Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

ROBIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE          10.8.2021 KLO 11.00

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021: LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN KASVU JATKUI

Tekstissä katsauskaudella viitataan ajalle 1.4.–30.6.2021 (Q2) ja H1 viittaa ajanjaksoon 1.1.–30.6.2021. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2020 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.4.–30.6.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 25,1 miljoonaa euroa (22,3), muutos 12,7 prosenttia
 • EBITDA 1,9 miljoonaa euroa (1,1)
 • EBITA 0,7 miljoonaa euroa (-0,3)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 1,8 prosenttia liikevaihdosta (-2,1)
 • Katsauskauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (-0,8)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta -2,4 miljoonaa euroa (0,8)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,2 prosenttia (45,5)

1.1.–30.6.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 48,1 miljoonaa euroa (43,7), muutos 10,0 prosenttia
 • EBITDA 3,4 miljoonaa euroa (1,4)
 • EBITA 1,0 miljoonaa euroa (-1,2)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 1,2 prosenttia liikevaihdosta (-3,7)
 • Katsauskauden tulos 0,2 miljoonaa euroa (-2,8)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta -4,1 miljoonaa euroa (-0,4)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,2 prosenttia (45,5)
Keskeiset tunnusluvutQ2 2021Q2 2020Muutos%H1 2021H1 2020Muutos%2020
Liikevaihto, 1 000 euroa25 08822 25612,7 %48 11043 74610,0 %91 631
EBITDA*, 1 000 euroa1 8641 05277,2 %3 4411 406144,8 %5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta %7,4 %4,7 % 7,2 %3,2 % 5,6 %
EBITA, 1 000 euroa678-263357,4 %1 015-1 204184,3 %-48
EBITA, osuus liikevaihdosta %2,7 %-1,2 % 2,1 %-2,8 % -0,1 %
EBIT, 1 000 euroa462-466199,1 %583-1 611136,2 %-868
EBIT, osuus liikevaihdosta %1,8 %-2,1 % 1,2 %-3,7 % -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa-191-83177,0 %224-2 841107,9 %-2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta %-0,8 %-3,7 % 0,5 %-6,5 % -3,2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa-0,01-0,04 0,01-0,14 -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE), %**   0,5 %-11,3 % -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %**   1,5 %-5,4 % -2,6 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä H1/2021 tai H1/2020
**Laskentatapaa korjattu vastaamaan määriteltyä tunnuslukukaavaa

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti. Kaivossegmentin kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. 

Yhtiö arvioi COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kaivosteollisuuden kysyntä on korkealla tasolla vuonna 2021. Kulutusosien kysyntä yli syklien on luonteeltaan vakaampaa suhteessa investointituotteisiin. Positiivinen mineraalien hintojen kehitys ja hyvät näkymät heijastuvat hyvin kehittyvään tutkimusporausaktiviteettiin. Tutkimusporaus on teollisuuden syklinen osa, joka heijastaa kaivosteollisuuden halukkuutta investoida tulevaisuuden kapasiteetin lisäyksiin. Yhtiöllä on kaivossegmentissä hyvät kasvumahdollisuudet.

Rakennusteollisuus on aina paikallisesti syklistä ja markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Robitin asiakkaiden näkymät ovat hyvät ja infrarakentamiseen liittyvät projektit, jotka ovat meneillään tai käynnistymässä 2021, tukevat alkuvuoden näkymiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19 rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN:

Liikevaihdon ja kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui. Toinen vuosineljännes oli jo yhdeksäs peräkkäin vuosineljännes, jolloin kasvoimme vertailukauteen nähden. EBITDA on parantunut vertailukauteen nähden viidellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä saavutimme uudet ennätykset sekä liikevaihdossa (25,1 miljoonaa euroa) että tilauksissa (26,5 miljoonaa euroa). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla edettiin odotusten mukaisesti kohti normaalimpaa markkinatilannetta.  COVID-19-pandemian toimialaan vaikuttavien rajoitusten lieventyessä.

Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,1 miljoonaa euroa (43,7) Kasvua vertailukauteen oli 10,0 prosenttia ja vertailukelpoisin valuuttakurssein 10,7 prosenttia. EBITDA oli 3,4 miljoonaa euroa ja kasvoi 144,8 prosenttia vertailukauteen. Saadut tilaukset kasvoivat 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 49,6 miljoonaa euroa (46,4). Tilaukset olivat vahvat vuoden toisella vuosineljänneksellä kasvaen 23,1 prosenttia ja ollen 26,5 miljoonaa euroa (21,5).

Jatkoimme onnistuneesti systemaattista kasvuhankkeiden toteutusta. Myyntialuekohtaiset toimenpidesuunnitelmat koostuvat mm. uuden kilpailukykyisemmän tarjonnan lanseerauksista, merkittävien myyntiprojektien systemaattisesta hallinnasta ja alueellisen myynnin kattavuuden vahvistamisesta uusien jakelijakumppaneiden kanssa. Erityisesti EMEA-alueella kasvu toteutui vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvällä tasolla. Americas ja Aasian markkina-alueilla pandemia vaikutti vielä alkuvuoteen, mutta tilanne kehittyi parempaan suuntaan toisella vuosineljänneksellä. Americas-alueella myynti kasvoi merkittävästi osittain johtuen matalasta Q2-liikevaihdosta viime vuonna. East-alueella aktiviteetti meidän paalutustuotteisiin liittyvien rakennusprojektien osalta oli selvästi vertailukautta matalammalla tasolla. Alueen kaivossegmentin myynti kehittyi hyvin. Australiassa myynti kasvoi 5,7 prosenttia.

Edistyimme hyvin myynnin kattavuuden laajentamisessa uusien jakelijakumppanuuksien kautta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana allekirjoitimme kuusi uutta jakelijasopimusta ja muutama merkittävä uusi kumppanuus on keskustelun alla. Nyt keskitymme voittamaan asiakkuuksia uusien jakelijoiden kanssa. Top Hammer -liiketoiminta kasvoi hyvin ja valmistauduimme tähän investoimalla varastoihin. Varastoja kasvattivat myös maailmanlaajuisten logistiikkahaasteiden seurauksena pidentyneet kuljetusajat. Top Hammer
-tuotantokapasiteetin nostoon liittyvät investoinnit etenevät Suomessa ja Etelä-Koreassa. Down the Hole -liiketoiminta ei kasvanut meidän tavoitteiden mukaisesti. Meillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa uudistetulla Down the Hole -tarjonnalla ja keskitymme tällä alueella valikoiduilla markkinoilla uusien asiakkuuksien voittamiseen. Aktiivisten myyntiprojektien määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä useilla alueilla mm. uusien jakelijasopimusten myötä.

Toisen vuosipuoliskon aikana lanseerasimme uusia tuotteita liittyen kaivonporaus-, paalutus- ja DTH-louhinta-käyttökohteisiin. Ollemme saanet paljon positiivista palautetta liittyen uusien tuotteiden suorituskykyyn. Lisäsimme alkuvuoden aikana tutkimus- ja kehityspanostuksia vuodenvaihteessa päivitetyn strategian painopistealueiden pohjalta.

Kannattavuuden parannushankkeet jatkuivat ja edistyivät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden toisella neljänneksellä tulokset liittyen materiaalien kustannussäästöihin ja uusien kustannustehokkaampien tuotteiden lanseerauksiin realisoituivat osittain. Myös hinnoittelutoimenpiteitä toteutettiin. Näiden toimenpiteiden vaikutus nähdään pääosin toisen vuosipuoliskon aikana. Materiaali- ja kuljetuskustannuksien nousu on ollut nopeaa ja olemme reagoineet tähän kehitykseen useilla toimenpiteillä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli negatiivinen. Tämä oli seurausta tietoisesta panostuksesta varastoihin, joilla tuettiin kasvua ja tavoiteltua asiakaspalvelutasoa.

Prosessikehitys keskittyi toistuvien toimitusten hallintaan niin, että kapasiteetti hyödynnetään optimaalisesti suunnitellun asiakaspalvelutason varmistamiseksi. Myynnin prosesseja kehitettiin edelleen erityisesti hinnoittelun osalta.

Lanseerasimme pitkän ajan osakepohjaisen sitoutusohjelman. Vuoden 2021 ohjelmaan nimettiin 21 avainhenkilöä. Toisen neljänneksen aikana käynnistyi myös Robitin Mentor-ohjelma, jossa avainhenkilöille valittiin organisaation ulkopuolelta kokenut mentori. Aloitimme myös uuden Learning Café -konseptin, jonka ideana on jakaa Robitin kokeneiden osaajien tietotaitoa yhtiön sisällä.  

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroaQ2 2021Q2 2020Muutos%H1 2021H1 2020Muutos%2020
Top Hammer13 84811 35522,0 %26 29922 83015,2 %46 348
Down the Hole11 23910 9013,1 %21 81120 9164,3 %45 283
Yhteensä25 08822 25612,7 %48 11043 74610,0 %91 631

Konsernin liikevaihto vuoden toisella vuosineljänneksellä oli 25,1 miljoonaa euroa (22,3). Nousua vertailukauteen oli 12,7 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 12,6 prosenttia.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,1 miljoonaa euroa (43,7). Nousua vertailukauteen oli 10,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi vahvasti toisella vuosineljänneksellä ja kasvua oli 22,0 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Top Hammer -liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia liikevaihdon päätyessä 26,3 miljoonaan euroon (22,8). Top Hammer -myynti kasvoi hyvin lähes kaikilla markkina-alueilla. Ainoastaan Aasian alueella myynti laski vertailukauteen verrattuna.

Down the Hole -liiketoiminta kasvoi toisella vuosineljänneksellä 3,1 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia liikevaihdon ollessa 21,8 miljoonaa euroa. Kasvu oli vahvaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös EMEA-alueen myynti kehittyi hyvin vahvan Geotechnical-segmentin myynnin vetämänä.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroaQ2 2021Q2 2020Muutos%H1 2021H1 2020Muutos%2020
EMEA11 81010 02617,8 %22 57619 75714,3 %40 028
Americas4 5662 71168,4 %8 2746 62025,0 %14 008
Asia2 6432 791-5,3 %5 0166 004-16,4 %11 397
Australasia3 5903 4234,9 %6 7926 4235,7 %13 654
East2 4793 305-25,0 %5 4514 94310,3 %12 544
Yhteensä25 08822 25612,7 %48 11043 74610,0 %91 631

Yhtiön kasvu oli vuoden toisella vuosineljänneksellä vahvaa EMEA- ja Americas-alueilla. Americas-alueella myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. Etelä-Amerikassa COVID-19-pandemia vaikutti vielä negatiivisesti myyntiin, mutta tilanne kehittyi parempaan suuntaan katsauskauden loppua kohti. East-alueella toisen vuosineljänneksen myynti laski 25,0 prosenttia. Aktiviteetti paalutustuotteisiin liittyvien rakennusprojektien osalta oli selvästi vertailukautta matalammalla tasolla. Alueen kaivossegmentin myynti kehittyi hyvin. Australiassa myynti kasvoi 4,9 prosenttia katsauskaudella. Asia-alueella aktiivisuus parani alkuvuoteen verrattuna, mutta myynti laski vuoden toisella vuosineljänneksellä 5,3 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikki markkina-alueet kasvoivat lukuun ottamatta Asia-aluetta. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 25,0 prosenttia erityisesti vahvan toisen vuosineljänneksen ansioista. Myös EMEA- ja East-alueet kasvoivat hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Australasia-alue kasvoi tasaisesti katsauskaudella H1 2021. Erityisesti Top Hammer -myynti kehittyi hyvin Australasiassa. Asia-alueella COVID-19-pandemia vaikutti alkuvuonna edelleen kysyntään ja liikevaihto laski 16,4 prosenttia.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroaQ2 2021Q2 2020Muutos%H1 2021H1 2020Muutos%2020
EBITDA, 1 000 euroa1 8641 05277,2 %3 4411 406144,8 %5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta %7,4 %4,7 % 7,2 %3,2 % 5,6 %
EBIT, 1 000 euroa462-466199,1 %583-1 611136,2 %-868
EBIT, osuus liikevaihdosta %1,8 %-2,1 % 1,2 %-3,7 % -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa-191-83177,0 %224-2 841107,9 %-2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta %-0,8 %-3,7 % 0,5 %-6,5 % -3,2 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus parani selvästi. Vuoden toisen vuosineljänneksen EBITDA oli 1,9 miljoonaa euroa (1,1). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli tyydyttävällä tasolla ollen 7,4 prosenttia (4,7). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,5). Liiketulos oli 1,8 prosenttia (-2,1) katsauskauden liikevaihdosta.

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon EBITDA oli 3,4 miljoonaa euroa (1,4). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,2 prosenttia (3,2). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,6). Liiketulos oli 1,2 prosenttia (-3,7) katsauskauden liikevaihdosta.

Parantunutta liikevoittoa tukivat kasvanut liikevaihto sekä kiinteiden kustannusten hallinta. Yhtiön kannattavuuden parannustoimenpiteet etenivät katsauskaudella. Toimenpiteistä tuloksia realisoitui osittain vuoden toisella vuosineljänneksellä. Raaka-aineiden kustannusnousun vaikutukset yhtiön kannattavuuteen eivät realisoituneet merkittävästi vielä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtyjen hankintasopimusten ansiosta. Yhtiö reagoinut raaka-aineiden kustannuskehitykseen useilla toimenpiteillä mm. hintoja korottamalla. Kasvaneet logistiikkakustannukset heikensivät tulosta.

Vuoden toisen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-0,5), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten -0,5 miljoonaa euroa (-0,2). Vuosineljänneksen tulos parantui ollen -0,2 miljoonaa euroa (-0,8).

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,4), josta korkokulujen osuus oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,6) ja valuuttakurssimuutosten 0,0 miljoonaa euroa (-0,8). Katsauskauden tulos parantui ollen 0,2 miljoonaa euroa (-2,8).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroaQ2 2021Q2 2020H1 2021H1 20202020
Liiketoiminnan nettorahavirrat     
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia1 9341 3793 6092 8567 160
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja-2 1101 292-3 2713955 555
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta-2 370783-4 084-3984 263
Investointien nettorahavirta-492-255-1 287-576-1 173
Rahoituksen nettorahavirta-8222292-1 235-3 626
Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-)-2 944550-5 078-2 209-536
Rahavarat tilikauden alussa12 35212 12314 33915 24815 248
Valuuttakurssierot rahavaroista-3715111-348-370
Rahavarat tilikauden lopussa9 37212 6919 37212 69114 339

Vuoden toisen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia parani ollen 1,9 miljoonaa euroa (1,4). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (0,8). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -4,0 miljoonaa euroa (0,0). Käyttöpääoman muutokseen vaikutti positiivisesti ostovelkojen kasvu 2,0 miljoonaa eurolla. Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan negatiivisesti 3,6 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden kasvu 2,4 miljoonaa euroa. Kasvanut laskutus nosti myyntisaamisten määrää. Vaihto-omaisuuden kasvuun vaikuttivat raaka-ainevarastojen kasvu sekä yhtiön varautuminen Top Hammer -liiketoiminnan vahvaan kysyntään. Myös maailmanlaajuiset haasteet logistiikkamarkkinoilla pidensivät toimitusaikoja ja siten kasvattivat varastoihin sitoutunutta pääomaa.

Vuoden toisen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,3). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,0). Investointien osuus liikevaihdosta oli 2,3 prosenttia (0,2). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun. Kasvuinvestointien toteutus jatkuu vuoden toisella puoliskolla.

Vuoden toisen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Lainojen nettomuutokset olivat 4,0 miljoonaa euroa (0,5). Luotollisten tilien muutos oli -3,6 miljoonaa euroa (0,0). Lainojen ja luotollisten tilien nettomuutos johtui investointien rahoituksesta sekä yhtiön vuoden toisella vuosineljänneksellä solmiman uuden rahoitussopimuksen aiheuttamista muutoksista yhtiön lainojen rakenteeseen. Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,5). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

TALOUDELLINEN ASEMA

 30.6.202130.6.202031.12.2020
Rahavarat, tuhatta euroa9 37212 69114 339
Korolliset velat, tuhatta euroa35 13937 92235 567
joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja3 75811 57711 154
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa25 76725 23121 228
Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa6 00095261
Velkaantumisaste, %53,8 %54,2 %45,2 %
Omavaraisuusaste, %44,2 %45,5 %45,5 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 35,1 miljoonaa euroa (37,9), josta 4,8 miljoonaa euroa (6,3) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 9,4 miljoonaa euroa (12,7). Korolliset nettovelat olivat 25,8 miljoonaa euroa (25,2) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 20,9 miljoonaa euroa (18,9).

Yhtiö solmi katsauskaudella uuden 30 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Uusi laina on kolmen vuoden rullaava laina viiden vuoden laina-ajalla. Laina uusitaan vuosittain uudeksi kolmen vuoden jaksoksi alkuperäisin ehdoin. Yhtiö nosti lainasta 26,5 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Nostetulla lainalla uudelleen rahoitettiin yhtiön vanhat 22,5 miljoonan euron lainat, sekä pienennettiin yhtiön luotollisten tilien käyttöä. Lainan kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 47,9 miljoonaa euroa (46,6). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (45,5) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 53,8 prosenttia (54,2).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 6 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 272 (266). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 71 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

 Pitkän aikavälin tavoite20192020H1 2021
Liikevaihdon kasvu15 % p.a.4,6 %6,0 %10,0 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %13 %3,1 %5,6 %7,2 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2020 ja päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2021. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.6.2021 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 166. Osakevaihto oli tammi-kesäkuussa 3 624 890 osaketta (2 813 652).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 112 464 (0,5 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2021 oli 111,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 5,26 euroa. Tammi-kesäkuun ylin kurssi oli 6,46 euroa ja alin kurssi 3,65 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle, mutta vaikutukset Robitin kysyntään ovat edelleen mahdollisia. Tässä vaiheessa vaikutus näyttää rajalliselta. COVID-19 rajoittaa edelleen matkustamista ja näin muutamien testi- ja myynnin kasvuhankkeiden implementointia. Yhtiössä on palattu akuutin kriisin vaikutusten hallinnasta yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kohti yhtiön strategisia tavoitteita.

Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Pidemmällä aikavälillä koronaviruksen vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat mahdollisten rajoitustoimien laajuudesta ja siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Robitin toimiessa porauksen kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa ja siten tämän liiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän COVID-19-pandemian talouteen kohdistuvista vaikutuksista.
Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT TAMMI-KESÄKUUSSA 2021     

Robit tiedotti 14.1.2021 vastaanottaneensa 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä. Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Yhtiö tiedotti 18.1.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytettiin yhtiökokouskutsuun. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Virtala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Robit julkaisi 18.2.2021 tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2020.

Yhtiö kutsui 18.2.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2021.

Robit tiedotti 26.2.2021, että yhtiön vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö julkaisi vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Robit tiedotti yhtiökokouksen päätöksistä erillisellä pörssitiedotteella 25.3.2021.

Robit julkaisi 25.3.2021 yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sjöholmin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion sekä jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Yhtiö julkaisi 22.4.2021 osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2021.

Robit Oy julkaisi 20.5.2021 hallituksen päätöksen osakepalkkioiden maksusta vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla.

