Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 18.2.2021 KLO 9.00

Koronaviruksella negatiivinen vaikutus ohjelmistojen myyntiin, konsultoinnin liikevaihto kasvoi

Tammi-joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 8 971 tuhatta euroa (2019: 9 513) ja laski 6 %.
 • Käyttökate 248 tuhatta euroa (1 036)
 • Liiketulos -936 tuhatta euroa (-213).
 • Tulos ennen veroja -952 tuhatta euroa (-240).
 • Tilikauden tulos -812 tuhatta euroa (-161).
 • Tulos/osake -0,068 euroa (-0,013).

Loka-joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 2 341 tuhatta euroa (loka-joulukuu 2019: 2 499) ja laski 6 %.
 • Käyttökate 27 tuhatta euroa (199)
 • Liiketulos -184 tuhatta euroa (-123).
 • Tulos ennen veroja -191 tuhatta euroa (-126).
 • Vuosineljänneksen tulos -157 tuhatta euroa (-119).
 • Tulos/osake -0,013 euroa (-0,010).


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

Näkymät tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemialla oli päättyneellä tilikaudella negatiivinen vaikutus erityisesti ohjelmistojen uusmyyntiin. Asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien ohjelmistojen uusia hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan ja etätyöskentelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Pandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat vuoden ensimmäisten kuukausien aikana edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa). QPR:n ohjelmistojen tarjouskanta nousi vuoden lopussa yli viidenneksen korkeammaksi kuin se oli vuotta aiemmin ennen pandemiaa, ja palvelujen tarjouskanta nousi vielä tätäkin enemmän.

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi- ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

       
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
       
Liikevaihto2 3412 499-68 9719 513-6
Käyttökate27199-862481 036-76
 % liikevaihdosta1,27,9 2,810,9 
Liiketulos-184-123-49-936-213-338
 % liikevaihdosta-7,9-4,9 -10,4-2,2 
Tulos ennen veroja        -191-126-52-952-240-297
Katsauskauden tulos-157-119-32-812-161-403
 % liikevaihdosta-6,7-4,8 -9,0-1,7 
       
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,013-0,010-32-0,068-0,013-403
Oma pääoma/osake, euroa           0,1610,222-270,1610,222-27
       
Liiketoiminnan rahavirta120413-713341 349-75
Rahavarat kauden lopussa1851 035-821851 035-82
Korollinen nettovelka                    762-251-404762-251-404
Nettovelkaantumisaste, %                        38,0-9,1-51938,0-9,1-519
Omavaraisuusaste, %                        34,644,5-2234,644,5-22
Oman pääoman tuotto, %-30,3-17,0-78-34,1-5,7-494
Sijoitetun pääoman tuotto, %-24,8-13,9-78-28,0-5,9-376


RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koronaviruspandemia haastoi monin tavoin liiketoimintaamme vuonna 2020. Osin selvisimme haasteista erittäin hyvin, mutta osin negatiiviset vaikutukset näkyivät tuloksessamme. Henkilöstömme siirtyi monen muun yrityksen tapaan maaliskuussa lähes kokonaan etätöihin, ja siirtymä sujui erittäin hyvin. Tuotekehityksen tulokset ja tuottavuus olivat hyvät koko vuoden ajan ja olemme edenneet ohjelmistojen kehityksessä suunnitelmiemme mukaisesti. Myös muiden toimintojen siirtyminen pääosin etätöihin sujui hyvin. Eniten negatiivisia vaikutuksia pandemian aiheuttamilla eristystoimenpiteillä oli ohjelmistojen uusmyyntiin, mikä laski selvästi edellisvuodesta. Konsultointiliiketoimintaamme ja jo sovittuihin ohjelmistotoimituksiin pandemialla oli huomattavasti vähemmän vaikutusta ja konsultoinnin liikevaihto kasvoikin selvästi (+13 %) edellisvuoteen verrattuna.

Syksyllä sopeutimme kulujamme haastavassa markkinatilanteessa ja päätimme muun muassa osa-aikaisista lomautuksista, jotka koskivat suurinta osaa yhtiön henkilöstöä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat kuluihimme alentavasti edelleen kuluvan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Myös yrityksen ylin johto on osallistunut kustannussäästöihin, joko väliaikaisten palkanalennusten tai osa-aikaisten lomautusten muodossa.

Pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi rekrytoimme viime vuonna uusia myyntiresursseja eurooppalaisille avainmarkkinoille Britanniaan ja Ranskaan. Solmimme myös useita uusia kumppanuuksia prosessilouhintaohjelmistomme myynnissä. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston visuaalisen raportointityökalun toiminnallisuutta parannettiin entisestään, ja uskomme ohjelmiston olevan tässä suhteessa yksi maailman parhaista ja monipuolisimmista. Myös ohjelmiston suorituskykyä suurten tietomäärien käsittelyssä on parannettu merkittävästi, ja ohjelmisto on nyt saatavilla lokalisoituna seitsemälle eri kielelle.

Prosessimallinnusasiakkaillemme kehitimme uutta työkalua organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien tueksi. Uuden QPR BusinessPortalin avulla asiakkaat voivat viestiä prosessinsa ja laatudokumentaation henkilöstölle sekä saada paremman näkyvyyden palvelu- ja sovellussalkkuihinsa. Palvelu on nyt pilotointivaiheessa ja tulee markkinoille kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin myynti kasvoi koronaviruspandemiasta huolimatta päättyneellä tilikaudella Lähi-idän markkinoilla. Hyvä myyntikehitys tällä alueella sai jatkoa tämän vuoden helmikuun alussa, kun QPR allekirjoitti merkittävän sopimuksen suuren keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa, ja arvioimme että siitä lähes miljoona euroa tuloutetaan vuoden 2021 aikana. Tähän kauppaan, muuhun alkuvuonna toteutuneeseen myyntiin sekä tarjouskantaamme perustuen arvioimme, että liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta asiakkaille, jälleenmyyjille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

Loka-joulukuu 2020

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 341 tuhatta euroa (2 499) ja laski 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihdon kehitys oli kaksijakoinen. Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Lähi-idän markkinoilla. Sen sijaan ohjelmistoliikevaihto laski, kun asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien kehitysohjelmistojen hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Myyntisyklien piteneminen ja toisaalta vuoden jälkipuoliskolla lisääntyneet asiakkaiden uudet tarjouspyynnöt johtivat vuoden lopulla tarjouskannan merkittävään kasvuun. QPR:n ohjelmistojen tarjouskanta nousi vuoden vaihteessa yli viidenneksen korkeammaksi kuin se oli vuotta aiemmin ennen pandemiaa, ja palvelujen tarjouskanta nousi vielä tätäkin enemmän.

Valuuttakurssit vaikuttivat negatiivisesti ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoon, koska merkittävä osa niistä laskutetaan Yhdysvaltain dollareissa. Osa ylläpitoasiakkaista myös siirtyi pilvipalvelujemme käyttäjiksi.

Liikevaihto Suomessa laski 3 % ja kansainvälisillä markkinoilla 10 %, johtaen konsernin liikevaihdon 6 %:n laskuun. 
Konsernin liikevaihdosta kertyi 51 % (49) Suomesta, 31 % (29) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 18 % (22) muualta maailmasta.

Tammi-joulukuu 2020

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 8 971 tuhatta euroa (9 513) ja laski 6 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 47 % (52).

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Lähi-idän markkinoilla. Sen sijaan ohjelmistoliikevaihto laski, kun asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien kehitysohjelmistojen hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Vuoden jälkipuoliskolla asiakkaat alkoivat valmistautua koronaviruspandemian jälkeiseen aikaan käynnistämällä prosessien kehitysvälineiden ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistojen hankintoja, mikä johti selvään kasvuun QPR:n ohjelmistojen ja palvelujen tarjouskannassa.

Valuuttakurssit vaikuttivat negatiivisesti ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoon, koska merkittävä osa niistä laskutetaan Yhdysvaltain dollareissa. Osa ylläpitoasiakkaista myös siirtyi pilvipalvelujemme käyttäjiksi. Tammi-joulukuussa pilvipalvelujemme liikevaihto kasvoi hieman, vaikka pahiten koronapandemiasta kärsineiden asiakkaiden kanssa sovittiin määräaikaisista tauoista tai alennuksista ohjelmistojen pilvipalveluissa.

Liikevaihto Suomessa laski 3 % ja kansainvälisillä markkinoilla 9 %, johtaen konsernin liikevaihdon 6 %:n laskuun. Konsernin liikevaihdosta kertyi 53 % (51) Suomesta, 28 % (31) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 20 % (18) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

       
Tuhatta euroa10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
       
Ohjelmistolisenssit407459-111 3441 552-13
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit167194-149001 102-18
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut518686-252 1952 731-20
Pilvipalvelut261281-71 0811 0681
Konsultointi989879123 4523 06113
Yhteensä2 3412 499-68 9719 513-6

                                                                                                                                                            

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

       
Tuhatta euroa10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
       
Suomi1 1941 225-34 7184 863-3
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki71671602 4742 965-17
Muu maailma432557-231 7801 6866
Yhteensä2 3412 499-68 9719 513-6

                                                                 

TULOSKEHITYS

Loka-joulukuu 2020

Konsernin käyttökate oli 27 tuhatta euroa (199) ja liiketulos oli -184 tuhatta euroa (-123). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.

Syksyllä sopeutimme kulujamme haastavassa markkinatilanteessa ja päätimme muun muassa osa-aikaisista lomautuksista, jotka koskivat suurinta osaa yhtiön henkilöstöä. Konsernin kiinteät kulut olivat loka-joulukuussa 2 083 tuhatta euroa (2 243), ja laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 81 % (78) eli 1 679 tuhatta euroa (1 743).

Tulos ennen veroja oli -191 tuhatta euroa (-126) ja katsauskauden tulos oli -157 tuhatta euroa (-119). Osakekohtainen tulos oli -0,013 euroa (-0,010) osakkeelta.

Tammi-joulukuu 2020

Konsernin käyttökate oli 248 tuhatta euroa (1 036) ja liiketulos oli -936 tuhatta euroa (-213). Liiketuloksen heikentyminen johtui ohjelmistoliikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin. Strategian mukaisia panostuksia kasvuliiketoimintoihin jatkettiin, minkä vuoksi henkilöstö- ja myyntikulut nousivat. Pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi QPR rekrytoi viime vuonna uusia myyntiresursseja eurooppalaisille avainmarkkinoille Britanniaan ja Ranskaan.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 8 585 tuhatta euroa (8 583), ja pysyivät edellisvuoden tasolla. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 77 % (75) eli 6 649 tuhatta euroa (6 455). Kiinteisiin kuluihin sisältyvien luottotappioiden ja luottotappiovarausten määrä kasvoi hieman ja oli 100 tuhatta euroa (76).

Tulos ennen veroja oli -952 tuhatta euroa (-240) ja katsauskauden tulos oli -812 tuhatta euroa (-161). Osakekohtainen tulos oli -0,068 euroa (-0,013) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-joulukuussa oli 334 tuhatta euroa (1 349). Liiketoiminnan rahavirran muutos verrattuna vuoteen 2019 johtui liikevaihdon laskusta sekä kasvaneesta käyttöpääomasta. 

Nettorahoituskulut olivat 16 tuhatta euroa (26) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 0 tuhatta euroa (21).

Investoinnit olivat 1 210 tuhatta euroa (1 156), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  Yhtiö perusti vuonna 2020 tytäryhtiön Iso-Britanniaan, QPR Software Limitedin.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 185 tuhatta euroa (1 035), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 700 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja.            

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 38 % (-9). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35 % (45).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

QPR päätti kesäkuussa käynnistää uuden Digitaalinen toimitus -kehitysprojektin, jonka ideana on uuden digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelu ja kehittäminen. Projektin avulla selvitettiin uusia malleja, joiden avulla voidaan tehdä paikallisesti asennettavien ohjelmistojen toimitus ja käyttöönotto etätoimituksena täysin digitaalisesti. Uusi digitaalinen liiketoimintamalli kehitettiin Lähi-idän markkinoilla strategian seurannan ohjelmistopilotilla, johon kehitettiin muun muassa uusi digitaalinen työnkulun hallinta sekä strategia- ja suorituskykymittareiden hyväksyntä. Business Finland päätti myöntää projektille tukirahoitusta 100 tuhatta euroa koronavirustilanteeseen liittyvästä ohjelmastaan (kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa). Projektin loppuraportti toimitettiin joulukuussa Business Finlandille, joka on maksanut tuen täysimääräisenä.

Tilikaudella 2020 tuotekehitysmenot olivat 2 050 tuhatta euroa (2 293) eli 23 % liikevaihdosta (24). Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 825 tuhatta euroa (788) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 733 tuhatta euroa (827). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 88 henkilöä (83). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2020 oli 86 (82).  

Henkilöstön keski-ikä oli 42,3 (42,7) vuotta. Naisia oli 20 % (23) ja miehiä 80 % (77) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 18 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (41), tuotekehityksessä 29 % (33) ja hallinnossa 8 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2020 oli korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2020 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 13 tuhatta euroa (5).


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.

             

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

    
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-12/20201-12/2019Muutos, %
    
Vaihdetut osakkeet, kpl1 403 4261 091 15329
Vaihto, euroa2 825 3652 229 16327
% osakkeista11,79,1 
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
2,012,04-1
    
Osake ja markkina-arvo31.12.202031.12.2019Muutos, %
    
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-
Osakkeenomistajat, kpl1 2401 1468
Päätöskurssi, euroa2,242,34-4
Osakekannan markkina-arvo, euroa26 852 79328 051 578-4
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-

Elokuussa 2020 QPR Software sai Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin.


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software kutsui helmikuussa 2020 varsinaisen yhtiökokouksen koolle yhtiön pääkonttoriin tiistaiksi 7.4.2020 klo 13.00. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti maaliskuussa peruuttaa kokouksen ja ilmoitti kutsuvansa varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin niin pian kuin kokouksen pitäminen on käytännössä mahdollista.

Yhtiön hallitus päätti toukokuussa 2020 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle maanantaiksi 8.6.2020. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

8.6.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.  Yhtiökokous teki yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta neuvoa-antavan päätöksen, ja päätti kannattaa hallituksen esityksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 8.6.2020 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet

                                                                                         
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software allekirjoitti helmikuussa merkittävän sopimuksen suuren Lähi-idässä toimivan keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, ohjelmiston ylläpitopalveluista sekä ohjelmiston toimitusprojektista. QPR arvioi, että lähes miljoona euroa kaupan arvosta tuloutetaan vuoden 2021 aikana.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 68 % oli euromääräisiä (56). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksen sivuilla 24 ja 25 www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset.


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2020 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 572 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET JA YHTIÖKOKOUSKUTSUN JULKISTUS

Vuoden 2021 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Vuosikertomus 2020: torstai 4.3.2021 (www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset)
 • Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2021: perjantai 23.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2021: keskiviikko 4.8.2021
 • Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2021: perjantai 22.10.2021

Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun sekä hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 4.3.2021. Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25. maaliskuuta 2021.


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2020


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

       
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
       
Liikevaihto2 3412 499-68 9719 513-6
Liiketoiminnan muut tuotot-- 1000 
       
Materiaalit ja palvelut443379171 4221 14324
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 6791 743-46 6496 4553
Liiketoiminnan muut kulut1931788753878-14
Käyttökate27199-862481 036-76
       
Poistot211322-341 1831 250-5
Liiketulos-184-123-49-936-213-338
       
Rahoitustuotot ja -kulut-8-3151-16-2637
Tulos ennen veroja-191-126-52-952-240-297
       
Tuloverot3473831407880
Katsauskauden tulos-157-119-32-812-161-403
       
       
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,013-0,010-32-0,068-0,013-403
       
Konsernin laaja tuloslaskelma:      
 Katsauskauden tulos-157-119-32-812-161-403
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
      
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-1-1-48-3-5-60
Laajan tuloslaskelman tulos-158-121-31-814-166-389

                                                                                                                                                                                     

KONSERNIN LYHENNETTY TASE   

    
Tuhatta euroa31.12.202031.12.2019Muutos, %
    
Varat   
    
Pitkäaikaiset varat:   
 Aineettomat hyödykkeet2 0542 0441
 Liikearvo5135130
 Aineelliset hyödykkeet3873714
 Muut pitkäaikaiset varat27714197
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 2313 0685
    
Lyhytaikaiset varat:   
 Myynti- ja muut saamiset2 9012 9040
 Rahavarat1851 035-82
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 0863 939-22
    
Varat yhteensä6 3177 007-10
    
Oma pääoma ja velat   
    
Oma pääoma:   
 Osakepääoma1 3591 3590
 Muut rahastot21210
 Omat osakkeet-439-4390
 Muuntoerot-69-664
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
550
 Kertyneet voittovarat1 1261 882-40
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 0042 762-27
    
Lyhytaikaiset velat:   
 Korolliset rahoitusvelat94778421
 Saadut ennakot527800-34
 Siirtovelat2 3052 08311
 Osto- ja muut korottomat velat533579-8
Lyhytaikaiset velat yhteensä4 3134 2452
    
