Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Revenio Group Oyj, pörssitiedote, 22.10.2020 klo 9.00

Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Erinomainen vuosineljännes vahvan myynnin ja poikkeuksellisen matalan kulutason siivittämänä

Heinä-syyskuu 2020
 • Liikevaihto oli 15,8 (14,3) miljoonaa euroa, kasvua 10,5 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu heinä-syyskuussa oli 17,0 % eli 6,4 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Liiketulos oli 3,6 (3,9) miljoonaa euroa, laskua 7,5%
 • iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden kysyntä jatkui vahvana, kuvantamislaitteiden myynti piristyi hieman alkuvuodesta. Myyntimenestykseen vaikuttivat myös muutamat tavanomaista suuremmat tilaukset Yhdysvalloissa
 • Ihosyöpäkamera Cutican aktivoituihin tuotekehitysmenoihin kirjattiin 1,9 miljoonan euron arvonalentuminen johtuen tulevaisuuden tuotto-odotusten heikentyneistä näkymistä. Kliinisiä tutkimuksia ja tekoälyn kehittämistä jatketaan suunnitelmien mukaan
 • Vertailukauden liiketulosta rasittivat sekä yritysostoon liittyvät kertaluonteiset kulut että CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
 • Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla ja vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvällä vaikutuksella oikaistu vertailukauden liiketulos oli 4,6 miljoonaa euroa ja Cutican alaskirjauksilla oikaistu katsauskauden liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa. Vertailu- ja katsauskauden oikaistuun liiketulokseen suhteutettuna katsauskauden liiketulos kasvoi 21,0 %
 • Kiinteät kustannukset ovat katsauskaudella olleet yli miljoona euroa suunniteltua alemmalla tasolla Covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi koskien erityisesti matkustus- ja messukuluja
 • Käyttökate oli 6,2 (4,6) miljoonaa euroa, kasvua 35,8%
 • Vertailukauden käyttökatetta rasittivat sekä yritysostoon liittyvät kertaluonteiset kulut että CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli vertailukaudella 5,3 miljoonaa euroa. Vertailukauden oikaistuun käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate kasvoi 18,3 %
 • Myyntikate oli 11,4 (10,0) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden myyntikatetta rasittivat CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus. Vertailukauden oikaistu myyntikate oli 10,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden oikaistuun myyntikatteeseen suhteutettuna raportointikauden myyntikate kasvoi 9,6 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,5 (2,0) miljoonaa euroa, kasvua 226,2 %
 • Katsauskauden päättymisen jälkeen 12.10.2020 yhtiö julkaisi päivitetyn tulosohjeistuksen vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle

 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,111 (0,117) euroa

 

Tammi-syyskuu 2020
Liikevaihto oli 41,4 (34,5) miljoonaa euroa, raportoitua kasvua 19,8 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-syyskuussa oli 22,1 % eli 2,3 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Liiketulos oli 9,5 (7,4) miljoonaa euroa
 • iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden kysyntä on ollut vahvaa Yhdysvalloissa koko katsauskauden ajan
 • Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut sekä CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus.
 • Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 10,1 miljoonaa euroa ja Cutican arvonalentumisilla oikaistu katsauskauden liiketulos oli 11,4 miljoonaa euroa. Vertailu- ja raportointikauden oikaistuun liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 12,8 %
 • Käyttökate oli 13,4 (8,8) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut sekä CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden käyttökate oli 11,6 miljoonaa euroa. Vertailukauden oikaistuun käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate kasvoi 15,4 %
 • Myyntikate oli 29,7 (23,9) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden myyntikatetta rasittivat CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus. Vertailukauden oikaistu myyntikate oli 25,1 miljoonaa euroa. Vertailukauden oikaistuun myyntikatteeseen suhteutettuna raportointikauden myyntikate kasvoi 18,3 %
 • Varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,283 (0,222) euroa

Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR

7-9/2020 7-9/2019
Muutos-% 1-9/2020 1-9/2019 Muutos
-%
Liikevaihto 15,8 14,3
10,5 41,4 34,5 19,8
Myyntikate 11,4 10,0
13,8 29,7 23,9 24
Myyntikate - % 72,2 70,2
2,1 71,8 69,3 2,4
Käyttökate, 6,2 4,6
35,8 13,4 8,8 51,5
EBITDA
Käyttökate - %, 39,4 32,1
7,3 32,4 25,6 6,8
EBITDA
Liiketulos, EBIT 3,6 3,9
-7,5 9,5 7,4 28,8
Liiketulos - %, 23,0 27,4
-4,5 22,9 21,3 1,6
EBIT
Sijoitetun 3,9 7,4
-3,5 10,2 13,8 -3,6
pääoman tuotto -
% (ROI)
Oman pääoman 4,6 7,8
-3,2 11,7 14,6 -2,9
tuotto - % (ROE)
Laimentamaton 0,111 0,117
0,283 0,222
tulos/osake

30/9/2020 30/9/2019 Muutos, %-:köä
Omavaraisuusaste, % 59,5 56,0 3,5
Nettovelkaantumisaste, % 6,7 14,1 -7,4

Tulosohjeistus vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle

Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiön 12.10.2020 antama tulosohjeistus: Revenio arvioi liiketoimintansa ja toimintaympäristönsä kehittyvän vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla seuraavasti:

Covid-19-pandemia aiheuttaa markkinoilla edelleen yleistä epävarmuutta ja vaikeuttaa näkyvyyttä loppuvuodelle 2020. Näissä olosuhteissa Revenio Group Oyj arvioi yhtiön kuluvan vuoden heinä-joulukuun valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden ilman kertaluonteisia kuluja olevan vahvalla tasolla.

Revenio perui 2.4.2020 vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Covid-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden ja alenevan yleisen talouskehityksen vuoksi olosuhteet markkinoilla ovat muodostuneet erittäin poikkeuksellisiksi, minkä vuoksi taloudellisen kehityksen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi. Koska tilanteen kaikkia vaikutuksia loppuvuodelle on vielä vaikea arvioida, Revenio Group Oyj perui 20.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020.

Yhtiön alkuperäinen 20.2.2020 annettu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 oli:

Revenio-konsernin raportoidun liikevaihdon arvioidaan kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

 

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kommentoi vuoden 2020 kolmatta vuosineljännestä:

"Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko Revenio-konsernin henkilöstölle ympäri maailmaa erinomaisesta työstä, jota olette tehneet Covid-19-pandemian aiheuttamissa erityisoloissa. Ylsimme jälleen yhdessä erinomaiseen suoritukseen erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden sekä niiden antureiden kysynnän jatkuttua vahvana katsauskauden aikana.  Asiakastoimitusten lisäksi vuoden kolmannelle neljännekselle ajoittunut iCare-brändin globaali lanseeraus ja konsernin strategiatyö ovat pitäneet koko organisaatiomme kiireisenä.

Markkinoiden asteittainen elpyminen rajoitustoimenpiteiden purkamisen myötä alkoi jo toukokuussa ja jatkui heinä-syyskuun aikana. Kiinteät kulut ovat koko vuoden 2020 ajan olleet poikkeuksellisen alhaiset Covid-19-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten sekä peruuntuneiden myyntitapahtumien ja messujen vuoksi. Mahdollisuudet fyysisiin asiakastapaamisiin ovat olleet hyvin rajallisia ja alamme tärkeitä kongresseja on siirretty verkkoon tai peruttu kokonaan. Vertailulukuja arvioitaessa on myös hyvä huomioida, että CenterVuen luvut on yhdistelty konserniin vasta 1.5.2019 alkaen.

