Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 01.08.2019 KLO 9.00

 

Prosessilouhinnan liikevaihdon vahva kasvu jatkui

Huhti - kesäkuu 2019

 • Liikevaihto oli 2 285 tuhatta euroa (huhti-kesäkuu 2018: 2 272), kasvua 1%.
 • Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 12 %.
 • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihdon kasvu oli vahvaa, mutta konsernin liikevaihdon kasvu jäi pieneksi johtuen mallinnus- ja suorituskykyohjelmistojen liikevaihdon laskusta.
 • Liiketulos -158 tuhatta euroa (-118). Liiketuloksen heikentyminen johtui panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
 • Liiketulos -7 % liikevaihdosta (-5 %).
 • Tulos ennen veroja -164 tuhatta euroa (-117).
 • Vuosineljänneksen tulos -98 tuhatta euroa (-85).

Tammi - kesäkuu 2019

 • Liikevaihto oli 5 033 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2018: 5 154).
 • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi 45 %, mutta konsernin liikevaihto laski 2 % prosessimallinnus- ja suorituskykyohjelmistojen liikevaihdon laskun vuoksi.
 • Liiketulos 29 tuhatta euroa (282). Liiketuloksen lasku johtui liikevaihdon laskun ohella panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
 • Liiketulos 1 % liikevaihdosta (5 %).
 • Tulos ennen veroja 3 tuhatta euroa (94).
 • Katsauskauden tulos 43 tuhatta euroa (40).
 • Tulos/osake 0,004 euroa (0,003).

Näkymät tilikaudelle 2019 ovat muuttumattomat.


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa (process mining) kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla.

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa). Merkittävimmät kasvun lähteet ovat prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin kansainvälinen myynti sekä QPR:n ohjelmistoliiketoimintaa tukevat konsultointipalvelut kotimaassa. Yksittäisten vuosineljännesten kasvulukujen arvioidaan vaihtelevan merkittävästi, ja niihin vaikuttaa erityisesti suurten ohjelmistolisenssikauppojen ajoittuminen.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa. Kustannusten kasvun vuoksi QPR arvioi liiketuloksen heikkenevän edellisvuodesta, mutta olevan silti edelleen positiivinen (2018: 5,2 % liikevaihdosta).

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos,
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
        
Liikevaihto2 2852 27215 0335 154-210 047
Käyttökate15312027650760-151 470
 % liikevaihdosta6,75,3 12,914,8 14,6
Liiketulos-158-118-3429282-90521
 % liikevaihdosta-6,9-5,2 0,65,5 5,2
Tulos ennen veroja -164-117-40394-97335
Katsauskauden tulos-98-85-1543408320
 % liikevaihdosta-4,3-3,7 0,90,8 3,2
        
Tulos/osake, euroa-0,008-0,007-150,0040,00380,027
Oma pääoma/osake, euroa 0,2340,208120,2340,208120,231
        
Liiketoiminnan rahavirta-84142-1598571 739-511 335
Rahavarat kauden lopussa8711 238-308711 238-30505
Korollinen nettovelka -447-1 238-64-447-1 238-64-505
Nettovelkaantumisaste, % -15,3-47,7-68-15,3-47,7-68-17,6
Omavaraisuusaste, % 51,856,6-951,856,6-948,6
Oman pääoman tuotto, %-13,2-12,0-103,02,9-211,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %-19,0-15,9-192,521,98918,9

 

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

Tämän puolivuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset–standardin mukaisesti tämän tiedotteen kohdassa laatimisperiaatteet tarkemmin kuvatulla tavalla.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

QPR Softwaren liiketoiminta kehittyi strategiamme mukaisesti tammi-kesäkuussa. Panostukset  prosessilouhintaohjelmistoon tuottivat tulosta ja saavutimme siinä 45 %:n liikevaihdon kasvun. Tämän liiketoiminta-alueen kansainvälinen ohjelmistomyynti eurooppalaisille asiakkaille kasvoi vahvasti.

Prosessilouhinta ja -analytiikkaohjelmistot ovat globaalisti vahvistamassa asemiaan erityisesti suurten organisaatioiden toiminnan analysointivälineenä. Analysointituloksia käytetään liiketoiminnan kehitykseen, prosessien optimointiin ja automatisointiin sekä muun muassa digitalisoinnin vaatimien suurten muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Olemme strategiassamme määritelleet toiseksi merkittäväksi kasvun lähteeksi ohjelmistoliiketoimintaamme tukevat konsultointipalvelut. Näiden palvelujen liikevaihto kasvoi odotustemme mukaisesti tammi-kesäkuussa 10 %.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailu säilyi odotetusti kireänä. Emme yltäneet edellisvuoden tammi-kesäkuun liikevaihtoon, joka sisälsi useita merkittäviä suorituskykyjohtamisen ohjelmistokauppoja kehittyvillä markkinoilla. Mallinnusohjelmistojemme liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti Suomen julkisella sektorilla tekemämme pilvipalvelujen hinnoittelumuutos, jolla pyrimme lisäämään kokonaisarkkitehtuuriohjelmistomme käyttäjämäärää merkittävästi pitkällä tähtäimellä.

Tuotteidemme ja palvelujemme kysyntä kehittyi myönteisesti ja myynnin tarjouskanta oli vuosineljänneksen päättyessä merkittävästi edellisvuotta korkeammalla tasolla. Koko vuoden näkymät ovat ennallaan, ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan kuluvana vuonna (2018: 10 047 tuhatta euroa) prosessilouhintaohjelmiston kansainvälisen myynnin sekä ohjelmistoliiketoimintaa tukevien konsultointipalvelujen liikevaihdon kasvun vetämänä.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS         

Huhti-kesäkuu 2019

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 285 tuhatta euroa (2 272). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 47 % (54).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 530 tuhatta euroa (389) ja kasvoi 36 % kansainvälisen lisenssimyynnin vetämänä. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 639 tuhatta euroa (771). Suurehko lasku ylläpitotuotoissa johtui pääosin muutaman merkittävän asiakkaan ylläpitosopimuksen päättymisestä viime vuoden lopussa. Kuluvan vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ylläpitopalvelujen liikevaihto säilyi samalla tasolla.

Pilvipalvelujen liikevaihto oli 254 tuhatta euroa (324).  Liikevaihdon lasku johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta, jolla pyrimme kyseisen ohjelmiston merkittävään käyttäjämäärän kasvuun pitkällä tähtäimellä. Konsultointipalvelujen liikevaihto oli 861 tuhatta euroa (787) ja kasvoi 9 %.

Liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 8 %, mikä johtui pääosin edellä kuvatusta hinnoittelumuutoksesta Suomen julkisella sektorilla. Kansainvälinen liikevaihto sitä vastoin kasvoi 12 % ohjelmistolisenssimyynnin vahvan kasvun vetämänä.

Liikevaihdosta kertyi 52 % (57) Suomesta, 33 % (23) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 15 % (19) muualta maailmasta.

Tuotteidemme ja palvelujemme, erityisesti prosessilouhinnan, kysyntä kehittyi myönteisesti ja myynnin tarjouskanta oli vuosineljänneksen päättyessä merkittävästi edellisvuotta korkeammalla tasolla.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos,
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
        
Ohjelmistolisenssit3412632983277081 559
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit19012650733756-31 126
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut639771-171 2831 482-132 989
Pilvipalvelut254324-22518630-181 316
Konsultointi86178791 6671 515103 057
Yhteensä2 2852 27215 0335 154-210 047

 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos,
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos,
%
1-12/
2018
        
Suomi1 1991 305-82 7052 897-75 444
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki744529411 6501 384192 817
Muu maailma342437-22678873-221 786
Yhteensä2 2852 27215 0335 154-210 047


Tammi-kesäkuu 2019

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 5 033 tuhatta euroa (5 154) ja laski 2 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 50 % (56).

Liikevaihto Suomessa laski 7 % edellisvuodesta, mikä johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 3% ohjelmistolisenssien myynnin kasvun ansiosta.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 54 % (56) Suomesta, 33 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 13 % (17) muualta maailmasta.

 

TULOSKEHITYS


Huhti-kesäkuu 2019

Konsernin liiketulos oli -158 tuhatta euroa (-118). Liiketuloksen heikentyminen johtui panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 183 tuhatta euroa (2 129), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75 % (75 %). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 33 tuhatta euroa (12).

Tulos ennen veroja oli -164 tuhatta euroa (-117) ja katsauskauden tulos oli -98 tuhatta euroa (-85). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,008 euroa (-0,007) osakkeelta.


Tammi-kesäkuu 2019

Konsernin liiketulos oli tammi-kesäkuussa 29 tuhatta euroa (282). Liiketuloksen heikkeneminen johtui liikevaihdon lievän laskun ohella strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Poistot kasvoivat 30 % edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääosin IFRS 16 -tilinpäätösstandardin käyttöönotosta.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 482 tuhatta euroa (4 218), ja kasvoivat 6 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (75). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 51 tuhatta euroa (18).

Tulos ennen veroja oli 3 tuhatta euroa (94) ja katsauskauden tulos oli 43 tuhatta euroa (40). Osakekohtainen tulos oli 0,004 euroa (0,003) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 857 tuhatta euroa (1 739). Edellisvuotta pienempi rahavirta johtuu suurelta osin kansainvälisen liiketoiminnan kasvun vaatimasta käyttöpääoman lisäyksestä sekä panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 871 tuhatta euroa (1 238).

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 26 tuhatta euroa (188) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 22 tuhatta euroa (190). Edellisvuoden poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuivat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 489 tuhatta euroa (454), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahalaitoslainaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -15 % (-48). Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu IFRS 16 -soveltamisesta vuoden alusta lähtien. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 52 % (57).

 

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 1 131 tuhatta euroa (1 039) eli 22 % liikevaihdosta (20). Katsauskaudella tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 349 tuhatta euroa (421).  Tammi-kesäkuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 409 tuhatta euroa (377). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 78 henkilöä (82). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 82 (80).

Henkilöstön keski-ikä on 41,8 (40,2) vuotta. Naisia on 23 % (20) ja miehiä 77 % (80) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (41), tuotekehityksessä 32 % (32) ja hallinnossa 10 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla.

 

STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä ohjelmistoliiketoimintaa tukevien konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa. Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessilouhinnassa ja -analytiikassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta, ja tavoitteenamme on saada merkittävä markkinaosuus tästä voimakkaasti kasvavasta markkinasta.  

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-6/20191-6/2018Muutos, %1-12/2018
     
Vaihdetut osakkeet, kpl721 744407 435771 026 097
Vaihto, euroa1 391 819669 9791081 694 088
% osakkeista6,03,4 8,6
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,931,64171,65
     
Osake ja markkina-arvo30.6.201930.6.2018Muutos, %31.12.2018
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1211 177-51 151
Päätöskurssi, euroa2,081,62281,63
Osakekannan markkina-arvo, euroa24 934 73619 420 3232819 540 202
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 4.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.  

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 4.4.2019 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 61 % oli euromääräisiä (55). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2018 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset).

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2019 aikana QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsauksen suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1-9/2019: torstai 24.10.2019

 

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos,
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos,
%
1-12/
 2018
        
Liikevaihto2 2852 27215 0335 154-210 047
Liiketoiminnan muut tuotot0-51030-10102-10
        
Materiaalit ja palvelut2602552522643-191 196
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 6441 60333 3373 15466 142
Liiketoiminnan muut kulut228288-21525586-101 229
Käyttökate15312027650760-151 470
        
Poistot3102383062147830949
Liiketulos-158-118-3429282-90521
        
Rahoitustuotot ja -kulut-61-731-26-18886-187
Tulos ennen veroja-164-117-40394-97335
        
Tuloverot663210540-54174-15
Katsauskauden tulos-98-85-1543408320
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,008-0,007-150,0040,00380,027
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-98-85-1543408320
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
       
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-11-2090180-100179
Laajan tuloslaskelman tulos-98-84-1743219-80499

 

KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     
Tuhatta euroa30.6.201930.6.2018Muutos, %31.12.2018
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 8501 945-51 831
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet528136287116
 Muut pitkäaikaiset varat87624162
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 9782 656122 521
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 8212 020403 409
 Rahavarat8711 238-30505
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 6923 258133 915
     
Varat yhteensä6 6695 914136 436
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-61-610-61
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat2 0301 707191 987
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 9162 593122 873
     
Pitkäaikaiset velat:    
 Korolliset velat143- -
Pitkäaikaiset velat yhteensä143- -
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat281- -
 Saadut ennakot1 0371 336-22523
 Siirtovelat1 6991 64332 489
 Osto- ja muut korottomat velat59334273551
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 6113 32293 563
     
Velat yhteensä3 7533 322133 563
     
Oma pääoma ja velat yhteensä6 6695 914136 436

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

        
Tuhatta euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos,
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos,
%
1-12/
 2018
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-98-85-1543408320
 Oikaisut kauden tulokseen181209-13471906-481 327
 Käyttöpääoman muutokset-14824-723398813-51-267
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-5-54-29-14-112-28
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
25-5788-49
 Maksetut verot-17-6-165-34-14-145-27
Liiketoiminnan rahavirta -84142-1598571 739-511 335
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-249-2442-489-4548-790
Investointien rahavirta -249-2442-489-4548-790
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Maksetut osingot--360 --360 -360
Rahoituksen rahavirta--360 --360 -360
        
Rahavarojen muutos-333-462-28368926-60185
Rahavarat kauden alussa 1 2041 704-2950531859318
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-1-481-2-5592
Rahavarat kauden lopussa 8711 238-308711 238-30505

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20181 35921-240-43952 0272 733
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  180  40219
Oma pääoma 30.6.20181 35921-61-43951 7072 593
Kauden laaja tulos  0  281280
Oma pääoma 31.12.20181 35921-61-43951 9872 873
Kauden laaja tulos  0  4343
Oma pääoma 30.6.20191 35921-61-43952 0302 916

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2019 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla.

