Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 25.3.2021 kello 15:00

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2021 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemiasta johtuen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa 0,28 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,96 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2021.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyiset hallituksen jäsenet Harry Brade, Kati Hagros, Anu Nissinen, Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Jesse Maula.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajasi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harry Braden ja varapuheenjohtajakseen Anu Nissisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen, Kati Hagros ja Jesse Maula. Anu Nissinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. HR-valiokunnan jäseniksi valittiin Harry Brade, Anu Nissinen ja Tero Ojanperä. Harry Brade valittiin HR-valiokunnan puheenjohtajaksi.   

Kaikki hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen jäsenet on Harry Bradea lukuun ottamatta arvioitu riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on yhtiön merkittävän omistajan Lamy Oy:n toimitusjohtaja.  

SIILI SOLUTIONS OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Hanna Seppänen, johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet
Puh. 045-635 7416
S-posti: hanna.seppanen(at)siili.com

Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi


Siili on vuonna 2005 perustettu teknologiariippumaton ohjelmistojärjestelmien luovaan suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen erikoistunut konsulttiyritys. Yhtiön keihäänkärkenä on yhdistää digitaalinen muotoilutoimisto ja teknologinen moniosaaja. Yhtiön nykyiset ratkaisualueet kattavat osaajaresurssien vuokrauksen, asiakasräätälöityjen uusien digipalveluiden suunnittelun ja kehityksen, kokonaisvaltaisten IT-ratkaisujen toimituksen, ohjelmistoautomaation, pilvipalvelut ja autoteollisuuden digitalisaatioratkaisut. Siili on yksi Suomen IT-markkinan keskisuurista toimijoista.