Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Viking Line Abp                  PUOLIVUOSIKATSAUS               26.8.2021, klo 10.00
 

VIELÄ PUOLI VUOTTA PANDEMIAN KANSSA

Tammi-kesäkuu 2021 (tammi-kesäkuu 2020)
  • Liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (97,5 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 33,6 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (-27,4 milj. euroa).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,4 miljoonaa euroa (-2,1 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 2,2 miljoonaa euroa (-29,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 2,7 miljoonaa euroa (-23,7 milj. euroa).
  • Muuttuneet tulosnäkymät. Toimintavuoden 2021 näkymät ovat paremmat kuin vuoden 2020 tulos. Parantunut kysyntä vuoden 2021 toisen kvartaalin lopusta alkaen vahvistaa tulosta yhdessä Mariellan myynnin ja Turun terminaalin arvioidun lunastuksen kaltaisten kertaluonteisten erien kanssa. On edelleen epävarmaa, miten viranomaisvaatimukset, tuet, rokotusohjelmien ja niihin liittyvien matkustajaliikenteen rajoitusten vaikutukset sekä markkinoiden kysyntä vaikuttavat Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan koko vuoden 2021 osalta, mutta kaikkineen hallitus arvioi, että liiketulos tulee olemaan positiivinen.

Edellisessä raportissa näkymät olivat seuraavat:

Viranomaisvaatimusten, tukien, rokotusohjelmien ja niihin liittyvien matkustajaliikenteen rajoitusten sekä markkinoiden kysynnän epävarmuus tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.

Toinen vuosineljännes 2021 (toinen vuosineljännes 2020)
  • Liikevaihto oli 46,9 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 12,2 miljoonaa euroa (-5,9 milj. euroa).

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhtiön toimintaan ja tulokseen, mutta palveluidemme kysyntä on kuitenkin kasvanut vuosineljänneksen lopussa etenkin Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välillä. Suomen ja Viron välistä liikennettä on rajoitettu ankarasti. Yhtiön liikennöintivelvoitteet ja kustannusten hallinta ovat olleet keskiössä kauden aikana.  Käynnissä oleva covid-19-pandemia on vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta lähtien rajoittanut voimakkaasti yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa normaalia liiketoimintaa.
 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 26,7 prosentilla ja oli 71,5 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta-30. kesäkuuta 2021 (97,5 milj. euroa 1. tammikuuta-30. kesäkuuta 2020). Liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (-27,4 milj. euroa).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 34,1 prosentilla ja olivat 50,1 miljoonaa euroa (76,0 milj. euroa), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 20,4 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa). Myyntikate oli 55,2 miljoonaa euroa (73,5 milj. euroa). Käyttökulut vähenivät 29,3 prosentilla 74,1 miljoonaan euroon (104,9 milj. euroon).

Toisen vuosineljänneksen tulosta leimasivat liikennöintivelvoitteet ja rahtiliikenne, mutta myös matkustajaliikenteen kysyntä kasvoi jakson loppua kohden.

Liikevaihto kasvoi 107,7 prosenttia ja oli 46,9 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa 1. huhtikuuta- 30. kesäkuuta 2020). Liiketulos oli 12,2 miljoonaa euroa (-5,9 milj. euroa).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konserni sai tukea Traficomilta yleisen liikennöintivelvoitteen täyttämiseen reiteillä Turku-Maarianhamnina/Långnäs-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Lisäksi olemme saaneet tukea ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä kuudella aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin Mariellan bareboat hire-/purchase -sopimus. Konsernin muut alukset liikennöivät samoilla reiteillä kuin vuonna 2020, mutta Helsingin ja Tukholman sekä Tukholman ja Maarianhaminan välillä tavallisesti liikennöivät alukset seisoivat osittain satamissa covid-19-pandemian vuoksi. Gabriella jatkoi 12. kesäkuuta Helsinki-Tukholma-vuoroa ja erikoisristeilyjä.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 538 348 matkustajaa (998 483). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,1 prosenttia (27,0 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 65 214 yksikkökuormaa (62 409). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 16,8 prosenttia (17,1 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 31,4 prosenttia (24,1 %)

Vallitseva pandemia on rajoittanut matkustamista. Euroopan komission määräämät koronatodistukset tulivat saataville kesäkuun lopulla. Niiden täytäntöönpano on käynnissä kaikissa EU-maissa. Koronatodistukset tarjoavat Viking Linen liikennöintialueen maille puitteet pandemian aikana vahvistettujen kansallisten säännösten purkamiselle. Covid-19-rokotusohjelmien edetessä matkojen kysynnän odotetaan lisääntyvän aiempaan verrattuna erityisesti lähialueella.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 8,3 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa), mistä 3,8 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 11,6 prosenttia liikevaihdosta (9,5 %).

Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden lopussa.  Toimitus on näin ollen sopimuksenmukaisen toimitusajan jälkeen.

30. kesäkuuta 2021 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 99,3 miljoonaa euroa (88,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 46,3 prosenttia, kun se oli 49,3 prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 41,8 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2021 (10,4 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (-20,2 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli 9,8 miljoonaa euroa (-8,8 milj. euroa) ja rahoituksen nettorahavirta oli  -2,9 miljoonaa euroa (-3,0 milj. euroa).

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2020 aikana valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla parannettiin yhtiön maksuvalmiutta ja taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat näistä maksuvalmiuslainoista 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut maksuvalmiuslainoista 43,0 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2021. Viking Line sitoutuu takauksen ehdoissa olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä kovenanttiehdoista, jotka rikottiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

15 miljoonan euron lainoille on myönnetty vapautus tietyistä kovenanttiehdoista 31.12.2021 saakka. Yhtiö on neuvotellut hyvässä hengessä poikkeuksen jatkamisesta. Päätöksen odotetaan syntyvän syyskuussa 2021. Raportointikauden lopussa myönnetty poikkeus ei ollut voimassa seuraavien 12 kuukauden aikana, joten tässä raportissa laina luokitellaan taseessa lyhytaikaiseksi. Laina luokitellaan pitkäaikaiseksi sen jälkeen, kun yritys on saanut päätöksen poikkeuksesta.

Viking Line Abp sopinut Mariellan myymisestä Corsica Ferries SAS:lle, ja alus toimitettiin toukokuussa 2021.

Mariellan myynti on askel kohti yhtiön taloudellisen aseman vahvistamista, mutta sitä perusteltiin myös aluksen iän vuoksi. Myynti toteutetaan Bareboat hire / purchase rahtausjärjestelmänä. Kokonaismyyntihinta on 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa.  Myynnin tulosvaikutus on 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut 3 % korolla.

Viking Line Abp teki Turun kaupungin kanssa esisopimuksen Turun satamassa sijaitsevan terminaalirakennuksen lunastamisesta noin 17,8 miljoonalla eurolla. Lunastuksen syynä on terminaalirakennuksen maanvuokrasopimuksen päättyminen vuonna 2025. Lopullisen ostosopimuksen odotetaan syntyvän 31. elokuuta, ja samalla tehdään vuokrasopimus Turun sataman terminaalitiloista. 

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 265 henkilöä (1 802), joista emoyhtiössä 830 (1 249). Maissa työskenteli 344 henkilöä (444) ja merellä 921 henkilöä (1 358).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 140 (158) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2021 on huomattavasti alhaisempi kuin 2020 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vaikuttaneet työntekijöiden määrään.

Riskitekijöitä

Covid-19-pandemia vaikutti Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti, ja negatiivinen vaikutus jatkuu.

Epävarmuus viranomaisvaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.
 

Konsernin tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin

2021 2021 2020 2020 2020
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

LIIKEVAIHTO 46,9 24,6 34,6 56,6 22,6

Liiketoiminnan muut tuotot 23,3 10,3 10,2 0,7 14,9

Kulut
Tavarat ja palvelut 11,3 5,0 11,6 15,3 4,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista 15,2 13,5 16,3 15,5 13,8
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset 5,0 5,1 6,6 6,0 6,0
Liiketoiminnan muut kulut 26,4 19,0 24,4 28,3 19,6
58,0 42,5 58,9 65,1 43,4

LIIKETULOS 12,2 -7,7 -14,1 -7,8 -5,9

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Rahoituskulut -1,1 -1,3 -0,8 -1,0 -0,2

TULOS ENNEN VEROJA 11,1 -8,9 -14,5 -8,8 -6,1

Tuloverot -1,2 1,8 2,9 1,7 1,2

TILIKAUDEN TULOS 9,8 -7,2 -11,6 -7,1 -4,9

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 9,8 -7,2 -11,6 -7,1 -4,9

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella 0,91 -0,66 -1,07 -0,66 -0,46
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma 
vuosineljänneksittäin

2021 2021 2020 2020 2020
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

TILIKAUDEN TULOS 9,8 -7,2 -11,6 -7,1 -4,9

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 0,3 -0,5 1,1 -0,1 0,9

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  1,6 - 0,6 0,0 -

Muut laajan tuloksen erät 1,9 -0,5 1,7 -0,1 0,9
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 11,8 -7,6 -9,9 -7,2 -4,0

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 11,8 -7,6 -9,9 -7,2 -4,0
 
Tunnusluvut ja tilastot

2021 2020 2020
1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.

Oma pääoma / osake, euroa 18,37 19,57 17,98
Omavaraisuusaste 46,3 % 49,3 % 46,4 %

Investoinnit, Meur 8,3 9,3 15,0
 - % liikevaihdosta 11,6 % 9,5 % 7,9 %

Matkustajat 538 348 998 483 1 927 302
Yksikkökuormat 65 214 62 409 125 693

Henkilöstö, keskimäärin 1 265 1 802 1 640

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä   

Omavaraisuusaste, % = (Oma
pääoma mukaan luettuna
vähemmistöosuus) / (Taseen
loppusumma - saadut ennakot)   

Pyöristyksistä voi syntyä +/-
0,1 miljoonan euron
pyöristyseroja.
 

Näkymät koko toimintavuodelle 2021
Muuttuneet tulosnäkymät. Toimintavuoden 2021 näkymät ovat paremmat kuin vuoden 2020 tulos. Parantunut kysyntä vuoden 2021 toisen kvartaalin lopussa vahvistaa tulosta yhdessä Mariellan myynnin ja Turun terminaalin arvioidun lunastuksen kaltaisten kertaluonteisten erien kanssa. On edelleen epävarmaa, miten viranomaisvaatimukset, tuet, rokotusohjelmien ja niihin liittyvien matkustajaliikenteen rajoitusten vaikutukset sekä markkinoiden kysyntä vaikuttavat Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan koko vuoden 2021 osalta, mutta kaikkineen hallitus arvioi, että liiketulos tulee olemaan positiivinen. Euroopan komission määräämät koronatodistukset tulivat saataville kesäkuun lopulla. Niiden täytäntöönpano on käynnissä kaikissa EU-maissa. Koronatodistukset tarjoavat Viking Linen liikennöintialueen maille puitteet pandemian aikana vahvistettujen kansallisten säännösten purkamiselle. Covid-19-rokotusohjelmien edetessä odotetaan, että matkojen kysyntä erityisesti lähialueella lisääntyy aiempaan verrattuna.
Toimintakatsaus ajalta tammi-syyskuu 2021 julkaistaan 29. lokakuuta 2021.
Maarianhaminassa 25. elokuuta 2021

VIKING LINE ABP
Hallitus

 

Jan Hanses
Toimitusjohtaja
 

Konsernin
tuloslaskelma

2021 2020 2021 2020 2020
MEUR Liite 1.4. 1.4. 1.1.-30.6. 1.1. 1.1.-31.12.
-30.6. -30.6. -30.6.

LIIKEVAIHTO 4 46,9 22,6 71,5 97,5 188,8

Liiketoiminnan muut 5 23,3 14,9 33,6 16,1 26,9
tuotot

Kulut
Tavarat ja palvelut 11,3 4,0 16,3 24,0 50,8
Palkat ja työsuhde 6 15,2 13,8 28,7 41,0 72,9
-etuuksista
aiheutuneet
kulut
Poistot ja 7 5,0 6,0 10,1 12,2 24,8
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut 8 26,4 19,6 45,4 63,8 116,5
kulut
58,0 43,4 100,5 141,1 265,0

LIIKETULOS 12,2 -5,9 4,5 -27,4 -49,3

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Rahoituskulut 9 -1,1 -0,2 -2,4 -2,1 -3,9

TULOS ENNEN VEROJA 11,1 -6,1 2,2 -29,5 -52,9

Tuloverot -1,2 1,2 0,5 5,9 10,5

TILIKAUDEN TULOS 9,8 -4,9 2,7 -23,7 -42,3

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 9,8 -4,9 2,7 -23,7 -42,3

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella 0,91 -0,46 0,25 -2,19 -3,92
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma

2021 2020 2021 2020 2020
MEUR 1.4. 1.4. 1.1.-30.6. 1.1. 1.1.-31.12.
-30.6. -30.6. -30.6.

TILIKAUDEN TULOS 9,8 -4,9 2,7 -23,7 -42,3

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 0,3 0,9 -0,2 -0,2 0,8

Erät, joita ei
siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta
kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän 1,6 - 1,6 - 0,6
arvon muutos

Muut laajan tuloksen 1,9 0,9 1,4 -0,2 1,4
erät
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 11,8 -4,0 4,1 -23,8 -40,9

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 11,8 -4,0 4,1 -23,8 -40,9

Konsernitase

MEUR Liite 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,0 3,2 3,3
Maa-alueet 0,5 0,6 0,6
Rakennukset ja 1,7 7,0 6,8
rakennelmat
Vuokrakiinteistöjen 1,7 2,0 1,8
perusparannusmenot
Alukset 242,7 260,7 254,1
Koneet ja kalusto 2,3 3,7 2,7
Käyttöoikeusomaisuus 4,9 5,4 4,7
Ennakkomaksut, 58,1 52,9 54,2
rakenteilla oleva alus
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat 0,0 28,0 28,6
rahoitusvarat 
Pääomasuusmenetelmällä 12 32,2 - -
käsiteltävät
sijoitukset
Saamiset 5,4 - -
Pitkäaikaiset varat 352,5 363,6 356,8
yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 9,4 17,8 10,9
Tuloverosaamiset 0,1 0,0 0,1
Myyntisaamiset ja muut 13 36,0 25,7 28,2
saamiset
Rahavarat 41,8 30,7 29,7
Lyhytaikaiset varat 87,3 74,2 68,8
yhteensä

Myytävänä olevat 14 5,0 - -
pitkäaikaiset
omaisuuserät

VARAT YHTEENSÄ 444,7 437,8 425,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 0,0 1,9 2,5
Muuntoerot -1,9 -2,6 -1,8
Kertyneet voittovarat 198,5 210,2 191,8
Emoyhtiön omistajille 198,4 211,3 194,2
kuuluva oma pääoma

Oma pääoma yhteensä 198,4 211,3 194,2

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset 10 26,5 31,7 27,1
verovelat
Korolliset velat 99,3 88,3 108,2
Vuokrasopimusvelat 3,4 3,6 3,0
Pitkäaikaiset velat 129,2 123,6 138,3
yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 45,6 33,2 38,6
Vuokrasopimusvelat 1,6 1,9 1,8
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut 69,9 67,7 52,7
velat
Lyhytaikaiset velat 117,1 102,8 93,1
yhteensä

Velat yhteensä 246,4 226,5 231,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT 444,7 437,8 425,6
YHTEENSÄ

Konsernin
rahavirtalaskelma

2021 2020 2020
MEUR 1.1. 1.1. 1.1.
-30.6. -30.6. -31.12.

LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA

Tilikauden tulos 2,7 -23,7 -42,3
Oikaisut
  Poistot ja 10,1 12,2 24,8
arvonalentumiset
  Pitkäaikaisten -13,1 0,0 0,0
varojen
myyntivoitot/-tappiot
  Muut erät, joihin ei 0,1 0,0 -0,4
liity rahavirtaa
  Korkokulut ja muut 2,3 1,8 3,9
rahoituskulut
  Korkotuotot ja muut 0,0 0,0 0,0
rahoitustuotot
  Osinkotuotot -4,9 - 0,0
  Tuloverot -0,5 -5,9 -10,5

Käyttöpääoman
muutokset
  Myyntisaamisten ja -7,9 2,3 -0,2
muiden saamisten
muutos
  Vaihto-omaisuuden 1,5 -0,9 6,0
muutos
  Ostovelkojen ja 17,1 -2,5 -17,5
muiden
velkojen muutos

Maksetut korot -1,6 -1,6 -3,1
Maksetut muut -0,7 -0,3 -1,1
rahoituskulut
Saadut muut 0,0 0,0 0,0
rahoitustuotot
Maksetut verot -0,1 -1,7 -1,8

LIIKETOIMINNAN 5,1 -20,2 -42,3
NETTORAHAVIRTA

INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -2,2 -4,9 -6,7
Investoinnit muihin -0,2 -0,5 -0,9
aineettomiin ja
aineellisiin
hyödykkeisiin
Ennakkomaksut, -3,8 -3,9 -7,4
rakenteilla oleva alus
EU-tuki - 0,4 2,6
Pääomasuusmenetelmällä -2,0 - -
käsiteltävät
sijoitukset
Alusten myynti 13,2 - -
Muiden aineettomien ja 0,0 0,0 0,0
aineellisten
hyödykkeiden
myynti
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien - - 0,0
rahoitusvarojen
myynti 
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien - 0,1 0,1
rahoitusvarojen
takaisinmaksut
Saadut osingot 4,9 - 0,0

INVESTOINTIEN 9,8 -8,8 -12,3
NETTORAHAVIRTA

RAHOITUS
Pitkäaikaisten 11,5 - 31,5
velkojen
nostot
Pitkäaikaisten -5,3 -11,7 -16,0
velkojen
lyhennykset
Lyhytaikaisten -8,0 9,7 8,0
korollisten velkojen
muutos
Vuokrasopimusvelkojen -1,0 -1,0 -2,0
lyhennykset
Maksetut osingot - - -

RAHOITUKSEN -2,9 -3,0 21,5
NETTORAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS 12,1 -32,0 -33,1
Rahavarat tilikauden 29,7 62,8 62,8
alussa

RAHAVARAT TILIKAUDEN 41,8 30,7 29,7
LOPUSSA
 
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2

Tilikauden tulos 2,7 2,7
Muuntoerot 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien -2,5 4,1 1,6
rahoitusvarojen
uudelleenarvostus
Tilikauden laaja tulos - -2,5 -0,1 6,7 4,1

Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön - - - - -
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 30.6.2021 1,8 0,0 -1,9 198,5 198,4

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1

Tilikauden tulos -23,7 -23,7
Muuntoerot 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,1 -23,7 -23,8

Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön - - - - -
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 30.6.2020 1,8 1,9 -2,6 210,2 211,3
 

Puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuu 2021 liitetiedot

1.
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja IAS 34:n mukaisena tiivistelmänä kauden tilinpäätöksestä.

Puolivuotiskatsaus on laadittu samojen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeinen tilinpäätös, ellei muuta ilmene alla olevista liitetiedoista.

Saadut julkiset tuet esitetään tuen luonteesta riippuen liiketoiminnan muissa tuotoissa tai työsuhde-etuuksissa tai rakenteilla olevien alusten ennakkomaksujen vähennyksinä.

Osakkuusyritys on yhtiö, jossa sijoittajalla on huomattava vaikutusvalta. Sijoitukset osakkuusyritykseen kirjataan taseeseen pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin pääomasijoituksiin. Pääomaosuusmenetelmä on kirjanpitomenetelmä, jossa sijoitukset kirjataan ensin alkuperäiseen hankintahintaan ja oikaistaan myöhemmin siten, että otetaan huomioon hankinnan jälkeiset muutokset sijoittajayrityksen netto-omaisuutta koskevassa osuudessa. Sijoittajayrityksen tulos muodostuu tällöin sijoitusyrityksen osuudesta sijoituskohteen tuloksesta, ja sijoittajayrityksen muut laajan tuloksen erät sisältävät sen osuuden sijoituskohteen muista laajan tuloksen eristä. Viking Line Abp omistaa 18,3 % Alandia Holding Ab:n osakkeista ja käsittelee osakkeenomistusta osakkuusyrityksenä. Alandia Holding Ab perustettiin toisen kvartaalin aikana 2021 Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden hankkimiseksi. Samalla muutettiin luokitusta Viking Line Abp:n aiemamasta 19,5 % osakkeenomistuksesta Alandia Försäkring Abp:sta osakuusyritykseski. Uudelleenluokituksella ei ole tulosvaikutusta. Katso liite 12

Konsernin pitkäaikaiset saamiset koostuvat Mariellan myynnistä Corsica Ferries SAS:lle. Saatava maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut 3 % korolla.

Lyhyen maksuajan rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Käyttöomaisuus luokitellaan myytävänä olevaksi, jos sen kirjanpitoarvo realisoituu pääasiassa myynnistä eikä jatkuvasta käytöstä. Jotta tämä vaatimus täyttyisi, käyttöomaisuuden on oltava välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan ja vain yleisillä ja tällaisen käyttöomaisuuden myynnille tavanomaisilla ehdoilla. Myynnin toteutumisen on oltava erittäin todennäköistä. Omaisuuserästä ei tehdä poistoja sen jälkeen, kun se kohdennetaan myytävään käyttöomaisuuteen. Omaisuuserä arvostetaan kirjanpitoarvoon tai käypään arvoon vähennettynä myyntikustannuksilla sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Katso liite 14

Perinteisesti huippusesonki on ollut kolmannella vuosineljänneksellä, mutta covid-19-pandemian vuoksi kausivaihtelut eivät ole olleet tavanomaisia. Epävarmuus viranomaisvaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan kausivaihteluihin vastedeskin.

Puolivuotiskatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/-0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.
Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohto turvautuu arvioinneissaan ja oletuksissaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen puolivuotiskatsauksen julkaisuhetkellä.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Suurimmat muutokset esitetään jäljempänä olevissa liitetiedoissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen pandemiasta tulee ja mitkä ovat sen vaikutukset Viking Linen tulevaisuuden tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtoihin. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

Konsernin alusten arvostus on tärkein arviointia vaativa alue. Alusten jäännösarvot ja arvioitu taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain ja niitä mukautetaan, jos ne poikkeavat merkittävästi aiemmista arvoista. Alusten runkojen, koneiden ja muiden pitkän aikavälin komponenttien poistoaikaa on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1.1.2021 alkaen, koska alusten taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan pidempi kuin 25 vuotta. Jäännösarvot on säilytetty, katso liite 7 ja 11.

Konsernin omistamien Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden arvo on määritelty tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella. Osakeomistus kirjattiin käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin 30. kesäkuuta 2021 asti, jolloin Alandia Försäkring Abp:n omistusrakenne muuttui. Tämän jälkeen Viking Linella on huomattava vaikutusvalta yhtiössä ja omistus käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. 

Konsernin vuokrasopimuksia arvostettaessa tehdään arvioita siitä, aikooko konserni käyttää mahdollisuutta pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa tai irtisanoa vuokrasopimus. Lisäksi arvioidaan, mitä diskonttokorkoja käytetään konsernin vuokrasopimusvelan nykyarvolaskelmissa. Edellä mainitut arvioinnit vaikuttavat konsernin vuokrasopimusvelkoihin ja käyttöoikeuksiin sekä vuokrasopimusvelkojen lyhennyksiin ja käyttöoikeuksien poistoihin.

Vuonna 2020 konsernin johto arvioi myyntivaraston myyntiin kelpaamattomia omaisuuseriä, sillä covid-19-pandemia on suoraan vaikuttanut varaston kiertonopeuteen ja kysynnän supistumiseen. Johdon vuonna 2021 tekemien arvioiden perusteella tuloslaskelmaan ei ole kirjattu merkittäviä arvonalentumisia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

3.
Going concern, riskit ja maksuvalmius

Covid-19-pandemia on epävarmuustekijä, johon liittyvien riskien toteutuminen voi johtaa siihen, ettei yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa ole varmuutta.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu going concern -periaatteita noudattaen. Viking Linen hallitus arvioi, että yhtiö voi jatkaa toimintaansa ja täyttää velvoitteensa ainakin 12 kuukautta tämän raportin laatimisesta. Arvio perustuu toimintasuunnitelmaan, jonka hallitus on hyväksynyt ja joka ottaa huomioon covid-19-pandemian vaikutukset sekä lisärahoituksen.

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2020 aikana valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla parannettiin yhtiön maksuvalmiutta ja taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut maksuvalmiuslainoista 43,0 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2021. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 41,8 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2021 (10,4 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (-20,2 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli 9,8 miljoonaa euroa (-8,8 milj. euroa) ja rahoituksen nettorahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (-3,0 milj. euroa).

Viking Line Abp on sopinut Mariellan myymisestä Corsica Ferries SAS:lle, ja alus toimitettiin toukokuussa 2021.

Mariellan myynti on askel yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseen, mutta sitä perusteltiin myös aluksen iän vuoksi. Myynti toteutetaan Bareboat hire / purchase rahtausjärjestelmänä. Kokonaismyyntihinta on 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa. Myynnin tulosvaikutus on 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut 3 % korolla.

Viking Line Abp on tehnyt Turun kaupungin kanssa esisopimuksen Turun satamassa sijaitsevan terminaalirakennuksen lunastamisesta noin 17,8 miljoonalla eurolla. Lunastuksen syynä on terminaalirakennuksen maanvuokrasopimuksen päättyminen vuonna 2025. Lopullisen ostosopimuksen odotetaan syntyvän 31. elokuuta, ja samalla tehdään vuokrasopimus Turun sataman terminaalirakennuksesta. Tämä rakennus luokitellaan myytävänä olevaksi pitkäaikaisiksi omaisuuseräksi. Katso liite 14

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta.

Viking Line Abp on sopinut vuonna 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-31.1.2022 aikana erääntyvien 29,8 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Kolme näistä neljästä lyhennyksestä erääntyy maksettavaksi viimeistään 10. tammikuuta 2025 eli samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa, ja neljäs erä jaetaan siten, että se erääntyy muiden jäljellä olevien erien yhteydessä. Tämä on otettu huomioon alla olevassa taulukossa Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.6.2021. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista ja konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä kovenanttiehdoista, jotka rikottiin vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Viking Linelle on toisen kvartaalin aikana kirjallisesti myönnetty poikkeus kovenanttiehdoista 31.12.2022 asti koskien 74,6 miljoonan euron lainaa. Laina on siksi luokiteltu takaisin pitkäaikaisiin velkoihin.15 miljoonan euron lainoille on myönnetty vapautus tietyistä kovenanttiehdoista 31.12.2021 saakka. Yhtiö on neuvotellut hyvässä hengessä poikkeuksen jatkamisesta. Päätöksen odotetaan syntyvän syyskuussa 2021. Raportointikauden lopussa myönnetty poikkeus ei ollut voimassa seuraavien 12 kuukauden aikana, joten tässä raportissa laina luokitellaan taseessa lyhytaikaiseksi. Laina luokitellaan pitkäaikaiseksi sen jälkeen, kun yritys on saanut päätöksen poikkeuksesta. Jos pandemia jatkuu pidempään kuin hallitus on arvioinut, eivätkä edellä mainitut tehostamistoimenpiteet onnistu, on olemassa huomattava epävarmuustekijä, joka voi kyseenalaistaa yhtiön kyvyn jatkaa toimintaansa.
Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.6.2021:
 

MEUR
Rahoitusvelkojen Vuokrasopimus- Korolliset 
tulevat
rahavirrat
(rahoituskulut velat Ostovelat velat Yhteensä
mukaan luettuna)
1.7. 2021 - 0,9 18,0 42,7 61,7
31.12. 2021
1.1. 2022 - 30.6. 0,9 7,1 8,0
2022
1.7. 2022 - 30.6. 1,3 23,3 24,7
2023
1.7. 2023 - 30.6. 1,0 22,6 23,6
2024
1.7. 2024 - 30.6. 0,8 50,5 51,3
2025
1.7. 2025 - 30.6. 0,4 2,3 2,7
2026
1.7. 2026 - 8,8 8,8
Totalt 5,3 18,0 157,5 180,8
 

Laivanrakennuksen rahoitus

Ennakkomaksut koskevat rakenteilla olevaa alusta, ja niiden määrä oli 58,1 miljoonaa euroa 30.6.2021, kun niistä oli vähennetty EU:n tukeen liittyvät 4,9 miljoonaa euroa. Ne käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 24,2 miljoonan euron suunnittelu-, valvonta- ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi. EU-tuen osaittainen takaisinmaksu voi vaikuttaa maksuvalmituteen.

Liikepankkien yhteenliittymä rahoittaa 78,4 prosenttia sopimushinnasta. China Export & Credit Insurance Corporation takaa 90 prosenttia lainan määrästä. 152 miljoonan euron sitova luottositoumus käytetään viimeisen maksuerän maksamiseen aluksen luovutuksen yhteydessä. Luottositoumukseen sisältyy markkinaperusteisia taloudellisia kovenantteja.

Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan (i) rahavarojen vähimmäisvaatimusta, jolla yhtiö varmistaa, että vähimmäislikviditeetti on aina suurempi kuin 20 miljoonaa euroa tai 5 prosenttia kokonaisnettovelasta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, sekä (ii) konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasoa suhteessa käyttökatteeseen. Nettovelan suhdetta käyttökatteeseen koskeva kovenantti rikkoutui vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus 30.6.2021 saakka. Sopimuksenmukaisia konventtiehtoja koskevan poikkeuksen jatkamisesta käydään neuvotteluja. Nämä neuvottelut voivat johtaa mukautettuihin kovenantti- ja lainaehtoihin.

4. Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto supistui 26,7 prosentilla ja matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 34,1 prosentilla viranomaisten matkustusrajoitusten sekä markkinoiden kysynnän takia covid-19-pandemian yhteydessä.
 

2021 2020 2020
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.