Tilikauden 2019 alusta alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasapoistoina omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 keskimäärin 2 %:n lainakorolla. Konserni on soveltanut IFRS 16 standardin käyttöönotossa yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen menettelytapaa eikä vertailutietoja ole oikaistu.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja toimitilakäyttöön. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti joko määräaikaisina sopimuksina, joita voi olla mahdollista jatkaa, tai toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina, joissa yleensä on alle vuoden irtisanomisaika. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina. Vuoden 2018 loppuun saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti 1.1.2019 tase-eriin seuraavasti:

 • aineellinen omaisuus kasvoi käyttöoikeusomaisuuden osalta noin 560 tuhatta euroa
 • pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa
 • lyhytaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa

Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivulta 56: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.10 0579 3189 318
 Lisäykset460422739
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 4331 8211 821
 Lisäykset293250


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3851 3851 3860
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät21238267-92
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät91254-96
Yhteensä30239521-94
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 4151 6241 907-26


KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

    
Tuhatta euroa1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.562--
Takaisinmaksut138--
Korolliset rahoitusvelat 30.6.424--


VUOKRASOPIMUSVELAN TÄSMÄYTYS

Tuhatta euroa 
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.2018521
Käytetty huojennus - lyhytaikainen vuokrasopimus-6
Muut ml. vuokrasopimuksen pituuden uudelleenarviointi59
Diskonttauksen vaikutus-12
Vuokrasopimusvelka 1.1.2019562


VUOKRASOPIMUKSET

IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuen 30.6.2019 taseeseen ja katsauskauden tammi-kesäkuu tuloslaskelmaan on vuokrasopimuksiin liittyen kirjattu seuraavat erät käyttöomaisuuden käyttöoikeusomaisuuteen, vuokravelkoihin, poistoihin ja korkokuluihin:


VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA

  
Tuhatta euroa30.6.2019
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Käyttöoikeusomaisuus - kiinteistöt422
Yhteensä422
  
Oma pääoma ja velat 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat143
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat281
Yhteensä424


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA

  
Tuhatta euroa1-6/2019
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrakulut0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-141
Korkokulut-5
Yhteensä-146


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

       
Tuhatta euroa4-6/
2019
1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
       
Liikevaihto2 2852 7482 6712 2222 2722 882
Liiketoiminnan muut tuotot0-00-5-5
       
Materiaalit ja palvelut260263335218255388
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 6441 6931 6671 3211 6031 551
Liiketoiminnan muut kulut228296308336288297
Käyttökate153497362348120640
       
Poistot310310231239238240
Liiketulos-158187130109-118400
       
Rahoitustuotot ja -kulut-6-20-241-189
Tulos ennen veroja-164167128113-117211
       
Tuloverot66-2662-2232-86
Katsauskauden tulos-9814118991-85124


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-6/2019 tai 30.6.20191-6/2018 tai 30.6.20181-12/2018 tai 31.12.2018
    
Liikevaihto5 0335 15410 047
Liikevaihdon muutos, %-2,32,912,4
Käyttökate6507601 470
 % liikevaihdosta12,914,814,6
Liiketulos29282521
 % liikevaihdosta0,65,55,2
Tulos ennen veroja394335
 % liikevaihdosta0,11,83,3
Katsauskauden tulos4340320
 % liikevaihdosta0,90,83,2
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %3,02,911,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %2,521,918,9
Rahavarat8711 238505
Korollinen nettovelka-447-1 238-505
Oma pääoma2 9162 5932 873
Nettovelkaantumisaste, %-15,3-47,7-17,6
Omavaraisuusaste, %51,856,648,6
Taseen loppusumma6 6695 9146 436
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin1 051454790
% liikevaihdosta20,98,87,9
Tuotekehitysmenot1 1311 0391 989
% liikevaihdosta22,520,219,8
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana828081
Henkilöstö kauden alussa827976
Henkilöstö kauden lopussa788284
    
Tulos/osake, euroa0,0040,0030,027
Oma pääoma/osake, euroa0,2340,2080,231QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset.