Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Viking Line Abp             TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                18.2.2021, klo 09.30

2020 - raskas ja haastava vuosi

Tammikuu-joulukuu 2020 (tammikuu-joulukuu 2019)
  • Liikevaihto oli 188,8 miljoonaa euroa (496,4 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (0,4 Meur).
  • Liiketulos oli -49,3 miljoonaa euroa (17,4 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-3,8 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -52,9 miljoonaa euroa (13,6 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -42,3 miljoonaa euroa (10,8 Meur).
Neljäs kvartaali 2020 (neljäs kvartaali 2019)
  • Liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (115,6 Meur).
  • Liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-0,1 Meur).

Näkymät koko toimintavuodelle 2021

Covid-19-pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti vuonna 2020, ja negatiivinen vaikutus jatkuu. Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista, tuista, rokotusohjelmien vaikutuksista ja niihin liittyvistä matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Maailmanlaajuisen covid-19-pandemian seurauksena konserni joutuu vuonna 2020 raportoimaan negatiivisen koko vuoden tuloksen.

Toimintaympäristö oli ensimmäisen kvartaalin päättymisestä lähtien äärimmäisen epäsuotuisa matkustajavarustamoille, mikä johti rajuihin taloudellisiin seurauksiin. Haasteena vuoden aikana oli toiminnan harjoittaminen tilanteessa, jossa kysyntää jäi syntymättä matkustus- ja muiden rajoitusten vuoksi. Matkustajamäärät kääntyivät voimakkaaseen laskuun maaliskuussa 2020, ja vuoden lopussa jouduimme toteamaan, että olimme menettäneet neljä miljoonaa matkustajaa. Lyhyessä ajassa kävi selville, että periaatteessa kaikki tuotot olivat hävinneet, mutta suuri osa kustannuksista oli edelleen jäljellä. Neljästä toimintahaarastamme - rahtiliikenne, henkilöautot, risteilymatkustajat ja reittimatkustajat - ainoastaan rahtiliikenne toimi normaalisti.

Tämän vuoksi pyrimme vuoden aikana vähentämään kustannuksia niin paljon kuin mahdollista. Huhtikuun alussa toteutimme lomautustoimenpiteitä, joilla oli Suomessa nopea vaikutus, sillä lomautuksiin voitiin soveltaa lyhennettyjä ilmoitus- ja neuvotteluaikoja. Ruotsissa ja Virossa vaikutukset olivat hitaampia ja rajallisempia. Kustannusten kurissa pitäminen on näkynyt toiminnassamme myös muuten.

Tappioita pystyttiin vähentämään valtion tukitoimenpiteiden ansiosta, pääasiassa Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen ja Traficomin tukitoimilla. Myös Ruotsin myöntämä tuki lyhytaikaisiin lomautuksiin ja Viron erilaiset tukitoimenpiteet auttoivat tilannetta.

Maksuvalmius talvella 2020-2021 turvattiin valtion takaamilla 38,7 miljoonan euron likviditeettilainoilla. Lisäksi Finnveralta ja Suomen Vientiluotolta saatiin lykkäystä lainanlyhennyksiin. 

Syksyllä 2020 konsernille sattui kaksi haveria, kun Amorella ajoi karille Ahvenanmaan saaristossa syyskuussa ja Viking Grace lähellä Maarianhaminaa marraskuussa.  Karilleajosta aiheutui vahinkoa ainoastaan aluksille, lähinnä Amorellalle. Gabriella korvasi alukset niiden ollessa korjattavana, minkä vuoksi tulosvaikutus oli vähäistä. Samalla voitiin tehdä suunnitellut vuositelakoinnit. Miehistöt hoitivat haveritilanteet esimerkillisesti.

Matkustajien turvallisuuteen liittyvät kysymykset olivat keskeisellä sijalla vuoden aikana. Matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus on Viking Linelle ensiarvoisen tärkeää, myös vallitsevan pandemian aikana. Varustamossa on tehty pitkään työtä tartuntatautien ehkäisemiseksi. Keväällä päätimme hankkia kolmannen osapuolen arvioinnin tautien ehkäisemiseksi tekemämme työn laadun varmistamiseksi. Arvioinnin suoritti luokituslaitos DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), joka myönsi meille My Care -menetelmän mukaisen verifioinnin ensimmäisenä varustamona maailmassa.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta-31. joulukuuta 2020 188,8 miljoonaa euroa (496,4 Meur 1. tammikuuta-31. joulukuuta 2019). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (0,4 Meur). Liiketulos oli -49,3 miljoonaa euroa (17,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-3,8 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -52,9 miljoonaa euroa (13,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -42,3 miljoonaa euroa (10,8 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 148,2 miljoonaa euroa (448,4 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 38,8 miljoonaa euroa (45,6 Meur). Myyntikate oli 137,9 miljoonaa euroa (363,3 Meur).

Käyttökulut vähenivät 41,1 prosenttia 189,4 miljoonaan euroon (321,7 Meur). Polttoainekulut vähenivät 33,7 prosenttia 31,2 miljoonaan euroon (47,0 Meur).

Neljännellä kvartaalilla 1. lokakuuta-31. joulukuuta 2020 konsernin liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (115,6 Meur 1. lokakuuta-31. joulukuuta 2019). Liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-0,1 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät neljännellä kvartaalilla 75,9 prosentilla ja olivat 25,0 miljoonaa euroa (103,8 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,1 miljoonaa euroa (11,3 Meur). Myyntikate oli 23,1 miljoonaa euroa (83,7 Meur). Käyttökulut vähenivät 47,7 prosentilla 40,7 miljoonaan euroon (77,8 Meur).

Meneillään oleva covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, oli tappiollinen ja täten huomattavasti huonompi vuonna 2020 kuin aikaisempina vuosina covid-19-pandemian takia. Pandemia on vaikuttanut ihmisiin, yrityksiin ja markkinoihin. Konserni reagoi kriisiin nopeasti ja sopeutti toimintansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Konsernin maaorganisaatiota sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa. Neuvottelut johtivat henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, ja ne koskivat noin 120:tä maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80:tä merellä työskentelevää henkilöä.

Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

Konserni sai toimintavuonna likviditeettitukea sekä huoltovarmuustukea rahtiliikenteeseen ja julkiseen palveluvelvoitteeseen liittyvää tukea. Ruotsalaiset tytäryhtiöt ovat saaneet muutostukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa. Viking Linen maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtiölle on myönnetty valtion takaukset enintään 38,7 miljoonan euron likviditeettilainoille. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Jakson aikana useat alukset seisoivat koko ajan tai osan aikaa satamissa covid-19-pandemian takia.

Amorella ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa ja oli poissa liikenteestä 3. marraskuuta saakka. Karilleajo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 21. syyskuuta-3. marraskuuta. Viking Grace sai 21. marraskuuta 2020 pohjakosketuksen Maarianhaminan sataman ulkopuolella ja oli poissa liikenteestä 29. marraskuuta saakka. Pohjakosketus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 23.-29. marraskuuta.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 1 927 302 matkustajaa (6 300 480). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 26,6 prosenttia (31,9 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 125 693 yksikkökuormaa (133 940). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,1 prosenttia (18,4 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 27,0 prosenttia (31,9 %)

Rahoitus ja kassavirta

Konsernin maksuvalmius oli kireä vuoden aikana. 31. joulukuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 108,2 miljoonaa euroa (100,0 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 50,7 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 29,7 miljoonaa euroa (62,8 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 7,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -42,3 miljoonaa euroa (38,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -12,3 miljoonaa euroa (-29,5 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli 21,5 miljoonaa euroa (-7,6 Meur).

Viking Line Abp sopi 14. heinäkuuta 2020 ja 23. joulukuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-31.7.2021 aikana erääntyvien 22,4 miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Valtioneuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla Viking Line suunnitteli yhtiön maksuvalmiuden parantamista ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut likviditeettilainoista 31,5 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuus-asteelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuonna 2020 rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta tai myymällä varoja.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 15,0 miljoonaa euroa (29,9 Meur), josta 7,4 miljoonaa euroa (23,6 Meur) koskee kuluja ja ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 7,9 prosenttia liikevaihdosta (6,0 %).

Uuden aluksen Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden 2021 lopussa. Toimitus tapahtuu näin ollen sopimuksen mukaisen ajankohdan jälkeen.

Riskit ja riskienhallinta

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

Strategiset riskit

Yleisen taloustilanteen, merenkulkupolitiikan, säännöstön ja lainsäädännön muutoksilla, ilmastonmuutoksella sekä kilpailutilanteella ja markkinakehityksellä voi olla kielteinen ja olennainen vaikutus konsernin tuotteiden ja palvelujen kysyntään, konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Vuoden aikana tapahtuvat kausivaihtelut vaikuttavat Viking Linen liiketoimintaan. Kolmannen kvartaalin tulos tuottaa yleensä suurimman osan vuoden tuloksesta. Viranomaisten covid-19-pandemian vuoksi määräämät matkustusrajoitukset sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyvä epävarmuus vaikuttavat risteilyjen ja laivaliikenteen markkinoihin Itämerellä vuonna 2021.

Poliittiset päätökset voivat muuttaa Viking Linen toimintaedellytyksiä, millä on mahdollisia negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle. Ahvenanmaan veropoikkeus, joka mahdollistaa verottoman myynnin Ahvenanmaan liikenteessä, on kuitenkin pysyvä. Merenkulun edistämistä koskevat EU-komission suuntaviivat, jotka mahdollistavat merimiesten nettopalkkajärjestelmän, ovat voimassa toistaiseksi.

Suomalaista merenkulkua ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristömääräykset, EU-direktiivit, HELCOM-suositukset ja kansallinen lainsäädäntö. Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehitystä ja ratkaisuja, joita tutkimus tarjoaa yhä tiukempiin ympäristömääräyksiin.

EU:n rikkidirektiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 Itämeren osalta ja merkitsi vaihtamista polttoaineeseen, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 prosenttia. Lisäksi IMO on päättänyt, että Itämerestä tulee nk. typpikontrollialue (Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA), jossa uusilla aluksilla on tiukemmat päästövaatimukset 1. tammikuuta 2021 alkaen. EU on puolestaan asettanut vaatimuksia, jotka koskevat EU:n satamissa liikennöivien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (MRV).

Operatiiviset riskit

Konsernin liiketoiminta on riippuvainen toimivasta logistiikasta ja toimivista tietojärjestelmistä sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä että päivittäisessä toiminnanhallinnassa. Järjestelmiin tunkeutuminen ja järjestelmien vioittuminen tai toimintahäiriöt voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen ja mahdollisiin seuraamuksiin. Kyberhyökkäykset ovat kasvava ja muuttuva maailmanlaajuinen ongelma. Liikenteen tai tietoliikenteen häiriöillä voi olla negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking Line pyrkii minimoimaan pitkien suunnittelemattomien liikennekatkosten riskiä alusten jatkuvalla kunnossapidolla, hyvin kehitetyllä turvajärjestelmällä, asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Tietojenkäsittelyn riskit minimoidaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia turvajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia työtapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien luotettavuuteen.

Osaavan henkilöstön rekrytointi, säilyttäminen ja kehittäminen on ratkaisevan tärkeää yhtiön menestykselle. Covid-19-pandemian aikana Viking Line on lomauttanut ja irtisanonut työntekijöitä, ja avainhenkilöiden menettämisen riski on kasvanut. Kyvyttömyys houkutella uusia työntekijöitä voi haitata konsernin toimintaa.

Vahinkoriskit

Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspolitiikkamme, jolla on korkein prioriteetti Viking Linen toiminnassa. Johtamisjärjestelmiemme ISMC:n (International Safety Management Code) ja ISPS:n (International Ship & Port Facility Security Code) avulla pyrimme systemaattisesti tunnistamaan potentiaaliset riskitilanteet ja siten ehkäisemään onnettomuuksia. Tavoitteenamme on parantaa turvallisuutta jatkuvasti.

Viking Linella on nollavisio erilaisten laivalla tapahtuvien rikosten, ahdistelun ja järjestyshäiriöiden osalta. Teemme jatkuvasti töitä sen toteuttamiseksi. Näitä kysymyksiä käsittelevä ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja myös ulkopuolista osaamista on käytetty.

Viking Line ylläpitää kriisivalmiussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää matkustajiin, henkilökuntaan, liikenteeseen, omaisuuteen, ympäristöön, toimintaan ja yhtiön luotettavuuteen vakavasti vaikuttavien poikkeustapausten ja kriisienseurauksia. Kriisivalmiussuunnitelmaan kuuluu tehokas hälytysjärjestelmä, joka kokoaa nopeasti konsernin sisäisen kriisiorganisaation. Kriisitilanteissa kriisiorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Kun kriisityössä tarvitaan tukea ja apua, käytetään eri organisaatioita, yrityksiä ja asiantuntijoita. Viestintä, tiedotus ja kriisituki ovat kriisiorganisaation työn olennaisia osia. Organisaatiota koulutetaan jatkuvasti, jotta se olisi tehokas ja kestävä huolimatta fyysisestä ja psyykkisestä paineesta. Kriisiorganisaation työn tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ehkäistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja sekä hoitaa pelastustoimet niin tehokkaasti, että toiminta voi palata normaaliksi mahdollisimman pian vahingoittamatta yhtiön mainetta.

Konsernin alusten kirjanpitoarvo on 254,1 miljoonaa euroa (266,0 Meur). Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksilla 598,0 miljoonan euron arvosta (598,0 Meur). Kaikille aluksille on lisäksi otettu strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- ja PLR (Passenger Liability Regulation) -vakuutus.

Taloudelliset riskit

Konserni on alttiina myös erilaisille taloudellisille riskeille, mm. valuuttakurssien vaihteluille. Covid-19-pandemia vaikuttaa Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen olennaisesti.

Tuotot muodostuvat euroina ja Ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa Yhdysvaltain dollari.

Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen.

Konserni altistuu hintariskille osakkeiden osalta, jotka luokitellaan käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Konsernin omistamien Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden arvo on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella. Rahavirtojen laskelma perustuu eri arviointeihin ja oletuksiin, joilla on olennainen vaikutus nykyarvoon.

Ennakkomaksut, jotka koskevat rakenteilla olevaa alusta, olivat 54,2 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020, 4,9 miljoonan euron EU-tuen vähentämisen jälkeen. Ne käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 20,4 miljoonan euron suunnittelu-, valvonta- ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi.

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistaan. Tietoa Viking Linen vastuullisuustyöstä löytyy myös yhtiön kotisivuilta Vikingline.com.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 640 henkilöä (2 632), joista emoyhtiössä 1 113 (1 986). Maissa työskenteli 397 henkilöä (594) ja merellä 1 243 henkilöä (2 038).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli keskimäärin 157 (245) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä.

Vuoden 2020 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 2 156 henkilöä (2 810), joista 1 693 henkilöä (2 198) asui Suomessa. Ruotsissa asuvien työntekijöiden määrä oli 354 henkilöä (507). Virossa asui 100 (91) ja muissa maissa 9 henkilöä (14).

Miesten osuus oli 55,9 prosenttia (55,2 %) ja naisten osuus 44,1 prosenttia (44,8 %). Johtotehtävissä olevien naisten osuus oli 28,3 prosenttia (27,1 %). Henkilöstön keski-ikä oli 46,5 (45).

Vuonna 2020 henkilöstön määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019, koska suuri osa henkilökunnasta Suomessa oli lomautettuna toimintavuonna. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia.

Syyskuussa aloitettiin konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut johtivat henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, ja ne koskivat noin 120:tä maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80:tä merellä työskentelevää henkilöä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 julkaistaan erikseen. Tietoa Viking Linen hallinnoinnista löytyy osoitteesta Vikingline.com.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Liikennöintialueemme viranomaiset ovat ottaneet uudelleen käyttöön tiukat matkustusrajoitukset tilinpäätöspäivän jälkeen. Vuonna 2020 alkaneita lomautuksia tullaan jatkamaan vuonna 2021. Muutoin hallitus ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Viking Line Abp:n tase 31. joulukuuta 2020 osoittaa, että vapaa oma pääoma on 32 656 664,46 euroa.Hallitus esittää yhtiökokoukselle:Toimintavuodelta 2020 ei jaeta osinkoa, ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 32 656 664,46 euroa.

Konsernin tuloslaskelma

2020 2019 2020 2019
MEUR Liite 1.10. 1.10. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
-31.12. -31.12.

LIIKEVAIHTO 4 34,6 115,6 188,8 496,4

Liiketoiminnan muut tuotot 5 10,2 0,2 26,9 0,4

Kulut
Tavarat ja palvelut 11,6 31,9 50,8 133,1
Palkat ja työsuhde 6 16,3 28,7 72,9 117,1
-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja arvonalentumiset 6,6 6,1 24,8 24,6
Liiketoiminnan muut kulut 7 24,4 49,2 116,5 204,6
58,9 115,9 265,0 479,4

LIIKETULOS -14,1 -0,1 -49,3 17,4

Rahoitustuotot 0,4 0,1 0,4 0,5
Rahoituskulut -0,8 -0,3 -3,9 -4,3

TULOS ENNEN VEROJA -14,5 -0,3 -52,9 13,6

Tuloverot 8 2,9 0,0 10,5 -2,7

TILIKAUDEN TULOS -11,6 -0,3 -42,3 10,8

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -11,6 -0,3 -42,3 10,8

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella -1,07 -0,03 -3,92 1,00
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma

2020 2019 2020 2019
MEUR 1.10. 1.10. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
-31.12. -31.12.

TILIKAUDEN TULOS -11,6 -0,3 -42,3 10,8

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 1,1 0,5 0,8 -0,3

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta
kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän 0,6 -3,9 0,6 -3,9
arvon muutos

Muut laajan tuloksen erät 1,7 -3,4 1,4 -4,2
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -9,9 -3,7 -40,9 6,6

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -9,9 -3,7 -40,9 6,6

Konsernitase

MEUR Liite 31.12.2020 31.12.2019

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,3
Maa-alueet 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 6,8 7,3
Vuokrakiinteistöjen 1,8 2,2
perusparannusmenot
Alukset 254,1 266,0
Koneet ja kalusto 2,7 3,9
Käyttöoikeusomaisuus 4,7 5,2
Ennakkomaksut, rakenteilla 54,2 49,5
oleva alus
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  28,6 28,1
Pitkäaikaiset varat 356,8 366,0
yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10,9 16,9
Tuloverosaamiset 0,1 0,4
Myyntisaamiset ja muut 10 28,2 28,0
saamiset
Rahavarat 29,7 62,8
Lyhytaikaiset varat 68,8 108,1
yhteensä

VARAT YHTEENSÄ 425,6 474,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8
Rahastot 2,5 1,9
Muuntoerot -1,8 -2,5
Kertyneet voittovarat 191,8 233,9
Emoyhtiön omistajille 194,2 235,1
kuuluva oma pääoma

Oma pääoma yhteensä 194,2 235,1

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 8 27,1 37,7
Korolliset velat 108,2 100,0
Vuokrasopimusvelat 3,0 3,6
Pitkäaikaiset velat 138,3 141,3
yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 38,6 23,5
Vuokrasopimusvelat 1,8 1,7
Tuloverovelat 0,0 2,1
Ostovelat ja muut velat 52,7 70,3
Lyhytaikaiset velat 93,1 97,6
yhteensä

Velat yhteensä 231,4 238,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT 425,6 474,0
YHTEENSÄ

Konsernin rahavirtalaskelma

2020 2019
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden tulos -42,3 10,8
Oikaisut
  Poistot ja 24,8 24,6
arvonalentumiset
  Pitkäaikaisten varojen 0,0 0,0
myyntivoitot/-tappiot
  Muut erät, joihin ei -0,4 0,4
liity rahavirtaa
  Korkokulut ja muut 3,9 3,8
rahoituskulut
  Korkotuotot ja muut 0,0 -0,1
rahoitustuotot
  Osinkotuotot 0,0 -0,4
  Tuloverot -10,5 2,7

Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja muiden -0,2 2,7
saamisten muutos
  Vaihto-omaisuuden muutos 6,0 -0,6
  Ostovelkojen ja muiden -17,5 -1,2
velkojen muutos

Maksetut korot -3,1 -3,4
Maksetut muut rahoituskulut -1,1 -0,5
Saadut korot 0,0 0,0
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,1
Maksetut verot -1,8 -0,8

LIIKETOIMINNAN -42,3 38,0
NETTORAHAVIRTA

INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -6,7 -5,4
Investoinnit muihin -0,9 -1,0
aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Ennakkomaksut, rakenteilla -7,4 -23,6
oleva alus
EU-tuki 2,6 -
Investoinnit käypään arvoon
laajan tuloksen kautta 
kirjattaviin - 0,0
rahoitusvaroihin
Muiden aineettomien ja 0,0 0,1
aineellisten hyödykkeiden
myynti
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien 0,0 -
rahoitusvarojen myynti 
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien 0,1 -
rahoitusvarojen
takaisinmaksut
Saadut osingot 0,0 0,4

INVESTOINTIEN -12,3 -29,5
NETTORAHAVIRTA

RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen 31,5 20,0
nostot
Pitkäaikaisten velkojen -16,0 -23,5
lyhennykset
Lyhytaikaisten korollisten 8,0 -
velkojen muutos
Vuokrasopimusvelkojen -2,0 -1,9
lyhennykset
Maksetut osingot - -2,2

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 21,5 -7,6

RAHAVAROJEN MUUTOS -33,1 0,9
Rahavarat tilikauden alussa 62,8 61,8

RAHAVARAT TILIKAUDEN 29,7 62,8
LOPUSSA
 
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1

Tilikauden tulos -42,3 -42,3
Muuntoerot 0,0 0,6 0,2 0,8
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien 0,6 0,6
rahoitusvarojen
uudelleenarvostus
Tilikauden laaja tulos - 0,6 0,6 -42,1 -40,9

Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön - - - - -
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2019 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7

Tilikauden tulos 10,8 10,8
Muuntoerot 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien -3,9 -3,9
rahoitusvarojen
uudelleenarvostus
Tilikauden laaja tulos - -3,9 -0,2 10,7 6,6

Osingonjako -2,2 -2,2
Liiketoimet emoyhtiön - - - -2,2 -2,2
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 31.12.2019 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
 
Konsernin tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin

2020 2020 2020 2020 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

LIIKEVAIHTO 34,6 56,6 22,6 75,0 115,6

Liiketoiminnan muut tuotot 10,2 0,7 14,9 1,2 0,2

Kulut
Tavarat ja palvelut 11,6 15,3 4,0 20,0 31,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista 16,3 15,5 13,8 27,3 28,7
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset 6,6 6,0 6,0 6,1 6,1
Liiketoiminnan muut kulut 24,4 28,3 19,6 44,2 49,2
58,9 65,1 43,4 97,7 115,9

LIIKETULOS -14,1 -7,8 -5,9 -21,5 -0,1

Rahoitustuotot 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
Rahoituskulut -0,8 -1,0 -0,2 -1,9 -0,3

TULOS ENNEN VEROJA -14,5 -8,8 -6,1 -23,4 -0,3

Tuloverot 2,9 1,7 1,2 4,7 0,0

TILIKAUDEN TULOS -11,6 -7,1 -4,9 -18,7 -0,3

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -11,6 -7,1 -4,9 -18,7 -0,3

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella -1,07 -0,66 -0,46 -1,74 -0,03
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma 
vuosineljänneksittäin

2020 2020 2020 2020 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

TILIKAUDEN TULOS -11,6 -7,1 -4,9 -18,7 -0,3

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 1,1 -0,1 0,9 -1,1 0,5

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  0,6 0,0 - - -3,9

Muut laajan tuloksen erät 1,7 -0,1 0,9 -1,1 -3,4
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -9,9 -7,2 -4,0 -19,8 -3,7

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -9,9 -7,2 -4,0 -19,8 -3,7
 
Annetut vakuudet ja
vastuusitoumukset

MEUR 31.12.2020 31.12.2019

Vastuusitoumukset 153,9 138,7
Omasta puolesta annetut vakuudet 376,9 255,5
Investointisitoumukset, joita ei 158,7 158,1
kirjattu kirjanpitoon
 - kokonaisarvo 200,7 198,2

Tunnusluvut ja tilastot

2020 2019
1.1-31.12. 1.1-31.12.

Oma pääoma / osake, euroa 17,98 21,77
Osinko / osake, euroa 0,00 0,00
Osakkeiden lukumäärä 10 800 000 10 800 000
tilinpäätöspäivänä
Oman pääoman tuotto, ROE -19,7 % 4,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI -13,8 % 4,8 %
Omavaraisuusaste 46,4 % 50,7 %

Investoinnit, Meur 15,0 29,9
 - % liikevaihdosta 7,9 % 6,0 %

Matkustajat 1 927 302 6 300 480
Yksikkökuormat 125 693 133 940

Henkilöstö, keskimäärin 1 640 2 632

Tulos / osake = (Tulos ennen
veroja - tuloverot +/-
vähemmistöosuus) / Osakkeiden
lukumäärä keskimäärin   

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä   

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
(Tulos ennen veroja - tuloverot)
/ Oma pääoma mukaan luettuna   
vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),
% = (Tulos ennen veroja + korko-
ja muut rahoituskulut)   
/ (Taseen loppusumma -
korottomat velat (keskiarvo))

Omavaraisuusaste, % = (Oma
pääoma mukaan luettuna
vähemmistöosuus) / (Taseen
loppusumma - saadut ennakot)   

Pyöristyksistä voi syntyä +/-
0,1 miljoonan euron
pyöristyseroja.

Annetut tilinpäätöstietoja ei
ole tilintarkastettu.

Yhtiökokous

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27. toukokuuta 2021 klo 12.00 Alandica Kultur och Kongressissa Maarianhaminassa osoitteessa Strandgatan 33.

Covid-19-pandemian vuoksi vuodelta 2020 ei julkaista vuosikertomusta. Sähköinen versio vuoden 2020 virallisesta tilinpäätöksestä sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä ja palkitsemisraportista julkaistaan viikolla 13 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Vikingline.com.

Taloudellinen tiedotus vuonna 2021

Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2021 taloudelliset raportit ajalta 1. tammikuuta-31. maaliskuuta, 1. tammikuuta-30. kesäkuuta ja 1. tammikuuta-30. syyskuuta. Toimintakatsaus ajalta tammikuu-maaliskuu julkaistaan 30. huhtikuuta, puolivuotiskatsaus ajalta tammikuu-kesäkuu julkaistaan 26. elokuuta ja toimintakatsaus ajalta tammikuu-syyskuu julkaistaan 29. lokakuuta. Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021 julkaistaan 18. helmikuuta 2022.

 

Maarianhamina 17. helmikuuta 2021

VIKING LINE ABP
Hallitus
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
 

Tilinpäätöstiedotteen tammikuu-joulukuu 2020 liitetiedot

1. Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Annettuja tilinpäätöstietoja ei ole tilintarkastettu.

Tilinpäätöstiedote perustuu muuten alkuperäisiin hankinta-arvoihin, jollei jäljempänä olevista laadintaperiaatteista tai liitetiedoista muuta ilmene.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.
Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohto joutuu arvioinneissaan ja oletuksissaan turvautumaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätösajankohtana. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista. Tulevat tapahtumat voivat muuttaa tehtyjen arvioiden ja oletusten perusteita.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Suurimmat muutokset esitetään jäljempänä olevissa liitetiedoissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen pandemiasta tulee ja mitkä ovat sen vaikutukset Viking Linen tulevaisuuden tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtoihin. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

3.
Going concern, riskit ja maksuvalmius

Covid-19-pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti vuonna 2020, ja epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan myös vuonna 2021. 

Maksuvalmiuden vahvistamiseksi on tehty useita toimenpiteitä vuonna 2020. Valtioneuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla Viking Line suunnitteli yhtiön maksuvalmiuden parantamista ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut likviditeettilainoista 31,5 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Viking Line Abp sopi 14. heinäkuuta 2020 ja 23. joulukuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-31.7.2021 aikana erääntyvien 22,4 miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuusasteelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuonna 2020 rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Tilinpäätös on laadittu going concern -periaatteita noudattaen, koska Viking Linen hallitus arvioi, että yhtiö voi jatkaa toimintaansa ja täyttää velvoitteensa lähiaikoina, ainakin 12 kuukautta tämän tilinpäätöksen laatimisesta. Arvio perustuu tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin, joissa otetaan huomioon covid-19-pandemian vaikutukset eri skenaarioin, käynnissä olevat neuvottelut lyhennysten lykkäyksistä ja muut suunnitelmat vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta. Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta tai myymällä varoja. Tämän tilinpäätöksen tekemisen ajankohtana näitä maksuvalmiutta vahvistavia toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu. Jos pandemia jatkuu kauemmin kuin mitä hallitus on arvioinut, eivätkä mainitut toimenpiteet osoittautuisi toimiviksi, on olemassa olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yrityksen kykyä jatkaa toimintaansa.

4.
Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto supistui 62,0 prosenttia ja matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 66,9 prosenttia viranomaisten matkustusrajoitusten sekä markkinoiden kysynnän takia covid-19-pandemian yhteydessä.

