Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Terveystalo Oyj, puolivuosikatsaus 12.8.2021 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.
 

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti
 • Liikevaihto kasvoi 31,6 prosenttia vertailukaudesta[1)] 275,3 (209,2) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu[2)] liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 29,5 (8,8) miljoonaan euroon ja oli 10,7 (4,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,8 (0,8) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 16,2 (-1,5) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,13 (-0,01) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,3 (35,9) miljoonaa euroa.
 • Feelgood Svenska AB (publ):n hankinta eteni odotusten mukaisesti[3)]
Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti
 • Liikevaihto kasvoi 18,7 prosenttia vertailukaudesta 554,0 (466,5) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu[2)] liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 67,7 (31,7) miljoonaan euroon ja oli 12,2 (6,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1,0 (3,1) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 40,1 (7,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,32 (0,06) euroa.
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 2,7 (3,4).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 78,4 (68,8) miljoonaa euroa.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
1) Vertailukauden lukuihin vaikutti merkittävästi koronapandemian ensimmäinen aalto ja siihen liittyneet rajoitustoimet, jotka alkoivat maaliskuun 2020 lopulla. Vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 6,5 % (4-6/2019 258,6 milj. euroa) ja oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 13,9 % (4-6/2019 25,9 milj. euroa)
2) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
3) Feelgood on yhdistelty taseen ja henkilöstön osalta raportointikauden lukuihin ja konsernintilinpäätökseen kesäkuun lopusta 2021 alkaen. Sillä ei ollut vaikutusta raportointikauden tuloslaskelman lukuihin.

Toimitusjohtaja Ville Iho

Vuoden toisella neljänneksellä terveyspalveluiden kysyntä jatkoi piristymistään ja vastaanottojen kysyntä kasvoi jo pandemiaa edeltäneen vertailujakson yläpuolelle. Erityisesti yksityisasiakkaiden vastaanottokäynnit lisääntyivät. Vastaanottotoiminnan varausasteet ovat nousseet kuukausi kuukaudelta. Terveystalon toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 32 % viime vuoden heikosta vertailukaudesta 275,3 (209,2) miljoonaan euroon, ja liiketoimintamme kehittyi positiivisesti kaikissa asiakkuuksissa. Koronaan liittyvät palvelut kasvattivat edelleen liikevaihtoa koronatestivolyymien säilyessä ennakoitua korkeammalla tasolla ja rokotusvolyymien kasvaessa. Kannattavuutemme parani edellisvuodesta merkittävästi; oikaistu EBITA kasvoi 29,5 (8,8) miljoonaan euroon. Vuoden 2020 vertailukausi oli erittäin haastava koronan ensimmäisen aallon takia, ja kuluneen neljänneksen kasvuprosentit ovat tästä syystä poikkeuksellisen korkeita. Sekä liikevaihto että EBITA kasvoivat myös verrattuna vuoden 2019 vertailukauteen; liikevaihto 6,5 % ja oikaistu EBITA 13,9 %.

Koronapandemian ajamat trendit näkyivät selvästi toisen neljänneksen myynnin mixissä. Digitaalisissa kanavissa toteutettujen vastaanottojen määrä kasvoi 68 % vertailukaudesta noin 246 000 käyntiin. Hyvinvointipalveluiden liikevaihto kasvoi 41 % erityisesti mielen hyvinvoinnin, ravitsemusterapian sekä fysioterapian palveluiden vahvan kysynnän ansiosta. Laboratoriopalveluiden osuus myynnin mixissä säilyi edelleen vahvana, kun taas akuuttien infektioiden vähäisyydestä johtuen yleislääkärien vastaanotot pysyivät selvästi normaalia alemmalla tasolla.

Terveystalo on työterveyden selkeä markkinajohtaja Pohjoismaissa ja olemme pitkäjänteisesti investoineet työterveyden prosesseihin, palveluihin sekä digitaalisiin työkaluihin. Yhdistyminen yhden Ruotsin johtavan työterveyshuollon toimijan, Feelgoodin, kanssa on meille täydellinen ensimmäinen askel näiden kyvykkyyksien skaalaamisessa Suomen rajojen ulkopuolelle. Saimme Feelgoodin ostoprosessin päätökseen elokuun alkupuolella, ja aloitamme nyt yhdessä integraatiotyön ja yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman rakentamisen Ruotsissa. Lähes kaksinkertaisella asiakaspohjalla ja toisiamme täydentävillä työterveyshuollon kyvykkyyksillä voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme sekä ammattilaisillemme ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteenamme on kehittää Ruotsin työterveyden markkinaa ja kasvaa siinä sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Näemme lisäksi potentiaalia laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja.

Kuluttajaliiketoiminnassa tavoitteenamme on kasvun kiihdyttäminen ja ykkösasemamme vahvistaminen. Näihin pääsemiseksi kehitämme personoitua ja sitouttavaa asiakaskokemusta ja asioinnin helppoutta, satsaamme parhaan osaamisen laajaan saatavuuteen valitsemillamme erikoisaloilla, sekä tuotteistamme asiakkaidemme eri elämänvaiheisiin sopivia uusia palveluita. Lanseerasimme toukokuussa vahvasti digitaalisen Lasten Terveystalon palvellaksemme lapsiperheitä entistä paremmin, kokonaisvaltaisemmin ja lapsiystävällisemmin. Etävastaanotot ovat keskeinen osa Lasten Terveystalon palvelukokonaisuutta. Konsepti on otettu erittäin hyvin vastaan sekä lapsiperheiden että lastenlääkäreiden keskuudessa. Lasten palveluidemme myynti kasvoi merkittävästi toisen neljänneksen aikana. Laajennamme Lasten Terveystaloa syksyllä 13 uuteen yksikköön 6 lanseerausvaiheen yksikön lisäksi.

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun lopulla. Uudistuksen myötä järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy perustettaville 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Uudistuksen seurauksena osa Terveystalon julkisten palveluiden ulkoistuksista pitää neuvotella uudelleen siten, että uudet sopimusehdot tulevat voimaan viimeistään vuoden 2026 alusta. Lisäksi ostopalveluina tuotettujen julkisten palveluiden alihankintakäytänteisiin tulee rajoituksia, jotka eivät kuitenkaan ole vaikutuksiltaan Terveystalolle merkittäviä. On selvää, että uuden sote-mallin mukaisilla julkisrahoitteisilla markkinoilla riittää kysyntää, palvelumallit sopeutuvat uuteen lainsäädäntöön, ja laadukas tarjonta tulee jatkossakin löytämään kysynnän.

Näemme julkisasiakkuuksissa useita lupaavia kasvuaihioita, joissa voimme hyödyntää osaamistamme, asiakastuntemustamme, sekä laajaa verkostoamme. Terveystalon palvelumyynti kokonaisuudessaan on kasvanut vahvasti koko pandemian ajan ja yhteistyö on sujuvoitunut. Tällä hetkellä myös ulkoistusten avoinna olevien kilpailutusten määrä on hyvällä tasolla.  Olemme onnistuneet useissa kilpailutuksissa, joista viimeisimpiä on kumppanuuden aloittaminen Helsingin Kannelmäen terveysaseman palveluntuotannossa. Kyseessä on Helsingin kaupungin ensimmäinen terveysasemahankinta. Kannelmäen toiminta käynnistyy syksyllä. Terveystalolle tämä on erittäin tärkeä kumppanuus, jonka avulla pääsemme myös kehittämään eteenpäin Tulevaisuuden Terveyskeskus -konseptiamme.

Tärkein tehtävämme on edelleen tuottaa tehokkaasti mitatusti laadukasta hoitoa - on kyse sitten hyvinvoinnin edistämisestä, sairauksien ennaltaehkäisystä tai hoidosta. Teknologia tarjoaa tähän ennennäkemättömät mahdollisuudet. Meillä on kyky investoida uusiin ratkaisuihin ja uudistaa toimintaamme nopeasti asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Yksi tärkeä mahdollistaja tälle on ohjelmistokehityksemme ensimmäisenä suomalaisena terveyspalveluyrityksenä vastikään saama ISO 13485 -sertifikaatti. Parannamme investoinneillamme toiminnan tuottavuutta ja palvelujen arvoa asiakkaalle. Toimintamme kirittää koko terveydenhuoltoa uudistumaan kohti ihmisten parempaa hyvinvointia ja elämänlaatua. Edelläkävijänä olemme myös paras mahdollinen kumppani julkiselle sektorille.  

Me Terveystalossa työskentelemme kohti tulevaisuutta, jossa mahdollisimman monella on nopea ja esteetön pääsy terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen piiriin.  
Kohti parempaa,
Ville Iho

 

