Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Viking Line Abp           PUOLIVUOSIKATSAUS                 26.08.2022, klo 09.30
Puolivuosikatsaus ajalta tammikuu - kesäkuu 2022
Viking Line - Vahva kysyntä osittain kompensoi korkeita energian hintoja

Tammi-kesäkuu2022(tammi-kesäkuu2021)
  • Liikevaihto oli 199,8miljoonaa euroa (71,5Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8,3miljoonaa euroa (33,6Meur).
  • Liiketulos oli -8,0miljoonaa euroa (4,5Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -4,7miljoonaa euroa (-2,4Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -12,7miljoonaa euroa (2,2Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -9,8miljoonaa euroa (2,7Meur).
Toinen kvartaali 2022 (toinen kvartaali 2021)
  • Liikevaihto oli 141,0miljoonaa euroa (46,9Meur).
  • Liiketulos oli 10,1miljoonaa euroa (12,2Meur).

Uudelleen arvioidut näkymät: Tilikauden 2022 liiketulos tulee olemaan hieman heikompi kuin vuonna 2021. Huomioitavaa on, että myyntivoitot vaikuttivat viime vuoden tulokseen huomattavasti enemmän kuin tämän vuoden tulokseen. Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus energian hintoihin, inflaatioon, korkoihin ja valuuttoihin sekä näiden epävarmuustekijöiden vaikutus matkustushalukkuuteen, kysyntään ja kustannuksiin aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta.

Edellisessä raportissa näkymät olivat seuraavat:

Etenkin geopoliittinen tilanne huomioon ottaen on vielä liian aikaista arvioida vaikutusta Viking Linen vuoden 2022 liiketulokseen, kuten myös edellisessä raportissa pääteltiin, eikä ennustetta siksi esitetä.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Vuoden 2022 alku oli haastava. Omikron-virusmuunnos levisi nopeasti yhteiskunnassa ja vaikutti kysyntään. Matkustajamäärät kääntyivät jälleen laskuun, ja jouduimme lisäämään henkilökunnan lomautuksia. Ne tulivat voimaan helmikuun alussa, mutta markkinat elpyivät hiihtolomakauden alkaessa. Elpyminen jatkui katsauskaudella, ja kesä alkoi lupaavasti.  Uusi Viking Glory aloitti liikennöinnin Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman välillä 1. maaliskuuta.  Alus on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla. Lisäksi Viking Glory on suoriutunut hyvin ja vaikuttanut merkittävästi katsauskauden tulokseen, erityisesti toisen kvartaalin tulokseen. 

Toisen kvartaalin tulos parani merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson vertailukelpoiseen tulokseen, mutta myös verrattuna vuoteen 2019. Tämä on ilahduttavaa, koska tulos on saavutettu polttoaineen hintojen kaksinkertaistumisesta huolimatta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut polttoainehintojen rajuun nousuun, mutta sillä on ollut vähäinen vaikutus matkustajamääriin.  

Lomautukset päättyivät toukokuussa, mutta merihenkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita huippusesonkina.  Olemme kuitenkin pystyneet säilyttämään tyydyttävän palvelutason kaikilla aluksilla kesän aikana. Tässä henkilöstön sitkeys ja sitoutuminen ovat olleet ratkaisevia tekijöitä.

Vaikka ensimmäisen kvartaalin tulos oli heikko, toisella kvartaalilla tapahtuneen merkittävän parannuksen ansiosta vuoden alkupuoliskon tulosta voidaan pitää kaiken kaikkiaan tyydyttävänä, kun otetaan huomioon kauden aikana vaikuttaneet tekijät ja se, että tulos muodostuu normaalinakin toimintavuonna epätasaisesti.

Katsauskauden jälkeen Viking Line on päässyt sopimukseen MS Amorellan myynnistä Corsica Ferriesin kanssa. Saamiset Corsica Ferriesiltä MS Mariellan myynnin jälkeen on lopullisesti täsmäytetty. Maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi 179,5 prosenttia ja oli 199,8miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta-30. kesäkuuta 2022 (71,5Meur 1.1.-30.6.2021). Liiketulos oli -8,0miljoonaa euroa (4,5Meur). Mariella myytiin vertailukaudella, ja kaupalla oli 13,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 249,7 prosenttia 175,2miljoonaan euroon (50,1Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 23,2miljoonaa euroa (20,4Meur) ja muut tuotot 1,4 miljoonaa euroa (1,0 Meur). Myyntikate oli 151,7miljoonaa euroa (55,2Meur). Käyttökuluissa etenkin polttoainekulut kasvoivat 26,8 miljoona euroa (+169,6 prosenttia).

Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat aluksi edelleen ensimmäisen kvartaalin tulokseen. Matkustajaliikenteen kysyntä kasvoi helmikuun puolivälistä lähtien, ja samaan aikaan tavaraliikenteen kysyntä pysyi vakaana. Helmikuun lopussa Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan, mikä vaikutti rajusti energian hintoihin.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma ja Maarianhamina-Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki-Tallinna-linjalla. Konserni sai kesäkuussa valtiolta 2,1 miljoonaa euroa tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 väliseltä ajalta. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markinnat

Toisella kvartaalilla konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Glory aloitti liikennöinnin Tukholma-Ahvenanmaa-Turku-reitillä 1. maaliskuuta. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta, ja se siirtyi Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitille 1. huhtikuuta. Viime vuonna Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitillä normaalisti liikennöivät alukset seisoivat osan aikaa satamissa ja Gabriella liikennöi osittain muilla reiteillä.

Cinderella; Gabriella, Viking XPRS sekä Rosella olivat telakoituna ajanjakson aikana. Gabriella oli telakoituna edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 1875706 matkustajaa (538348). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 35,4prosenttia (32,1%).

Konsernin rahtimäärät olivat 59522 yksikkökuormaa (65214). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,5prosenttia (16,8%). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 29,4prosenttia (31,4 %).

Matkojen markkinakysyntä oli vuoden alussa koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi erittäin vähäistä. Helmi- ja maaliskuussa Suomen ja Ruotsin hallitukset ilmoittivat, että suurin osa rajoituksista poistettaisiin asteittain. Tällä oli myönteinen vaikutus maaliskuun ja sitä seuraavan kauden kysyntään. Toisella kvartaalilla kysyntä on ollut hyvää.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 12,7 miljoonaa euroa (8,3 Meur). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 6,4prosenttia liikevaihdosta (11,6%). Suurin osa niistä liittyy Viking Gloryn viimeistelyyn ja Cinderellan, Gabriellan, Viking XPRS:in ja Rosellan telakointeihin.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 227,3 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2022 (99,3 Meur).

Kaksi konsernin lainajärjestelyistä, joiden arvo oli yhteensä 10 miljoonaa ja jotka erääntyivät syyskuussa 2022, on maksettu takaisin ja korvattu kahdella uudella samansuuruisella lainajärjestelyllä. Uudet lainajärjestelyt erääntyvät vuonna 2024.

Omavaraisuusaste oli 40,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 46,3 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 103,6 miljoonaa euroa (41,8 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 13,3 miljoonaa euroa (5,1 Meur). Investointien nettorahavirta oli -11,1miljoonaa euroa (9,8Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli -13,2miljoonaa euroa (-2,9Meur).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on sitoutunut i) syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen vakuudeksi saatujen valtiontakausten ehtojen, ii) Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämiä lainanlyhennysten lykkäyksiä koskevien vaatimusten sekä iii) Viking Glorya varten nostetun rahoituksen ehtojen mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2035 henkilöä (1265), joista emoyhtiössä 1547 (830). Maissa työskenteli 434 henkilöä (344) ja merellä 1601 henkilöä (921). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli pääosin 166 (140) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä. Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna päättyäkseen kokonaan jakson lopussa. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

Riskitekijöitä

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudelliseen tulokseen sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen. Polttoainehinnat ovat kuitenkin nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi, mikä vaikuttaa suoraan konsernin tulokseen. Konsernilla ei ollut 30. kesäkuuta 2022 polttoaineostoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaissopimuksia, mutta yrityksellä on syyskuuhun 2024 saakka voimassa oleva LNG-toimituksia koskeva sopimus.

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

2022 2022 2021 2021 2021
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

LIIKEVAIHTO 141,0 58,8 89,3 97,5 46,9

Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 6,0 2,2 11,0 23,3

Kulut
Tavarat ja palvelut 34,6 13,5 22,2 24,1 11,3
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 29,6 20,7 22,1 18,0 15,2
Poistot ja arvonalentumiset 6,9 5,8 4,9 4,7 5,0
Liiketoiminnan muut kulut 62,1 42,9 40,8 35,8 26,4
133,3 82,9 89,9 82,5 58,0

LIIKETULOS 10,1 -18,1 1,6 26,0 12,2

Rahoitustuotot 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut -3,2 -2,6 -1,6 -1,5 -1,1
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen 0,7 0,2 1,2 0,5 -
osakkuusyritysten voitosta

TULOS ENNEN VEROJA 7,6 -20,3 1,2 24,9 11,1

Tuloverot -1,3 4,1 0,5 -4,9 -1,2

TILIKAUDEN TULOS 6,3 -16,2 1,7 20,0 9,8

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 6,3 -16,2 1,7 20,0 9,8

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,37 -0,93 0,14 1,61 0,79

 Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

2022 2022 2021 2021 2021
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

TILIKAUDEN TULOS 6,3 -16,2 1,7 20,0 9,8

Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,9 -0,2 -0,2 -0,1 0,3

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat - - 0,0 - 1,6

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,9 -0,2 -0,2 -0,1 1,9

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 5,5 -16,4 1,5 19,9 11,8

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 5,5 -16,4 1,5 19,9 11,8

Avainluvut ja tilastot

2022 2021 2021
1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.

Oma pääoma / osake, euroa 14,96 15,96 21,67
Omavaraisuusaste 40,2 % 46,3 % 42,0 %

Investoinnit, Meur 12,7 8,3 168,7
- % liikevaihdosta 6,4 % 11,6 % 65,3 %

Matkustajat 1 875 706 538 348 2 315 137
Yksikkökuormat 59 522 65 214 129 278

Henkilöstö, keskimäärin 2 035 1 265 1 536

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo.

Osakkeiden lukumäärä vuonna 2021 on IFRS-standardien mukaisesti korjattu takautuvasti ottaen huomioon, että osakeantikurssi vuonna 2021 oli alhaisempi kuin osakkeiden käypä arvo.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot).

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Näkymät koko toimintavuodelle 2022

Tilikauden 2022 liiketulos tulee olemaan hieman heikompi kuin vuonna 2021. Huomioitavaa on että myyntivoitot vaikuttivat viime vuoden tulokseen huomattavasti enemmän kuin tämän vuoden tulokseen. Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus energian hintoihin, inflaatioon, korkoihin ja valuuttoihin sekä näiden epävarmuustekijöiden vaikutus matkustushalukkuuteen, kysyntään ja kustannuksiin aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Viking Line on solminut uuden 40 miljoonan euron pitkäaikaisen lainasopimuksen. Laina on nostettu tilinpäätöspäivän jälkeen, ja varat on osittain käytetty joidenkin syksyllä 2020 ja keväällä 2021 nostettujen valtion takaamien maksuvalmiuslainojen takaisinmaksuun etuajassa.

Corsica Ferriesin kanssa on päästy sopimukseen huhtikuussa 2021 tehdyn Bareboat charter hire/purchase -sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen mukaan Corsica Ferries on tilinpäätöspäivän jälkeen maksanut Mariellan jäljellä olevat maksuerät sen sijaan, että se olisi maksanut kuukausimaksuja toukokuuhun 2026 asti, kuten alun perin sovittiin. Aluksen omistusoikeus on näin ollen siirtynyt lopullisesti Corsica Ferriesille.

Viking Line Abp pääsi 4. elokuuta Corsica Ferriesin kanssa sopimukseen M/S Amorellan myynnistä 19,1 miljoonan euron hintaan. Tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 15 miljoonaa euroa ja kirjataan odotettavasti neljännen kvartaalin aikana.

Maarianhaminassa 25. elokuuta 2022

VIKING LINE ABP
Hallitus
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
 

Konsernin tuloslaskelma

2022 2021 2022 2021 2021
MEUR Liite 1.4. 1.4. 1.1.-30.6. 1.1. 1.1.-31.12.
-30.6. -30.6. -30.6.

LIIKEVAIHTO 4 141,0 46,9 199,8 71,5 258,2

Liiketoiminnan muut 5 2,4 23,3 8,3 33,6 46,8
tuotot

Kulut
Tavarat ja palvelut 34,6 11,3 48,1 16,3 62,6
Palkat ja työsuhde 6 29,6 15,2 50,4 28,7 68,7
-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja 7 6,9 5,0 12,7 10,1 19,6
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut 8 62,1 26,4 105,0 45,4 122,0
kulut
133,3 58,0 216,2 100,5 273,0

LIIKETULOS 10,1 12,2 -8,0 4,5 32,1

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Rahoituskulut 9 -3,2 -1,1 -5,8 -2,4 -5,5
Osuus 0,7 - 0,9 - 1,7
pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltyjen
osakkuusyritysten
voitosta

TULOS ENNEN VEROJA 7,6 11,1 -12,7 2,2 28,3

Tuloverot -1,3 -1,2 2,9 0,5 -3,8

TILIKAUDEN TULOS 6,3 9,8 -9,8 2,7 24,4

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 6,3 9,8 -9,8 2,7 24,4

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella 0,37 0,79 -0,57 0,22 1,97
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma

2022 2021 2022 2021 2021
MEUR 1.4. 1.4. 1.1.-30.6. 1.1. 1.1.-31.12.
-30.6. -30.6. -30.6.

TILIKAUDEN TULOS 6,3 9,8 -9,8 2,7 24,4

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,9 0,3 -1,1 -0,2 -0,5

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta
kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän - 1,6 - 1,6 1,6
arvon muutos

Muut laajan tuloksen -0,9 1,9 -1,1 1,4 1,1
erät
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 5,5 11,8 -10,9 4,1 25,5

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 5,5 11,8 -10,9 4,1 25,5

Konsernitase

MEUR Liite 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,9 3,0 3,1
Maa-alueet 0,5 0,5 0,5
Rakennukset ja 1,6 1,7 1,7
rakennelmat
Vuokrakiinteistöjen 1,3 1,7 1,5
perusparannusmenot
Alukset 442,7 242,7 445,2
Koneet ja kalusto 2,3 2,3 2,6
Käyttöoikeusomaisuus 6,0 4,9 5,7
Ennakkomaksut, - 58,1 -
rakenteilla oleva alus
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat 0,0 0,0 0,0
rahoitusvarat 
Pääomasuusmenetelmällä 12 33,5 32,2 33,9
käsiteltävät
sijoitukset
Saamiset 4,0 5,4 4,7
Pitkäaikaiset varat 494,8 352,5 498,8
yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 14,8 9,4 10,0
Tuloverosaamiset 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut 13 52,6 36,0 26,6
saamiset
Rahavarat 103,6 41,8 114,6
Lyhytaikaiset varat 171,1 87,3 151,3
yhteensä

Myytävänä olevat 14 3,2 5,0 -
pitkäaikaiset
omaisuuserät

VARAT YHTEENSÄ 669,1 444,7 650,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 49,7 0,0 49,7
Muuntoerot -2,9 -1,9 -2,2
Kertyneet voittovarat 209,9 198,5 220,1
Emoyhtiön omistajille 258,5 198,4 269,4
kuuluva oma pääoma

Oma pääoma yhteensä 258,5 198,4 269,4

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset 10 27,7 26,5 30,9
verovelat
Korolliset velat 227,3 99,3 235,1
Vuokrasopimusvelat 6,1 3,4 6,2
Pitkäaikaiset velat 261,1 129,2 272,2
yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 34,9 45,6 38,3
Vuokrasopimusvelat 2,7 1,6 2,6
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 111,9 69,9 67,5
Lyhytaikaiset velat 149,5 117,1 108,5
yhteensä

Velat yhteensä 410,6 246,4 380,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT 669,1 444,7 650,1
YHTEENSÄ

Konsernin
rahavirtalaskelma

2022 2021 2021
MEUR 1.1. 1.1. 1.1.
-30.6. -30.6. -31.12.

LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA

Tilikauden tulos -9,8 2,7 24,4
Oikaisut
  Poistot ja 12,7 10,1 19,6
arvonalentumiset
  Pitkäaikaisten 0,0 -13,1 -25,6
varojen
myyntivoitot/-tappiot
  Osuus -0,9 - -1,7
osakkuusyrityksen
tuloksesta
  Muut erät, joihin ei -0,2 0,1 0,3
liity rahavirtaa
  Korkokulut ja muut 4,8 2,3 5,1
rahoituskulut
  Korkotuotot ja muut -0,2 0,0 0,0
rahoitustuotot
  Osinkotuotot 0,0 -4,9 -4,9
  Tuloverot -2,9 -0,5 3,8

Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja -25,3 -7,9 2,5
muiden saamisten muutos
  Vaihto-omaisuuden -4,8 1,5 0,9
muutos
  Ostovelkojen ja 44,4 17,1 14,7
muiden
velkojen muutos

Maksetut korot -3,3 -1,6 -3,4
Maksetut muut -0,9 -0,7 -1,5
rahoituskulut
Saadut muut 0,0 0,0 0,0
rahoitustuotot
Maksetut verot -0,3 -0,1 -0,1

LIIKETOIMINNAN 13,3 5,1 34,3
NETTORAHAVIRTA

INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -12,3 -2,2 -165,5
Investoinnit muihin -0,4 -0,2 -1,2
aineettomiin ja
aineellisiin
hyödykkeisiin
Ennakkomaksut, - -3,8 -
rakenteilla oleva alus
Pääomasuusmenetelmällä - -2,0 -2,0
käsiteltävät
sijoitukset
Alusten myynti - 13,2 13,2
Muiden aineettomien ja 0,2 0,0 20,2
aineellisten
hyödykkeiden
myynti
Pitkäaikaisten 0,1 - -
saamisten
takasinmaksut
Osakkuusyritykseltä 1,4 - -
saadut osingot
Muista yhtiöistä saadut 0,0 4,9 4,9
osingot

INVESTOINTIEN -11,1 9,8 -130,4
NETTORAHAVIRTA

RAHOITUS
Maksullinen oman - - 49,6
pääoman
lisäys
Pitkäaikaisten velkojen 10,0 11,5 172,2
nostot
Pitkäaikaisten velkojen -21,8 -5,3 -30,6
lyhennykset
Lyhytaikaisten - -8,0 -8,0
korollisten velkojen
muutos
Vuokrasopimusvelkojen -1,4 -1,0 -2,2
lyhennykset
Maksetut osingot - - -

RAHOITUKSEN -13,2 -2,9 181,0
NETTORAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS -11,0 12,1 84,9
Rahavarat tilikauden 114,6 29,7 29,7
alussa

RAHAVARAT TILIKAUDEN 103,6 41,8 114,6
LOPUSSA

 

Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2022 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4

Tilikauden tulos -9,8 -9,8
Muuntoerot 0,0 -0,6 -0,4 -1,1
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,6 -10,3 -10,9

Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön - - - - -
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 30.6.2022 1,8 49,7 -2,9 209,9 258,5

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2

Tilikauden tulos 2,7 2,7
Muuntoerot 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien -2,5 4,1 1,6
rahoitusvarojen
uudelleenarvostus
Tilikauden laaja tulos - -2,5 -0,1 6,7 4,1

Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön - - - - -
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 30.6.2021 1,8 0,0 -1,9 198,5 198,4

Puolivuotiskatsausten tammi-kesäkuu 2022 liitetiedot

1.     Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.

Tilinpäätöstiedote on laadittu samojen laadintaperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeisin tilinpäätös, ellei jäljempänä olevista liitetiedoista muuta ilmene.

Saadut julkiset tuet esitetään tuen luonteen mukaan liiketoiminnan muissa tuotoissa, työsuhde-etuuksissa tai ennakkomaksujen vähennyksinä.

Vuonna 2021 Turun terminaali lunastettiin ja toimistorakennus osoitteessa Storagatan 3 myytiin. Molemmat liiketoimet luokiteltiin myynti- ja takaisinvuokraustapahtumiksi. Siirto kirjataan IFRS15 -standardin mukaisesti omaisuuserän myyntinä.

Konsernin pitkäaikaiset saamiset koostuvat Mariellan myynnistä Corsica Ferriesille jonka saatava saadan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla. Katso tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat.

Lyhyen juoksuajan omaavien rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Osakkuusyhtiö on yhtiö, jossa omistajayhtiöllä on huomattava määräysvalta. Sijoitukset osakkuusyhtiöön on kirjattava taseeseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen pääomasijoituksena. Vuonna 2021 konserni luokitteli aiemman 19,5 prosentin omistusosuutensa Alandia Försäkring Abp:ssä osakkuusyhtiöksi, koska konserni on vuodesta 2021 lähtien omistanut lisäksi 18,3 prosenttia Alandia Holding Ab:n osakkeista. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä perustetun Alandia Holding Ab:n tarkoituksena on hankkia omistukseensa Alandia Försäkring Abp:n osakkeita. Viking Linen suora ja epäsuora omistus Alandia Försäkring Abp:stä on tilinpäätöspäivänä 24,06 prosenttia, ja omistusosuus merkitään kirjanpitoon osakkuusyhtiönä. Katso liitetieto 12.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.     Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohto joutuu arvioinneissaan ja laskelmissaan turvautumaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohtana.

Covid-19-pandemia on heikentänyt konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Pandemian vaikutukset ovat kauden lopulla vähentyneet. Geopoliittinen tilanne ja siitä johtuva energian hintojen merkittävä nousu vaikuttavat kuitenkin sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, vaikuttaako pandemia konserniin tulevaisuudessa, ja yhtä vaikeaa on arvioida, kuinka kauan energian hinnat pysyvät poikkeuksellisen korkeina ja miten tämä vaikuttaa Viking Linen tulevaan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtaan. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen. Alusten jäännösarvoa ja arvioitua taloudellista vaikutusaikaa tarkastellaan vuosittain ja niitä korjataan, mikäli niissä tapahtuu oleellisia muutoksia.

Konsernin vuokrasopimuksia arvostettaessa tehdään oletuksia siitä, tuleeko konserni käyttämään mahdollisuutta pidentää sopimusjaksoa tai irtisanoa sopimus. Oletuksia tehdään myös konsernin vuokrasopimusvelan nykyarvolaskelmissa käytettävästä diskonttokorosta. Edellä olevat arvioinnit vaikuttavat konsernin vuokrasopimusvelkojen ja käyttöoikeusomaisuuden suuruuteen sekä myös vuokrasopimusvelkojen lyhennysten ja käyttöoikeusomaisuuden poistojen määrään.

Johdon tekemien arvioiden perusteella tuloslaskelmaan ei ole olemassa tarvetta kirjata merkittäviä arvonalentumisia.

3.     Riskit ja maksuvalmius

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 103,6 miljoonaa euroa (41,8 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2022 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 13,3 miljoonaa euroa (5,1 Meur). Investointien nettorahavirta oli -11,1miljoonaa euroa (9,8Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli -13,2miljoonaa euroa (-2,9Meur).

Kaksi konsernin lainajärjestelyistä, joiden arvo oli yhteensä 10 miljoonaa ja jotka erääntyivät syyskuussa 2022, on maksettu takaisin ja korvattu kahdella uudella samansuuruisella lainajärjestelyllä. Uudet lainajärjestelyt erääntyvät vuonna 2024.

Viking Line Abp sopi vuosina 2020-2021 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa ajalla 1.7.2020-31.1.2022 erääntyvien 29,8miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Kolme näistä neljästä lyhennyksestä erääntyy maksettavaksi viimeistään 10. tammikuuta 2025 eli samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa, ja neljäs erä jaetaan siten, että se erääntyy muiden erien yhteydessä. Tämä on otettu huomioon jäljempänä olevassa taulukossa Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.6.2022. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina.

Yhtiö nosti vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla lainan Nordea Bank Oyj:n, KfW IPEX-Bank GmbH:n ja Export-Import Bank of Chinan muodostamalta yhteenliittymältä. Lainan määrä oli 150,7 miljoonaa euroa. Lainasopimuksen erääntymisaika on 11,5 vuotta lainan nostopäivästä, ja laina on maksettava takaisin yhtä suurina peräkkäisinä puolivuosittaisina erinä, joista kukin on suuruudeltaan 1/23 lainan määrästä. Ensimmäinen lyhennys maksettiin tämän vuoden toisella kvartaalilla. China Export & Credit Insurance Corporation takaa vähintään 90 prosenttia lainasopimuksen mukaisesta jäljellä olevasta yhteenlasketusta pääomamäärästä ja korosta.