2020 2019
MEUR 1.1-31.12. 1.1-31.12.

Liikevaihto
Alukset 185,1 487,9
Jakamaton 3,8 8,6
Toimintasegmentit yhteensä 188,9 496,5
Eliminoinnit -0,1 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 188,8 496,4

Liiketulos
Alukset -23,2 60,8
Jakamaton -26,1 -43,4
Konsernin liiketulos yhteensä -49,3 17,4

LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 148,2 448,4
Rahtitoiminnan tuotot 38,8 45,6
Muut tuotot 1,8 2,4
Yhteensä 188,8 496,4
 
5.
Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni sai toimintavuonna Huoltovarmuuskeskukselta huoltovarmuustukea rahtiliikenteeseen sekä Traficomilta julkiseen palveluvelvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku-Långnäs-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Lisäksi konserni sai Viron viranomaisilta tukea Helsingin ja Tallinnan väliseen linjaliikenteeseen sekä likviditeettitukea Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Ruotsalaiset tytäryhtiöt saivat muutostukea Ruotsin viranomaisilta. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

2020 2019
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Julkiset tuet 25,9 -
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,1 0,2
Myyntivoitot 0,0 0,0
Vakuutuskorvaukset, haverit 0,9 -
Muut tuotot 0,1 0,2
Yhteensä 26,9 0,4

 
6.
Työsuhde-etuudet

Vuonna 2020 henkilöstön määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019, koska suuri osa henkilökunnasta Suomessa oli lomautettuna toimintavuonna. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia.

Syyskuussa aloitettiin konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut johtivat henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, ja ne koskivat noin 120:tä maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80:tä merellä työskentelevää henkilöä.

Konserni saa EU:n suuntaviivojen mukaista, merihenkilöstön veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevaa valtion palautusta Suomesta ja Ruotsista. Konserni sai tilikauden aikana lyhytaikaistukea Ruotsissa ja Virossa käytettyihin lyhytaikaisiin lomautuksiin. Valtion palautus ja lyhytaikaistuki esitetään tuloslaskelman palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen yhteydessä sillä kaudella, jolla palautuksen ja tuen peruste on syntynyt.

2020 2019
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Palkat 79,6 122,2
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt     8,6 15,2
Muut henkilöstökulut     9,7 13,2
97,9 150,6

Valtion palautus -18,4 -33,5
Lyhytaikaistuki -6,6 -
Yhteensä 72,9 117,1

 
7.
Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 43,1 prosenttia, kun konsernin toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin covid-19-pandemiasta johtuvaan markkinatilanteen muuttumiseen.

2020 2019
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Myynti- ja markkinointikulut    9,7 28,6
Pesula- ja siivouskulut    7,2 20,5
Korjaus- ja kunnossapitokulut    9,8 14,2
Julkiset satama- ja alusmaksut    25,2 40,9
Polttoainekulut    32,8 47,0
Muut kulut    31,7 53,3
Yhteensä 116,5 204,6

 
8.
Tuloverot

Konsernilla oli 31. joulukuuta 2020 laskennallisia verovelkoja yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Näistä 37,4 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 10,2 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Konsernilla ei ollut verotuksessa vahvistettuja tappioita vuoden 2019 lopussa. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.

9.
Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja taloudellista asemaa. Tämän seurauksena konsernin aluksista on tehty ulkopuoliset arvioinnit. Johto arvioi näiden ulkopuolisten arviointien perusteella, että tällä hetkellä ei ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti suurempi kuin niiden kirjanpitoarvo. Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

Konsernin johto on tehnyt arvion epäkuranteista tavaroista myyntitavaravarastossa johtuen varaston kiertonopeuden ja kysynnän vähentymisestä COVID-19 pandemian suorana seurauksena. Myyntitavaravaraston arvoa on vähennetty 3,7 miljoonalla eurolla (0,3 Meur).

10.
Myyntisaamiset ja muut saamiset

Covid-19-pandemia ei ole antanut aihetta muuttaa myyntisaamisten odotettuja luottotappioita.

11.
Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Liikennöintialueemme viranomaiset ovat ottaneet uudelleen käyttöön tiukat matkustusrajoitukset tilinpäätöspäivän jälkeen. Vuonna 2020 alkaneita lomautuksia tullaan jatkamaan vuonna 2021. Muutoin hallitus ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.
 

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.