TRAINERS' HOUSE OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 25.10.2018 KLO 8:30

Trainers’ House jatkoi kasvua.

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti

 • liikevaihto 7,9 milj. euroa (6,4 milj. euroa), muutos 22,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa), 6,6 % liikevaihdosta (5,0 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,3 milj. euroa (-0,9 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,00 euroa)


Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti

 • liikevaihto 2,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa), muutos 24,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos -0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), -10,2 % liikevaihdosta (-15,6 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,0 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos -0,00 euroa (-0,00 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2018 kolmannen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 1,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -0,9 milj. euroa (-0,9 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 72,8 % (67,1 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Yhtiö ennakoi yleisen taloudellisen tilanteen kohentumisen jatkuvan vuonna 2018. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön tilauskanta on muutamien kuukausien mittainen. Tästä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy paljon epävarmuutta.

Yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon ja operatiivisen kannattavuuden nousevan vuoteen 2017 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Kuluvana vuonna tuhannet ihmiset ovat saaneet hyötyä Trainers’ Housen muutosohjelmista. Trainers’ Housen kanssa tehtävä yhteistyö sähköistää johtamista.

Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiö on jatkanut investoimista tulevaisuuden palveluihin. Panostukset ovat kohdistuneet sähköiseen muutoksen läpiviennin järjestelmään BEAT:iin, digitaalisiin sisältöihin, markkinointiin, uusiin kassavirran tekijöihin ja Ignis-palveluihin. Nuoren sukupolven kasvattamiseen suunnitellut toimenpiteet etenevät. Toki ihmisen kasvaminen ammattilaiseksi vaatii aikaa.

Yhtiön liiketoiminta on edelleen kasvanut. Ignis-liiketoimintaa lukuun ottamatta kannattavuus ei kuitenkaan ole halutulla tasolla. Loppuvuoden toimenpiteiden keskeinen tavoite on vuoden 2019 kannattavuuden parantaminen.

Yhtiön menestys rakentuu olemassa olevien vahvuuksien varaan. Samalla kustannuskuri ja kriittisyys investointipäätöksissä on tärkeää. Kassan terveenä pitäminen on välttämätöntä.

Yhtiö paluumuutti syys-lokakuun vaihteessa uusiin toimitiloihin Helsingin Salmisaareen. Uudet tilat mahdollistavat aikaisempaa paremman asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä toiminnan kasvattamisen.


Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Kolmas vuosineljännes on yhtiön asiakastyössä normaalia lyhyempi lomakauden takia. Yhtiön toiminta on pääosin suljettu heinäkuun ajan.

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityön lisäksi asiakasprojektien toteuttamiseen.

Yhtiö muutti syys-lokakuun vaihteessa uusiin toimitiloihin Helsingin Salmisaareen.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 7,9 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa, 6,6 % liikevaihdosta (0,3 milj. euroa, 5,0 %). Tilikauden tulos oli 0,5 milj. euroa, 6,2 % liikevaihdosta (0,2 milj. euroa, 3,3 %).


Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

  1-9/2018 1-9/2017  
Liikevaihto 7 866 6 427  
Liiketoiminnan muut tuotot   250  
Kulut:      
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 581 -4 174  
Muut kulut -2 756 -2 158  
EBITDA 529 346  
Poistot pysyvistä vastaavista -11 -22  
EBIT 518 324  
% liikevaihdosta 6,6 5,0  
Rahoitustuotot ja –kulut -14 -29  
Tulos ennen veroja 505 295  
Tuloverot *) -16 -84  
Tilikauden tulos 489 212  
% liikevaihdosta 6,2 3,3  

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.


Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2017 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

  Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318
Liikevaihto 2367 2441 1619 2543 2873 2978 2014
Liikevoitto 287 291 -253 133 420 303 -205


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Espoon käräjäoikeus vahvisti 2.9.2015 Trainers’ House Oyj:n yrityssaneerausohjelman. Maksuohjelman suunniteltu kesto oli noin neljä vuotta ja ohjelman oli tarkoitus päättyä vuonna 2019. Yhtiö kuitenkin päätti maksaa saneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Saneerausohjelman valvoja on antanut loppuselonteon ohjelman toteuttamisesta. Loppuselonteossa on todettu yhtiön täyttäneen saneerausohjelman ennenaikaista päättämistä koskevat edellytykset. Näin ollen yhtiön saneerausohjelma on päättynyt.

