Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN, TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Tamtron Group Oyj (”Tamtron” tai ”Yhtiö”) tiedotti 2.2.2023 sopineensa ostavansa suomalaisen kilpailijansa, punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n koko osakekannan ("Yrityskauppa") ja aloittavansa enintään 845 864 Tamtronin uuden osakkeen suunnatun osakeannin Yrityskaupan rahoittamiseksi ("Osakeanti").

Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa tehtiin merkintöjä yhteensä 1 109 015 uuden osakkeen edestä, joka vastaa noin 131 prosenttia Osakeannissa tarjotuista enintään 845 864 Tamtronin uudesta osakkeesta. Osakeanti oli siten selvästi ylimerkitty.

Osakeannissa Tamtron laskee liikkeeseen 845 864 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Tamtronin hallitus hyväksyi nykyisten osakkeenomistajien merkintäsitoumukset Osakeannin ehtojen mukaisesti samassa suhteessa kuin he omistivat Tamtronin osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("Takuuallokaatio"). Uusien sijoittajien, jotka eivät ennestään omistaneet Tamtronin osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä, sekä Tamtronin nykyisten merkintöjä tehneiden osakkeenomistajien Takuuallokaation ylittävät merkintäsitoumukset hyväksyttiin täysimääräisesti 100 osakkeeseen saakka ja sen ylittäviltä osin noin 95-prosenttisesti. Merkintäsitoumuksen antaneen Ensto Invest Oy:n merkintöjä hyväksyttiin Ensto Invest Oy:n Takuuallokaatiota vastaava määrä.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta tänään 27.2.2023.

Tamtronin osakkeiden lukumäärä nousee 7 293 376 osakkeeseen, kun Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Tamtron saa Osakeannissa noin 600 uutta osakkeenomistajaa. Uudet Osakkeet vastaavat noin 11,60 prosenttia Tamtronin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Osakeannin jälkeen. Uusien Osakkeiden merkintähinta oli Osakeannissa 5,32 euroa osakkeelta ja Tamtron keräsi Osakeannissa noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat.

Kaupankäynnin Osakeannissa hyväksytysti merkityillä Uusilla Osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta perjantaina 3.3.2023. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000541313 ja kaupankäyntitunnus TAMTRON.

Yrityskauppa tullaan toteuttamaan arviolta 1.3.2023.

Neuvonantajat

Tamtronin taloudellisena neuvonantajana ja hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Osakeantiin liittyvästä oikeudellisesta neuvonannosta Tamtronille vastaa Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy.

Tietoa Tamtronista

Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut.
Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa.

Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 176 henkilöä.

Lue lisää: www.tamtron.fi

Lisätietoja antaa

Mikko Keskinen, toimitusjohtaja, Tamtron
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855
[email protected]

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Suomen ulkopuolella. Lukuun ottamatta Suomea, mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle ei ole tehty eikä tulla tekemään siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista. Arvopapereita voidaan tarjota sijoittajille muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ainoastaan tilanteessa, jossa jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista soveltuu. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Tamtron on kansainvälinen, teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja. Yhtiö toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus- ja kaivosaloille, puunkäsittelyyn, jätteenkäsittelyyn ja kierrätysalalle, satamateollisuuteen, kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alalle. Tamtron toimittaa liikkuvan ja raskaan kaluston vaakoja sekä niihin liittyviä punnitustiedon ohjelmistoja. Lisäksi Yhtiö tarjoaa elinkaaripalveluja, jotka sisältävät vaakojen varmennuspalveluja, huoltoa ja ylläpitoa sekä varaosapalveluja.