Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

TRAINERS’ HOUSE OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 25.4.2019 KLO 8:30
 
Trainers’ House jatkoi kasvua.

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

  • liikevaihto 3,4 milj. euroa (2,9 milj. euroa), muutos 16,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • liiketulos 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa), 18,2 % liikevaihdosta (14,6 %)
  • liiketoiminnan rahavirta 0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,00 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen päättyessä

  • rahavarat 2,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa)
  • korollinen velka 1,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -0,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa)
  • omavaraisuusaste 65,9 % (70,3 %)


Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti. Yllä raportoidut korolliset velat ja omavaraisuusaste eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2018 ja 2019 välillä. Muutoksen vaikutuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa Osavuosikatsaus ja liitetiedot.


NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 operatiivisen kannattavuuden pysyvän samalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Ensimmäinen vuosineljännes onnistui. Q1 on toki tyypillisesti yhtiön tuloksenteon kannalta hyvä loppuvuoden myynnin ansiosta. Kannattavuuden parantaminen on yhtiön vuoden 2019 tärkein tehtävä.

Kannattavuuden vahvistaminen edellyttää toimenpiteiden jatkamista. Tulos varmistaa toiminnan terveyden. Terveys mahdollistaa kasvun ja kehittymisen. Tämä mahdollistaa asiakastulokset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden. Kaiken aikaa ihminen on keskiössä.

Trainers’ House on markkinoinnilla johdettu yhtiö. Jari Sarasvuon vetämät Mojo Mornings -podcastit ja live-tilaisuudet ovat herättäneet huomiota sekä tuottaneet yhtiölle kauppavihjeitä. Yhtiön asiakashankinta onkin edelleen vahvistunut.

Seuraavan sukupolven kasvattaminen jatkui alkuvuonna. Tässä onnistuminen on yksi yhtiön ratkaisevista taisteluista. Tytäryhtiö Ignis Oy rekrytoi opiskelijoita ja vastavalmistuneita vuoden kestävään valmennusohjelmaan. Kaksi kertaa vuodessa toteutettava trainee-ohjelma puolestaan valmentaa seuraavan vaativuustason tehtäviin. Tämänhetkiset kassavirran tuojat ovat oman valmennusohjelman kasvatteja.

Lämpimät kiitokset asiakkaille ja työntekijöille.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen.

Katsauskaudella yhtiö tiedotti suunnitelmasta vähentää yhtiön osakemäärää osakkeita yhdistämällä toteuttamalla niin sanottu käänteinen split. Toimenpiteen suunnittelu on käynnissä.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 3,4 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,6 milj. euroa, 18,2 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa, 14,6 %). Tilikauden tulos oli 0,5 milj. euroa, 14,9 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa, 14,0 %).


Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

  1-3/2019 1-3/2018  
Liikevaihto 3 355 2 873  
Liiketoiminnan muut tuotot 5    
Kulut:      
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 682 -1 484  
Muut kulut -966 -964  
EBITDA 711 425  
Poistot pysyvistä vastaavista *) -102 -5  
EBIT 610 420  
% liikevaihdosta 18,2 14,6  
Rahoitustuotot ja –kulut -10 -2  
Tulos ennen veroja 600 419  
Tuloverot **) -100 -16  
Tilikauden tulos 500 402  
% liikevaihdosta 14,9 14,0  *) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poistokulua 0,1 milj. euroa.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2018 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

  Q118 Q218 Q318 Q418 Q119
Liikevaihto 2873 2978 2014 2805 3355
Liikevoitto 420 303 -205 288 610PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja niiden jälkeen 0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli 0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 31.3.2019 2,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 65,9 % (70,3 %). Kauden päättyessä korollista vierasta pääomaa oli 1,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing-vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkanut Salmisaaren toimitilan vuokrasopimus.

Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin.

Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminta on poikkeuksellisen suhdanneherkkää.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa on tällä hetkellä hyvä, mutta kehitykseen sisältyy riskejä.

Yhtiön rahoitustilanne on tiukka, vaikkakin kehitys on ollut myönteistä. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös osittain henkilösidonnaista.

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Riskeistä kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Maaliskuun 2019 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 131 (117) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2018 ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 107.357.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Joulukuussa 2018 optio-oikeuksilla 2013D merkityt uudet osakkeet, 620.000 osaketta, rekisteröitiin kaupparekisteriin 21.3.2019. Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei korotettu osakepääomaa, vaan koko merkintähinta, 37.200 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.


Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 3,3 milj. osaketta, 3,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (2,0 milj. osaketta, 1,8 %) ja 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,11 euroa (0,11 euroa), alin 0,07 euroa (0,10 euroa) ja päätöskurssi 0,08 euroa (0,10 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,09 euroa (0,10 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2019 oli 8,6 milj. euroa (10,7 milj. euroa).


OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2019 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä osavuosikatsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2018 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2018 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 korvaa IAS 17 -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:lla on vaikutusta pääasiallisesti vuokralle ottajan kirjauksiin, sillä standardi poistaa erottelun käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten välillä ja edellyttää jatkossa kaikkien vuokrasopimusten osalta käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokranmaksuvelan kirjaamista taseeseen lukuun ottamatta vuokrasopimuksia, jotka ovat arvoltaan pieniä tai kestoltaan lyhyitä. Tasevaikutusten lisäksi muutos johtaa aiempaa suurempiin korkokuluihin ja poistoihin tuloslaskelmassa sekä suurempiin rahoituksen rahavirtoihin rahavirtalaskelmalla johtuen vuokranmaksuvelan lyhennyksistä. Vuokralle antajan kirjauksiin standardi ei aiheuta muutoksia, sillä käyttöleasing- ja rahoitusleasingmallit säilyvät ennallaan.

Trainers’ House on ottanut käyttöön uuden standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta ja jatkaa näiden sopimusten käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Trainers’ Housen IFRS 16:n mukaisista vuokrajärjestelyistä suurin osa on toimitilavuokrasopimuksia. Muut standardin mukaiset vuokrajärjestelyt liittyvät autosopimuksiin. Vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:
• käyttöoikeusomaisuus: kasvua 1,6 milj. euroa
• pitkäaikaiset velat: kasvua 1,2 milj. euroa
• lyhytaikaiset velat: kasvua 0,4 milj. euroa

Tuloslaskelmalla taseeseen kirjattaviin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poisto- ja rahoituskulua 0,1 milj. euroa. Rahavirtalaskelman osalta standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,1 milj. euroa. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
31.03.19
Konserni
01.01.-
31.03.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
LIIKEVAIHTO 3 355 2 873 10 671
Liiketoiminnan muut tuotot 5   73
Kulut:      
Materiaalit ja palvelut -514 -486 -1 694
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-1 682 -1 484 -6 283
Poistot -102 -5 -43
Liiketoiminnan muut kulut -452 -478 -1 918
Liiketulos 610 420 807
Rahoitustuotot ja kulut -10 -2 -15
Tulos ennen veroja 600 419 791
Tuloverot*) -100 -16 84
TILIKAUDEN TULOS 500 402 875
Tilikauden tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 500 402 875
Osakekohtainen tulos:      
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
0,00 0,00 0,01
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
0,00 0,00 0,01


Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)

Konserni
31.03.19
Konserni
31.03.18
Konserni
31.12.18
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 133 86 141
Käyttöoikeusomaisuus 1 482    
Liikearvo 1 653 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125 6 125
Laskennalliset verosaamiset     100
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 393 7 864 8 019
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 5 5 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 154 1 720 1 785
Rahavarat 2 006 1 668 1 646
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 165 3 393 3 436
       
VARAT YHTEENSÄ 13 558 11 257 11 455
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
     
Osakepääoma 881 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
37   37
Kertyneet voittovarat 7 925 6 952 7 425
Oma pääoma yhteensä 8 843 7 833 8 343
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225 1 225
Pitkäaikaiset muut velat 1 094 27  
       
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
2 395 2 171 1 887
       
Velat yhteensä 4 714 3 424 3 112
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 13 558 11 257 11 455
       
RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
31.03.19
Konserni
01.01.-
31.03.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
Tilikauden tulos 500 402 875
Oikaisut tilikauden tulokseen 223 21 -79
Käyttöpääoman muutos -266 -543 -305
Rahoituserät -0 -9 -25
Liiketoiminnan rahavirta 457 -128 466
     
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
  -93
Osakkuusyhtiöstä palautuneet
tuotot
5 5
Investointien rahavirta 5 -88
 
Optiomerkinnöistä saadut
maksut
    37
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
  -222  
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut
    -782
Käyttöoikeusomaisuusvelan lyhennys -97    
Rahoituksen rahavirta -97 -222 -745
   
Rahavarojen muutos 360 -344 -367
Rahavarat kauden alussa 1 646 2 013 2 013
Rahavarat kauden lopussa 2 006 1 668 1 646
       

 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 

  Osakepääoma SVOP-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2018
881   6 550 7 431
Laaja tulos     402 402
Oma pääoma
31.03.2018
881   6 952 7 833
       
Oma pääoma
01.01.2019
881
37
7 425 8 343
Laaja tulos     500 500
Oma pääoma
31.03.2019
881
37
7 925 8 843LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.

Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Stronghold Suksee Oy on Trainers’ House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur)

Konserni
01.01.-
31.03.19
Konserni
01.01.-
31.03.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
Vuokratuotot 5   5
Myynnit 9 17 75
Ostot 13 10 107
Saamiset 31.03./31.12. 16 10 5
Velat 31.03./31.12. 10 0 0


UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni
01.01.-
31.03.19
Konserni
01.01.-
31.03.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
Varaukset 1.1. 26 138 138
Varausten käyttö     -12
Varausten purku     -100
Varaukset 31.03./31.12. 26 138 26
       
HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin 129 120 139
Henkilöstö kauden lopussa 131 117 134
       
VASTUUSITOUMUKSET
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
193 384 2 513
 
MUITA TUNNUSLUKUJA
Omavaraisuusaste (%) 65,9 70,3 75,2
Oma pääoma/osake (eur 0,08 0,07 0,08Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                    Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                                    osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                      Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                      Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                                      osakemäärä
  

Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.01.-
31.03.19
Konserni
01.01.-
31.03.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
       
Saadut ennakot (Teur 137 111 366
Korolliset velat (Teur) 1 567 554 0
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
107 357 106 737 106 737
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
107 357 106 737 106 737

 
Helsingissä 25.4.2019

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Trainers´ House Oyj on vuonna 1990 perustettu yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espanjan Torreviejassa.