Vakuudelliset velat

Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä solmitusta 40 milj. euron lainasopimuksesta tilikauden 2014 päättyessä jäljellä ollut pääoma 1,7 milj. euroa oli kokonaisuudessaan saneerausvelkaa. Yhtiön alkuperäisenä tarkoituksena oli suorittaa jäljellä oleva velka vahvistetun maksuohjelman mukaisesti siten, että lyhennyksiä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Yhtiö kuitenkin päätti maksaa saneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä.

Viimesijaiset velat

Yhtiöllä on pääomalainaa 0,1 milj. euroa. Pääomalainan korko oli 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitetaan aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksetaan 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2018.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli -0,3 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) ja niiden jälkeen -0,3 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,7 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli -1,0 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 30.9.2018 1,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 72,8 % (67,1 %). Korollista vierasta pääomaa oli kauden päättyessä 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön rahoitussopimusten tilanne muuttui, kun yhtiö maksoi vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä yrityssaneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan. Samalla yrityssaneerausohjelma päättyi ennenaikaisesti. Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing-vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkanut Salmisaaren uuden toimitilan vuokrasopimus.

Yrityssaneerausohjelman velkojen ennenaikainen maksaminen vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä pienensi yhtiön kassaa. Tämä kasvatti lyhyen aikavälin rahoitusriskiä. Samanaikaisesti yhtiö arvioi yrityssaneerausohjelman päättämisen osaltaan parantaneen yhtiön markkina-asemaa. Lisäksi yhtiö odottaa normaaliehtoisen rahoituksen hankkimisen helpottuvan saneerausohjelman päätyttyä.

Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin.

Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminta on poikkeuksellisen suhdanneherkkää.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa on parantunut. Tämä on pienentänyt yhtiön liiketoiminnan lähiajan riskiä.

Yhtiön rahoitustilanne on tiukka. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös henkilösidonnaista.

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Riskeistä kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Syyskuun 2018 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 144 (130) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Espoossa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2017 ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 106.737.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 6,3 milj. osaketta, 5,9 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (15,1 milj. osaketta, 14,1 %) ja 0,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,12 euroa (0,14 euroa), alin 0,09 euroa (0,11 euroa) ja päätöskurssi 0,09 euroa (0,12 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,10 euroa (0,13 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2018 oli 10,0 milj. euroa (12,8 milj. euroa).


HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers’ House Oyj:llä on voimassa yksi optio-ohjelma yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Kaikki optiot on jaettu henkilöstölle.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2018 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on osavuosikatsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2017 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2017 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Trainers’ House on soveltanut 1.1.2018 alkaen uutta IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 on tehty uuden standardin mukaisesti. Uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Olemassa oleviin tuloutuskäytäntöihin ei ole aiheutunut muutoksia, eikä uudella standardilla ole ollut vaikutusta raportoituun liikevaihtoon, kuluihin ja liikevoittoon.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 15 perustuu myyntituottojen kirjaamiseen sillä ajanhetkellä, kun myydyn tuotteen tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Konsernin tulovirrat koostuvat palveluiden tuottamisesta. Konsernin sopimukset jakaantuvat viiteen osaan, jotka ovat Training-palvelut, Ignis-palvelut, digitaaliset valmennusohjelmat, Pulssi-palvelut ja edellä mainittuja osia sisältävät yhteisprojektit. IFRS 15:n vaikutus tuloutukseen on selvitetty erikseen kunkin sopimustyypin osalta. Selvityksessä on analysoitu toimintatapaa, sopimuksia sekä näihin liittyviä toimintovelvoitteita. Myyntituotot palveluista tuloutetaan sitä mukaa, kun palveluja tuotetaan. Kaikkien palveluiden tuloutusperiaatteet ovat samanlaiset. Konserni on arvioinut, että palvelua koskeva määräysvalta siirtyy ajan kuluessa, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhtiön suoritteesta saamansa hyödyn sitä mukaa, kun yhtiö tuottaa suoritetta. Näin ollen konserni täyttää suoritevelvoitteen ja kirjaa myyntituoton IFRS 15 standardin mukaisesti ajan kuluessa. Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja myytyihin palveluihin liittyen. Jos ennakkomaksut ovat pitkäaikaisia, rahoitusosuus otetaan näistä huomioon ja korkokulut kirjataan ennakkomaksun kestoajalle. Raportointihetkellä ja vertailukausilla ennakkomaksut ovat lyhytaikaisia.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)
Konserni
01.07.-
30.09.18
Konserni
01.07.-
30.09.17
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
30.09.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
LIIKEVAIHTO 2 014 1 619 7 866 6 427 8 970
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 250 251
Kulut:          
Materiaalit ja palvelut -344 -284 -1 305 -816 -1 240
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-1 373 -1 192 -4 581 -4 174 -5 720
Poistot -2 -7 -11 -22 -30
Liiketoiminnan muut kulut -501 -389 -1 451 -1 341 -1 774
Liiketulos -205 -253 518 324 457
Rahoitustuotot ja kulut -2 -9 -14 -29 -37
Tulos ennen veroja -208 -262 505 295 420
Tuloverot*) 0 38 -16 -84 -163
TILIKAUDEN TULOS -208 -224 489 212 257
Tilikauden tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille -208 -224 489 212 257
Osakekohtainen tulos:          
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
-0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
-0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00

Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

TASE IFRS (Teur)
Konserni
30.09.18
Konserni
30.09.17
Konserni
31.12.17
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 80 54 91
Liikearvo 1 653 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125 6 125
Laskennalliset verosaamiset   95 16
Pitkäaikaiset varat yhteensä 7 858 7 927 7 885
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 5 5 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 024 1 458 1 486
Rahavarat 1 044 1 676 2 013
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 073 3 140 3 503
       
VARAT YHTEENSÄ 10 931 11 067 11 388
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
     
Osakepääoma 881 881 881
Kertyneet voittovarat 7 039 6 486 6 550
Oma pääoma yhteensä 7 919 7 367 7 431
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225 1 225
Pitkäaikaiset muut velat   382 390
       
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
1 787 2 093 2 342
       
Velat yhteensä 3 012 3 700 3 957
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 10 931 11 067 11 388
       

 RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
30.09.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
Tilikauden tulos 489 212 257
Oikaisut tilikauden tulokseen 79 -58 74
Käyttöpääoman muutos -857 -1 043 -839
Rahoituserät -19 -28 -28
Liiketoiminnan rahavirta -307 -917 -535
       
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
  -9 -54
Luovutustulot sijoituksista   259 259
Osakkuusyhtiöstä palautuneet
tuotot
5    
Investointien rahavirta 5 250 205
       
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
-667 -444 -444
Rahoituksen rahavirta -667 -444 -444
       
Rahavarojen muutos -969 -1 111 -775
Rahavarat kauden alussa 2 013 2 788 2 788
Rahavarat kauden lopussa 1 044 1 676 2 013
       


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  Osakepääoma Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2017
881 6 221 7 101
Laaja tulos   212 212
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
  54 54
Oma pääoma
30.09.2017
881 6 486 7 367
       
Oma pääoma
01.01.2018
881 6 550 7 431
Laaja tulos   489 489
Oma pääoma
30.09.2018
881 7 039 7 919LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.

Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur)
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
30.09.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
Myynnit 58 21 79
Ostot 85 62 113
Saamiset 30.09./31.12. 2 0 3
Velat 30.09./31.12. 2 0 26

 

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
30.09.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
Varaukset 1.1. 138 170 170
Varausten käyttö   -13 -32
Varaukset 30.09./31.12. 138 157 138
       
HENKILÖSTÖ      
Henkilöstö keskimäärin 138 116 117
Henkilöstö kauden lopussa 144 130 121
       
VASTUUSITOUMUKSET      
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
2 611 475 392
       
MUITA TUNNUSLUKUJA      
Omavaraisuusaste (%) 72,8 67,1 67,2
Oma pääoma/osake (eur 0,07 0,07 0,07Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                    Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                                    osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                      Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                      Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                                      osakemäärä

Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
30.09.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
       
Saadut ennakot (Teur 50 81 338
Korolliset velat (Teur) 115 772 774
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
106 737 106 737 106 737
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
106 737 106 737 106 737Helsingissä 25.10.2018

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Trainers´ House Oyj on yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät.