TRAINERS' HOUSE OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 28.2.2019 KLO 8:30

Trainers’ House jatkoi kasvua.

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti

 • liikevaihto 10,7 milj. euroa (9,0 milj. euroa), muutos 19,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,8 milj. euroa (0,5 milj. euroa), 7,6 % liikevaihdosta (5,1 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)


Loka-joulukuu 2018 lyhyesti

 • liikevaihto 2,8 milj. euroa (2,5 milj. euroa), muutos 10,3 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa), 10,3 % liikevaihdosta (5,2 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,00 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2018 päättyessä

 • rahavarat 1,6 milj. euroa (2,0 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,6 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 75,2 % (67,2 %)NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 operatiivisen kannattavuuden pysyvän samalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Vuonna 2018 Trainers’ Housen liiketoiminta kasvoi 19 %. Tähän olemme tyytyväisiä. Kannattavuuden osalta emme voi iloita suorituksesta.

Tytäryhtiön Ignis Oy:n nuoret työntekijät hämmästyttivät vuonna 2018. Igniksen liikevaihto kasvoi 38 % varsin kannattavasti. Suoritus perustui 100 % vastuunottoon, parantuneeseen työnteon tuottavuuteen ja henkeen. Lisäksi koko yhtiön myyntityö onnistui ja uuden sukupolven sisäänajaminen myynnillisiin tehtäviin eteni. Asiakasaktiivisuuden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2018. Kannattavuuden parantaminen on vuoden 2019 tärkein tehtävä.

Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiö on jatkanut investoimista. Panostukset ovat kohdistuneet digitaalisiin sisältöihin, markkinointiin, uusiin kassavirran tekijöihin ja Ignis-palveluihin. Esimerkiksi markkinointistrategian toteuttaminen näkyy huomioarvon ja myyntityössä käytettävien kontaktien määrän kasvuna. Trainers’ House on markkinoinnilla johdettu yhtiö.


Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen. Lokakuun alussa yhtiö aloitti uudessa Helsingin Salmisaaressa sijaitsevassa toimipisteessä. Uudet tilat mahdollistavat aikaisempaa paremman asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä toiminnan kasvattamisen.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 10,7 milj. euroa (9,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa, 7,6 % liikevaihdosta (0,5 milj. euroa, 5,1 %). Tilikauden tulos oli 0,9 milj. euroa, 8,2 % liikevaihdosta (0,3 milj. euroa, 2,9 %).


Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

  2018 2017  
Liikevaihto 10 671 8 970  
Liiketoiminnan muut tuotot *) 73 282  
Kulut:      
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut *) -6 283 -5 725  
Muut kulut *) -3 612 -3 040  
EBITDA 850 487  
Poistot pysyvistä vastaavista -43 -30  
EBIT 807 457  
% liikevaihdosta 7,6 5,1  
Rahoitustuotot ja –kulut -15 -37  
Tulos ennen veroja 791 420  
Tuloverot **) 84 -163  
Tilikauden tulos 875 257  
% liikevaihdosta 8,2 2,9  


*) Vertailuvuoden 2017 tuloslaskelman jaottelua on muutettu vastaamaan tilikauden 2018 jaottelua. Tekesin myöntämästä avustuksesta materiaaleihin ja palveluihin kohdistunut 25.950 euroa ja työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin kohdistunut 5.600 euroa, yhteensä 31.550 euroa, on siirretty liiketoiminnan muihin tuottoihin.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Yhtiöllä on 31.12.2018 taseessa vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia yhteensä 0,1 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosien 2019-2027 aikana.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2017 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

  Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418
Liikevaihto 2367 2441 1619 2543 2873 2978 2014 2805
Liikevoitto 287 291 -253 133 420 303 -205 288PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Espoon käräjäoikeus vahvisti 2.9.2015 Trainers’ House Oyj:n yrityssaneerausohjelman. Maksuohjelman suunniteltu kesto oli noin neljä vuotta ja ohjelman oli tarkoitus päättyä vuonna 2019. Yhtiö kuitenkin päätti maksaa saneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Saneerausohjelman valvoja on antanut loppuselonteon ohjelman toteuttamisesta. Loppuselonteossa on todettu yhtiön täyttäneen saneerausohjelman ennenaikaista päättämistä koskevat edellytykset. Näin ollen yhtiön saneerausohjelma on päättynyt.

Vakuudelliset velat

Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä solmitusta 40 milj. euron lainasopimuksesta tilikauden 2014 päättyessä jäljellä ollut pääoma 1,7 milj. euroa oli kokonaisuudessaan saneerausvelkaa. Yhtiön alkuperäisenä tarkoituksena oli suorittaa jäljellä oleva velka vahvistetun maksuohjelman mukaisesti siten, että lyhennyksiä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Yhtiö kuitenkin päätti maksaa saneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä.

Viimesijaiset velat

Yhtiöllä oli pääomalainaa 0,1 milj. euroa. Pääomalainan korko oli 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitettiin aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksettiin 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina korkoineen on maksettu lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan pois joulukuussa 2018.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) ja niiden jälkeen 0,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli -0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,7 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli -0,4 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 31.12.2018 1,6 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 75,2 % (67,2 %). Kauden päättyessä konsernissa ei ollut korollista vierasta pääomaa (0,8 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön rahoitussopimusten tilanne muuttui, kun yhtiö maksoi vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä yrityssaneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan. Samalla yrityssaneerausohjelma päättyi ennenaikaisesti. Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing-vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkanut Salmisaaren uuden toimitilan vuokrasopimus.

Yrityssaneerausohjelman velkojen ennenaikainen maksaminen vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä pienensi yhtiön kassaa. Tämä kasvatti lyhyen aikavälin rahoitusriskiä. Samanaikaisesti yhtiö arvioi yrityssaneerausohjelman päättämisen osaltaan parantaneen yhtiön markkina-asemaa. Lisäksi yhtiö odottaa normaaliehtoisen rahoituksen hankkimisen helpottuvan saneerausohjelman päätyttyä.

Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin.

Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminta on poikkeuksellisen suhdanneherkkää.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa on tällä hetkellä hyvä, mutta loppuvuoden kehitykseen sisältyy riskejä. Hyvä kansantalouden tilanne on pienentänyt yhtiön liiketoiminnan lähiajan riskiä.

Yhtiön rahoitustilanne on tiukka. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös henkilösidonnaista.

Taseeseen kirjatut liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet ja laskennallinen verosaaminen on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Konsernitase sisälsi raportointikauden lopussa aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia 0,1 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosina 2019-2027.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Riskeistä kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Vuoden 2018 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 134 (121) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Espoossa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2017 ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 106.737.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Joulukuussa 2018 optio-oikeuksilla 2013D merkittiin 620.000 osaketta. Merkintähinta 37.200 euroa on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintä kaupparekisteriin tehdään kevään 2019 aikana.


Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 9,5 milj. osaketta, 8,9 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (18,8 milj. osaketta, 17,6 %) ja 0,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,12 euroa (0,14 euroa), alin 0,07 euroa (0,09 euroa) ja päätöskurssi 0,07 euroa (0,10 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,10 euroa (0,12 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2018 oli 7,8 milj. euroa (10,6 milj. euroa).


HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers’ House Oyj:llä oli voimassa yksi optio-ohjelma yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika oli 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta oli 0,06 euroa. Optioita merkittiin joulukuun 2018 lopussa yhteensä 620.000 kappaletta. Merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin vuoden 2019 alkupuolella.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2018 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2017 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2017 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Trainers’ House on soveltanut 1.1.2018 alkaen uutta IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tilinpäätöstiedote 2018 on tehty uuden standardin mukaisesti. Uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Olemassa oleviin tuloutuskäytäntöihin ei ole aiheutunut muutoksia, eikä uudella standardilla ole ollut vaikutusta raportoituun liikevaihtoon, kuluihin ja liikevoittoon.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana.

IFRS 15 perustuu myyntituottojen kirjaamiseen sillä ajanhetkellä, kun myydyn tuotteen tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Konsernin tulovirrat koostuvat palveluiden tuottamisesta. Konsernin sopimukset jakaantuvat viiteen osaan, jotka ovat Training-palvelut, Ignis-palvelut, digitaaliset valmennusohjelmat, Pulssi-palvelut ja edellä mainittuja osia sisältävät yhteisprojektit. IFRS 15:n vaikutus tuloutukseen on selvitetty erikseen kunkin sopimustyypin osalta. Selvityksessä on analysoitu toimintatapaa, sopimuksia sekä näihin liittyviä toimintovelvoitteita. Myyntituotot palveluista tuloutetaan sitä mukaa, kun palveluja tuotetaan. Kaikkien palveluiden tuloutusperiaatteet ovat samanlaiset. Konserni on arvioinut, että palvelua koskeva määräysvalta siirtyy ajan kuluessa, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhtiön suoritteesta saamansa hyödyn sitä mukaa, kun yhtiö tuottaa suoritetta. Näin ollen konserni täyttää suoritevelvoitteen ja kirjaa myyntituoton IFRS 15 standardin mukaisesti ajan kuluessa. Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja myytyihin palveluihin liittyen. Jos ennakkomaksut ovat pitkäaikaisia, rahoitusosuus otetaan näistä huomioon ja korkokulut kirjataan ennakkomaksun kestoajalle. Raportointihetkellä ja vertailukausilla ennakkomaksut ovat lyhytaikaisia.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia on sovellettu 1.1.2018 alkaen. Uusi standardi korvasi IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n mukainen arvonalentumismalli perustuu oletettuihin luottotappioihin. Standardin mukaan on rakennettu varausmatriisi, joka on laadittu yleisiä taloudellisia näkymiä arvioiden sekä historialliseen tietoon perustuen luottotappioiden määrästä. Myyntisaamiset on luokiteltu ikäjakauman perusteella ja yli 90 päivää vanhoille myyntisaamisille tehdään luottotappiovaraus täysmääräisenä. Lisäksi on tarkasteltu merkittävästi erääntyneitä saamisia asiakaskohtaisesti ja arvioitu niiden arvostusta. Standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta myyntisaamisten arvostukseen, sillä luottotappioiden määrä on ollut historiallisesti matala eikä määrän odoteta kasvavan.

Trainers’ House soveltaa 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16, Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 korvaa IAS 17 -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:lla on vaikutusta pääasiallisesti vuokralle ottajan kirjauksiin, sillä standardi poistaa nykyisen erottelun käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten välillä ja edellyttää jatkossa kaikkien vuokrasopimusten osalta käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokranmaksuvelan kirjaamista taseelle lukuun ottamatta vuokrasopimuksia, jotka ovat arvoltaan pieniä tai kestoltaan lyhyitä. Tasevaikutusten lisäksi muutos johtaa aiempaa suurempiin korkokuluihin ja poistoihin tuloslaskelmassa sekä suurempiin rahoituksen rahavirtoihin rahavirtalaskelmalla johtuen vuokranmaksuvelan lyhennyksistä. Vuokralle antajan kirjauksiin standardi ei aiheuta muutoksia, sillä nykyiset käyttöleasing- ja rahoitusleasingmallit säilyvät ennallaan.

Muutoksella on vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan, taseeseen ja tunnuslukuihin. IFRS 16 -standardi siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, minkä seurauksena käyttöomaisuuden ja vieraan pääoman määrä kasvavat. Samalla operatiivisista vuokrasopimuksista tällä hetkellä IAS 17 -standardin mukaisesti tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattavat kustannukset siirtyvät poistoihin ja koron osuus rahoituskuluihin. Konsernin tekemän analyysin perusteella IFRS 16 -standardi koskettaa pääosassa toimitiloja koskevia vuokrasopimuksia. Konserni arvioi IFRS 16:n soveltamisesta syntyvien vuokrasopimusvelkojen ja käyttöomaisuuserien muutoksen taseeseen 1.1.2019 olevan noin 1,6 miljoonaa euroa. Standardin soveltamisessa konserni noudattaa mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.


Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)
Konserni
01.10.-
31.12.18
Konserni
01.10.-
31.12.17
Konserni
01.01.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.17
LIIKEVAIHTO 2 805 2 543 10 671 8 970
Liiketoiminnan muut tuotot *) 73 32 73 282
Kulut:        
Materiaalit ja palvelut *) -389 -450 -1 694 -1 266
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut *)
-1 702 -1 551 -6 283 -5 725
Poistot -32 -8 -43 -30
Liiketoiminnan muut kulut -467 -432 -1 918 -1 774
Liiketulos 288 133 807 457
Rahoitustuotot ja kulut -2 -8 -15 -37
Tulos ennen veroja 286 125 791 420
Tuloverot**) 100 -79 84 -163
TILIKAUDEN TULOS 386 46 875 257
Tilikauden tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 386 46 875 257
Osakekohtainen tulos:        
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
0,00 0,00 0,01 0,00
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
0,00 0,00 0,01 0,00


Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Vertailuvuoden 2017 tuloslaskelman jaottelua on muutettu vastaamaan tilikauden 2018 jaottelua. Tekesin myöntämästä avustuksesta materiaaleihin ja palveluihin kohdistunut 25.950 euroa ja työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin kohdistunut 5.600 euroa, yhteensä 31.550 euroa, on siirretty liiketoiminnan muihin tuottoihin.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

TASE IFRS (Teur)
Konserni
31.12.18
Konserni
31.12.17
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 141 91
Liikearvo 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125
Laskennalliset verosaamiset 100 16
Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 019 7 885
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 5 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 785 1 486
Rahavarat 1 646 2 013
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 436 3 503
     
VARAT YHTEENSÄ 11 455 11 388
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
   
Osakepääoma 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
37  
Kertyneet voittovarat 7 425 6 550
Oma pääoma yhteensä 8 343 7 431
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225
Pitkäaikaiset muut velat   390
     
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
1 887 2 342
     
Velat yhteensä 3 112 3 957
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11 455 11 388
     

 RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)
Konserni
01.01.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.17
Tilikauden tulos 875 257
Oikaisut tilikauden tulokseen -79 74
Käyttöpääoman muutos -305 -839
Rahoituserät -25 -28
Liiketoiminnan rahavirta 466 -535
     
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-93 -54
Luovutustulot sijoituksista   259
Osakkuusyhtiöstä palautuneet
tuotot
5  
Investointien rahavirta -88 205
     
Optiomerkinnöistä saadut
maksut
37  
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
  -444
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut
-782  
Rahoituksen rahavirta -745 -444
     
Rahavarojen muutos -367 -775
Rahavarat kauden alussa 2 013 2 788
Rahavarat kauden lopussa 1 646 2 013
     LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  Osakepääoma SVOP-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2017
881   6 221 7 101
Laaja tulos     257 257
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
    72 72
Oma pääoma
31.12.2017
881   6 550 7 431
         
Oma pääoma
01.01.2018
881   6 550 7 431
Laaja tulos     875 875
Käytetyt
osakeoptiot
 
37
  37
Oma pääoma
31.12.2018
881
37
7 425 8 343LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.

Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Stronghold Suksee Oy on ollut Trainers’ House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa 1.10.2018 alkaen.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur)
Konserni
01.01.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.17
Vuokratuotot 5  
Myynnit 75 79
Ostot 107 113
Saamiset 31.12. 5 3
Velat 31.12. 0 26

 

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni
01.01.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.17
Varaukset 1.1. 138 170
Varausten käyttö -12 -32
Varausten purku -100  
Varaukset 31.12. 26 138
     
HENKILÖSTÖ    
Henkilöstö keskimäärin 139 117
Henkilöstö kauden lopussa 134 121
     
VASTUUSITOUMUKSET    
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
2 513 392
     
MUITA TUNNUSLUKUJA    
Omavaraisuusaste (%) 75,2 67,2
Oma pääoma/osake (eur 0,08 0,07Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                    Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                                    osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                      Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                      Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                                      osakemäärä

Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.10.-
31.12.18
Konserni
01.10.-
31.12.17
Konserni
01.01.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.17
         
Saadut ennakot (Teur     366 338
Korolliset velat (Teur)     0 774
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
106 737 106 737 106 737 106 737
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
106 737 106 737 106 737 106 737


Helsingissä 28.2.2019

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Trainers´ House Oyj on yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät.