Osake ja markkina-arvo30.9.201930.9.2018Muutos, %31.12.2018
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1471 169-21 151
Päätöskurssi, euroa2,401,75371,63
Osakekannan markkina-arvo, euroa28 770 85020 978 7453719 540 202
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 4.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.  

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 4.4.2019 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR julkisti katsauskauden jälkeen 15.10.2019 tiedotteen, jossa yhtiö kertoi muuttavansa vuoden 2019 tulosohjaustaan perustuen aiempaa heikompiin näkymiin suorituskykyjohtamisen ja mallinnuksen ohjelmisto- ja konsultointiliiketoiminnoissa. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja tammi-syyskuun 2019 tuloksestaan.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 48% oli euromääräisiä (54). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2018 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset).

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos,
%
1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos,
%
1-12/
 2018
        
Liikevaihto1 9812 222-117 0157 376-510 047
Liiketoiminnan muut tuotot0 0-10102-10
        
Materiaalit ja palvelut24321811765861-111 196
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 3751 32144 7124 47556 142
Liiketoiminnan muut kulut175336-48700921-241 229
Käyttökate188348-468381 109-241 470
        
Poistot3072392992871729949
Liiketulos-119109-209-90391-123521
        
Rahoitustuotot ja -kulut34-22-23-18487-187
Tulos ennen veroja-116113-203-113207-155335
        
Tuloverot31-2224071-76193-15
Katsauskauden tulos-8591-194-42131-132320
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,0070,008-194-0,0040,011-1320,027
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-8591-194-42131-132320
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
       
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-40 -4179-102179
Laajan tuloslaskelman tulos-8991-198-46310-115499


KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     
Tuhatta euroa30.9.201930.9.2018Muutos, %31.12.2018
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 9041 87021 831
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet440120266116
 Muut pitkäaikaiset varat87624162
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 9442 564152 521
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 2722 352-33 409
 Rahavarat470534-12505
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 7432 886-53 915
     
Varat yhteensä5 6875 45046 436
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-64-616-61
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat1 9451 79881 987
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 8272 68352 873
     
Pitkäaikaiset velat:    
 Korolliset velat71- -
Pitkäaikaiset velat yhteensä71- -
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat282- -
 Saadut ennakot8448242523
 Siirtovelat1 2371 612-232 489
 Osto- ja muut korottomat velat42633129551
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 7882 76713 563
     
Velat yhteensä2 8602 76733 563
     
Oma pääoma ja velat yhteensä5 6875 45046 436
     


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

        
Tuhatta euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos,
%
1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos,
%
1-12/
 2018
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-8591-194-42131-132320
 Oikaisut kauden tulokseen26825178771 156-241 327
 Käyttöpääoman muutokset-231-88974172-76327-267
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-8-80-42-22-95-28
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
11-11 4621971539
 Maksetut verot-14-7-88-47-21-126-27
Liiketoiminnan rahavirta  -59-563909371 176-201 335
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-274-14886-763-60127-790
Investointien rahavirta  -274-14886-763-60127-790
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Lainojen takaisinmaksut-70- -208- -
 Maksetut osingot-0 0-360 -360
Rahoituksen rahavirta-700 -208-360 -360
        
Rahavarojen muutos-403-71043-35215-116185
Rahavarat kauden alussa  8711 238-3050531859318
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus26-7201-1402
Rahavarat kauden lopussa  470534-12470534-12505


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20181 35921-240-43952 0272 733
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  179  131310
Oma pääoma 30.9.20181 35921-61-43951 7982 683
Kauden laaja tulos  0  189189
Oma pääoma 31.12.20181 35921-61-43951 9872 873
Kauden laaja tulos  -4  -42-46
Oma pääoma 30.9.20191 35921-64-43951 9452 827


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2019 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla.

Tilikauden 2019 alusta alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasapoistoina omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 keskimäärin 2 %:n lainakorolla. Konserni on soveltanut IFRS 16 standardin käyttöönotossa yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen menettelytapaa eikä vertailutietoja ole oikaistu.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja toimitilakäyttöön. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti joko määräaikaisina sopimuksina, joita voi olla mahdollista jatkaa, tai toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina, joissa yleensä on alle vuoden irtisanomisaika. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina. Vuoden 2018 loppuun saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti 1.1.2019 tase-eriin seuraavasti:
- aineellinen omaisuus kasvoi käyttöoikeusomaisuuden osalta noin 560 tuhatta euroa
- pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa
- lyhytaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa

Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivulta 56: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.10 0579 3189 318
 Lisäykset732566739
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 4331 8211 821
 Lisäykset 313550


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa30.9.201930.9.201831.12.2018Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3841 3861 3860
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät19166267-93
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät20254-99
Yhteensä21166521-96
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 4061 5521 907-26


KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

    
Tuhatta euroa1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.562--
Takaisinmaksut208--
Korolliset rahoitusvelat 30.9.354--


VUOKRASOPIMUSVELAN TÄSMÄYTYS

Tuhatta euroa  
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.2018521
Käytetty huojennus - lyhytaikainen vuokrasopimus-6
Muut ml. vuokrasopimuksen pituuden uudelleenarviointi59
Diskonttauksen vaikutus-12
Vuokrasopimusvelka 1.1.2019562


VUOKRASOPIMUKSET

IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuen 30.9.2019 taseeseen ja katsauskauden tammi-syyskuu tuloslaskelmaan on vuokrasopimuksiin liittyen kirjattu seuraavat erät käyttöomaisuuden käyttöoikeusomaisuuteen, vuokravelkoihin, poistoihin ja korkokuluihin:


VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA

  
Tuhatta euroa30.9.2019
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Käyttöoikeusomaisuus - kiinteistöt351
Yhteensä351
  
Oma pääoma ja velat 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat71
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat282
Yhteensä354


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA

  
Tuhatta euroa1-9/2019
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrakulut0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-211
Korkokulut-7
Yhteensä-218


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

        
Tuhatta euroa7-9/
2019
4-6/
2019
1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
        
Liikevaihto1 9812 2852 7482 6712 2222 2722 882
Liiketoiminnan muut tuotot-0-00-5-5
        
Materiaalit ja palvelut243260263335218255388
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 3751 6441 6931 6671 3211 6031 551
Liiketoiminnan muut kulut175228296308336288297
Käyttökate188153497362348120640
        
Poistot307310310231239238240
Liiketulos-119-158187130109-118400
        
Rahoitustuotot ja -kulut3-6-20-241-189
Tulos ennen veroja-116-164167128113-117211
        
Tuloverot3166-2662-2232-86
Katsauskauden tulos-85-9814118991-85124


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-9/2019 tai 30.9.20191-9/2018 tai 30.9.20181-12/2018 tai 31.12.2018
    
Liikevaihto7 0157 37610 047
Liikevaihdon muutos, %-4,95,712,4
Käyttökate8381 1091 470
 % liikevaihdosta11,915,014,6
Liiketulos-90391521
 % liikevaihdosta-1,35,35,2
Tulos ennen veroja-113207335
 % liikevaihdosta-1,62,83,3
Katsauskauden tulos-42131320
 % liikevaihdosta-0,61,83,2
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %-2,06,411,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %-3,119,618,9
Rahavarat470534505
Korollinen nettovelka-116-534-505
Oma pääoma2 8272 6832 873
Nettovelkaantumisaste, %-4,1-19,9-17,6
Omavaraisuusaste, %58,458,048,6
Taseen loppusumma5 6875 4506 436
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin763601790
% liikevaihdosta10,98,27,9
Tuotekehitysmenot1 6531 4381 989
% liikevaihdosta23,619,519,8
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana828081
Henkilöstö kauden alussa847676
Henkilöstö kauden lopussa838284
    
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,0040,0110,027
Oma pääoma/osake, euroa0,2270,2160,231
QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset.