Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Viking Line Abp                   TOIMINTAKATSAUS                       27.04.2022, klo 09.00

Viking Line: Vähitellen kohti normaalia huolimatta haastavasta toimintaympäristöstä
Tammi- maaliskuu 2022 (tammi-maaliskuu 2021)

  • Liikevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa (24,6 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,0 miljoonaa euroa (10,3 Meur).
  • Liiketulos oli -18,1 miljoonaa euroa (-7,7 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,2 miljoonaa euroa (-1,3 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -20,3 miljoonaa euroa (-8,9 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -16,2 miljoonaa euroa (-7,2 Meur).
Kuten myös edellisessä raportissa pääteltiin, etenkin geopoliittinen tilanne huomioon ottaen, on vielä liian aikaista arvioida vaikutusta Viking Linen vuoden 2022 liiketulokseen, eikä ennustetta siksi esitetä.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin Konsernin liikevaihto kasvoi 138,9 prosenttia ja oli 58,8 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta-31. maaliskuuta 2022 (24,6 Meur 1. tammikuuta-31. maaliskuuta 2021). Liiketulos oli -18,1 miljoonaa euroa (-7,7 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 226,3 prosenttia 47,2 miljoonaan euroon (14,5 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 10,9 miljoonaa euroa (9,6 Meur). Myyntikate oli 45,3 miljoonaa euroa (19,6 Meur). Käyttökulut kasvoivat 96,1 prosenttia 63,6 miljoonaan euroon (32,4 Meur).

Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat aluksi edelleen ensimmäisen kvartaalin tulokseen. Matkustajaliikenteen kysyntä kasvoi helmikuun puolivälistä lähtien, ja samaan aikaan tavaraliikenteen kysyntä pysyi vakaana. Helmikuun lopussa Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan, mikä vaikutti rajusti energian hintoihin.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma ja Maarianhamina-Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki-Tallinna-linjalla. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

2022 2021
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

Julkiset tuet 5,6 10,2
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,0 0,0
Myyntivoitot 0,0 0,0
Muut tuotot 0,4 -
Yhteensä 6,0 10,3

Liikenne ja markkinat

Ensimmäisellä kvartaalilla konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä kuudella aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Glory aloitti liikennöinnin Tukholma-Ahvenanmaa-Turku-reitillä 1. maaliskuuta. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta, ja se siirtyi Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitille 1. huhtikuuta.

Viking XPRS, Rosella, Viking Cinderella ja Gabriella olivat telakoituina kvartaalin aikana. Viime vuonna vastaavana aikana telakalla ei ollut yhtään alusta.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 521 537 matkustajaa (170 362). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,0 prosenttia (28,1 %).

Konsernin rahtimäärät olivat 29 033 yksikkökuormaa (31 755). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,5 prosenttia (17,0 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 25,2 prosenttia (29,6 %).

Matkojen markkinakysyntä oli koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi erittäin vähäistä aluksi. Helmi- ja maaliskuussa Suomen ja Ruotsin hallitukset ilmoittivat, että suurin osa rajoituksista poistettaisiin asteittain. Tällä oli myönteinen vaikutus maaliskuun ja sitä seuraavan kauden kysyntään.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 9,8 miljoonaa euroa (2,5 Meur). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 16,7 prosenttia liikevaihdosta (10,0 %). Suurin osa niistä liittyy Viking Gloryn viimeistelyyn sekä telakointeihin.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 225,4 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2022 (39,9 Meur).

Omavaraisuusaste oli 40,7 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 45,1 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 80,7 miljoonaa euroa (24,9 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa (4,7 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -22,4 miljoonaa euroa (-10,6 Meur). Investointien nettorahavirta oli -9,8 miljoonaa euroa (-2,5 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa (8,3 Meur).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on sitoutunut i) syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen vakuudeksi saatujen valtiontakausten ehtojen, ii) Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämien kovenanttiehtoja ja lainanlyhennyksen lykkäämistä koskevien poikkeusten vaatimusten sekä iii) Viking Gloryn loppuerän maksamista varten nostetun rahoituksen vaatimusten mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Johto arvioi, ettei tällä hetkellä ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti suurempi kuin niiden kirjanpitoarvo.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 31.3.2022:

MEUR
Rahoitusvelkojen Vuokrasopimus- Korolliset
tulevat
rahavirrat
(rahoituskulut velat Ostovelat velat Yhteensä
mukaan luettuna)
1.4. 2022 - 30.9. 1,4 20,5 33,0 54,9
2022
1.10. 2022 - 1,4 18,6 20,0
31.3. 2023
1.4. 2023 - 31.3. 2,2 40,2 42,5
2024
1.4. 2024 - 31.3. 2,0 75,5 77,5
2025
1.4. 2025 - 31.3. 1,4 15,4 16,8
2026
1.4. 2026 - 31.3. 0,1 22,1 22,2
2027
1.4. 2027 - 0,2 85,2 85,4
Yhteensä 8,8 20,5 290,0 319,2

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 746 henkilöä (1 246), joista emoyhtiössä 1 296 (798). Maissa työskenteli 412 henkilöä (346) ja merellä 1 334 henkilöä (900). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli keskimäärin 147 (135) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä. Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät ensimmäisellä kvartaalilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

Riskitekijöitä

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen. Polttoainehinnat ovat nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi, mikä vaikuttaa suoraan konsernin tulokseen. Konsernilla ei ollut 31. maaliskuuta 2022 polttoaineostoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaissopimuksia.

Maaliskuun 2022 lopussa Markkinaoikeus on tehnyt ratkaisun asiassa jossa Finnlines Oyj on vaatinut että markkinaoikeus kumoaa Liikenne- ja viestintäviraston tekemät valtionavustuspäätökset Viking Line:lle, perustuen siihen että tarjouspyyntö on sisältänyt kilpailua rajoittavia vaatimuksia.

Ratkaisussa Markkinaoikeus on hylännyt valituksen ja kaikki vaatimukset sekä todennut että Liikenne- ja viestintävirasto ei ole menetellyt hankinnassaan Finnlines Oyj:n esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti.

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

2022 2021 2021 2021 2021
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

LIIKEVAIHTO 58,8 89,3 97,5 46,9 24,6

Liiketoiminnan muut tuotot 6,0 2,2 11,0 23,3 10,3

Kulut
Tavarat ja palvelut 13,5 22,2 24,1 11,3 5,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 20,7 22,1 18,0 15,2 13,5
Poistot ja arvonalentumiset 5,8 4,9 4,7 5,0 5,1
Liiketoiminnan muut kulut 42,9 40,8 35,8 26,4 19,0
82,9 89,9 82,5 58,0 42,5

LIIKETULOS -18,1 1,6 26,0 12,2 -7,7

Rahoitustuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut -2,6 -1,6 -1,5 -1,1 -1,3
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen 0,2 1,2 0,5 - -
osakkuusyritysten voitosta

TULOS ENNEN VEROJA -20,3 1,2 24,9 11,1 -8,9

Tuloverot 4,1 0,5 -4,9 -1,2 1,8

TILIKAUDEN TULOS -16,2 1,7 20,0 9,8 -7,2

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -16,2 1,7 20,0 9,8 -7,2

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,93 0,14 1,61 0,79 -0,58

Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

2022 2021 2021 2021 2021
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

TILIKAUDEN TULOS -16,2 1,7 20,0 9,8 -7,2

Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,2 -0,2 -0,1 0,3 -0,5

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat - 0,0 - 1,6 -

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,2 -0,2 -0,1 1,9 -0,5

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -16,4 1,5 19,9 11,8 -7,6

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -16,4 1,5 19,9 11,8 -7,6

Tunnusluvut ja tilastot

2022 2021 2021
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.

Oma pääoma / osake, euroa 14,64 15,01 21,67
Omavaraisuusaste 40,7 % 45,1 % 42,0 %

Investoinnit, Meur 9,8 2,5 168,7
 - % liikevaihdosta 16,7 % 10,0 % 65,3 %

Matkustajat 521 537 170 362 2 315 137
Yksikkökuormat 29 033 31 755 129 278

Henkilöstö, keskimäärin 1 746 1 246 1 536

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärän painostettu keskiarvo

Osakkeiden lukumäärä vuonna 2021 on IFRS-standardien mukaisesti korjattu takautuvasti ottaen huomioon, että

osakeantikurssi vuonna 2021 oli alhaisempi kuin osakkeiden käypä arvo.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)  

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Näkymät koko toimintavuodelle 2022

Kuten myös edellisessä raportissa pääteltiin, toimintavuoden 2022 näkymiin vaikuttavat pandemian kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä geopoliittinen tilanne, joilla on suuri vaikutus matkustuksen kysyntään, energian hintoihin, korkoihin sekä valuuttakursseihin, eikä ennustetta siksi esitetä.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Hallitus ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

Maarianhamina 26. huhtikuuta 2022

VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Toimitusjohtaja

Taloudelliset tiedot

Johdon toimintakatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta IAS 34 -standardin kaikkia osavuosikatsausta koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. Sovelletut laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloslaskelma

2022 2021 2021
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.

LIIKEVAIHTO 58,8 24,6 258,2

Liiketoiminnan muut 6,0 10,3 46,8
tuotot

Kulut
Tavarat ja palvelut 13,5 5,0 62,6
Palkat ja työsuhde 20,7 13,5 68,7
-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja 5,8 5,1 19,6
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut 42,9 19,0 122,0
82,9 42,5 273,0

LIIKETULOS -18,1 -7,7 32,1

Rahoitustuotot 0,2 0,0 0,0
Rahoituskulut -2,6 -1,3 -5,5
Osuus 0,2 - 1,7
pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltyjen
osakkuusyritysten
voitosta

TULOS ENNEN VEROJA -20,3 -8,9 28,3

Tuloverot 4,1 1,8 -3,8

TILIKAUDEN TULOS -16,2 -7,2 24,4

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -16,2 -7,2 24,4

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella -0,93 -0,58 1,97
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma

2022 2021 2021
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.

TILIKAUDEN TULOS -16,2 -7,2 24,4

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,2 -0,5 -0,5

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta
kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän - - 1,6
arvon muutos

Muut laajan tuloksen erät -0,2 -0,5 1,1
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -16,4 -7,6 25,5

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -16,4 -7,6 25,5

Konsernitase

MEUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,1 3,3 3,1
Maa-alueet 0,5 0,6 0,5
Rakennukset ja 1,6 6,7 1,7
rakennelmat
Vuokrakiinteistöjen 1,4 1,7 1,5
perusparannusmenot
Alukset 450,0 249,6 445,2
Koneet ja kalusto 2,5 2,5 2,6
Käyttöoikeusomaisuus 5,3 5,2 5,7
Ennakkomaksut, - 56,3 -
rakenteilla oleva alus
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat 0,0 28,6 0,0
rahoitusvarat 
Pääomasuusmenetelmällä 34,1 - 33,9
käsiteltävät sijoitukset
Saamiset 4,4 - 4,7
Pitkäaikaiset varat 502,9 354,5 498,8
yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 12,9 9,9 10,0
Tuloverosaamiset 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut 42,0 31,0 26,6
saamiset
Rahavarat 80,7 24,9 114,6
Lyhytaikaiset varat 135,6 65,9 151,3
yhteensä

VARAT YHTEENSÄ 638,6 420,3 650,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 49,7 2,5 49,7
Muuntoerot -2,3 -2,2 -2,2
Kertyneet voittovarat 203,8 184,5 220,1
Emoyhtiön omistajille 253,0 186,6 269,4
kuuluva oma pääoma