Velat yhteensä4 3134 2452
    
Oma pääoma ja velat yhteensä6 3177 007-10


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

       
Tuhatta euroa10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
 Katsauskauden tulos-157-119-32-812-161-403
 Oikaisut kauden tulokseen205372-451 1351 250-9
 Käyttöpääoman muutokset83133-3845306-85
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-6-928-40-5121
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
26-722725-7
 Maksetut verot-529-118-21-18-16
Liiketoiminnan rahavirta      120413-713341 349-75
       
Investointien rahavirta:      
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-209-278-25-1 098-1 0415
Investointien rahavirta       -209-278-25-1 098-1 0415
       
Rahoituksen rahavirrat:      
 Lainojen nostot-500 70050040
 Lainojen takaisinmaksut-33-70-53-761-278174
 Maksetut osingot-0 00 
Rahoituksen rahavirta-33430-108-61222-128
       
Rahavarojen muutos-121564-122-825530-256
Rahavarat kauden alussa   317470-331 035505105
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-110 -250 
Rahavarat kauden lopussa  1851 035-821851 035-82

                                                                                                                                                            

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20191 35921-61-43951 9872 873
Osingonmaksu     00
Optio-ohjelma     5656
Kauden laaja tulos  -5  -161-166
Oma pääoma 31.12.20191 35921-66-43951 8822 762
Optio-ohjelma     5656
Kauden laaja tulos  -3  -812-814
Oma pääoma 31.12.20201 35921-69-43951 1262 004

                                                                                                                                                            

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2020 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivuilta 64-65: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

   
Tuhatta euroa1-12/20201-12/2019
   
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:  
 Hankintameno 1.1.11 15910 057
 Lisäykset8281 102
   
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:  
 Hankintameno 1.1.2 4872 433
 Lisäykset 13554

                       

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

   
Tuhatta euroa1-12/20201-12/2019
   
Korolliset rahoitusvelat 1.1.784562
Lainojen nostot947500
Takaisinmaksut784278
Korolliset rahoitusvelat 31.12.947784


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    

    
Tuhatta euroa31.12.202031.12.2019Muutos, %
    
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 3871 38572
    
Vuokrasopimusten perusteella   
maksettavat vähimmäisvuokrat:   
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät717-58
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät70 
Yhteensä1417-20
    
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 4011 40271


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

       
Tuhatta euroa10-12/
2020
7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
10-12/
2019
7-9/
2019
       
Liikevaihto2 3411 8012 0412 7892 4991 981
Liiketoiminnan muut tuotot-7525-0-
       
Materiaalit ja palvelut443279260440379243
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 6791 4741 7571 7391 7431 375
Liiketoiminnan muut kulut193232109220178175
Käyttökate27-109-60390199188
       
Poistot211304324345322307
Liiketulos-184-413-38445-123-119
       
Rahoitustuotot ja -kulut-8-66-9-33
Tulos ennen veroja-191-419-37836-126-116
       
Tuloverot347457-25731
Katsauskauden tulos-157-345-32111-119-85

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

   
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-12/2020 tai 31.12.20201-12/2019 tai 31.12.2019
   
Liikevaihto8 9719 513
Liikevaihdon muutos, %-5,7-4,9
Käyttökate2481 036
 % liikevaihdosta2,810,9
Liiketulos-936-213
 % liikevaihdosta-10,4-2,2
Tulos ennen veroja-952-240
 % liikevaihdosta-10,6-2,5
Katsauskauden tulos-812-161
 % liikevaihdosta-9,0-1,7
   
Oman pääoman tuotto (per annum), %-34,1-5,7
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %-28,0-5,9
Rahavarat1851 035
Korollinen nettovelka762-251
Oma pääoma2 0042 762
Nettovelkaantumisaste, %38,0-9,1
Omavaraisuusaste, %34,644,5
Taseen loppusumma6 3177 007
   
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin1 2101 156
% liikevaihdosta13,512,2
Tuotekehitysmenot2 0502 293
% liikevaihdosta22,924,1
   
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana8682
Henkilöstö kauden alussa8384
Henkilöstö kauden lopussa8883
   
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,068-0,013
Oma pääoma/osake, euroa0,1610,222QPR Software Oyj on vuonna 1991 perustettu yhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.