Liikevaihto
Alukset 69,8 95,7 185,1
Jakamaton 1,7 1,9 3,8
Toimintasegmentit yhteensä 71,5 97,6 188,9
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 71,5 97,5 188,8

Liiketulos
Alukset 11,7 -13,2 -23,2
Jakamaton -7,2 -14,2 -26,1
Konsernin liiketulos yhteensä 4,5 -27,4 -49,3

LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 50,1 76,0 148,2
Rahtitoiminnan tuotot 20,4 20,7 38,8
Muut tuotot 1,0 0,9 1,8
Yhteensä 71,5 97,5 188,8

5. Liiketoiminnan muut tuotot

Toimintavuonna konserni sai tukea Traficomilta yleisen liikennöintivelvoitteen täyttämiseen reiteillä Turku-Långnäs-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Lisäksi olemme saaneet tukea ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Viking Line Abp on sopinut Mariellan myymisestä Corsica Ferries SAS:lle toukokuussa 2021. Myynti toteutetaan Bareboat hire / purchase rahtausjärjestelmänä. Kokonaismyyntihinta on 19,6 miljoonaa euroa ja aluksen kirjanpitoarvo 5,6 miljoonaa euroa. Myynnin tulosvaikutus on 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut 3 % korolla. Viking Line Abp sai osinkoa Alandia Försäkring Abp:ltä ennen uudelleenluokittelua osakkuusyhtiöksi, ja osinko kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.
 

2021 2020
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-31.6.

Julkiset tuet 15,5 16,0
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,0 0,1
Myyntivoitot 13,1 0,0
Osinkotulot 4,9 -
Muut tuotot 0,0 0,0
Yhteensä 33,6 16,1

6. Työsuhde-etuudet

Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vähentäneet kustannuksia. Konserni saa EU:n suuntaviivojen mukaista, merihenkilöstön veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevaa valtion palautusta Suomesta ja Ruotsista. Konserni on saanut lyhytaikaistukea Ruotsissa ja Virossa lyhytaikaisiin lomautuksiin. Valtion palautus ja lyhytaikaistuki esitetään tuloslaskelman palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen yhteydessä sillä kaudella, jolla palautuksen ja tuen peruste on syntynyt.
 

2021 2020
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Palkat 31,4 43,0
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt     3,6 4,7
Muut henkilöstökulut     4,1 5,2
39,0 52,9
Valtion palautus -6,6 -9,2
Lyhytaikaistuki -3,7 -2,7
Yhteensä 28,7 41,0

7. Poistot

Alusten runkojen, koneiden ja muiden pitkän aikavälin komponenttien poistoaikaa on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1.1.2021 alkaen sillä alusten taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan pidempi kuin 25 vuotta. Jäännösarvot on säilytetty. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääasiassa poistoaikojen muutoksesta.
 

2021 2020
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Poistot
Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2
Rakennukset jag rakennelmat 0,2 0,2
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,2 0,2
Alukset 8,1 10,0
Koneet ja kalkusto 0,4 0,6
Käyttöoikeusomaisuus 1,1 1,0
Yhteensä 10,1 12,2

Postot ja arvonalentumiset yhteensä 10,1 12,2

8. Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 28,9 prosenttia, kun konsernin toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin covid-19-pandemiasta johtuvaan markkinatilanteen muuttumiseen.
 

2021 2020
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Myynti- ja markkinointikulut    2,2 6,3
Pesula- ja siivouskulut    2,1 4,6
Korjaus- ja kunnossapitokulut    3,8 5,2
Julkiset satama- ja alusmaksut    9,1 12,4
Polttoainekulut    15,9 16,9
Muut kulut    12,3 18,4
Yhteensä 45,4 63,8

9. Rahoituskulut
 

2021 2020
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Korkokulut jaksotettuun hankintahintaan
arvostetuisa rahoitusveloista 1,5 1,4
Korkokulut vuokrasopimusveloista 0,1 0,1
Valuuttakurssitappiot 0,1 0,3
Takuuprovisiot ja muut rahoituskulut 0,7 0,3
Rahoituskulut yhteensä 2,4 2,1

10. Tuloverot

Konsernilla oli 30.6.2021 laskennallisia verovelkoja yhteensä 26,5 miljoonaa euroa. Näistä 37,4 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 10,8 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.
 

MEUR
Kirjanpidon ja Tappiot  Muut Yhteensä
verotuksen
arvojen erot  verotuksessa väliaikaiset
koskien
aineellisia käyttö erot
-
Laskennalliset omaisuuhyödykkeitä
verovelat
1.1.2021 36,9 -10,2 0,5 27,1
Muuntoerot 0,0 - - 0,0
Kirjattu - -0,6 0,0 -0,6
tuloslaskelmaan
Kirjattu - - - -
suoraan omaan
pääomaan
30.6.2021 36,9 -10,8 0,5 26,5

11. Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja taloudellista asemaa. Johto arvioi, että tällä hetkellä ei ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti korkeampi kuin niiden kirjanpitoarvo.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

Vuonna 2020 konsernin johto arvioi myyntitavaravaraston myyntiin kelpaamattomia omaisuuseriä, sillä covid-19-pandemia on suoraan vaikuttanut varaston kiertonopeuteen ja kysynnän supistumiseen. Johdon vuonna 2021 tekemien arvioiden perusteella tuloslaskelmaan ei ole kirjattu merkittäviä myyntitavaravaraston arvonalentumisia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
12. Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset

Viking Line Abp on yksi Alandia Holding Ab:n perustajista. Alandia Holding allekirjoitti sopimuksen Investeringsbolaget Rettigin omistamien Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisesta 1. huhtikuuta 2021. 30. kesäkuuta Alandia Holding Ab sai päätökseen kaikkien Rettig Groupin osakkeiden (24,9 %) oston Alandia Försäkring -yhtiöstä. Viking Line Abp pitää Alandia Holding Ab:tä kirjanpidossaan osakkuusyhtiönä, koska Viking Line Abp:llä on merkittävä vaikutusvalta yhtiössä. Osakkeenomistusta käsitellään kirjanpidossa pääomaosuusmenetelmällä.
Kaupan seurauksena Viking Line Abp:n vaikutusvalta Alandia Försäkring Abp:ssä on kasvanut ja siten Alandia Försäkring Abp luokitellaan osakkuusyhtiöksi 30.6.2021 alkaen, ja osakkeenomistusta käsitellään kirjanpidossa pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Uudelleenluokituksela ei ole tulosvaikutusta. 30. kesäkuuta 2021 asti omistusosuus Alandia Försäkring Abp:ssä on kirjattu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella muiden laajan tuloksen erien kautta rahoitusvaroihin. Alandia Försäkring Abp:n omistusosuuden uudelleenarvostus vaikutti positiivisesti tilikauden laajaan tulokseen 1,6 miljoonalla eurolla.  

Alandia Holding Ab on sijoitetun pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisen rahoittamiseksi. Lainan lyhennykset on tarkoitettu maksaa tulevaisuudessa saaduilla Alandia Försäkring Abp:lta saatavilla osingoilla.  Siltä osin kuin Alandia Holding tarvitsee rahavaroja lyhennysten maksamiseen, Viking Line Abp on osakassopimuksilla sitoutunut antamaan rahavaroja Alandia Holding Ab:lle omistusosuutta vastaavassa suhteessa.

13. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset arvotetaan jaksotettuun hankintamenoon IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisten ja muiden saamisten katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi.

Covid-19-pandemia ei ole antanut aihetta muuttaa myyntisaamisten odotettuja luottotappioita.

14. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Viking Line Abp on tehnyt Turun kaupungin kanssa esisopimuksen Turun satamassa sijaitsevan terminaalirakennuksen lunastamisesta noin 17,8 miljoonalla eurolla. Lopullisen ostosopimuksen odotetaan syntyvän 31. elokuuta, ja samalla tehdään vuokrasopimus Turun sataman terminaalitiloista. Viking Line Abp:n Maarianhaminassa (Storagatan) sijaitseva toimistokiinteistö on myynnissä ja on erittäin todennäköistä, että myynti toteutetaan syksyn aikana.

15. Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
 

MEUR 30.6.2021 31.12.2020

Vastuusitoumukset 1) 159,9 153,9
Omasta puolesta annetut vakuudet 2) 376,9 376,9
Alustilausta koskevat 159,3 158,7
investointisitoumukset, joita ei
kirjattu kirjanpitoon 3)
 - kokonaisarvo 201,8 200,7
Muut sitoumukset, joita ei ole merkitty 3,3 -
taseeseen 4)

1) Koskee lainoja ja limiittejä, joiden
vakuudeksi on annettu alus-, ajoneuvo-
ja yrityskiinnityksiä, sekä muita
vastuita, joita
ei ole merkitty taseeseen ja jotka on
katettu laitos- ja
yrityskiinnityksillä.
2) Koskee alus-, ajoneuvo-, yritys- ja
laitoskiinnityksiä.
3) Viking Linella on sitova lupaus
152,0 miljoonan euron lainasta
laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan
nostoajankohta on
pidennetty. Kovenanttiehtojen
soveltamisesta käydään neuvotteluja.
Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen
38,8 miljoonan
euron ennakkomaksujen sekä korkojen
palautuksen vakuudeksi siinä
tapauksessa, että laivanrakennussopimus
irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 24,2
miljoonan euron suunittelu-, valvonta-,
ja lainakulut kirjataan silloin
kuluiksi.
4) Alandia Holding Ab on sijoitetun
pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia
Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisen
rahoittamiseksi.
Lainan lyhennykset on tarkoitettu
maksaa tulevaisuudessa saaduilla
Alandia Försäkring Abp:lta saatavilla
osingoilla. 
Viking Line Abp on osakassopimuksella
sitoutunut sijoittamaan omistussuhteen
mukaisesti rahavaroja Alandia Holding
Ab:lle,
jos Alandia Holding Ab tarvitsee varoja
lainan lyhennyksiin.
 

16. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Viking Line Abp on tehnyt Turun kaupungin kanssa esisopimuksen Turun satamassa sijaitsevan terminaalirakennuksen lunastamisesta noin 17,8 miljoonalla eurolla. Lopullisen ostosopimuksen odotetaan syntyvän 31. elokuuta, ja samalla tehdään vuokrasopimus Turun sataman terminaalitiloista.

Muutoin yritysjohto ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

 

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.