Näkymät
Markkinaympäristö on normalisoitumassa, mutta kysynnän ennustaminen on edelleen haasteellista lyhyellä aikavälillä.
 • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan säilyvän aktiivisena vuoden toisella puoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on yleisen sairastavuuden vähenemisen ja pandemiarajoitustoimien vuoksi epävarmaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Erikoisalojen ja alueiden välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemiarajoitteiden vuoksi. Etänä tuotettavien palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan säilyvän vahvalla tasolla. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Vuoden toisella neljänneksellä Terveystalon palvelutuotannossa korostuivat edelleen suhteellisesti koronaan liittyvät palvelukokonaisuudet, sekä hyvinvointi- ja digitaaliset palvelut, joiden kysyntä kasvoi merkittävästi vertailukaudesta.
Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne on säilynyt vahvana. Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksessa sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenantti-ehdon. Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Terveystalo jatkaa laajempien rahoituksen liitetietojen raportoimista likviditeettiasemasta, varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista liitetiedossa 13.
Yhtiö arvioi, että kriisin välittömien vaikutusten lisäksi muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään myös akuutin vaiheen jälkeen. Yhtiö arvioi kuitenkin monipuolisen asiakaskunnan ja palveluvalikoiman vaimentavan yksittäisissä palveluissa tai asiakkuuksissa tapahtuvien kysynnän muutosten vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Terveystalo konserni, milj. 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 2020
euroa 2021 2020 % 2021 2020 %
Liikevaihto 275,3 209,2 31,6 554,0 466,5 18,7 986,4
Oikaistu käyttökate 45,0 24,0 87,8 98,3 62,2 58,2 162,8
(EBITDA), * [1) ]
Oikaistu käyttökate 16,4 11,5 - 17,8 13,3 - 16,5
(EBITDA), % * [1) ]
Käyttökate (EBITDA) [1) ] 44,2 23,2 90,6 97,4 59,1 64,9 158,3
Käyttökate (EBITDA), % [1) 16,0 11,1 - 17,6 12,7 - 16,1
]
Oikaistu liikevoitto/ 29,5 8,8 >200,0 67,7 31,7 113,3 101,9
-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja
arvonalentumisia (EBITA) *
[1) ]
Oikaistu liikevoitto/ 10,7 4,2 - 12,2 6,8 - 10,3
-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja
arvonalentumisia (EBITA), %
* [1) ]
Liikevoitto/-tappio ennen 28,7 8,0 >200,0 66,7 28,6 133,1 97,4
aineettomien hyödykkeiden
poistoja ja
arvonalentumisia (EBITA)
[1) ]
Liikevoitto/-tappio ennen 10,4 3,8 - 12,0 6,1 - 9,9
aineettomien hyödykkeiden
poistoja ja
arvonalentumisia (EBITA), %
[1) ]
Oikaistu liikevoitto/ 23,6 1,3 >200,0 56,0 16,6 >200,0 71,6
-tappio (EBIT) * [1) ]
Oikaistu liikevoitto/ 8,6 0,6 - 10,1 3,6 - 7,3
-tappio (EBIT), % * [1) ]
Liikevoitto/-tappio (EBIT)[ 22,8 0,5 >200,0 55,0 13,5 >200,0 67,2
]
Liikevoitto/-tappio (EBIT), 8,3 0,2 - 9,9 2,9 - 6,8
%
Oman pääoman tuotto (ROE), - - - 13,3 6,3 - 8,2
% [1) ]
Omavaraisuusaste, % [1) ] - - - 42,9 38,8 - 42,1
Osakekohtainen tulos (€) 0,13 -0,01 >200,0 0,32 0,06 >200,0 0,36
Nettovelka - - - 529,4 509,5 3,9 490,9
Nettovelkaantumisaste - - - 87,0 95,7 - 85,9
(Gearing), % [1)]
Nettovelka/Oikaistu - - - 2,7 3,4 - 3,0
käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta)
[1)]
Varat yhteensä - - - 1 419,0 1 373,6 3,3 1 361,0
Oikaistu käyttökate - - - 153,8 104,9 46,6 118,0
(EBITDA) (viimeiset 12
kuukautta), ilman IFRS 16 *
[1)]
Nettovelka, ilman IFRS 16 - - - 347,2 323,8 7,2 312,4
Oikaistu - - - 2,3 3,1 - 2,6
nettovelka/oikaistu
käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta),
ilman IFRS 16 * [1)]
Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 5 365 5 000 7,3 4 900
Henkilöstö kauden lopussa - - - 9 306 8 079 15,2 8 253
Ammatinharjoittajat kauden - - - 5 159 5 203 -0.8 5 057
lopussa
Vastuullisuus
Laatuindeksi[2)] 94,8 94,5 0,3 94,2
Asiakassuositteluindeksi 83,4 82,8 0,7 82,8
NPS, vastaanotot
Henkilöstösuositteluindeksi 18 19 -5,3 18
eNPS
Sekajäteintensiteetti[3)] 6,21 5,06 22,6 6,00

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.
2) Laatuindeksi koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista, jotka kuvaavat lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta ja ennaltaehkäisevän hoidon osuutta.  
3) Sekajätteen määrä (tonnia) suhteessa liikevaihtoon (100 milj.)

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 12.8.2021 klo 10.30 suomen aikaa.

Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2021-08-12-terveystalo-q2

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 981 710 310, Ruotsi: +46 856 642 651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 631 913 1422.
Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on: 32751256#

Helsingissä 11. elokuuta 2021
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
[email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.