Oma pääoma yhteensä 253,0 186,6 269,4

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 26,7 25,2 30,9
Korolliset velat 225,4 39,9 235,1
Vuokrasopimusvelat 5,7 3,6 6,2
Pitkäaikaiset velat 257,8 68,7 272,2
yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 47,3 115,6 38,3
Vuokrasopimusvelat 2,5 1,7 2,6
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 77,9 47,8 67,5
Lyhytaikaiset velat 127,8 165,0 108,5
yhteensä

Velat yhteensä 385,6 233,7 380,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT 638,6 420,3 650,1
YHTEENSÄ

Konsernin
rahavirtalaskelma

2022 2021 2021
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden tulos -16,2 -7,2 24,4
Oikaisut
  Poistot ja 5,8 5,1 19,6
arvonalentumiset
  Pitkäaikaisten varojen - 0,0 -25,6
myyntivoitot/-tappiot
  Muut erät, joihin ei -0,4 0,2 -1,4
liity rahavirtaa
  Korkokulut ja muut 2,5 1,0 5,1
rahoituskulut
  Korkotuotot ja muut -0,1 0,0 0,0
rahoitustuotot
  Osinkotuotot 0,0 - -4,9
  Tuloverot -4,1 -1,8 3,8

Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja -15,0 -2,8 2,5
muiden saamisten muutos
  Vaihto-omaisuuden -2,9 1,0 0,9
muutos
  Ostovelkojen ja muiden 10,2 -4,3 14,7
velkojen muutos

Maksetut korot -1,5 -1,4 -3,4
Maksetut muut -0,5 -0,4 -1,5
rahoituskulut
Saadut muut 0,0 0,0 0,0
rahoitustuotot
Maksetut verot -0,1 -0,1 -0,1

LIIKETOIMINNAN -22,4 -10,6 34,3
NETTORAHAVIRTA

INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -9,7 -0,2 -165,5
Investoinnit muihin -0,1 -0,1 -1,2
aineettomiin ja
aineellisiin
hyödykkeisiin
Ennakkomaksut, - -2,1 -
rakenteilla oleva alus
Pääomasuusmenetelmällä - - -2,0
käsiteltävät sijoitukset
Alusten myynti - - 13,2
Muiden aineettomien ja 0,0 0,0 20,2
aineellisten hyödykkeiden
myynti
Saadut osingot 0,0 - 4,9

INVESTOINTIEN -9,8 -2,5 -130,4
NETTORAHAVIRTA

RAHOITUS
Maksullinen oman pääoman - - 49,6
lisäys
Pitkäaikaisten velkojen - 7,5 172,2
nostot
Pitkäaikaisten velkojen -1,0 -1,0 -30,6
lyhennykset
Lyhytaikaisten - 2,4 -8,0
korollisten velkojen
muutos
Vuokrasopimusvelkojen -0,7 -0,6 -2,2
lyhennykset
Maksetut osingot - - -

RAHOITUKSEN -1,7 8,3 181,0
NETTORAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS -33,9 -4,8 84,9
Rahavarat tilikauden 114,6 29,7 29,7
alussa

RAHAVARAT TILIKAUDEN 80,7 24,9 114,6
LOPUSSA

Laskelma konsernin
oman pääoman
muutoksista

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2022 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4

Tilikauden tulos -16,2 -16,2
Muuntoerot 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Tilikauden laaja - 0,0 -0,1 -16,3 -16,4
tulos

Osingonjako - -
Liiketoimet - - - - -
emoyhtiön
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 1,8 49,7 -2,3 203,8 253,0
31.3.2022

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2

Tilikauden tulos -7,2 -7,2
Muuntoerot 0,0 -0,3 -0,1 -0,5
Tilikauden laaja - 0,0 -0,3 -7,3 -7,6
tulos

Osingonjako - -
Liiketoimet - - - - -
emoyhtiön
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 1,8 2,5 -2,2 184,5 186,6
31.3.2021

                    

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.