Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

ROBIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE          22.4.2021 KLO 11.00

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021: LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

Tekstissä Q1 viittaa ajanjaksoon 1.1.-31.3.2021.
Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2020 on esitetty sulkeissa.
Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa.
Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.1.-31.3.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 23,0 miljoonaa euroa (21,5), muutos 7,1 %
 • EBITDA 1,6 miljoonaa euroa (0,4)
 • EBITA 0,3 miljoonaa euroa (-0,9)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 0,5 % liikevaihdosta (-5,3)
 • Katsauskauden tulos 0,4 miljoonaa euroa (-2,0)
 • Liiketoiminnan rahavirta -1,7 miljoonaa euroa (-1,2)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 45,2 % (46,9)
Keskeiset tunnusluvut Q1 2021 Q1 2020 Muutos% 2020
Liikevaihto, 1 000 euroa 23 023 21 490 7,1 % 91 631
EBITDA*, 1 000 euroa 1 578 354 345,7 % 5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 6,9 % 1,6 %   5,6 %
EBITA, 1 000 euroa 337 -941 135,8 % -48
EBITA, osuus liikevaihdosta % 1,5 % -4,4 %   -0,1 %
EBIT, 1 000 euroa 121 -1 145 110,5 % -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 0,5 % -5,3 %   -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 415 -2 010 120,7 % -2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 1,8 % -9,4 %   -3,2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa 0,02 -0,10   -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,0 % -4,1 %   -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 0,0 % -4,0 %   -6,0 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1/2021 tai Q1/2020

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys ja hyvällä tasolla oleva asiakkaiden työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla.

Kaivosteollisuuden kysynnän oletetaan olevan hyvin vakaata 2021, mikä on yleisesti ottaen tyypillistä segmentin tuotantoprosessiin liittyvässä kulutusosaliiketoiminnassa. Positiivinen mineraalien hintojen kehitys ja hyvät näkymät heijastuvat hyvin kehittyvään tutkimusporausaktiviteettiin. Tutkimusporaus on teollisuuden syklinen osa, joka heijastaa kaivosteollisuuden halukkuutta investoida tulevaisuuden kapasiteetin lisäyksiin.
Rakennusteollisuus on aina paikallisesti syklistä ja markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Robitille keskeisillä markkinoilla asiakkaiden näkymät ovat hyvät ja infra-rakentamiseen liittyvät projektit, jotka ovat meneillään tai käynnistymässä 2021, tukevat alkuvuoden näkymiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN:

Alkuvuonna yhtiön liiketoiminta jatkoi hyvää kehitystä, jota näimme läpi viime vuoden. Saavutimme Robitin historian korkeimman liikevaihtokuukauden maaliskuussa. Erityisesti kaivostoimialalla liiketoiminta kehittyi hyvin, mutta toisaalta meillä ei ollut isoja projektitoimituksia vuosineljänneksen aikana. Kannattavuuden kehitys oli hyvää ja tulos ei sisältänyt merkittäviä ei-operatiivisia eriä. Kokonaisuudessaan vuodenalku oli uusi askel kohti vahvempaa Robitia.

Liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein 23,4 miljoonaa euroa. Kasvua vertailukauteen oli 7,1 prosenttia ja vertailukelpoisin valuuttakurssein 8,7 prosenttia. EDITDA- parannus oli merkittävä 1,2 miljoonaa euroa verrattuna vertailukauteen. Kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Saadut tilaukset laskivat 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 23,2 miljoonaa euroa (24,9). Taustalla oli ajoituskysymys liittyen yksittäiseen merkittävään tilaukseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti. Sekä Top Hammer - että Down the Hole -liiketoiminta kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. East-alueen kehitys jatkui erinomaisena pääosin kaivossegmentin hyvän kehityksen seurauksena. EMEA-alueella kehitys oli vahvinta Pohjoismaissa, joissa rakennustoimialalla oli hyvä markkinatilanne. Americas-alueella tilanne oli kahtia jakautunut. Pohjois-Amerikassa näimme jo hyvää kehitystä, mutta Etelä-Amerikan markkina ei ole vielä toipunut täysin COVID-19-pandemian vaikutuksista. Asia-alueella oli haasteellinen vuoden alku, mutta jo maaliskuussa näimme kehitystä oikeaan suuntaan. Australian markkinoilla näimme pientä kasvua ja edistyimme alueella etenkin uusien asiakkaiden hankinnassa.

