Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Valoe Oyj                                         Valoe Oyj Pörssitiedote 28.6.2021 klo 18.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N 113.000.000 OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE ON HYVÄKSYTTY

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 113.000.000 osakkeen ("Osakkeet") listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisen täydennyksen Finanssivalvonnan 29.9.2020 hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat Osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite").

Esite ja Osakkeiden listalleotto liittyy seuraaviin Yhtiön hallituksen päättämiin osakeanteihin: (i) yhteensä 85.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille vaihtovelkakirjalainan 1/2021 merkitsijöille hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Osakeanti I"); ja (ii) yhteensä 28.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Treasury-anti"). Lisätietoja Yhtiön Osakeannista I ja Treasury-annista löytyy Yhtiön em. päivänä julkaisemasta tiedotteesta.

Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 28.6.2021 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.valoe.fi/julkaisut ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.

Yhtiö on hakenut Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 29.6.2021.

Esite sisältää aikaisemmin julkistamattomia täsmentäviä tietoja Yhtiön lähipiiriliiketoimista vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.3.2021. Keskeiset täsmentävät tiedot on kuvattu alla:

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Yhtiön lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:

 1. Tavaroiden ja palvelujen myynnit

1.000 euroa1.1.-31.3.20211.1.-31.3.2020
 TilintarkastamatonTilintarkastamaton
Lähipiiriyhtiöt  
Savcor Oy00
   
Yhteensä00

b.         Tavaroiden ja palveluiden ostot

1.000 euroa1.1.-31.3.20211.1.-31.3.2020
 TilintarkastamatonTilintarkastamaton
Lähipiiriyhtiöt  
Tavaroiden ja palveluiden ostot  
SCI Invest Oy1212
SCI-Finance Oy2011
Savcor Technologies Oy2921
Savcor Oy 32
Oy Marville Ab00
Basso Jose3049
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy00
Muut130
Yhteensä10697
   
Korko- ja muut rahoituskulut  
SCI-Finance Oy2042
Savcor Technologies Oy142
Savcor Oy04
SCI Invest Oy00
Muut518
Yhteensä27107

c.         Muut lähipiiriliiketoimet

1.000 euroa31.3.202131.3.2020
 TilintarkastamatonTilintarkastamaton
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä1.063415
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä01.160
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille0486
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille10494
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille151585
   
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä2314

d.         Palkat ja palkkiot

1.000 euroa31.3.202131.3.2020
 TilintarkastamatonTilintarkastamaton
Johdon työsuhde-etuudet  
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet101101
Yhteensä101101
1.000 euroa31.3.202131.3.2020
 TilintarkastamatonTilintarkastamaton
Palkat ja palkkiot  
Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat (sisältyy johdon palkkoihin)4242
Yhteensä4242
   
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:  
Parpola Ville – palkkio1010
Tuomas Honkamäki – palkkio80
Savisalo Hannu – palkkio        1010
Yhteensä2720

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2021:

1.000 euroa 31.3.2021

 
 
(Tilintarkastamaton) Toteutunut 
                                                                                                  
 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   
Vakuudellinen 583 
Takaamaton/vakuudeton 882 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   
Vakuudellinen  1.400 
Takaamaton/vakuudeton 13.184 
Velat yhteensä 16.049 
    
Oma pääoma    
Osakepääoma 80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  27.404 
Kertyneet voittovarat -31.067 
Oma pääoma yhteensä -3.583 
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 12.466 
    
Nettovelkaantuneisuus   
    
 1. Käteinen
 61 
 1. Muut rahavarat
 0 
 1. Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
 0 
 1. Maksuvalmius (A+B+C)
 61 
    
 1. Lyhytaikainen rahoitusvelka
 1.685 
 1. Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa
 0 
    
 1. Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (E+F)
 1.685 
    
 1. Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G-D)
 1.624 
    
 1. Pitkäaikainen rahoitusvelka
 14.814 
 1. Velkainstrumentit
 0 
 1. Pitkäaikaiset osto- ja muut velat
 0 
    
 1. Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (I+J+K)
 14.814 
    
 1. Nettovelkaantuneisuus yhteensä (H+L)
 16.438 

Taseen ulkopuoliset vastuut


VASTUUT (1.000 euroa)
 31.3.2021 
(Tilintarkastamaton) Toteutunut 
 
Omista sitoumuksista annetut vakuudet   
Yrityskiinnitykset 2.060 
Muut vakuudet 2.076

 
 
Leasing- ja muut vuokravastuut   
Erääntyy 1 vuoden kuluessa  220 
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa  230 
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 
Yhteensä 450 
Valoe-konsernin omavaraisuusaste 31.3.2021 oli pääomalainat mukaan lukien 18,5 prosenttia. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2021 jälkeen.

IFRS 16 mukaiset vuokrasopimusvelat sisältyvät sekä taulukon yläosan lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, että Nettovelkaantuneisuus-taulukon kohtiin ”E. Lyhytaikainen rahoitusvelka” ja ”I. Pitkäaikainen rahoitusvelka”.

Nettovelkaantuneisuus-taulukkoon on lisätty myös taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut seuraavasti:

E. Lyhytaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa 1.465 + 220 = 1.685

I. Pitkäaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa 14.584 + 230 = 14.814

Mikkelissä 28. päivänä kesäkuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.


Valoe Oyj on vuonna 1948 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut aurinkosähköteknologiaan. Yhtiö liiketoiminnan tärkein oivallus on keskittyminen aurinkopaneelin taustajohdinteknologiaan ja sen kehittämiseen. Yhtiön pääkonttori on Mikkelissä, jossa Valoella on myös tehdas ja aurinkovoimalaitos.