Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Valoe Oyj                Puolivuosikatsaus         25.8.2021 klo 15.10


TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI  

Valoe-konsernin operatiivinen kassavirta kääntyi toisella vuosineljänneksellä kuukausitasolla positiiviseksi, kuten yhtiö on aiemmin ohjeistanut. Operatiivinen kassavirta oli kumulatiivisesti positiivinen huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla.

Huhti – kesäkuussa 2021 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto kasvoi noin 124 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), kauden tulos -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

Katsauskaudella tammi – kesäkuu Valoe-konsernin IFRS -standardien mukainen liikevaihto kasvoi noin 62 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), kauden tulos -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa), osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa) ja käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

Kiinnostus Valoen OddForm- aurinkopaneeliteknologiaan jatkoi kasvuaan ja teimme katsauskaudella kaksi yhteistyösopimusta aurinkosähkön hyödyntämiseksi ajoneuvoissa: Huhtikuussa 2021 allekirjoitimme noin 2,2 miljoonan euron suuruisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä Sono Motors GmbH:n (”Sono ”) kanssa ja toukokuussa 2021 sopimuksen aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, tuotteistamisesta sekä valmistuksesta Sin Cars Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa.

Jatkoimme Liettuan tehtaan kennotuotannon ylösajoa koko toisen vuosineljänneksen ajan. Kuten kaikkia toimintoja muuallakin maailmassa Covid-19 haittasi sekä suoraan että epäsuorasti myös meidän toimintojamme. Yleinen levottomuus raaka-ainemarkkinoilla, erityisesti piikiekkojen, lasin ja eräiden muovien osalta sekä varaosien heikentynyt saatavuus ja hintojen nousu häiritsivät projektiemme etenemistä sekä Liettuassa että Suomessa.

Allekirjoitimme toukokuussa 2021 noin 0,5 miljoonan euron arvoisen toimitussopimuksen IBC-aurinkokennojen toimittamisesta tsekkiläiselle Fill Factory s.r.o:lle. Lisäksi toimitimme pieniä määriä erikoisvalmisteisia kennoja Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin, avaruus- ja sotilasteknologiaa kehittävälle yritykselle.  

Valoen vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla kesäkuussa 2021. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääomaa vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Jätimme 9.6.2021 Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun esitteen, joka hyväksyttiin 28.6.2021.

Katsauskauden jälkeen yhtiön rahoitustilanne parani, kun allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n (”RiverFort”) kanssa. Lisäksi sovimme RiverFortin kanssa yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta, josta nostimme kaksi miljoonaa euroa heinä-elokuun aikana.

Katsauskauden jälkeen solmimme aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (”ICON”) kanssa. ICON on Salem Balhamer Holdingin täysin omistama tytäryhtiö. Valoen ja ICONin tarkoituksena on perustaa yhteisyritys, josta ICON omistaisi 60 % ja Valoe 40 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka Valoe suunnittelee, rakentaa ja toimittaa. ICON ja Valoe suunnittelevat sijoittavansa yhteisyritykseen noin 15 miljoonaa euroa. Investointi sisältää mm. aurinkopaneelitehtaan, teknologiasiirron, koulutuksen ja toiminnan ylösajon, jotka Valoe toimittaa yhteisyritykselle. Valoen toimituksen arvon arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa euroa. Valoen investointi yhteisyritykseen on enintään kuusi miljoonaa euroa. Tehtaan kilpailukyky perustuu Valoen Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon.

MARKKINAOHJEISTUS

Valoen tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tilikauden tulos paranee, mutta käyttökate on vuositasolla negatiivinen. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta Covid-19 pandemian ja siihen liittyvien maailmankaupan muutosten arvaamattomuudesta johtuen.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Olemme entistä tiiviimmin erikoistumassa aurinkosähkön hyväksikäyttöön liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Asiakasaktiviteeti jatkui vilkkaana koko toisen vuosineljänneksen ajan. Sovimme useista tuotekehitysprojekteista ajoneuvoihin sovellettavien aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelemiseksi. Tällaisilla sopimuksilla, jotka ovat tyypillisesti arvoltaan aluksi joitain kymmeniä tuhansia euroja, pyrimme varmistamaan, että juuri meidän tuotteemme päätyisivät mahdollisimman moneen tulevaisuuden ajoneuvoon. Pisimmällä tällaisissa hankkeissa olemme Sono Motors GmbH:n (”Sono”)kanssa. Yhteistyö Sonon kanssa syveni edelleen ja oli erityisen vilkasta kuluneella vuosineljänneksellä.

Yhteistyö Sin Car Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa sähkökäyttöisen jakeluauton aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelusta ja prototyypistä eteni niin ikään lupaavasti. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus siirtyä Sin Carsin auton esisarjan tuotantoon.

Valoen OddForm-tuotteiden esisarjoihin ja tuotekehitykseen käytettävien näytekappaleiden valmistus alkoi jo tilikauden 2020 lopulla. Tuotantomäärät ovat sittemmin vakiintuneet esisarjatuotannon vaatimiin määriin. Useat Valoen OddForm–paneelien käyttöönottoa suunnittelevat asiakkaat saavuttavat tämänhetkisten arvioidensa mukaan omien tuotteidensa massatuotantovalmiuden vuoden 2021 lopulla tai vuonna 2022.

Chrystal- ja Crystal Twin -paneelien tuotanto ei vielä toisellakaan vuosineljänneksellä käynnistynyt toivotussa laajuudessa. Tuotannon käynnistymistä vaikeuttivat alkuvaiheessa Liettuan kennotehtaan hidas käynnistyminen ja sittemmin Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien valmistukseen käytettävän tuotantolinjan muutostöihin tarvittavien varaosien heikko saatavuus. Koronaviruspandemia onkin vaikeuttanut ja vaikeuttaa edelleen toimintaamme merkittävästi. Covid-19:n suoranaisten vaikutusten lisäksi muutkin sen aiheuttamat maailmankaupan muutokset haittaavat teollisuuden toimintaa. Valoen toimintaa haittaavat erityisesti piikiekkojen, lasin ja eräiden muovien sekä varaosien toimitusvaikeudet ja niiden seurauksena kohonneet hinnat. Useat materiaalitoimittajat eivät enää anna aikatauluja toimituksille tai toimitusajat ovat jatkuvasti pidentyneet.

Kesällä 2019 yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa solmittiin IBC-kennojen toimitussopimus, jonka vuosittaiseksi arvoksi yhtiö on arvioinut noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, per rullaava 12 kk toimitusten alkamisesta. Valoe ja asiakas neuvottelevat tällä hetkellä tavasta ja aikataulusta, jolla toimitukset voidaan aloittaa, ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Raaka-aineiden hinnannousu on kuitenkin aiheuttanut sen, että aiemmin sovittuilla kennojen hinnnoilla toimitus ei olisi Valoelle kannattavaa. Asiakas on edelleen kiinostunut keskustelemaan tavoista hyödyntää IBC-kennojen mahdollisuuksia tuotannossaan. Yhtiöt pyrkivät löytämään tavan, jolla kennotoimituksiin voitaisiin päästä mahdollisimman nopeasti. Vaikka sopimukseen ei päästäisikään, voimme tämänhetkisen näkemyksemme mukaan hyödyntää koko kennotehtaan kapasiteetin omien tuotteidemme lisäksi myös korkeakatteisemmissa markkinasegmenteissä. Näitä segmenttejä ovat ajoneuvojen lisäksi mm. energiaomavaraiset rakennukset ja niiden rakennusmateriaalit sekä avaruus- ja sotilasteknologia.

Yleisesti liiketoimintamallimme perustuvat aina aurinkosähkön tuottamiseen käyttöpaikoillaan, olipa sitten kyseessä maantieteellinen alue tai sähkökäyttöinen laite. Näin Valoen luontaisia maantieteellisiä markkinoita ovat maat ja alueet, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Monissa paikoissa myös ilmaston kuumuus tai jatkuvasti ilmassa lentävä hiekka vaativat aurinkopaneeleilta poikkeuksellista suorituskykyä. Tällainen alue on mm. koko Arabian niemimaa.

Solmimme katsauskauden jälkeen aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (ICON) kanssa. ICON kuuluu monialayhtiö Salem Balhamer Holding Groupiin. Tavoitteena on toimittaa alueelle tehdas, jonka vähemmistöomistajaksi Valoe tulisi. Tehtaan kilpailukyky perustuu kaksipuoleisten Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti hiekka-aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon. Valoen yhteistyökumppani, ICON pyrkii markkinoille juuri tällaisten erityisominaisuuksien tuomalla lisäkilpailukyvyllä. Pyrimme pääsemään lopulliseen sopimukseen tehtaan toimittamisesta tilikauden loppuun mennessä. Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, on sillä suuri merkitys liiketoimintaamme seuraavien vuosien aikana.

Kuten ICONille, niin tarjoamme tuotantoteknologiaamme kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat tai OEM-valmistajat, jotka hintakilpailun lisäksi näkevät sovellettujen tuotteiden tuomat mahdollisuudet markkina-alueellaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Aurinkosähkötuotteiden hinnat ovat laskeneet ja aurinkosähkön kilpailukyky on parantunut useiden vuosien ajan. Tilikauden 2021 aikana hinnat raaka-ainemarkkinoilla ovat heilahdelleet. Piikiekkojen raaka-aineen sekä lasin hinnat ovat nousseet. Hintojen nousu vaikuttaa ennen kaikkea tavanomaisten, katto- ja maa-asennuksiin käytettävien aurinkopaneelien valmistajiin, jotka tyypillisesti toimivat erittäin hintakriittisessä markkinaympäristössä. Tavanomaisten paneelien massatuotannossa ja siihen liittyvässä kustannuskilpailussa nytkin menestyvät suuryritykset tulevat edelleen hallitsemaan raaka-ainemarkkinoita ja mahdollisesti jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen. Ilman poliittisia päätöksiä etupäässä kiinalaiset valmistajat jatkavat pudotuspeliään maailmanlaajuisesti.

Meidän Valoessa on ollut helpompaa sopeutua tilanteeseen erikoistumalla entistä selvemmin ajoneuvoihin sekä muihin vähemmän kilpailtuihin segmentteihin. Tällainen segmentoituminen on meille mahdollista taustavirtajohdintekniikan ansiosta. Valmistamissamme paneeleissa sähkö johdetaan taustavirtajohtimen pintaan asennetusta kennosta paneelin kautta käyttöön vain kennon takapuolelta. Paneelia voidaan taivutella kolmiulotteisesti, eikä sen pinnassa ole visuaalista vaikutelmaa häiritseviä johtimia., Etsimme asiakkaat, joille nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, ja joiden kanssa toimittaessa kannattava liiketoiminta on tuotteen ominaisuuksien ansiosta mahdollista. Tästä toimii hyvänä osoituksena katsauskaudella saavuttamamme selkeästi aiempaa parempi kannattavuus.

Ajoneuvoissa tämä virran johdatustapa tuo merkittäviä etuja. Ennusteiden mukaan aurinkosähkön osuus liikenteen käyttämästä energiasta kasvaa merkittävästi ja autoihin ja muihin kulkuneuvoihin tullaan integroimaan aurinkopaneeleita. Näissä lähitulevaisuuden kohteissa aurinkosähköjärjestelmien tuottavuuden ratkaisevat pinta-alakohtaisen hyötysuhteen lisäksi järjestelmän kyky selviytyä nopeasti vaihtuvista valoista ja varjoista sekä kyky säilyttää tehokas sähköntuotanto ajoneuvon liikkuessa ja ravistellessa järjestelmää voimakkaasti. Käyttämämme virranjohdatus on parhaimmillaan juuri tällaisissa käyttökohteissa.