Jakelun kehityshankkeet edistyivät hyvin. Vuosineljänneksellä allekirjoitimme sopimuksen uuden Portugalin jakelijan kanssa. Top Hammer -liiketoiminnan kasvua tuettiin panostamalla saatavuuden parantamiseen sekä investoinneilla että vaihto-omaisuutta kasvattamalla.

Lanseerasimme maailmanlaajuisesti uuden Rbit Top Hammer -porakruunutuotesarjan. Lanseeraus oli onnistunut ja palaute on erittäin positiivista. Rbit-tuotesarja yksinkertaistaa Robitin porakruunutarjontaa. Se tuo tuotekustannussäästöjä ja auttaa myös saatavuuden ja varastojen hallinnassa.

Kannattavuuden parannushankkeet etenivät systemaattisesti läpi vuosineljänneksen keskittyen materiaalikustannuksiin ja hinnoitteluun. Tämän työn tulokset realisoituvat pääosin tämän vuoden aikana. Kiinteät kustannukset pysyivät hyvin kurissa. Matkustamiseen ja edustamiseen liittyvät kulut olivat edelleen huomattavasti normaalitilanteen alapuolella. Raaka-aineiden markkinahinnat ovat nousseet nopeasti ja olemme reagoineet tähän kehitykseen useilla toimenpiteillä varmistaaksemme kehityksen kohti kannattavuustavoitteitamme.
Jatkoimme saatavuuden suunnitteluun liittyvien prosessien kehitystä digitalisoinnin tukemana. Saatavuuden suunnitteluprosesseja tukemaan luotiin mm. analyyttisia työkaluja myynnin ennusteprosessiin ja varastotasojen suunnitteluun. Päivitimme ja jalkautimme jakelun kehitykseen ja hallintaan liittyvät prosessit vuosineljänneksen aikana.

Toteutimme uuden Robit Talent -ohjelman, jossa palkkaamme vuosittain muutamia nuoria huippuosaajia yhtiöön. Olemme lisäämässä henkilökuntaa myös tuotanto-operaatioihin Suomessa ja Etelä-Koreassa. Johdon koulutusohjelma Robit Growth Booster saatiin päätökseen maaliskuussa. Liikkeenjohdon koulutusohjelmaan osallistui 29 henkilöä kahdeksasta maasta. Jatkamme systemaattista osaamisen kehitystä strategisena prioriteettina.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q1 2021 Q1 2020 Muutos% 2020
Top Hammer 12 451 11 475 8,5 % 46 348
Down the Hole 10 571 10 016 5,5 % 45 283
Yhteensä 23 023 21 490 7,1 % 91 631

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 23,0 miljoonaa euroa (21,5). Nousua vertailukauteen oli 7,1 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 8,7 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi 8,5 prosenttia katsauskauden liikevaihdon ollen 12,5 miljoonaa euroa (11,5). Top Hammer -liiketoiminnan kasvua rajoittivat alkuvuonna osittain Aasian logistiikkamarkkinan haasteet, jotka hidastivat toimituksia yhtiön Etelä-Korean tehtaalta, sekä tuotantokapasiteetin nosto vastaamaan kasvanutta kysyntää. Yhtiön toimituskyky vahvistui vuosineljänneksen loppua kohti, vaikka rahtimarkkinan kapasiteettipulan aiheuttamat häiriöt hidastavat edelleen toimituksia. 

Down the Hole -liiketoiminta kasvoi 5,5 prosenttia katsauskauden liikevaihdon ollen 10,6 miljoonaa euroa (10,0). Liiketoiminnan kasvu oli vahvaa EMEA-alueella, erityisesti Pohjoismaissa, sekä Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q1 2021 Q1 2020 Muutos% 2020
EMEA 10 766 9 731 10,6 % 40 028
Americas 3 708 3 909 -5,1 % 14 008
Asia 2 373 3 213 -26,1 % 11 397
Australasia 3 202 3 001 6,7 % 13 654
East 2 972 1 637 81,6 % 12 544
Yhteensä 23 023 21 490 7,1 % 91 631

Yhtiön vahva kasvu East-alueella jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto alueella kasvoi 81,6 prosenttia ollen 3,0 miljoonaa euroa (1,6). Hyvä kasvu jatkui myös EMEA-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia. EMEA-alueella kehitys oli vahvinta Pohjoismaissa, jossa rakennustoimialla on hyvä markkinatilanne. Australasian myynti kääntyi 6,7 prosentin kasvuun vertailukaudella uusien asiakkuuksien myötä. Americas-alueella liikevaihto laski 5,1 prosenttia. Pohjois-Amerikassa yhtiön liikevaihto kehittyi positiivisesti, mutta Etelä-Amerikan markkina ei ole vielä toipunut täysin COVID-19-pandemian vaikutuksista. Asia-alueella oli haasteellinen vuoden alku ja liikevaihto laski 26,1 prosenttia. Aasian aktiviteetti kehittyi oikeaan suuntaan vuosineljänneksen loppua kohti.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

  Q1 2021 Q1 2020 Muutos% 2020
EBITDA, 1 000 euroa 1 578 354 345,7 % 5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 6,9 % 1,6 %   5,6 %
EBIT, 1 000 euroa 121 -1 145 110,5 % -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 0,5 % -5,3 %   -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 415 -2 010 120,7 % -2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 1,8 % -9,4 %   -3,2 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus parantui selvästi. Katsauskauden EBITDA oli 1,6 miljoonaa euroa (0,4). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli tyydyttävällä tasolla ollen 6,9 prosenttia (1,6). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,1). Liiketulos oli 0,5 prosenttia (-5,3) katsauskauden liikevaihdosta.

Parantunutta liikevoittoa tukivat kasvanut liikevaihto, kiinteiden kustannusten hallinta sekä pienemmät liiketoiminnan muut kulut. Yhtiö jatkaa systemaattista työtä kannattavuuden parantamiseksi materiaalikustannussäästöhankkeiden sekä tarkemman hinnoittelun kautta. Näiden hankkeiden vaikutukset realisoituvat pääosin tämän vuoden aikana.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (-0,9), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten 0,5 miljoonaa euroa (-0,6). Katsauskauden tulos parantui ollen 0,4 miljoonaa euroa (-2,0).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q1 2021 Q1 2020 2020
Liiketoiminnan nettorahavirrat      
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 675 1 477 7 160
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -1 161 -897 5 555
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -1 714 -1 181 4 263
       
Investointien nettorahavirta -795 -321 -1 173
       
Rahoituksen nettorahavirta 374 -1 257 -3 626
       
Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -2 135 -2 759 -536
Rahavarat tilikauden alussa 14 339 15 248 15 248
Valuuttakurssierot rahavaroista 148 -363 -370
Rahavarat tilikauden lopussa 12 352 12 123 14 339

Katsauskauden konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia parani ollen 1,7 miljoonaa euroa (1,5). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,2). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -2,6 miljoonaa euroa (-2,3). Käyttöpääoman muutoksen positiivisesti vaikutti ostovelkojen kasvu 1,2 miljoonaa eurolla. Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan negatiivisesti 1,7 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden kasvu 2,4 miljoonaa euroa. Vahva laskutus vuosineljänneksen lopussa nosti myyntisaamisten määrää. Vaihto-omaisuuden kasvu johtui yhtiön varautumisesta vahvempaan kysyntään sekä yhtiön toimituskyvyn ja tuotesaatavuuden parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Investointien nettorahavirta oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,3). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,1). Investointien osuus liikevaihdosta oli 3,5 prosenttia (0,2). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun.

Rahoituksen nettorahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (-1,3). Lainojen nettomuutokset olivat 0,9 miljoonaa euroa (-0,8). Lainojen nettomuutos johtui investointien rahoituksesta. Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,5).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,5). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

TALOUDELLINEN ASEMA

  31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Rahavarat, tuhatta euroa 12 352 12 123 14 339
Korolliset velat, tuhatta euroa 36 331 37 686 35 567
joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 10 986 14 925 11 154
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 23 979 25 563 21 228
Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 364 14 261
Velkaantumisaste, % 49,3 % 53,6 % 45,2 %
Omavaraisuusaste, % 45,2 % 46,9 % 45,5 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 36,3 miljoonaa euroa (37,7), josta 6,4 miljoonaa euroa (6,0) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 12,4 miljoonaa euroa (12,1). Korolliset nettovelat olivat 24,0 miljoonaa euroa (25,6) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 17,6 miljoonaa euroa (19,6).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 48,6 miljoonaa euroa (47,7). Konsernin omavaraisuusaste oli 45,2 prosenttia (46,9) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 49,3 prosenttia (53,6).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 12 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 264 (252). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 75 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

  Pitkän aikavälin tavoite 2019 2020 Q1 2021
Liikevaihdon kasvu 15 % p.a. 4,6 % 6,0 % 7,1 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 3,1 % 5,6 % 6,9 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2020 ja päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2021. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.3.2021 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 181. Osakevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 538 843 osaketta (1 879 776).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 120 964 (0,57 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2021 oli 107,6 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 5,08 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 5,60 euroa ja alin kurssi 3,75 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Tautitapausten määrä on jälleen kasvussa ja rajoitukset asiakkaiden toimintaan, ja sitä kautta Robitin kysyntään ovat edelleen mahdollisia. Tässä vaiheessa vaikutus näyttää rajalliselta. COVID-19 rajoittaa edelleen matkustamista ja näin muutamien testi- ja myynnin kasvuhankkeiden implementointia. Yhtiössä on palattu akuutin kriisin vaikutusten hallinnasta yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kohti yhtiön strategisia tavoitteita.

Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Pidemmällä aikavälillä koronaviruksen vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat mahdollisten rajoitustoimien laajuudesta ja siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Robitin toimiessa porauksen kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa ja siten tämän liiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän COVID-19-pandemian talouteen kohdistuvista vaikutuksista.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Robit tiedotti 14.1.2021 vastaanottaneensa 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä. Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Yhtiö tiedotti 18.1.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytettiin yhtiökokouskutsuun. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Virtala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Robit julkaisi 18.2.2021 tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2020.

Yhtiö kutsui 18.2.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2021.

Robit tiedotti 26.2.2021, että yhtiön vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö julkaisi vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Robit tiedotti yhtiökokouksen päätöksistä erillisellä pörssitiedotteella 25.3.2021.

Robit julkaisi 25.3.2021 yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajanksi Harri Sjöholmin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion sekä jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 22.4.2021

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
[email protected]

Arto Halonen, talousjohtaja
+358 40 028 0717
[email protected]

Jakelu:  
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
EUR tuhatta 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.12.2020
Liikevaihto 23 023 21 490 91 631
Liiketoiminnan muut tuotot 480 1 004 2 524
Materiaalit ja palvelut* -14 872 -12 984 -58 773
Henkilöstökulut -3 953 -3 901 -15 747
Poistot ja arvonalentumiset -1 457 -1 499 -5 984
Liiketoiminnan muut kulut* -3 101 -5 256 -14 520
EBIT (Liikevoitto/-tappio) 121 -1 146 -868
       
Rahoitustuotot ja -kulut      
Korko- ja rahoitustuotot 585 94 286
Korko- ja rahoituskulut -388 -999 -2 936
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 197 -905 -2 650
       
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 318 -2 051 -3 518
       
Verot      
Tulovero -31 -8 -380
Laskennallisten verojen muutos 67 48 1 004
Tuloverot 98 41 624
Katsauskauden tulos 415 -2 010 -2 894
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille 361 -2 010 -2 894
Määräysvallattomille omistajille** 55 0 0
  415 -2 010 -2 894
       
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 976 -1 045 -1 088
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 976 -1 045 -1 088
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 337 -3 054 -3 981
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 392 -3 054 -3 981
Määräysvallattomille omistajille -55 0 0
Konsernin laaja tulos 1 337 -3 054 -3 981
       
Osakekohtainen tulos      
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,02 -0,10 -0,14

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.

**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE      
       
EUR tuhatta 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 5 412 5 206 5 134
Muut aineettomat hyödykkeet 3 564 4 715 3 809
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25 021 26 378 24 641
Lainasaamiset 320 274 386
Muut saamiset 3 3 3
Laskennalliset verosaamiset 1 698 987 1 528
Pitkäaikaiset varat yhteensä 36 017 37 562 35 500
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 38 115 31 578 34 857
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 059 20 569 18 621
Lainasaamiset 129 134 125
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 84 61 81
Rahavarat 12 352 12 123 14 339
Lyhytaikaiset varat yhteensä 71 740 64 465 68 023
Varat yhteensä 107 757 102 027 103 523
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 705 705 705
Ylikurssirahasto 202 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 268 82 570
Muuntoerot -1 822 -2 755 -2 798
Kertyneet voittovarat -33 701 -30 686 -30 796
Tilikauden voitto/tappio 361 -2 010 -2 894
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 48 315 47 725 46 989
Määräysvallattomien omistajien osuus* 306    
Oma pääoma yhteensä 48 621 47 725 46 989
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat 20 229 18 278 19 247
Vuokrasopimusvelat 5 116 4 483 5 166
Laskennalliset verovelat 847 1 130 798
Henkilöstövelvoitteet 658 514 628
Pitkäaikaiset velat yhteensä 26 850 24 404 25 838
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat 9 699 13 394 9 941
Vuokrasopimusvelat 1 288 1 531 1 213
Ennakkosaamiset 210 318 130
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 87 29 283
Ostovelat ja muut velat 20 913 14 575 19 029
Muut varaukset 91 52 100
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32 287 29 899 30 696
Velat yhteensä 59 136 54 303 56 534
       
