Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

TRAINERS' HOUSE OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 3.3.2020 KLO 8:30


Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

  • liikevaihto 10,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa), muutos -1,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • liiketulos 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa), 6,0 % liikevaihdosta (7,6 %)
  • osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,04 euroa)


Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

  • liikevaihto 2,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa), muutos -11,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • liiketulos -0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa), -3,6 % liikevaihdosta (-10,3 %)
  • osakekohtainen tulos -0,00 euroa (0,01 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2019 päättyessä

  • rahavarat 2,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa)
  • korollinen velka 1,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)
  • omavaraisuusaste 68,4 % (75,2 %)


Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti. Yllä raportoidut korolliset velat ja omavaraisuusaste eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2018 ja 2019 välillä. Muutoksen vaikutuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa Tilinpäätöstiedote ja liitetiedot. Vuosien 2019 ja 2018 tunnusluvut on laskettu käänteisen splitin jälkeisellä 21.471.412 kpl osakemäärällä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yhtiö arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen olevan voitollinen.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Trainers’ Housen strategiana on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia. Asiakastulokset antavat meille työmme tarkoituksen ja asiakkaille syyn tehdä yhteistyötä kanssamme.  Tuemme asiakkaiden ketterää tapojen ja toimintakulttuurin uudistumista moderneilla menetelmillä. Asiakkaat ostavat meiltä varmuutta, tuloksellisuutta ja sujuvuutta hankkeidensa toteutukseen.

Vuonna 2019 Trainers’ Housen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa.  Ignis-palveluiden kasvu ja kannattavuus olivat hyvät. Emme olleet kuitenkaan kokonaisuuteen tyytyväisiä. Operatiivinen kannattavuus jäi konsernissa kuuden prosentin tasolle. Kassatilanne on säilynyt vakaana. Yhtiö saavutti merkittävän rajapyykin jakamalla osinkoja omistajien pitkän korpivaelluksen jälkeen. Kannattavuuden parantaminen on edelleen tärkein tehtävä.

Muutoksen 4 Matkaa -konseptin toteutus asiakastyössä edistyi systemaattisesti.  Tuemme asiakkaiden ketterää tapojen sekä toimintakulttuurin uudistumista moderneilla menetelmillä. Luomme asiakkaille totuudenhetkiä ja haemme niistä palautetta.

Trainers’ House on rekrytoinut nälkäisiä ja kyvykkäitä työntekijöitä. Tämä on osa yhtiön uudistumista, jota jatkamme. Tuemme nopeaa oppimista tuotteistamalla keskeiset mallit ja työkalut. Yksinkertaistamme myynti- ja lunastustyötä siten, että työstä tulee vakioitua, sujuvaa ja tehokasta. Pienennämme eräkokoa, lisäämme hands-on työskentelyä sekä vakioituja konsepteja. Työmme vaikuttavuus ja laatu kasvavat.

Panostamme sisältömarkkinointiin, jossa kiinnostavalla sisällöllä puhutellaan päättäjäkohderyhmää. Saimme uusia yleisöjä kymmeniä tuhansia ja järjestimme uusissa tiloissamme vuonna 2019 valmennuksien lisäksi kymmeniä asiakastilaisuuksia. Tavoitteena on ollut lisätä huomioarvoa ja kontaktien määrää. Ideana on kääntää palvelemalla ansaittu huomio suhdemarkkinoinnissa asiakasarvoksi ja kate-euroiksi.

Testaamme johtamisen sähköistämisessä ja mediallistamisessa uusia ansaintamalleja, jossa hyödynnämme mm. modernia tekniikkaa. Tavoitteena on palvella asiakkaita esimerkiksi muutosjohtamisen sisällöissä, tarinallistamisessa ja muutosviestinnässä, verkkovalmennuksissa sekä ajankohtaisissa maksullisissa sisällöissä.

Jatkamme uutteraa työtä. Kiitos hyvät asiakkaat. Kiitos, että olemme saaneet olla mukana hankkeiden toteutuksessa. Kiitos rakkaat työtoverit ahkeroinnista. Työmme on jälleen ollut merkityksellistä!

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen.

Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen sille kesäkuussa antaman valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 214.714,12 euroa). Osinko maksettiin joulukuussa 2019.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 10,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,6 milj. euroa, 6,0 % liikevaihdosta (0,8 milj. euroa, 7,6 %). Tilikauden tulos oli 0,6 milj. euroa, 5,6 % liikevaihdosta (0,9 milj. euroa, 8,2 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:


2019 2018  
Liikevaihto 10 490 10 671  
Liiketoiminnan muut tuotot 18 73  
Kulut:      
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 125 -6 283  
Muut kulut -3 331 -3 612  
EBITDA 1 053 850  
Poistot pysyvistä vastaavista *) -418 -43  
EBIT 634 807  
% liikevaihdosta 6,0 7,6  
Rahoitustuotot ja –kulut -45 -15  
Tulos ennen veroja 590 791  
Tuloverot **) 0 84  
Tilikauden tulos 590 875  
% liikevaihdosta 5,6 8,2  *) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poistokulua 0,4 milj. euroa.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2018 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

  Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419
Liikevaihto 2873 2978 2014 2805 3355 2817 1841 2478 
Liikevoitto 420 303 -205 288 610 369 -259 -86 PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja niiden jälkeen 1,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,5 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli 0,7 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 31.12.2019 2,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 68,4 % (75,2 %). Kauden päättyessä korollista vierasta pääomaa oli 1,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa).


Rahoitusriskit

Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät vuokrasopimusten mukaiset vastuut.

Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin, vaikka yhtiön rahoitusasema onkin vakaa.

Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa sisältää kasvavia riskejä.

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös osittain henkilösidonnaista.

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Vuoden 2019 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 164 (134) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2018 ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

27.6.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen osakkeita yhdistämällä 5:1-suhteella. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 2.7.2019. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 250 tuhatta euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Vuoden alussa yhtiön osakemäärä oli 107.357.062 kpl. Yhtiö mitätöi kesäkuussa kaksi osaketta osakkeenomistajan pyynnöstä. Pyyntö liittyi yhtiön osakemäärän leikkaamissuunnitelmaan ns. reverse splitin yhteydessä. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen 5:1-suhteella. Katsauskauden lopussa osakemäärä oli 21.471.412 kpl.

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Joulukuussa 2018 optio-oikeuksilla 2013D merkityt uudet osakkeet, 620.000 osaketta, rekisteröitiin kaupparekisteriin 21.3.2019. Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei korotettu osakepääomaa, vaan koko merkintähinta, 37.200 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen. 2.7.2019 alkaen yhtiön osakemäärä on ollut 21.471.412 kpl, kun kesäkuun lopussa osakemäärä oli 107.357.060 kpl. Vertailukauden ja alkuvuoden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 3,2 milj. osaketta. Osakkeiden kappalemääräinen vaihto on laskettu toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Osakkeiden vaihto oli 15,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (9,5 milj. osaketta, 8,9 %) ja 1,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,55 euroa (0,59 euroa), alin 0,30 euroa (0,35 euroa) ja päätöskurssi 0,39 euroa (0,37 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,38 euroa (0,49 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2019 oli 8,4 milj. euroa (7,8 milj. euroa).


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2019 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2018 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2019 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä.

Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 korvaa IAS 17 -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:lla on vaikutusta pääasiallisesti vuokralleottajan kirjauksiin, sillä standardi poistaa erottelun käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten välillä ja edellyttää jatkossa kaikkien vuokrasopimusten osalta käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokranmaksuvelan kirjaamista taseeseen lukuun ottamatta vuokrasopimuksia, jotka ovat arvoltaan pieniä tai kestoltaan lyhyitä. Tasevaikutusten lisäksi muutos johtaa aiempaa suurempiin korkokuluihin ja poistoihin tuloslaskelmassa sekä suurempiin rahoituksen rahavirtoihin rahavirtalaskelmalla johtuen vuokranmaksuvelan lyhennyksistä. Vuokralleantajan kirjauksiin standardi ei aiheuta muutoksia, sillä käyttöleasing- ja rahoitusleasingmallit säilyvät ennallaan.

Trainers’ House on ottanut käyttöön uuden standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta ja jatkaa näiden sopimusten käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Trainers’ Housen IFRS 16:n mukaisista vuokrajärjestelyistä suurin osa on toimitilavuokrasopimuksia. Muut standardin mukaiset vuokrajärjestelyt liittyvät autosopimuksiin. Vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:
• käyttöoikeusomaisuus: kasvua 1,6 milj. euroa
• pitkäaikaiset velat: kasvua 1,2 milj. euroa
• lyhytaikaiset velat: kasvua 0,4 milj. euroa

Tuloslaskelmalla taseeseen kirjattaviin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poisto- ja rahoituskulua 0,4 milj. euroa. Rahavirtalaskelman osalta standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,3 milj. euroa. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

 

 
Konserni
01.10.-
31.12.19
  Konserni
01.10.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.18
LIIKEVAIHTO   2 478   2 805 10 490 10 671
Liiketoiminnan muut tuotot   5   73 18 73
Kulut:            
Materiaalit ja palvelut   -388   -389 -1 509 -1 694
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
  -1 598   -1 702 -6 125 -6 283
Poistot   -145   -32 -418 -43
Liiketoiminnan muut kulut   -438   -467 -1 821 -1 918
Liiketulos   -86   288 634 807
Rahoitustuotot ja kulut   -23   -2 -45 -15
Tulos ennen veroja   -109   286 590 791
Tuloverot*)   0   100 0 84
TILIKAUDEN TULOS   -109   386 590 875
Tilikauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille   -109   386 590 875
Osakekohtainen tulos:            
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
  -0,01   0,00 0,03 0,04
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
  -0,01   0,00 0,03 0,04


Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)

Konserni
31.12.19
Konserni
31.12.18
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 1 357 141
     
Liikearvo 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125
Laskennalliset verosaamiset 100 100
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 234 8 019
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 6 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 255 1 785
Rahavarat 2 297 1 646
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 658 3 436
     
VARAT YHTEENSÄ 12 793 11 455
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
   
Osakepääoma 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
37 37
Kertyneet voittovarat 7 798 7 425
Oma pääoma yhteensä 8 716 8 343
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225
Pitkäaikaiset muut velat 869  
     
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
1 982 1 887
     
Velat yhteensä 4 076 3 112
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 12 793 11 455
     
RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.18
Tilikauden tulos 590 875
Oikaisut tilikauden tulokseen 435 -79
Käyttöpääoman muutos 236 -305
Rahoituserät -42 -25
Liiketoiminnan rahavirta 1 219 466
     
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-5 -93
Osakkuusyhtiöstä palautuneet
tuotot
  5
Investointien rahavirta -5 -88
     
Optiomerkinnöistä saadut
maksut
  37
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
   
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut
  -782
Käyttöoikeusomaisuusvelan lyhennys -349  
Maksetut osingot -215  
Rahoituksen rahavirta -564 -745
     
Rahavarojen muutos 651 -367
Rahavarat kauden alussa 1 646 2 013
Rahavarat kauden lopussa 2 297 1 646
     
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


  Osakepääoma SVOP-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2018
881   6 550 7 431
Laaja tulos     875 875
Oma pääoma
31.12.2018
881 37 7 425 8 343
       
Oma pääoma
01.01.2019
881
37
7 425 8 343
Laaja tulos     590 590
Maksetut osingot     -215 -215
Oma pääoma
31.12.2019
881
37
7 798 8 716LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.

Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Stronghold Suksee Oy on Trainers’ House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur)

Konserni
01.01.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.18
Vuokratuotot 18 5
Myynnit 38 75
Ostot 235 107
Saamiset 31.12. 7 5
Velat 31.12. 2 0


UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni
01.01.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.18
Varaukset 1.1. 26 138
Varausten käyttö   -12
Varausten purku   -100
Varaukset 31.12. 26 26
     
HENKILÖSTÖ    
Henkilöstö keskimäärin 140 139
Henkilöstö kauden lopussa 164 134
     
VASTUUSITOUMUKSET    
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
2 120 2 513
     
MUITA TUNNUSLUKUJA    
Omavaraisuusaste (%) 68,4 75,2
Oma pääoma/osake (eur) 0,41 0,39Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                   Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                                   osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                               Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                    Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                                    osakemäärä

Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.10.-
31.12.19
Konserni
01.10.-
31.12.18
Konserni
01.01.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.18
         
Saadut ennakot (Teur -8   44 366
Korolliset velat (Teur) 1,3 0   1,3 0
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
21 471 106 737 21 471 106 737
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
21 471 106 737 21 471 106 737Helsingissä 3.3.2020

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Trainers´ House Oyj on vuonna 1990 perustettu yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espanjan Torreviejassa.