Uskomme hajautuneen paikallisen aurinkosähkopaneelien valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Emme kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen ulkomailla yksin. Kun päätämme pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle, etsimme aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeelle aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että me vastaamme valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

Toimintamme niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja sen monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen teollisuusautomaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.

Taustajohtimeen perustuva, joustavasti muokattava valmistusteknologiamme ja omat kenno- ja paneelitehtaamme, tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myöhemmin myös valmistuspartnerina.

Uskomme aurinkosähköön kehittyvillä alueilla ja kehitämme teknologiaa ja paneelien valmistuslinjoja kehittyviä maita varten. Aurinkosähkö on luonnollisin keino parantaa elinolosuhteita sähköttömillä alueilla. Haluamme luoda edellytykset aurinkosähkön tarjonnalle myös maailman kaikkein köyhimmillä alueilla.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Aurinkosähköliiketoiminnan kokonaisvolyymi on ilman tuotetun sähkön hintaa maailmassa noin 100 miljardia euroa vuodessa ja kyseinen liiketoiminta kasvaa noin 20 % vuosittain (Lähde: ITRPV 2019). Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Valoen ratkaisut perustuvat pääsääntöisesti Valoen omiin teknologioihin, jotka se on kehittänyt yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon- ohjelman HIghLite-projektiin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Valoe on aktiivisesti aurinkosähkön käytön edistäjänä mukana alussa käyttö- ja myöhemmin myös vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Olemme vuonna 2021 valinneet painopisteeksemme liikenteen sovellutukset. Liikenne on murroksessa ja meidän pitää käyttää hyödyksemme voimakkaasti etenevä liikennevälineiden sähköistyminen.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi noin 62 % ja tappio kasvoi hieman raportointikauden tuloksen ollessa noin -2,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden 1.4. – 30.06.2021 liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 yhtiön liikevaihto kertyi pääosin Sonon ja muiden sähköajoneuvovalmistajien kanssa tehtävästä itselataavia sähköautoja koskevasta tuotekehitysyhteistyöstä.

Vaikka Valoen katsauskauden jälkeen RiverFortin kanssa tekemä rahoitussopimus riittää varmistamaan yhtiölle edellytykset kasvun vaatimien investointien rahoittamiseen, on yhtiö riippuvainen asiakasyhtiöidensä kyvyistä viedä loppuun yhteiset kehityshankkeet. Asiakkaita on kuitenkin useita ja toimiala on yleisesti arvioiden hyvin rahoitettu.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2020, jollei toisin mainita.

Huhtikuu - kesäkuu 2021:

- Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 124 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,4 miljoonaa euroa)
- Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
- Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa)

- Kauden tulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvä, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus.

Tammikuu – kesäkuu 2021:

- Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 62 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,8 miljoonaa euroa)
- Käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
- Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).
- Tulos ennen veroja oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).
- Kauden tulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa)
- Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa)

RAHOITUS

Tammikuussa 2021 laskimme liikkeelle 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 1/2021, joka ylimerkittiin. Katsauskaudella vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääoma vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä Valoen uusiksi osakkeiksi. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Uusi rahoitusjärjestely toteutui katsauskauden jälkeen, kun allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa. Lisäksi sovimme RiverFortin kanssa yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta, josta nostimme kaksi miljoonaa euroa heinä-elokuun aikana.

Elokuussa 2021 päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2020 lainaosuuksien osittaisesta vaihtamisesta yhtiön osakkeisiin ja osittaisesta maksamisesta rahalla. Vaihtovelkakirjalainan haltijan, Global BOD Group SIA:n (”BOD”) yhtiölle esitettämän vaihtovaatimuksen perusteella vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 300.000 euroa ja koko lainapääoman korot vaihdettiin yhtiön osakkeiksi ja yhtiö siirsi BOD:lle yhteensä 4.521.524 Yhtiön omaa osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 100.000 euroa maksettiin BOD:lle rahana.

Yhtiön helmikuussa 2020 Winancen kanssa tehdystä, enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainoja koskevasta rahoitussopimuksesta yhtiö on nostanut tämän puolivuosikatsauksen päivämäärään mennessä yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on tämänhetkisen arvion mukaan käytössään riittävä rahoitus toiminnan rahoittamiseksi sekä välttämättömien investointien tekemiseksi seuraavan 12 kuukauden ajan. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta COVID-19 pandemian ja siitä johtuvien viranomaismääräysten sekä maailmankaupan muiden muutosten arvaamattomuudesta johtuen.

Valoe-konsernin operatiivinen kassavirta kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi - kesäkuussa -2,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -7,1 prosenttia (-7,4 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,004 euroa (-0,01 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 14,7 prosenttia (10,6 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,03 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän puolivuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 44 henkilöstä 25 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Päähaasteenamme on viimeisen kahden vuoden aikana ollut uudentyyppisen IBC-aurinkokennotehtaan suunnittelu ja rakentaminen Vilnaan ensimmäisenä ja toistaiseksi, ainoana yhtiönä Euroopassa. Ensimmäiset kokonaan Valoen tehtaalla valmistetut kennot tuotettiin joulukuussa 2020.

Vuonna 2019 lisäsimme tuotekehityksen resursseja edelleen epätavanomaisten Valoe OddForm-aurinkopaneelien tuomiseksi nopeasti markkinoille. Valoe OddForm-paneeli on joustava kevytkomposiittipaneeli, joka soveltuu erinomaisesti mm. auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt, nyt jo kolmatta vuotta. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n, jotka ovat kukin oman maansa johtava tutkimuslaitos, sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla. Valoelle myönnettiin katsauskaudella uusi patentti laser-valonlähteen hyödyntämiseksi kuparin muokkauksessa.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– kesäkuu olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2021 lopussa 44 (34) henkilöä, joista 15 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2021 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 368.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2021 sen omia osakkeita 36.285.616 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 12 887 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,3 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2021 yhteensä 47,8 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 30.6.2021

1SAVCOR TECHNOLOGIES OY44.448.41412,1
2VALOE OYJ 36.285.6169,9
3NEFCO23.148.1486,3
4SAVISALO IIKKA13.426.7093,6
5OLLILA JORMA 11.053.4173,0
6SAVISALO HANNU10.562.5002,9
7APTEEKKIEN ELÄKEKASSA10.550.0002,9
8KAKKONEN KARI9.447.7772,6
9JOCER OY AB8.750.0002,4
10K22 FINANCE OY8.495.6382,3
 MUUT192.190.97652,2
 YHTEENSÄ368.359.195100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2021 yhteensä 82.455.707 osaketta, mikä oli noin 22,4 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 71.625.529 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,06 euron ja 0,16 euron välillä. Keskikurssi oli 0,12 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,09 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 23,5 miljoonaa euroa ja 204,5 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 33,2 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Tämän puolivuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 40.675.564 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Riskeistämme merkittävin on, ettei sen liiketoiminnan kassavirta toteutuisikaan suunnitellusti. Liettuan aurinkokennotehtaan tuotantomäärät ovat edelleen pieniä, ja tuotantoa kasvatetaan kennojen laadun saavutettua tavoitteet. Covid-19 –pandemian leviäminen uudelleen erityisesti Liettuassa, mutta myös muualla Euroopassa, voi kuitenkin vaikeuttaa materiaalien ja palveluiden saatavuutta ja pahenevat toimitusvaikeudet voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Covid-19 -pandemia on jo hidastanut paneelituotantoamme ja haitannut erityisesti aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä, asiakastoimitusten aloittamista ja kassavirran toteutumista. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian lopullista vaikutusta toimintaamme on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Jos emme saisi siirrettyä korkeampia hankintakustannuksia asiakashintoihimme, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2020 liitetiedoissa 12.   

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

Strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Covid-19:n luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä osatamamme komponentit ja raaka-aineet ovat Valoen liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Covid-19:n aiheuttaman epävarmuuden takia raaka-aineiden hinnat ovat jo nousseet, minkä lisäksi yhtiön tuotteidensa valmistuksessa käyttämiensä komponenttien, piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja/tai yhtiön arvopapereiden arvoon.

Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Käyttämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme Valoen ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaammen ei voida varmuudella ennakoida.

Tämänpuolivuosikatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Mikkelissä, 25.8.2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, [email protected]


 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS  
(tilintarkastamaton)   
     
     
1 000 EUR 1-6/20211-6/20201-12/2020
     
Liikevaihto 1 2277591 621
Myytyjen suoritteiden hankintameno-835-1 155-2 621
Bruttokate 392-396-1 000
     
Liiketoiminnan muut tuotot51168
Tuotekehityskulut-1 057-468-1 055
Myynnin ja markkinoinnin kulut-293-234-542
Hallinnon kulut-393-372-747
Liiketoiminnan muut kulut-39100
     
Liikevoitto -1 735-1 457-3 277
     
Rahoitustuotot100
Rahoituskulut-748-876-1 646
     
Tulos ennen veroja -2 482-2 333-4 922
     
Tuloverot 000
     
Kauden tulos-2 482-2 333-4 922
     
Kauden tuloksen jakautuminen   
Emoyrityksen omistajille-2 482-2 333-4 922
     
Tulos/osake (laimentamaton), eur-0,01-0,02-0,03
Tulos/osake (laimennettu), eur-0,01-0,02-0,03
     
Kauden laaja tulos yhteensä-2 482-2 333-4 922
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoryityksen omistajille-2 482-2 333-4 922
     
Myytyjen suoritteiden hankintameno sisältää yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvän, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteisen vaihto-omaisuuden alaskirjauksen kaudella 1-6/2021. 
     
     
VUODEN 2021 TOINEN NELJÄNNES   
     
1 000 EUR 4-6/20214-6/20201-12/2020
     
Liikevaihto 9594281 621
     
Liiketulos -298-601-3 277
     
Käyttökate 167-297-1 863
     
Katsauskauden tulos-652-1 011-4 922
     
     
     

 

Konsernitase, IFRS   
(tilintarkastamaton)   
     
1 000 EUR 30.6.202130.6.202031.12.2020
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet10 0329 5009 858
Liikearvo 441441441
Muut aineettomat hyödykkeet3 1494 0623 544
Myytävissä olevat sijoitukset999
Pitkäaikaiset saamiset672672672
Pitkäaikaiset varat yhteensä14 30414 68414 524
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 374766444
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset1 1881 061905
Rahavarat 28754435
Lyhytaikaiset varat yhteensä1 5902 5811 784
     
Varat yhteensä 15 89417 26516 308
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma 808080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto30 80425 61426 930
Kertyneet voittovarat-32 006-26 964-29 535
Oma pääoma yhteensä-1 122-1 270-2 525
     
Pitkäaikaiset velat    
Pitkäaikaiset lainat 8 0906 6027 944
Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat3 4583 0953 821
Pitkäaikaiset muut velat285691283
Pitkäaikaiset velat yhteensä11 83310 38812 049
     
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset korolliset velat2 0133 6902 431
Ostovelat ja muut velat3 0674 2164 128
Lyhytaikaiset varaukset102241226
Lyhytaikaiset velat yhteensä5 1838 1476 785
     
Velat yhteensä 17 01618 53518 833
     
Oma pääoma ja velat yhteensä15 89417 26516 308
     
     
     
     

 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS   
(tilintarkastamaton)    
      
      
1 000 EUR 1-6/20211-6/20201-12/2020
      
Liiketoiminnan rahavirta    
Tuloslaskelman voitto/tappio  ennen veroja -2 482-2 333-4 922
      
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta   
 Poistot ja arvonalentumiset +7945941 413
 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/-00-2
 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/-0-315-52
 Muut oikaisut +/--930-269
 Varausten muutos +/--123-8-23
 Rahoitustuotot ja -kulut +/-7478761 648
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 157-1 186-2 207
      
Käyttöpääoman muutos    
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -65673
 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -286-600-440
 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -459-376-46
Käyttöpääoman muutos -809-909-482
      
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi    
 Maksetut korot -204163325
 Muut rahoituserät -18831401
Rahoituserät ja verot -392-194-726
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -2 358-2 289-3 415
      
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7498301 847
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta -01 0621 062
Saadut avustukset+04831 382
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -749-1 409-1 527
      
Rahoituksen rahavirta    
Osakeannista saadut maksut +01 9111 854
Winance rahoitusjärjestely +7501 0001 957
Pitkäaikaisten lainojen nostot +2 3901 6592 330
Lyhytaaikaisten lainojen nostot +124539554
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut -5646641 325
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 7004 4455 370
      
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -407747428
      

 


 

Oman pääoman muutoslaskelma  
(tilintarkastamaton)    
     
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20208026 930-29 535-2 525
Kauden voitto/tappio---2 482-2 482
Muuntoero, laaja tulos--00
Liiketoimet omistajien kanssa:    
Omien osakkeiden myynti - Winance04740474
Osakeannit03 40003 400
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti001111
30.6.20218030 804-32 006-1 122
     
     
     
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20198021 243-24 607-3 284
Kauden voitto/tappio---2 333-2 333
Muuntoero, laaja tulos--00
Liiketoimet omistajien kanssa:    
Omien osakkeiden myynti - Winance08700870
Osakeannit03 68903 689
Osakeannin kulut -189 -189
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00-24-24
30.6.20208025 614-26 964-1 270
     
     
     

 

Konsernin tunnusluvut   
(tilintarkastamaton)   
    
    
1 000 EUR1-6/20211-6/20201-12/2020
    
Jatkuvat toiminnot   
Liikevaihto1 2277591 621
Liiketulos-1 735-1 457-3 277
% liikevaihdosta-141,4 %-192,0 %-202,2 %
Käyttökate-941-863-1 863
% liikevaihdosta-76,7 %-113,7 %-115,0 %
Tulos ennen veroja-2 482-2 333-4 922
% liikevaihdosta-202,3 %-307,4 %-303,7 %
    
Taseen loppusumma15 89417 26516 308
Omavaraisuusaste %-7,1 %-7,4 %-15,6 %
Nettovelkaantumisaste %neg.neg.neg.
Bruttoinvestoinnit6801 2802 050
% liikevaihdosta55,4 %168,7 %126,5 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 0574681 055
% liikevaihdosta86,2 %61,6 %65,1 %
    
Tilauskanta1 625839352
    
Henkilöstö, keskimäärin433338
Henkilöstö, kauden lopussa443442
    
Koroton vieras pääoma3 0674 2164 128
Korollinen vieras pääoma13 84614 07814 480
    
Osakekohtaiset tunnusluvut   
 Tulos/osake (laimentamaton)-0,01-0,02-0,03
 Tulos/osake (laimennettu)-0,01-0,02-0,03
 Oma pääoma/osake-0,004-0,01-0,01
 Hinta/voitto-suhde (P/E)-9,44-4,18-2,38
 Ylin kurssi0,160,100,10
 Alin kurssi0,060,040,04
 Keskikurssi0,120,070,06
 Osakkeen kurssi kauden lopussa0,090,070,06
 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR33,214,016,3
    
Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvä, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus kaudella 1-6/2021. 
    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet  
    
    
Käyttökate (%)Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
 Tilikauden liikevaihto
    
Omavaraisuusaste (%):Oma pääoma yhteensä x 100
 Taseen loppusumma - saadut ennakot
    
Nettovelkaantumisaste (%):Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset 
 ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
    
Tulos/osake (EPS):Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
    
    
Oma pääoma/osake:Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
    
    
P/E-lukuOsakkeen kurssi kauden lopussa
 Tulos/osake
    
    

 

Lähipiiritapahtumat   
(tilintarkastamaton)   
    
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
    
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:   
    
1 000 EUR1-6/20211-6/20201-12/2020
Tavaroiden ja palvelujen myynnit   
Savcor Oy - tuotannon palveluja709
Yhteensä709
    
Tavaroiden ja palveluiden ostot   
SCI Invest Oy - vuokra242448
Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut6079141
SCI-Finance Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja361882
Savcor Technologies Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja5760106
Savcor Oy - taloushallinnon palveluja5310
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy044
Muut262248
Yhteensä208210440
    
Korkokulut ja muut rahoituskulut   
SCI-Finance Oy4069108
Savcor Technologies Oy26272
Savcor Oy0812
SCI Invest Oy011
Muut73576
Yhteensä48175270
    
    
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä64461461
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä0141141
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille44485399
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille12151184
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille196476458
    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä141419
    
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Oy ja SCI-Finance Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
    
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
    
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy on hallituksen jäsen Tuomas Honkamäen määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
    
1 000 EUR1-6/20211-6/20201-12/2020
    
Palkat ja palkkiot   
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot259247509
    
    
    

 

Käyvät arvot  
(tilintarkastamaton)  
 Kirjanpito arvoKäypä arvo
1 000 EUR30.6.202130.6.2021
   
Rahoitusvarat  
Myytävissä olevat sijoitukset99
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 1881 188
Rahavarat2828
   
   
Rahoitusvelat  
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen6 6976 697
Oman  pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset3 4583 458
Muut lainat, pitkäaikaiset1 3931 393
Muut pitkäaikaiset velat285285
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset1 0861 086
Muut lainat, lyhytaikaiset314314
Muut lyhytaikaiset velat613613
Ostovelat ja muut korottomat velat 1 1681 168
   
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
   
Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. 
   
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt lainan lyhennyksiä 0,05 miljoonaa euroa.
   
   
   

 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos 
(tilintarkastamaton)   
    
    
1 000 EUR30.6.202130.6.202031.12.2020
    
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet   
    
Kirjanpitoarvo kauden alussa13 84213 76213 762
  Poistot ja arvonalentumiset-660-597-1 148
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin4391 2801 846
  Vähennykset0-443-617
Kirjanpitoarvo kauden lopussa13 62214 00213 842
    
    
Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.
    
 
    

 

Vastuusitoumukset   
(tilintarkastamaton)   
    
    
1 000 EUR30.6.202130.6.202031.12.2020
    
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Lainat rahoituslaitoksilta336425390
Muut velat279709618
    
Annetut yrityskiinnitykset2 0605 3965 396
Annetut muut vakuudet2 0762 0762 076
    
    
Vuokravastuut    
 Seuraavana vuonna erääntyvät 16188161
 Myöhemmin erääntyvät202101201
    
    
    

 


Valoe Oyj on vuonna 1948 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut aurinkosähköteknologiaan. Yhtiö liiketoiminnan tärkein oivallus on keskittyminen aurinkopaneelin taustajohdinteknologiaan ja sen kehittämiseen. Yhtiön pääkonttori on Mikkelissä, jossa Valoella on myös tehdas ja aurinkovoimalaitos.