Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirent Oyj              Puolivuosikatsaus                   31.7.2019 klo 9.00


Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti
–          Liikevaihto 170,6 (177,0) miljoonaa euroa, laskua -3,6 % tai −2,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
–          Käyttökate (EBITDA) 50,3 (52,2) miljoonaa euroa tai 29,5 % (29,5 %) liikevaihdosta
–          Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 20,3 (26,2) miljoonaa euroa tai 11,9 % (14,8 %) liikevaihdosta
–          Liiketulos (EBIT) 16,4 (26,2) miljoonaa euroa tai 9,6 % (14,8 %) liikevaihdosta
–          Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) 0,14 (0,18) euroa
–          Tulos/osake (EPS) 0,09 (0,18) euroa
–          Ramirent julkaisi Stavdal AB:n yrityskaupan, joka saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen 1.7.2019.
–          Loxam S.A.S. sai omistukseensa 96,25 % kaikista Ramirentin ulkonaolevista osakkeista vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa joka päättyi 18.7.2019 ja aikoo aloittaa toimet Ramirentin osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti
–          Liikevaihto 333,6 (344,5) miljoonaa euroa, laskua -3,1 % tai -1,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
–          Käyttökate (EBITDA) 99,4 (99,1) miljoonaa euroa tai 29,8 % (28,8 %) liikevaihdosta
–          Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 37,6 (47,4) miljoonaa euroa tai 11,3 % (13,8 %) liikevaihdosta
–          Liiketulos (EBIT) 33,5 (47,4) miljoonaa euroa tai 10,1 % (13,8 %) liikevaihdosta
–          Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) 0,25 (0,31) euroa
–          Tulos/osake (EPS) 0,21 (0,32) euroa
–          Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 14,2 % (16,5 %)
–          Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 7,7 % (15,8 %)
–          Bruttoinvestoinnit 111,9 (110,7) miljoonaa euroa
–          Rahavirta investointien jälkeen -4,4 (-23,1) miljoonaa euroa

Loxamin julkinen ostotarjous kaikista Ramirentin osakkeista
Loxam S.A.S. julkisti 10.6.2019 tekevänsä vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ramirentin hallitus päätti riippumattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti suositella Ramirentin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksessa Ramirentin osakkeenomistajille tarjottava vastike kustakin osakkeesta on 9,00 euroa käteisenä. Loxam julkisti 23.7.2019, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan tarjousaikana 19.6.-18.7.2019 tarjotut osakkeet edustavat 96,25 % kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Koska tämä täytti ostotarjouksen ehtojen mukaisen vähimmäishyväksyntäehdon, Loxam ilmoitti, että se toteuttaa ostotarjouksen. Loxam käynnisti 24.7.2019 jälkikäteisen tarjousajan, joka päättyy 8.8.2019. Jälkikäteisen tarjousajan aikana jäljellä olevilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä ostotarjous. Koska Loxamin omistus ylitti ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Loxam ilmoitti aloittavansa jäljellä olevia Ramirentin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn ja aikovansa myös myöhemmin aloittaa toimet Ramirentin osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2019 muuttumaton
Ramirent arvioi, että vuonna 2019 vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) on noin vuoden 2018 tasolla.

Markkinoiden näkymät vuodelle 2019
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa. Konevuokrauksen kysyntänäkymät vuodelle 2019 vaihtelevat Ramirentin markkina-alueilla. Ruotsissa markkinan odotetaan hidastuvan vuonna 2019, vaikka eri alueiden kesken odotetaan olevan eroja. Suomessa markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan vakaana. Norjassa, Baltiassa, Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän suotuisina.

Avainluvut (milj. EUR)4−6/194−6/18Muutos1−6/191−6/18Muutos1−12/18
Jatkuvat toiminnot       
Liikevaihto170,6177,0-3,6 %333,6344,5-3,1 %711,7
Käyttökate (EBITDA)50,352,2-3,8 %99,499,10,3 %202,9
Osuus liikevaihdosta, %29,5 %29,5 % 29,8 %28,8 % 28,5 %
Vertailukelp. liiketulos (EBIT)20,326,2-22,6 %37,647,4-20,7 %106,8
Osuus liikevaihdosta, %11,9 %14,8 % 11,3 %13,8 % 15,0 %
Liiketulos (EBIT)16,426,2-37,2 %33,547,4-29,2 %66,9
Osuus liikevaihdosta, %9,6 %14,8 % 10,1 %13,8 % 9,4 %
Vertailukelp. tulos/osake (EPS), EUR0,140,18-22,0 %0,250,31-20,8 %0,74
Vertailukelpoinen ROCE, %   14,2 %16,5 % 16,8 %
Vertailukelpoinen ROE, %   25,3 %26,7 % 26,7 %
        
Konserni sisältäen lopetetut toiminnot       
Tulos/osake (EPS), EUR0,090,18-52,9 %0,210,32-34,8 %0,44
ROCE, %   7,7 %15,8 % 10,2 %
ROE, %   12,9 %26,9 % 16,6 %
Bruttoinvestoinnit68,657,419,5 %111,9110,71,1 %199,5
Rahavirta investointien jälkeen-36,4-9,5-4,4-23,181,1 %40,7
Sitoutunut pääoma   764,0677,712,7 %653,7
Nettovelka   489,8390,625,4 %350,6
Nettovelka/EBITDA   2,4x1,8x30,9 %1,7x
Nettovelka ilman vuokravelkaa   396,7390,61,5 %350,6

Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka:
Kehityksemme toisella vuosineljänneksellä oli kaksijakoinen. Markkinaolosuhteet, samoin kuin kannattavuutemme, säilyivät vakaina Suomessa, Norjassa ja Itä-Euroopassa. Ruotsissa kysyntä sen sijaan säilyi edelleen heikkona ja kannattavuutemme oli sen seurauksena matala. Vuosineljänneksen kasvumme oli −2,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mihin vaikutti myös vuokrauspäivien vähäisempi määrä jakson aikana. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketuloksemme (EBIT) laski 20,3 (26,2) miljoonaan euroon ja oli 11,9 % (14,8 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen ROCE oli 14,2 % (16,5 %). Huolimatta Ruotsi-segmentin tuloksen laskusta, on huomionarvoista, että toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketuloksemme oli korkeampi kuin vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä. Tämä on osoitus liiketoimintamme tasapainoisesta jakautumisesta maantieteellisesti.

Ruotsissa liikevaihto ja liiketulos laskivat suurten toimitilarakentamisen projektien heikentyneen myynnin, Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan myynnin sekä Tukholman alueen asuinrakentamisen heikentyneen kysynnän seurauksena. Konevuokrausliiketoiminnan liikevaihto laski selvästi, mihin vaikutti myös työpäivien vähäisempi määrä neljänneksen aikana. Huolimatta negatiivisesta myynnin kehityksestä vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitteilla olevien projektien määrä Ruotsissa on edelleen terveellä tasolla, ja olemme yhä optimistisia markkinan keskipitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista. Katsauskauden jälkeen saimme päätökseen Stavdal AB:n yritysoston. Stavdalin vakaan ensimmäisen vuosipuoliskon kehityksen perusteella arvioimme yrityskaupan vaikuttavan myönteisesti toisen vuosipuoliskomme kannattavuuteen.

Olen hyvin tyytyväinen tiimimme saavutuksista Suomessa, missä liikevaihdon vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani huolimatta kovasta hintakilpailusta. Norjassa myynnin kehitys oli vakaata ja kannattavuuden paraneminen jatkui. Itä-Euroopassa kehityksemme oli vakaata, vaikka hintakilpailu kiristyikin joillain markkinoilla.

Neljänneksen aikana jatkoimme menestyksekkäästi myös muiden strategisten tavoitteidemme toteuttamista. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että rullaava 12 kuukauden tapaturmataajuutemme saavutti kaikkien aikojen matalimman tason 5,2 (9,2), joka on hyvin lähellä pitkän aikavälin tavoitettamme laskea tapaturmataajuus alle viiteen.

Toisella vuosipuoliskolla keskitymme vahvan kassavirran luomiseen selvästi pienempien investointien ja parantuvan käyttöpääoman hallinnan kautta. Keskitymme myös suorituksemme parantamiseen Ruotsissa, missä markkinatilanne on lyhyellä aikavälillä heikompi kuin ennakoimme. Stavdal-yrityskaupan tukemana meillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet nostaa kilpailukykymme uudelle tasolle ja luoda uusi markkinajohtaja Ruotsiin. Muilla markkinoillamme pyrimme edelleen kannattavuuden parantamiseen, sillä markkinaolosuhteiden odotetaan säilyvän suotuisina.

Ramirent siirtyy onnistuneen ostotarjouksen tuloksena Loxamin omistukseen ja tulee poistumaan pörssistä. Loxam on historiansa aikana osoittanut kykynsä kasvaa määrätietoisesti. Luotan siihen, että erittäin sitoutuneiden työntekijöidemme avulla Ramirentilla on mahdollisuus entisestään kiihdyttää kasvua ja lisätä tärkeän pohjoismaisen ja itäeurooppalaisen ulottuvuuden Loxamin maantieteelliseen peittoon. Haluan kiittää kaikkia työtovereitamme heidän sitoutumisestaan Ramirentin liiketoiminnan kehittämiseksi. Haluan myös kiittää vuosien varrelta kaikkia Ramirentin osakkeenomistajia, jotka ovat uskoneet meihin näiden kahden vuosikymmenen aikana, kun olemme olleet julkisesti noteerattu yhtiö.

Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja:
Jukka Havia, talousjohtaja, puh. 050 355 3757, jukka.havia(at)ramirent.com

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859, franciska.janzon(at)ramirent.com

RAMIRENT on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 900 työntekijää 290 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI).
Ramirent – Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Liite