Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28.4.2022 KLO 8:30

Trainers’ Housen kannattavuus hyvä, asiakasaktiivisuus erinomainen.

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

  • liikevaihto 2,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa), muutos -2,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • operatiivinen liiketulos 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa), 13,4 % liikevaihdosta (20,2 %)
  • liiketulos 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa), 13,4 % liikevaihdosta (20,2 %)
  • liiketoiminnan rahavirta 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos* 0,02 euroa (0,03 euroa)

*Osakemäärä muuttunut katsauskauden jälkeen. Tiedotteen luvut raportoitu 31.3. osakemäärän mukaisesti.

Tunnuslukuja vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen päättyessä

  • rahavarat 3,5 milj. euroa (3,4 milj. euroa)
  • korollinen velka 0,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,9 milj. euroa (-2,4 milj. euroa)
  • omavaraisuusaste 54,7 % (69,5 %)NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Yhtiö arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan 1,0–1,5 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Alkuvuonna toimintaympäristön epävarmuus kasvoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tästä huolimatta asiakkaat ostivat yhtiön palveluita saman verran kuin vuotta aikaisemmin.

Tytäryhtiö Ignis Oy:n asiakkaille markkinoita luova työ tehostui. Yrityspäättäjät ottavat hyvin vastaan tapaamisia.

Trainers’ House jatkoi liiketoimintamallinsa uudistamista. Yhtiö kaupallisti jatkuvaa asiakasarvoa ja laskutusta tuottavia tuotteita, kuten Growth Academy ja Lean Leadership – sivistystä, edistystä ja liikuntakasvatusta. Lisäksi yhtiö aloitti katsauskaudella asiakasrahoituksella vivutettujen ratkaisujen testaamisen. Yhtiö myös jatkoi liiketoimintamallinsa mukaista rekrytointia.

Korvauksena omistajien riskistä yhtiö päätti maksaa osinkopolitiikkansa mukaisesti vuonna 2022 yhteensä 1,5 miljoonan euron osingot kahdessa erässä. Ensimmäinen 0,60 euron osakekohtainen osinko maksettiin huhtikuussa.

Terve kassavirta ja kannattavuus ovat yhtiön liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita myös vuonna 2022. Yhtiö jatkaa edelleen Ignis-liiketoiminnan vahvistamista ja valmennustoiminnan virtaustehokkuuden kasvattamista. Medialiiketoiminnassa yhtiö etsii läpimurtoja.

Asiakasaktiivisuus ja henkilöstön taistelutahto ovat korkealla tasolla. Lämmin kiitos.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Covid 19-pandemian vaikutukset liiketoimintaan pienenivät katsauskaudella edellisvuoteen verrattuna. Valtaosa asiakaskohtaamisista toteutetaan uudessa normaalissa tilanteessa edelleen etänä.

Varsinainen yhtiökokous toteutettiin Covid 19-pandemian takia poikkeusjärjestelyin 30.3.2022. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti leikata yhtiön osakemäärän kymmenesosaan aikaisempaan osakemäärään verrattuna sekä toteuttaa suunnatun osakeannin osakkeiden leikkaamisen murto-osion välttämiseksi. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,60 euroa maksetaan 14.4.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.4.2022) ja 0,10 euroa maksetaan 22.12.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 15.12.2022).  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi neljä henkilöä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 2,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Liiketulos oli 0,4 milj. euroa, 13,4 % liikevaihdosta (0,6 milj. euroa, 20,2 %). Kauden tulos oli 0,4 milj. euroa, 13,3 % liikevaihdosta (0,6 milj. euroa, 20,1 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut TEUR1-3/20221-3/2021
Liikevaihto2 6872 762
Liiketoiminnan muut tuotot60
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-1 580-1 382
Muut kulut-638-692
EBITDA475688
Poistot ja arvonalentumiset-114-129
EBIT (liiketulos)361559
EBIT % liikevaihdosta13,4 %20,2 %
Rahoitustuotot ja –kulut-4-7
Tulos ennen veroja358553
Tuloverot13
Kauden tulos358556
Kauden tulos % liikevaihdosta13,3 %20,1 %


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut MEUR1-3/20221-3/2021
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä0,30,3
Liiketoiminnan rahavirta0,30,3
Investointien rahavirta0,0-0,1
Rahoituksen rahavirta-0,1-0,1
Kokonaisrahavirta0,10,1
   
 3/20223/2021
Käteisvarat3,53,4
Korolliset velat0,61,0
Omavaraisuusaste %54,7 %69,5 %MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Covid 19-pandemian kehitys ja sen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen sisältää edelleen epävarmuuksia. Jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne voi aiheuttaa nopeita muutoksia toimintaympäristössä. Inflaation kasvu saattaa saada aikaan odotettua nopeamman rahapolitiikan kiristymisen. Työmarkkinoiden ylikuumentuminen vaikeuttaa rekrytointia ja avainhenkilöiden sitouttamista. Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius, korkoriskit, valuuttariskit ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustusjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,2 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 114 (111) henkilöä. Kuten aikaisemminkin yhtiön määritelmänä on raportoida henkilömäärä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid 19-pandemiasta johtuen. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle.

Kokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Yhtiökokous myös hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen kymmenellä. Yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää annettavien uusien osakkeiden tarkasta määrästä sekä kaikista muista osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhdistäminen toteutetaan siten, että samanaikaisesti edellä mainitun uusien osakkeiden liikkeeseen laskun kanssa yhtiö lunastaa muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärän, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 9/10, eli jokaista kymmentä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksän osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä. Osakkeiden yhdistämispäivä on 1.4.2022. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen. Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2022 mennessä ja kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella arviolta 4.4.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,60 euroa maksetaan 14.4.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.4.2022) ja 0,10 euroa maksetaan 22.12.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 15.12.2022). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Katsauskauden jälkeen yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Osakemäärän muutos tapahtui 1.4.2022 kaupankäynnin päättymisen jälkeen ja kaupankäynti uudella osakemäärällä ja ISIN-tunnuksella alkoi 4.4.2022. Trainers’ Housen uusi osakekanta on 2.147.826 osaketta.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 3,2 milj. osaketta, 15,0 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (2,5 milj. osaketta, 11,6 %) ja 2,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,94 euroa (0,70 euroa), alin 0,66 euroa (0,36 euroa) ja päätöskurssi 0,92 euroa (0,65 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,76 euroa (0,48 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2022 oli 19,8 milj. euroa (13,8 milj. euroa).


OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2022 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2021 vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS TEUR1-3/20221-3/20211-12/2021
Liikevaihto2 6872 76210 340
Liiketoiminnan muut tuotot600
Kulut:   
Materiaalit ja palvelut-110-202-717
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-1 580-1 382-5 916
Poistot ja arvonalentumiset-114-129-535
Liiketoiminnan muut kulut-528-489-1 856
Kulut yhteensä-2 332-2 203-9 024
Liiketulos3615591 316
Rahoitustuotot ja kulut-4-7-26
Tulos ennen veroja3585531 291
Tuloverot130
KAUDEN TULOS3585561 291
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille3585561 291
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR0,020,030,06
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR0,020,030,06


TASE IFRS TEUR3/20223/202112/2021
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet8071 088907
Liikearvo2 1292 1292 129
Muut aineettomat hyödykkeet1 1531 1651 123
Pitkäaikaiset saamiset   
Muut saamiset, pitkäaikaiset1060104
Laskennalliset verosaamiset200203200
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä306204304
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 3954 5874 463
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus060
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 1821 4851 045
Rahavarat3 5133 3903 378
Lyhytaikaiset varat yhteensä4 6954 8814 424
VARAT YHTEENSÄ9 0909 4688 887
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma881881881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto373737
Kertyneet voittovarat3 5404 8263 752
Kauden tulos3585561 291
Oma pääoma yhteensä4 8166 3005 961
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat227233229
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset364621408
Muut velat, pitkäaikaiset000
Pitkäaikaiset velat yhteensä590854637
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset282331317
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset3 4011 9831 971
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 6832 3152 288
Velat yhteensä4 2743 1682 925
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ9 0909 4688 887


RAHAVIRTALASKELMA1-3/20221-3/20211-12/2021
TEUR   
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Kauden voitto/tappio3585561 291
Oikaisut116133543
Käyttöpääoman muutokset-212-358-11
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2623301 823
Maksetut ja saadut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista sekä maksetut välittömät verot-4-7-30
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA2583231 793
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-44-107-175
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-44-107-175
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys-80-94-433
Maksetut osingot00-1 074
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA-80-94-1 507
RAHAVIRTA YHTEENSÄ135123111
RAHAVAROJEN MUUTOS   
Rahavarat kauden alussa3 3783 2673 267
Rahavarat kauden lopussa3 5133 3903 378
RAHAVAROJEN MUUTOS135123111


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA TEUROsakepääomaSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 1.1.2021881374 8265 744
Laaja tulos  556556
Maksetut osingot  00
Oma pääoma 31.3.2021881375 3826 300
     
Oma pääoma 1.1.2022881375 0435 961
Laaja tulos  358358
Osingot  -1 503-1 503
Oma pääoma 31.3.2022881373 8984 816


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.


Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT TEUR1-3/20221-3/20211-12/2021
Ostot9437164
 3/20223/202112/2021
Velat kauden lopussa474145


UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS TEURKonserniKonserniKonserni
 3/20223/202112/2021
Varaukset kauden alussa01717
Varausten käyttö0-3-17
Varaukset kauden lopussa0140


HENKILÖSTÖ1-3/20221-3/20211-12/2021
Henkilöstö keskimäärin114108118
Henkilöstö kauden lopussa114111126


VASTUUSITOUMUKSET TEUR3/20223/202112/2021
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut136134136


MUITA TUNNUSLUKUJA3/20223/202112/2021
Omavaraisuusaste (%)54,7 %69,5 %69,8 %
Oma pääoma/osake (eur)0,220,290,28


Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                        Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu
                                        keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                          Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                                                    
                                          Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                                          tilinpäätöspäivänä


Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät3/20223/202112/2021
Saadut ennakot (TEUR)283402344
Korolliset velat (TEUR)646952725
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)21 47121 47121 471
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)21 47121 47121 471


Helsingissä 28.4.2022

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite


Trainers´ House Oyj on vuonna 1990 perustettu yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espanjan Torreviejassa.