Valoe Oyj                       Pörssitiedote 24.5.2019 klo 15.45


VALOEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valoe Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2019 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2018 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme jäsentä. Teollisuusneuvos Hannu Savisalo, lakimies Ville Parpola ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa.  Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Auditus Tilintarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heidi Pirttijoki.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 50.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Mikkelissä 24. päivänä toukokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Valoe on innovatiivinen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut uusiutuvan energian tehokkaan käyttöönoton kehittämiseen nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita varten. Yhtiö toimii sekä Suomessa että globaaleilla markkinoilla. Valoe valmistaa uuden sukupolven korkealaatuisia, tehokkaita ja paremmin sähköä tuottavia aurinkopaneeleja Suomessa. Yhtiö uutta aurinkosähköteknologiaa, automatisoituja paneelitehtaita ja tuotantolinjoja ulkomaille, erityisesti kehittyviin maihin.