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 107 757 102 027 103 523

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

 
     
Tuhatta euroa  1–3/2021  1–3/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat      
Voitto ennen veroja 318 -2 051 -3 518
Oikaisut:      
Poistot ja arvonalentumiset 1 457 1 499 5 984
Rahoitustuotot ja -kulut -198 905 2 650
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle -11 58 182
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -1 -2 158
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 109 1 067 1 704
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 675 1 477 7 160
       
Käyttöpääoman muutos      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -1 663 -2 215 1
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2 392 -929 -5 000
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 1 219 770 3 395
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -1 161 -897 5 555
       
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -320 -76 -1 083
Saadut korot ja muut rahoituskulut 0 10 28
Maksetut verot -233 -217 -238
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -1 714 -1 181 4 263
       
Investointien rahavirrat      
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -792 -89 -1 204
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -18 -2 -77
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 5 3 103
Lainasaamisten takaisinmaksut 9 -233 6
Investointien nettorahavirta -795 -321 -1 173
       
Rahoituksen rahavirrat      
Osakeanti 0 0 79
Pitkäaikaisten lainojen muutokset 940 -819 -1 751
Luotollisten tilien muutos -103 67 -179
Leasingvelkojen maksut -463 -505 -1 774
Rahoituksen nettorahavirta 374 -1 257 -3 626
       
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -2 135 -2 759 -536
Rahavarat tilikauden alussa 14 339 15 428 15 248
Valuuttakurssierot rahavaroista 148 -363 -370
Rahavarat tilikauden lopussa 12 352 12 123 14 339


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muunto-ero Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 268 -1 710 -30 744     50 721
Katsastus-kauden tulos         -2 010     -2 010
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot       -1 045       -1 045
Laaja tulos       -1 045 -2 010     -3 054
Osake-pohjaiset palkkiot työntekijöille         58     58
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 0 0 58     58
                 
Oma pääoma 31.3.2020 705 202 82 268 -2 755 -32 696     47 725
                 
EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muunto-ero Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798 -33 690     46 989
Katsastus-kauden tulos         361 361 55 415
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot       976       976
Laaja tulos       976 361 361 55 1 391
Osake-pohjaiset palkkiot työntekijöille         -11     -11
Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa             251 251
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa         -11   251 240
Oma pääoma 31.12.2021 705 202 82 570 -1 822 -33 340 361 306 48 621

LIITETIEDOT
Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Arvonalentumistestaus
 7. Annetut takaukset
 8. Yrityshankinnat
 9. Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q1 2021 Q1 2020 2020
Liikevaihto, 1000 euroa 23 023 21 490 91 631
EBIT, 1000 euroa 121 -1 145 -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 0,5 % -5,3 % -0,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,02 -0,10 -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE) % 0,0 % -4,1 % -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % 0,0 % -4,0 % -6,0 %
Omavaraisuusaste % 45,2 % 46,9 % 45,5 %
Nettovelkaantumisaste % 49,3 % 53,6 % 45,2 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 809 91 1 281
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 3,5 % 0,4 % 1,4 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 058 936 21 083 900 21 058 936
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 120 964 148 793 120 964
Osuus äänistä / osakkeista % 0,57 % 0,71 % 0,57 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

       
EUR tuhatta 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.12.2020
EBIT 121 -1 145 -868
Poistot ja arvonalentumiset 1 457 1 499 5 984
EBITDA 1 578 354 5 116
       
EBIT 121 -1 145 -868
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 216 204 820
EBITA 337 -941 -48
       

3.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA = EBIT + Poistot ja arvonalentumiset  
 
EBITA = EBIT + Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot  
 
Nettokäyttöpääoma = Varasto + Myyntisaamiset ja muut saatavat – Ostovelat ja muut velat  
 

 

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa
=  

Tilikauden voitto (tappio)
 
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)  
       
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
       
Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit  
 
       
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakot
       
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
               


4. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO         
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin  
Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020 Muutos % 1.1.-31.12.2020
Top Hammer 12 451 11 475 8,5 % 46 348
Down the Hole 10 571 10 016 5,5 % 45 283
Yhteensä 23 023 21 490 7,1 % 91 631
         
Liikevaihto markkina-alueittain        
Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020 Muutos % 1.1.-31.12.2020
EMEA 10 766 9 731 10,6 % 40 028
Americas 3 708 3 909 -5,1 % 14 008
Asia 2 373 3 213 -26,1 % 11 397
Australasia 3 202 3 001 6,7 % 13 654
East 2 972 1 637 81,6 % 12 544
Yhteensä 23 023 21 490 7,1 % 91 631

5. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Tilikaudella 2021 kovenanttiehtona on alkuperäinen rahoitussopimuksen mukainen nettovelkojen ja käyttökatteen suhde tilanteessa 30.6.2021 sekä 31.12.2021, joka saa olla korkeintaan 2,5 sekä omavaraisuusaste, jonka tulee olla vähintään 32,5 %.

Yhtiön rahavarat olivat 12,4 miljoonaa euroa 31.3.2021 ja näin ollen yhtiö pystyy huolehtimaan velkojen hoidostaan sekä maksuvalmiudestaan.

KOROLLISET VELAT
Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset lainat      
Lainat rahoituslaitoksilta 20 080 17 452 19 060
Muut lainat 12 584 41
Vuokravelat 5 253 4 725 5 312
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 25 345 22 761 24 413
       
Lyhytaikaiset lainat      
Lainat rahoituslainoksilta 5 835 9 074 5 850
Muut lainat 0 76 86
Luotolliset tilit 3 636 3 986 3 739
Vuokravelat 1 515 1 789 1 479
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 10 986 14 925 11 154
       
Lainat yhteensä 36 331 37 686 35 567


6. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ

 
Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Hankintameno kauden alussa 47 323 45 952 45 952
Muut muutokset*     -1 376
Lisäykset 926 1332 4 230
Vähennykset -16 -1 -496
Valuuttakurssierot 890 -1 802 -1 007
Hankintameno kauden lopussa 49 124 45 502 47 323
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -22 682 -18 844 -19 193
Muut muutokset*    349
Poistot -1 073 -1 114 -4 385
Vähennykset 62 0 235
Valuuttakurssierot -410 834 311
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa  -24 103 -19 124 -22 682
Kirjanpitoarvo kauden alussa 24 642 26 759 26 759
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 25 021 26 378 24 642
       

*Muut muutokset sisältää korjaukset vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on kaksi kassavirtaa tuottavaa yksikköä (Top Hammer ja Down the Hole). Tilanteessa 31.3.2021 yhtiö on tarkastellut liikearvotestauksessa käytettäviä oletuksia, kuten kuluvan sekä tulevien vuosien ennusteita ja korkotasojen muutoksia. Lisäksi yhtiö on arvioinut covid-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Vaikutukset riippuvat miten pitkään mm. asetetut rajoitukset ovat voimassa ja miten ne vaikuttavat kannattavuuteen Robitille merkittävissä maissa ja toimialoilla. Tarkastelun perusteella ei ole tunnistettu sisäisiä tai ulkoisia liikearvon arvonalentumiseen viittaavia indikaatiota eikä ylimääräiselle arvonalentumistestaukselle näin ole nähty tarvetta. Liikearvoeriin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan uudelleen toisen neljänneksen aikana.

8. ANNETUT TAKAUKSET

 
     
Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 47 828 46 025 45 119
Muut takausvastuut 1 121 261 94
Yhteensä 48 948 46 286 45 213

9. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

10. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen ja raportointijakson lopussa ei ollut avoimia johdannaisia.

Liite


Robit on globaali porauksen kulutusosia myyvä ja valmistava kasvuyhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita kaivosteollisuuden, maanalaisen rakentamisen, kaivonporauksen sekä rakentamisen ja urakoinnin tarpeisiin. Voimakkaasti kansainvälistyneen yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down the Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.