Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 26.4.2019 klo 9.00

Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019

Vaihteleva alkuvuosi kohdeyhtiöissä

Tammi-maaliskuu 2019

  • Tilikauden tulos oli 1,9 (4,1) milj. euroa
  • Tulos / osake oli 0,03 (0,07) euroa
  • Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,19 (1,00) euroa
  • Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 17,9 %
  • Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 5,5 (26,7) %
  • Sievi Capital aloitti selvitystyön koskien mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa
  • Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiökokous päätti 0,03 euron osakekohtaisesta osingosta

Esitetyt luvut ovat Sievi Capital Oyj:n IFRS 10 –Konsernitilinpäätösstandardin mukaisia lukuja ajalta 1.1.-31.3.2019. Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Vuosi 2019 on käynnistynyt vaihtelevissa merkeissä. Sievi Capitalin tulos laski katsauskaudella selvästi edellisen vuoden tasosta johtuen vertailukautta pienemmästä sijoitusten arvonmuutosten ja osinkotuottojen summasta. Oman pääoman tuotto edellisen 12 kuukauden ajalta on kuitenkin edelleen selvästi vähimmäistavoitetasomme yläpuolella. Kohdeyhtiöidemme liikevaihdot olivat alkuvuonna pääosin kasvussa tai edellisen vuoden tasolla, mutta kannattavuuskehitys oli yleisesti vaisumpaa. Useissa kohdeyhtiöissämme kasvua haetaan tulevaisuudessa myös Suomen ulkopuolelta, ja tätä varten on aloitettu kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä.

Olemme jatkaneet alkuvuonna aktiivista uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä. Yrityskauppamarkkina on ollut vilkas ja tarjonta potentiaalisista sijoituskohteista hyvällä tasolla. Olemme kuitenkin sijoitustoiminnassamme hyvin selektiivisiä. Potentiaalisen sijoituskohteen on läpäistävä tiukat kriteerimme ja sijoitukseen on liityttävä merkittävää arvonnousupotentiaalia, jotta sijoituskohteesta tehtävä selvitystyö päättyisi sijoitukseen ja tämän täyttää vain harva sijoitusmahdollisuus. Jotta meillä on resursseja uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämiseen ja kohdeyhtiöiden kehittämiseen, olemme vahvistaneet Sievi Capitalin omaa sijoitustiimiä ja pyrimme täydentämään sitä vielä yhdellä henkilöllä kuluvan vuoden aikana.

Uusien sijoitusten toteuttamiseen tarvitaan hyvien potentiaalisten kohdeyhtiöiden ja omien henkilöresurssien lisäksi myös pääomaa. Aloitimmekin maaliskuussa selvitystyön koskien mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa. Sievi Capitalin taloudellinen asema on vakaa ja maksuvalmius hyvällä tasolla, mutta mahdollisella pääoman hankinnalla pystyisimme varmistamaan kykymme tarttua hyviin sijoitusmahdollisuuksiin ja tehdä uusia sijoituksia strategiamme mukaisesti.”

Pääomasijoitukset

iLOQ jatkoi katsauskaudella kansainväliseen laajentumiseen tähtäävän strategiansa toteuttamista ja yhtiön liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan. iLOQin kehityksessä saavutettiin katsauskaudella merkittävä merkkipaalu, kun yhtiön toimintahistoriansa aikana toimittamien lukkojen määrä ylitti miljoonan lukon tason.

Indoor Groupin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa lähellä edellisen vuoden tasoa. Yhtiössä on alkuvuonna käynnistetty useita toimenpiteitä sisäisten prosessien ja toimintamallien kehittämiseksi, joiden odotetaan parantavan toiminnan tehokkuutta pidemmällä aikavälillä.

KH-Koneet Groupin vuosi on lähtenyt käyntiin pääosin positiivisissa merkeissä. Liikevaihto oli kasvussa tammi-maaliskuussa, mutta tyypillisesti myynniltään vuoden hiljaisimman neljänneksen kannattavuuteen heijastui liiketoiminnan kasvun myötä kasvanut kulutaso. Yhtiössä toteutettiin alkuvuonna useita avainhenkilörekrytointeja sekä strategisesti merkittävä kaluston ulkoistuskauppa, jolla on selkeä positiivinen vaikutus viime vuonna käynnistettyyn vuokrausliiketoimintaan.

Suvanto Trucksin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa johtuen uusien kuorma-autojen liiketoiminnan lopettamisesta viime vuoden lopussa. Strategisen fokuksen mukainen käytettyjen kuorma-autojen liiketoiminta jatkoi sen sijaan kasvuaan myös alkuvuonna. Yhtiössä on tehty alkuvuonna selvitystyötä kansainvälistää liiketoiminnan eri vaihtoehdoista. Tavoitteena on laajentua ulkomaille kuluvan vuoden aikana.

Tulos, rahoitusasema ja substanssiarvo

Sievi Capitalin tilikauden tulos tammi-maaliskuussa oli 1,9 (4,1) milj. euroa ja tulos/osake 0,03 (0,07) euroa. Tulos laski viime vuodesta johtuen vertailukautta pienemmästä sijoitusten arvonmuutosten ja osinkotuottojen summasta. Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 17,9 %, joka ylittää yhtiön pitkän aikavälin vähimmäistavoitetason 13 %.

Sievi Capitalin taloudellinen asema on vakaa. Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 5,5 (26,7) %. Yhtiö sopi katsauskaudella 1 miljoonan euron luottolimiitistä, joka oli kokonaisuudessaan käyttämättömänä katsauskauden lopussa.

Pääomasijoitusten käypä arvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 78,8 (75,1) milj. euroa. Kaikkien pääomasijoitusten arvonkehitys oli positiivista katsauskaudella, sijoituskohteilta saadut osinkotuotot huomioiden. iLOQ-sijoituksen käypään arvoon vaikutti yhtiöstä katsauskaudella irronnut osinko, josta Sievi Capitalin osuus on 0,5 miljoonaa euroa.

Sievi Capital Oyj:n substanssiarvo 31.3.2019 oli 1,19 (1,00) euroa per osake. Sijoitukset jakaantuivat ja substanssiarvo muodostui katsauskauden lopussa seuraavasti:

SIJOITUSTEN JA SUBSTANSSIARVON JAKAUTUMINEN
milj. euroa31.3.2019%31.3.2018%31.12.2018%
Pääomasijoitukset      
Finelcomp Oy  10,918,9 %  
iLOQ Oy28,942,0 %22,639,2 %28,943,1 %
Indoor Group Holding Oy27,039,2 %24,141,8 %25,738,4 %
KH-Koneet Group Oy15,722,8 %10,919,0 %15,222,6 %
Suvanto Trucks Oy7,210,5 %6,711,7 %7,010,5 %
Pääomasijoitukset, yhteensä78,8114,5 %75,1130,5 %76,8114,7 %
       
Rahavarat2,33,4 %5,69,8 %2,74,0 %
Lainat rahoituslaitoksilta-6,0-8,7 %-21,0-36,5 %-6,0-9,0 %
Laskennalliset verovelat ja saamiset yhteensä-6,9-10,0 %-4,4-7,7 %-6,6-9,8 %
Muut velat, saamiset ja varat yhteensä0,60,9 %2,23,9 %0,00,0 %
       
Substanssiarvo yhteensä68,9100,0 %57,6100,0 %67,0100,0 %
Substanssiarvo per osake1,19 1,00 1,16 

Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen taulukon prosenttiosuudet on laskettu substanssiarvosta.

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2019 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.


Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sievin visio on olla halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.