Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Viking Line Abp                           SISÄPIIRITIETO                             18.11.2022, klo 18.50

Lisätietoa Rederiaktiebolaget Eckerön osakkeiden hankinnasta (viitaten pörssi-ilmoitukseen tänään 18.11.2022, klo 16.05)

Viking Line Abp on tänään 18.11.2022 ostanut 17,1 % Rederiaktiebolaget Eckerön osakkeista hintaan 30 €/osake, yhteensä 10 269 300 €.

1. Osakkeiden hankinta ei anna aihetta harkita uudelleen Viking Linen vuoden 2022 tulosennustetta.
2. Hankinta rahoitetaan omilla kassavaroilla.
3. Viimeisimmät Rederiaktiebolaget Eckerön julkaisemat tuloslaskelmat ja taseet seuraavat yhteenvetona alla:
 

Tuloslaskelma, TEUR 1.4. 1.4. 1.1-30.6.2022 1.1-30.6.2021
-30.6.2022 -30.6.2021

LIIKEVAIHTO 50 918 27 168 79 885 45 686

Liiketoiminnan muut 207 4 883 3 169 11 132
tuotot

Kulut
Materiaalit ja 23 625 13 072 37 695 22 287
palvelut/tavarat
Palkat ja työsuhde 10 617 8 906 19 873 17 045
-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja 3 308 3 251 6 615 6 492
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut 12 611 8 867 23 377 18 434
kulut
Kustannukset yhteensä 50 161 34 096 87 561 64 258

LIIKETULOS 964 -2 044 -4 507 -7 440

Rahoituskulut -1 219 764 -690 2 447

TULOS ENNEN VEROJA -255 -1 280 -5 197 -4 993

Tuloverot 34 240 1 028 981

TILIKAUDEN TULOS -221 -1 041 -4 168 -4 013

Tase, TEUR 30.6.2022 30.6.2021

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 105 1 594
Maa-alueet 137 472 139 484
Rakennukset ja rakennelmat 107 192
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 286 288
Pitkäaikaiset varat yhteensä 138 970 141 558

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4 233 3 372
Tuloverosaamiset 13 707 12 962
Takaisinperityt ennakkomaksut 3 351 3 895
Myyntisaamiset ja muut saamiset 538 331
Rahavarat 23 814 26 903
Lyhytaikaiset varat yhteensä 45 643 47 463

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 50 000 82 765

VARAT YHTEENSÄ 234 613 271 787

30.6.2022 30.6.2021
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 409 2 409
Muu sijoitettu pääoma 1 270 1 270
Vapaa pääoma 90 153 113 683
Varaukset 191 225
Kauden tulos -4 168 -4 013

Oma pääoma yhteensä 89 854 113 574

VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 19 558 25 882
Korolliset velat 78 813 1 446
Johdannaisinstrumentit 0 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 98 371 27 328

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 28 346 23 914
Korolliset velat 17 346 106 675
Verovelat 695 297
Johdannaisinstrumentit 0 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 46 388 130 886

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 234 613 271 787

Lisätietoja Rederiaktiebolaget Eckeröstä löytyy yhtiön verkkosivuilta (Ruotsinkieliset):

http://www.rederiabeckero.ax/standard.con?iPage=3&m=18&iLan=1

Viking Line Abp
Jan Hanses
Toimitusjohtaja

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.