Yhtiö tiedotti 31.5.2021 vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman mukaisesta omien osakkeiden luovutuksesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 30.6.2021

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
[email protected]

Arto Halonen, talousjohtaja
+358 40 028 0717
[email protected]

Jakelu:  
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     
      
EUR tuhatta 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/20202020
Liikevaihto25 08822 25648 11043 74691 631
Liiketoiminnan muut tuotot323-3328036722 524
Materiaalit ja palvelut*-16 369-14 483-31 241-27 467-58 773
Henkilöstökulut-4 154-4 022-8 106-7 922-15 747
Poistot ja arvonalentumiset-1 401-1 518-2 858-3 017-5 984
Liiketoiminnan muut kulut*-3 024-2 367-6 125-7 623-14 520
EBIT (Liikevoitto/-tappio)462-466583-1 611-868
      
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korko- ja rahoitustuotot2240587334286
Korko- ja rahoituskulut-859-716-1 247-1 716-2 936
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-857-476-660-1 382-2 650
      
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja-394-942-77-2 993-3 518
      
Verot     
Tulovero-66-37-2-380
Laskennallisten verojen muutos2091053381531 004
Tuloverot203111301152-624
Katsauskauden tulos-191-831224-2 841-2 894
      
Tilikauden tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön osakkeenomistajille-235-831126-2 841-2 894
Määräysvallattomille omistajille**4309800
 -191-831224-2 841-2 894
      
Muut laajan tuloksen erät     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot***-386-727590-1 771-1 088
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-386-727590-1 771-1 088
Tilikauden laaja tulos yhteensä-621-1 558717-4 612-3 981
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön osakkeenomistajille-577-1 558814-4 612-3 981
Määräysvallattomille omistajille**-430-9800
Konsernin laaja tulos-621-1 558717-4 612-3 981
      
Osakekohtainen tulos     
      
Laimentamaton osakekohtainen tulos-0,01-0,040,01-0,14-0,14

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.
**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista
*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE   
    
EUR tuhatta30.6.202130.6.202031.12.2020
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo5 3755 0605 134
Muut aineettomat hyödykkeet3 1854 5753 809
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet23 10325 09924 641
Lainasaamiset299365386
Muut saamiset333
Laskennalliset verosaamiset1 8481 0651 528
Pitkäaikaiset varat yhteensä33 81336 16735 500
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus40 29732 93434 857
Myyntisaamiset ja muut saamiset24 16020 85718 621
Lainasaamiset95130125
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset658181
Rahavarat9 37212 69114 339
Lyhytaikaiset varat yhteensä73 98966 69468 023
Varat yhteensä107 801102 860103 523
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Oma pääoma   
Osakepääoma705705705
Ylikurssirahasto202202202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto82 57082 45282 570
Muuntoerot-2 208-3 482-2 798
Kertyneet voittovarat-33 814-30 467-30 796
Tilikauden voitto/tappio126-2 841-2 894
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä47 58146 56946 989
Määräysvallattomien omistajien osuus*355  
Oma pääoma yhteensä47 93646 56946 989
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Lainat28 23221 34619 247
Vuokrasopimusvelat3 1495 0005 166
Laskennalliset verovelat7261 081798
Henkilöstövelvoitteet682588628
Pitkäaikaiset velat yhteensä32 79028 01525 838
    
Lyhytaikaiset velat   
Lainat2 0729 8559 941
Vuokrasopimusvelat1 6861 7221 213
Ennakkosaamiset375412130
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat446283
Ostovelat ja muut velat22 74616 23919 029
Muut varaukset15343100
Lyhytaikaiset velat yhteensä27 07628 27630 696
Velat yhteensä59 86556 29156 534
    
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä107 801102 860103 523

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA     
Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/20202020
Liiketoiminnan rahavirrat     
Voitto ennen veroja-394-942-77-2 993-3 518
Oikaisut:     
Poistot ja arvonalentumiset1 4011 5182 8583 0175 984
Rahoitustuotot ja -kulut8574766601 3822 650
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle-15126-16184182
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+)0-6-1-8158
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät2213073301 3741 704
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia1 9341 3793 6092 8567 160
      
Käyttöpääoman muutos     
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-)-3 592-734-5 255-2 9491
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-2 412-1 181-4 803-2 110-5 000
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+)1 9601 8293 1782 5993 395
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja-2 1101 292-3 2713955 555
      
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-220-472-539-548-1 083
Saadut korot ja muut rahoitustuotot584581428
Maksetut verot-98-42-331-259-238
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -2 370783-4 084-3984 263
      
