Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

[image] Pörssitiedote: Tukholmassa 29.04.2021, kello 08:45 CET.

TAMMI - MAALISKUU 2021 PÄÄKOHDAT
 • Liikevaihto oli 95 MSEK, joka vertailukauden liikevaihtoa korkeampi (91 MSEK).     
 • Käyttökate oli 14 MSEK (8)
 • Liikevoitto oli -6 MSEK (-11)
 • Kassavarat olivat 26 MSEK (10)
 • Investoinnit olivat 8 MSEK (9)
 • Tuotanto oli noin 344 000 (391 000) unssia hopeaa, 707 (998) unssia kultaa, 309 (462) tonnia lyijyä, ja 664 (958) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • 13,2 MEUR joukkovelkakirjalainan ehtojen uudelleenjärjestely paransi yhtiön lyhyen ajan rahoitusasemaa ja mahdollisuuksia toteuttaa P700- ja muita kehityshankkeita.
 • Yhtiö järjesti maaliskuussa 2021 suunnatun osakeannin, jossa merkittiin 5 533 324 uutta osaketta (vastaten noin 16,6 MSEK uutta pääomaa).

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Viime vuoden lopulla linjasimme P700-projektin yhdeksi tulevaisuutemme kulmakivistä. P700-kairausohjelman ensimmäinen vaihe, lähes 5 000 metriä, saatiin päätökseen raportointikaudella. Kaivoksen malmi- ja pitoisuusmallit päivitetään sen tulosten perustella. Näitä malleja käytetään louhinnan suunnitteluun ja edelleen mineraalivaranto- ja malmivara-arvioiden päivittämiseen. Olemme myös vahvistaneet geologitiimiämme.

Tuotanto on Hopeakaivoksen arkea. Uusi operatiivinen johtajamme Mikko Jalasto aloitti tehtävässään tämän vuoden alussa. Hän on käynnistänyt useita parannushankkeita, joilla voidaan varmistaa saumaton yhteistyö eri toimintojen välillä ja varmistaa olemassa olevan tiedon tehokas hyödyntäminen päivittäisen tuotannon ohjaamiseksi ja johtamiseksi. Odotan innolla näiden hankkeiden tuloksia, jotka vievät yhtiön uudelle tasolle.

Toinen avainhankkeemme, esirikastus, on myös edennyt. Hopeakaivoksen arki pyörii tuotannon ympärillä. Malmin esirikastuksen pilotointi -hanke on edennyt, ja olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa aloitetaan täysimittaisen tuotantolaitoksen suunnittelu. Olemme testanneet esirikastuslaitteistoa sekä kesä- että talviolosuhteissa ja saaneet arvokasta kokemusta. Pidemmillä ajojaksoilla olemme keränneet esirikastettua malmia varastoon ja rikastaneet sen sitten rikastamolla. Olemme saavuttaneet laitteiston kapasiteettitavoitteet. Tehdyillä testiajoilla on haettu oikeita parametrejä metallien saannin ja laitteen kapasiteetin optimoimiseksi.

Liikevaihtomme oli 95 MSEK, mikä oli parempi kuin vertailukaudella Q1 / 2020 ja huomattavasti parempi kuin vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä. Malmin metallipitoisuuksien suuri vaihtelu vaikutti tuotettuihin metalliunsseihin ja -tonneihin. Ensimmäisen vuosineljänneksen hopeantuotanto oli pitkän aikavälin vaihteluvälin alarajalla. Metallipitoisuuden vaihtelu johtuu malmin luontaisesta pitoisuusvaihtelusta, mutta olen varma, että olemme ottaneet sen mahdollisuutena oppia ja kehittyä, lopullisena tavoitteena on parempi ennustettavuus ja siten parempi kannattavuus. Toivotan kaikille aurinkoista kevättä ja kesää.

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Suomessa.

Raportointikauden liikevaihto oli 95 miljoonaa kruunua verrattuna edelliseen vuoden 91 miljoonaan kruunuun johtuen tuotannon matalammista hopeapitoisuuksista, jota kompensoi korkeampi hopean hinta.

Louhitun malmin määrä ja rikastamon käytettävyys olivat suunnitellulla tasolla. Malmisyötteen keskimääräinen hopeapitoisuus oli alhaisempi kuin vertailujaksolla. Louhintajärjestys ja louhosten laadun suuri vaihtelu vaikuttivat vuosineljänneksen tuotantoon, joka kuitenkin tasoittuu pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltaessa.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisältävät -2 MSEK (0) oikaisun arvioituun lopulliseen kauden myyntiin johtuen metallien hintojen lievästä laskusta katsauskauden jälkeen. Lopullinen myyntihinta hopealle ja kullalle on kuukauden markkinakeskihinta 2 kuukautta toimituksen jälkeen vähennettynä asiakkaan sopimuksen mukaisilla sulattomaksuilla.

Rahoitustuotot olivat vertailukaudella Q1 2020 merkittävästi korkeammat johtuen konsernin sisäisten pääomalainojen realisoitumattomasta valuuttakurssivoitosta. Yhtiö on luokitellut konsernin sisäiset pääomalainat nettosijoituslainaksi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, ja siitä lähtien konsernin sisäisten pääomalainojen valuuttakurssimuutosvaikutukset on kirjattu suoraan omaan pääomaan, eivätkä ne vaikuta rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Sotkamo Silver investoi maanalaiseen kaivokseen, rikastamoon, ympäristö- ja allasrakenteisiin, ja sortterin kehitykseen katsauskaudella 8 MSEK (9). P700-projektin kairaus- ja muut kulut sisältyvät vuosineljänneksen investointikuluihin.

Avainluvut (konserni) Q1 2021 Q1 2020 FY 2020
Myynti MSEK 95 91 366
Käyttökate MSEK 14 8 73
Liikevoitto MSEK -6 -11 -10
Omavaraisuusaste (%) 36 31 32
Maksuvalmius (%) 85 31 69
Henkilöstö kauden lopussa 51 44 50
Louhintamäärä rikastamolle, tonnia 139 000 129 000 546 000
Hopeapitoisuus g/tonni 91 110 104

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä malmin syöttö rikastamolle oli 139 000 (129 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 344 000 (391 000) unssia hopeaa, 707 (998) unssia kultaa, 309 (462) tonnia lyijyä ja 664 (958) tonnia sinkkiä. Kuten aiemmin mainittiin, rikastamon syötteen pitoisuudet olivat vertailujaksoa alhaisemmat, ja sen johdosta metallien tuotanto oli myös alhaisempi.

Yhtiö toistaa tuotanto-ohjeistuksen ja ennustamme tuottavamme vuonna 2021 noin 1,45 - 1,75 miljoonaa unssia hopeaa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Yhtiö julkaisi 23. huhtikuuta 2021 tiedotteen, jonka mukaan hopean tuotanto tuotannon alusta lähtien on ylittänyt 3 miljoonaa unssia. Samanaikaisesti julkaistiin tieto ensimmäisen vuosineljänneksen hopeatuotannosta ja toistettiin vuoden tuotanto-ohjeistus. Hopean tuotanto huhtikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana on ollut 97 000 unssia.

Yhtiö on asettanut päivitetyn ympäristöluvan edellyttämän 5,9 miljoonan euron vakuuden.

SIJOITTAJAKALENTERI
 • Tilinpäätöstiedote Q2/2021 15. heinäkuuta 2021
 • Tilinpäätöstiedote Q3/2021 15. lokakuuta 2021
 • Tilinpäätöstiedote Q4/2021 17. helmikuuta 2022

Yhtiön tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tätä raporttia.

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, Toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 29. huhtikuuta 2021 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.