Revenio-konsernin kaikki oftalmologiaan liittyvät tuotteet on nyt yhdistetty yhtenäisen iCare-brändin alle. Yhtenäisen iCare-brändin myötä voimme tarjota asiakkaillemme entistä tehokkaammin ja kattavammin kaikki oftalmologiaan liittyvät tuotteet ja palvelut; silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit näkökenttätutkimukseen sekä silmänpaineen mittauslaitteet. Uskomme, että silmänhoidon on oltava vaivatonta, tarkkaa ja luotettavaa. Innovatiivisilla, korkealaatuisilla ratkaisuillamme haluamme auttaa silmänhoidon ammattilaisia tekemään työnsä entistä nopeammin, helpommin ja tarkemmin.

Erityisesti iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden kysyntä jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Myyntimenestykseemme vaikuttivat myös muutamat tavanomaista suuremmat tilaukset Yhdysvalloissa. Vastasimme myös antureiden voimakkaana jatkuneeseen kysyntään ottamalla käyttöön uuden anturilinjan katsauskauden lopulla.

iCare-silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynti piristyi hieman katsauskaudella. Erityisesti DRSplus-silmänpohjan kuvantamislaitteen kysyntä on ollut vilkasta. Covid-19-rajoitustoimet vaikuttavat kuitenkin edelleen kuvantamislaitteiden myyntiin, sillä ne ovat investointihyödykkeitä ja vaativat henkilökohtaisen tapaamisen sekä myynnin, että asennuksen osalta. Useiden maiden klinikoille ja sairaaloihin on edelleen vain rajalliset vierailumahdollisuudet, mikä vaikeuttaa tuotteiden esittelyä ja asennuksia. Klinikoiden potilasvirrat ovat myös edelleen selvästi alle Covid-19 pandemiaa edeltää aikaa. Oletamme tilanteen jatkuvan saman suuntaisena lähitulevaisuudessa. Näkemyksemme mukaan olemme iCare-silmänpohjan kuvantamislaitteiden kanssa hyvissä asemissa, kun pandemian aiheuttamat rajoitustoimet hellittävät.

Päivitämme parhaillaan strategiaamme, ja työhön on osallistunut aktiivisesti laaja joukko konsernin eri toimintoja edustavaa henkilöstöä. Tulemme kertomaan strategiamme painopisteistä ja tulevista askelmerkeistämme vuoden vaihteen jälkeen.

Ventica® ja Cutica® -järjestelmien kehitystyöt etenevät suunnitellusti. Tämän hetkinen näkemyksemme on se, että Cutican markkinoille saaminen (go-to-market) tulee kestämään alkuperäistä arviotamme pidempään. Cutican aikataulun viivästymiseen on vaikuttanut erityisesti tutkimustyö, jossa selvitetään tekoälyn hyödyntämistä kuvamateriaalin automaattisessa käsittelyssä. Tämän vuoksi olemme kirjanneet osittaisen arvonalentumisen, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta projektin lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Projektia ei alaskirjattu kokonaan vaan kehitystyö ja tuotteen validointi jatkuu. Alaskirjaukseen päädyttiin tulevaisuuden tuotto-odotusten heikentyneistä näkymistä ja projektiin liittyvistä epävarmuuksista johtuen.

Covid-19-pandemia on valitettavasti vielä voimissaan ja näkyvyys tulevaisuuteen on sumuinen. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että näissä poikkeusoloissakin kykenemme toimittamaan asiakkaillemme maailman johtavia oftalmologisia tuotteita, tuomaan markkinoille uusia innovaatioita ja varmistamaan tulevaisuuden kasvupolkumme. Henkilöstömme lisäksi kiitos kuuluu asiakkaillemme, jakelijoillemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka uskovat meihin ja saavat meidät tuntemaan tekevämme arvokasta työtä, joka päivä."

Yleislausunto

Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Toijala, tel. 050 484 0085

[email protected]

Talousjohtaja Robin Pulkkinen, tel. 050 505 9932

[email protected]

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Glaukooman tunnistamisen, diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus (perimetria).

Revenio-konserniin kuuluvat Revenio Group Oyj, Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 49,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25,5 %. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V.

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva silmän diagnostiikan ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Glaukooman tunnistamisen, diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus (perimetria).