Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27.10.2022 KLO 8:30

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti

 • liikevaihto 7,3 milj. euroa (7,5 milj. euroa), muutos -3,3 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa), 6,8 % liikevaihdosta (14,2 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos* 0,23 euroa (0,49 euroa)

Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti

 • liikevaihto 1,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa), muutos -2,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa), -14,0 % liikevaihdosta (3,1 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos* -0,12 euroa (0,03 euroa)

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.9.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.


Tunnuslukuja vuoden 2022 kolmannen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 2,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 67,8 % (70,9 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Yhtiö arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan 0,45–0,70 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Hankaloituvissa markkinaolosuhteissa yhtiön suoritus oli kelvollinen. Asiakastyön laatu oli korkea ja myynnillinen tekeminen aktiivista. Tuloskehitys jätti kuitenkin toivomisen varaa. Henkilöstön yrittämisestä tämä ei tosin jäänyt kiinni. Lämmin kiitos asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

Elokuussa yhtiön henkilöstön ja johdon edustajat - Elli, Emilia, Juho, Jari ja Saku - valloittivat maailman korkeimman yksittäisen vuoren Kilimanjaron huipun. Vaikka fyysisiä askeleita otti vain harvalukuinen joukkue, henkisesti taivalta taittoi koko Trainers’ Housen yhteisö. Matkan tarkoituksena oli saada näkyvyyttä Trainers’ Housen seuraavalle liiketoimintavaiheelle ja kasvattaa kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Polku seuraavalle huipulle kulkee aina laakson kautta, ja huipulle kiivetään askel kerrallaan.

Samalla sisukkuudella kuin mitä vuorenhuipulle nouseminen vaatii, yhtiön henkilöstö hankki kolmannella vuosineljänneksellä lähes viidenneksen edellisvuotta enemmän uusia toimeksiantoja.

Lomakaudesta johtuen Trainers’ Housen kolmas vuosineljännes on tosiallisesti kahden kuukauden mittainen.

Hyvästä tekemisestä huolimatta loppuvuoden näkymä on heikentynyt. Keskeisenä syynä muutokselle on myynti- ja liikevaihtoennusteen pienentyminen.

Terve kassavirta ja kannattavuus ovat yhtiön liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita myös vuonna 2022. Yhtiö jatkaa edelleen Ignis-liiketoiminnan vahvistamista ja valmennustoiminnan virtaustehokkuuden kasvattamista. Medialiiketoiminnassa yhtiö etsii läpimurtoja.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Yhtiön strategiana on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen.

Sijoittajien pyynnöstä Trainers’ House aktivoitui sijoittajaviestinnässään vuonna 2021. Katsauskaudella yhtiö jatkoi valitsemallaan tiellä. Yhtiö järjesti virtuaalisen pääomamarkkinapäivän syyskuussa. Pääomamarkkinapäivässä yhtiö vahvisti osingonmaksupolitiikkansa pysyvän voimassa. Politiikan mukaan reunaehtojen täyttyessä yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa 1,0–1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti yhtiö avasi katsauskauden jälkeen 3.10. toimipisteen Tallinnassa. Toimiston avaamisen tarkoituksena on kasvattaa yhtiön henkilöstömäärää, tuottaa enemmän asiakasarvoa ja laajentaa Trainers’ Housen kannattavaa liiketoimintaa.

Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti yhtiö täsmensi vuoden 2022 näkymää katsauskauden päätyttyä. Operatiivisen voiton näkymä oli aikaisemmin 0,7–1,0 miljoonaa euroa ja uusi näkymä on 0,45–0,70 miljoonaa euroa.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 7,3 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Liiketulos oli 0,5 milj. euroa, 6,8 % liikevaihdosta (1,1 milj. euroa, 14,2 %). Kauden tulos oli 0,5 milj. euroa, 6,8 % liikevaihdosta (1,1 milj. euroa, 14,1 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut (Teur) 1-9/2022 1-9/2021
Liikevaihto 7 284 7 534
Liiketoiminnan muut tuotot 6 0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 546 -4 215
Muut kulut -1 902 -1 862
EBITDA 842 1 456
Poistot ja arvonalentumiset -344 -389
EBIT (liiketulos) 498 1 067
EBIT, % liikevaihdosta 6,8 % 14,2 %
Rahoitustuotot ja –kulut -10 -17
Tulos ennen veroja 488 1 050
Tuloverot 5 9
Kauden tulos 493 1 059
Kauden tulos, % liikevaihdosta 6,8 % 14,1 %


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa) 1-9/2022 1-9/2021
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 0,5 1,1
Liiketoiminnan rahavirta 0,5 1,1
Investointien rahavirta -0,1 -0,1
Rahoituksen rahavirta -1,5 -1,2
Kokonaisrahavirta -1,2 -0,2
   
  9/2022 9/2021
Käteisvarat 2,2 3,0
Korolliset velat 0,5 0,7
Omavaraisuusaste % 67,8 % 70,9 %


MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä.

Korkea inflaatio ja siitä aiheutuva korkojen nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Covid 19-pandemian kehityskulku ja sen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen sisältää edelleen epävarmuuksia.

Työmarkkinoiden ylikuumentuminen vaikeuttaa rekrytointia ja avainhenkilöiden sitouttamista.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,1 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 146 (132) henkilöä. Kuten aikaisemminkin, yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid 19-pandemiasta johtuen. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle.

Kokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Yhtiökokous myös hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen kymmenellä. Yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää annettavien uusien osakkeiden tarkasta määrästä sekä kaikista muista osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhdistäminen toteutetaan siten, että samanaikaisesti edellä mainitun uusien osakkeiden liikkeeseen laskun kanssa yhtiö lunastaa muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärän, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 9/10, eli jokaista kymmentä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksän osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä. Osakkeiden yhdistämispäivä on 1.4.2022. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen. Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2022 mennessä ja kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella arviolta 4.4.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,60 euroa maksetaan 14.4.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.4.2022) ja 0,10 euroa maksetaan 22.12.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 15.12.2022). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Osakemäärän muutos tapahtui 1.4.2022 kaupankäynnin päättymisen jälkeen ja kaupankäynti uudella osakemäärällä ja ISIN-tunnuksella alkoi 4.4.2022. Trainers’ Housen uusi osakekanta on 2.147.826 osaketta. Vertailukauden ja alkuvuoden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 540 tuhatta osaketta, 25,2 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (826 tuhatta osaketta, 38,5 %) ja 3,9 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 9,80 euroa (10,85 euroa), alin 5,00 euroa (3,60 euroa) ja päätöskurssi 5,82 euroa (7,28 euroa). Painotettu keskikurssi oli 7,25 euroa (6,78 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2022 oli 12,5 milj. euroa (15,6 milj. euroa).

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2022 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2021 vuositilinpäätöksessä.

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur) 1-9/2022 7-9/2022 1-9/2021 7-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto 7 284 1 783 7 534 1 834 10 340
Liiketoiminnan muut tuotot 6 0 0 0 0
Kulut:       
Materiaalit ja palvelut -362 -101 -532 -111 -717
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 546 -1 321 -4 215 -1 126 -5 916
Poistot ja arvonalentumiset -344 -115 -389 -130 -535
Liiketoiminnan muut kulut -1 540 -494 -1 330 -410 -1 856
Kulut yhteensä -6 792 -2 032 -6 467 -1 777 -9 024
Liiketulos 498 -249 1 067 57 1 316
Rahoitustuotot ja -kulut -10 -2 -17 -6 -26
Tulos ennen veroja 488 -251 1 050 52 1 291
Tuloverot 5 2 9 3 0
KAUDEN TULOS 493 -249 1 059 55 1 291
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille 493 -249 1 059 55 1 291
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR* 0,23 -0,12 0,49 0,03 0,60
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR* 0,23 -0,12 0,49 0,03 0,60

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.9.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

TASE IFRS (Teur) 9/2022 9/2021 12/2021
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 683 881 907
Liikearvo 2 129 2 129 2 129
Muut aineettomat hyödykkeet 1 110 1 137 1 123
Pitkäaikaiset saamiset    
Muut saamiset, pitkäaikaiset 172 0 104
Laskennalliset verosaamiset 200 203 200
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 372 203 304
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 294 4 351 4 463
    
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 151 1 236 1 045
Rahavarat 2 197 3 044 3 378
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 347 4 280 4 424
VARAT YHTEENSÄ 7 641 8 630 8 887
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 881 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37 37
Kertyneet voittovarat 3 540 3 967 3 752
Kauden tulos 493 1 059 1 291
Oma pääoma yhteensä 4 950 5 944 5 961
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 223 227 229
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset 228 436 408
Pitkäaikaiset velat yhteensä 451 663 637
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset 259 299 317
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset 1 982 1 725 1 971
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 240 2 023 2 288
Velat yhteensä 2 691 2 687 2 925
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 7 641 8 630 8 887


RAHAVIRTALASKELMA(Teur) 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Kauden tulos 493 1 059 1 291
Oikaisut 356 406 543
Käyttöpääoman muutokset -384 -370 -11
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 464 1 095 1 823
Maksetut rahoituserät ja verot -10 -17 -30
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 453 1 077 1 793
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -108 -117 -175
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -108 -117 -175
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys -239 -325 -433
Maksetut osingot -1 289 -859 -1 074
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 527 -1 183 -1 507
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -1 182 -223 111
RAHAVAROJEN MUUTOS    
Rahavarat kauden alussa 3 378 3 267 3 267
Rahavarat kauden lopussa 2 197 3 044 3 378
RAHAVAROJEN MUUTOS -1 182 -223 111


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur) Osakepääoma SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 881 37 4 826 5 744
Laaja tulos    1 059 1 059
Osingot    -859 -859
Oma pääoma 30.9.2021 881 37 5 026 5 944
     
Oma pääoma 1.1.2022 881 37 5 043 5 961
Laaja tulos    493 493
Osingot    -1 503 -1 503
Oma pääoma 30.9.2022 881 37 4 032 4 950


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur) 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Ostot kauden aikana 190 118 164
Velat kauden lopussa 3 30 45


HENKILÖSTÖ 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Henkilöstö keskimäärin 125 114 118
Henkilöstö kauden lopussa 146 132 126


VASTUUSITOUMUKSET(Teur) 9/2022 9/2021 12/2021
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut 141 134 136


MUITA TUNNUSLUKUJA 9/2022 9/2021 12/2021
Omavaraisuusaste (%) 67,8 % 70,9 % 69,8 %
Oma pääoma/osake (eur)* 2,30 2,77 2,78

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.9.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                        Osakkeiden osakeantioikaistu
                                        keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                          Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                                                    
                                          Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                                           tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät 9/2022 9/2021 12/2021
Saadut ennakot (Teur) 335 247 344
Korolliset velat (Teur) 487 735 725
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)* 2 148 2 148 2 148
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)* 2 148 2 148 2 148

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.9.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.


Helsingissä 27.10.2022

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite


Trainers´ House Oyj on vuonna 1990 perustettu yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espanjan Torreviejassa.