Investointien rahavirrat     
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta-525-109-1 317-198-1 204
Aineettomien hyödykkeiden hankinta-52-1-69-3-77
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot32513754103
Lainasaamisten takaisinmaksut53-19562-4286
Investointien nettorahavirta -492-255-1 287-576-1 173
      
Rahoituksen rahavirrat     
Osakeanti07907979
Pitkäaikaisten lainojen muutokset4 0095064 949-313-1 751
Luotollisten tilien muutos-3 636-81-3 739-14-179
Leasingvelkojen maksut-455-481-918-986-1 774
Rahoituksen nettorahavirta -8222292-1 235-3 626
      
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -2 944550-5 078-2 209-536 
Rahavarat tilikauden alussa12 35212 12314 33915 24815 248
Valuuttakurssierot rahavaroista-3715111-348-370
Rahavarat tilikauden lopussa9 37212 6919 37212 69114 339

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 
EUR TuhattaOsakepää-omaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertynyt muunto-eroKertyneet voitto-varatEmo-yhtiön omistajille kuuluva tulosMääräys-vallattomien omistajien osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.201970520282 268-1 710-30 744  50 721
Muut muutokset*    202  202
Oma pääoma 1.1.202070520282 268-1 710-30 542  50 923
Katsastuskauden tulos    -2 841  -2 841
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot   -1 771   -1 771
Laaja tulos   -1 771-2 841  -4 612
Osakeanti  183    183
Osake-pohjaiset palkkiot työntekijöille    75  75
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa00183075  258
         
Oma pääoma 30.6.202070520282 452-3 482-33 308  46 569
         
EUR TuhattaOsakepää-omaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertynyt muunto-eroKertyneet voitto-varatEmo-yhtiön omistajille kuuluva tulosMääräys-vallattomien omistajien osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202170520282 570-2 798-33 690  46 989
Katsastuskauden tulos     12698224
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot   590  17607
Laaja tulos   590 126115831
Osake-pohjaiset palkkiot työntekijöille    -124  -124
Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa      240240
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa    -124 240115
Oma pääoma 30.6.202170520282 570-2 208-33 81412635447 936

LIITETIEDOT
Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Arvonalentumistestaus
 7. Annetut takaukset
 8. Yrityshankinnat
 9. Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

TunnuslukutaulukkoQ2 2021Q2 2020H1 2021H1 20202020
Liikevaihto, 1000 euroa25 08822 25648 11043 74691 631
EBIT, 1000 euroa462-466583-1 611-868
EBIT, osuus liikevaihdosta %1,8 %-2,1 %1,2 %-3,7 %-0,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa-0,01-0,040,01-0,14-0,14
Oman pääoman tuotto (ROE) %  0,5 %-11,3 %-5,9 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) %  1,5 %-5,4 %-2,6 %
Omavaraisuusaste %  44,2 %45,5 %45,5 %
Nettovelkaantumisaste %  53,8 %54,2 %45,2 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa577-1111 386-2021 281
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta %2,3 %-0,5 %2,9 %0,5 %1,4 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet)  21 067 43621 027 10721 058 936
Omat osakkeet (konsernin hallussa)  112 464152 793120 964
Osuus äänistä / osakkeista %  0,53 %0,73 %0,57 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA     
EUR tuhatta 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 2020
EBIT (Liikevoitto)462-466583-1 611-868
Poistot ja arvonalentumiset1 4011 5182 8583 0175 984
EBITDA (Käyttökate)1 8641 0523 4411 4065 116
      
EBIT (Liikevoitto)462-466583-1 611-868
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot216203432407820
EBITA678-2631 015-1 204-48
      

3.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA
EBIT + poistot ja arvonalentumiset
 
EBITA
EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot
 
Nettokäyttöpääoma
varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat
 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 
tilikauden voitto (tappio) 
osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %
tilikauden voitto (tappio)x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulutx 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
 
Korolliset nettovelat
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit 
 
Omavaraisuusaste, %
oma pääomax 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
 
Nettovelkaantumisaste, %
korolliset nettovelatx 100
oma pääoma

4. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO         
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
Tuhatta euroa 4–6/2021 4–6/2020Muutos % 1–6/2021 1–6/2020Muutos %2020
Top Hammer13 84811 35522,0 %26 29922 83015,2 %46 348
Down the Hole11 23910 9013,1 %21 81120 9164,3 %45 283
Yhteensä25 08822 25612,7 %48 11043 74610,0 %91 631
        
Liikevaihto markkina-alueittain      
Tuhatta euroa 4–6/2021 4–6/2020Change % 1–6/2021 1–6/2020Change %2020
EMEA11 81010 02617,8 %22 57619 75714,3 %40 028
Americas4 5662 71168,4 %8 2746 62025,0 %14 008
Asia2 6432 791-5,3 %5 0166 004-16,4 %11 397
Australasia3 5903 4234,9 %6 7926 4235,7 %13 654
East2 4793 305-25,0 %5 4514 94310,3 %12 544
Yhteensä25 08822 25612,7 %48 11043 74610,0 %91 631

5. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 9,4 miljoonaa euroa 30.6.2021 ja näin ollen yhtiö pystyy huolehtimaan velkojen hoidostaan sekä maksuvalmiudestaan. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan kvartaaleittain.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT   
Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Pitkäaikaiset lainat   
Lainat rahoituslaitoksilta28 14420 76219 060
Muut lainat1258441
Vuokravelat3 2265 0005 312
Pitkäaikaiset lainat yhteensä31 38126 34524 413
    
Lyhytaikaiset lainat   
Lainat rahoituslainoksilta1 8495 8755 850
Muut lainat07686
Luotolliset tilit03 9053 739
Vuokravelat1 9091 7221 479
Lyhytaikaiset lainat yhteensä3 75811 57711 154
    
Lainat yhteensä35 13937 92235 567

 

6. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ

 
Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Hankintameno kauden alussa47 32345 95245 952
Muut muutokset*  -1 376
Lisäykset1 7282 5934 230
Vähennykset-1 390-46-496
Erien väliset siirrot37-1 353 
Valuuttakurssierot286-1 416-1 007
Hankintameno kauden lopussa47 98445 72947 323
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa-22 682-19 193-19 193
Muut muutokset*  349
Poistot-2 090-2 322-4 385
Vähennykset670235
Erien väliset siirrot 349 
Valuuttakurssierot-176535311
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -24 881-20 630-22 682
Kirjanpitoarvo kauden alussa24 64226 75926 759
Kirjanpitoarvo kauden lopussa23 10325 09924 642
    

*Muut muutokset sisältää korjaukset vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on kaksi kassavirtaa tuottavaa yksikköä (Top Hammer ja Down the Hole). Tilanteessa 30.6.2021 yhtiö on tarkastellut liikearvotestauksessa käytettäviä oletuksia, kuten kuluvan sekä tulevien vuosien ennusteita ja korkotasojen muutoksia. Lisäksi yhtiö on arvioinut COVID-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Vaikutukset riippuvat miten pitkään mm. asetetut rajoitukset ovat voimassa ja miten ne vaikuttavat kannattavuuteen Robitille merkittävissä maissa ja toimialoilla. Tarkastelun perusteella ei ole tunnistettu sisäisiä tai ulkoisia liikearvon arvonalentumiseen viittaavia indikaatiota eikä ylimääräiselle arvonalentumistestaukselle näin ole nähty tarvetta. Liikearvoeriin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan uudelleen kolmannen neljänneksen aikana.

8. ANNETUT TAKAUKSET

 
   
Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset47 77446 02545 119
Muut takausvastuut1 10726194
Yhteensä48 88246 28645 213

9. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

10. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot sekä korkoriskin. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen. Raportointijakson lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia. Yhtiöllä oli avoinna 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimus korkolattialla. Koronvaihtosopimuksen mukaan korko on lukittu kiinteäksi alkaen 30.06.2023 ja päättyen 30.06.2026.

Liite


Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivista myyntiä yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.