Konsernin lainasopimukset sisältävät markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on sitoutunut i) syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen vakuudeksi saatujen valtiontakausten ehtojen, ii) Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämiä lainanlyhennysten lykkäyksiä koskevien vaatimusten sekä iii) Viking Gloryn rahoitusta varten nostetun lainan ehtojen mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Yrityksen kyky täyttää olemassa olevien rahoitussopimusten vaatimukset riippuu sen kyvystä tuottaa kassavirtaa toiminnastaan, mikä puolestaan riippuu osittain tekijöistä, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa. Etenkin jos pandemia alkaa taas vaikuttaa toimintaan tai jos energian hinnat jatkavat vielä nousuaan, vaarana on, ettei yhtiö pysty tuottamaan riittävästi kassavirtaa tai saamaan lisärahoitusta rahoitussopimusten mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudelliseen tulokseen sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen. Polttoainehinnat ovat kuitenkin nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi, mikä vaikuttaa suoraan konsernin tulokseen. Konsernilla ei ollut 30. kesäkuuta 2022 polttoaineostoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaissopimuksia.

Yhtiön korolliset velat olivat 262,2 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2022, ja niistä 62,0 prosenttia on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten velkojen kokonaiskorko muodostuu markkinakorosta ja yrityskohtaisesta marginaalista. Korkotason vaihtelulla voi olla kielteinen vaikutus konsernin rahoituskuluihin, ja se voi lisätä rahoituskuluja tulevaisuudessa.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.6.2022:

MEUR
Rahoitusvelkojen Vuokrasopimus- Korolliset
tulevat
rahavirrat
(rahoituskulut velat Ostovelat velat Yhteensä
mukaan luettuna)
1.7. 2022 - 1,5 38,7 18,9 59,0
31.12. 2022
1.1. 2023 - 30.6. 1,5 20,6 22,1
2023
1.7. 2023 - 30.6. 2,5 58,5 60,9
2024
1.7. 2024 - 30.6. 2,2 65,2 67,4
2025
1.7. 2025 - 30.6. 1,3 15,4 16,6
2026
1.7. 2026 - 30.6. 0,3 22,1 22,4
2027
1.7. 2027 - 0,2 72,0 72,2
Yhteensä 9,3 38,7 272,6 320,6

4.     Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto kasvoi 179,5prosenttia, ja matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 249,7prosenttia.

2022 2021 2021
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.

Liikevaihto
Alukset 196,3 69,8 253,5
Jakamaton 3,6 1,7 4,9
Toimintasegmentit yhteensä 199,8 71,5 258,4
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 199,8 71,5 258,2

Liiketulos
Alukset 7,3 11,7 43,0
Jakamaton -15,3 -7,2 -10,9
Konsernin liiketulos yhteensä -8,0 4,5 32,1

LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 175,2 50,1 215,1
Rahtitoiminnan tuotot 23,2 20,4 41,1
Muut tuotot 1,4 1,0 2,0
Yhteensä 199,8 71,5 258,2

5.     Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni sai tammi-helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma ja Maarianhamina-Kapellskär. Vuoden aikana on lisäksi saatu 2,1 miljoonaa euroa tukea kattamattomille kiinteille kustannuksille. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Viking Line Abp sai vuonna 2021 osinkoa Alandia Försäkring Abp:stä ennen uudelleenluokittelua osakkuusyhtiöksi. Osinko kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

2022 2021
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Julkiset tuet 7,5 15,5
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,0 0,0
Myyntivoitot 0,0 13,1
Vakuutuskorvaukset, haverit 0,8 -
Osinkotulot 0,0 4,9
Muut tuotot 0,0 0,0
Yhteensä 8,3 33,6

6.     Työsuhde-etuudet

Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

2022 2021
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Palkat 52,4 31,4
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt    6,1 3,6
Muut henkilöstökulut    5,7 4,1
64,1 39,0
Valtion palautus -14,0 -6,6
Lyhytaikaistuki 0,2 -3,7
Yhteensä 50,4 28,7

7. Poistot

2022 2021
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Poistot
Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2
Rakennukset ja rakennelmat 0,1 0,2
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,2 0,2
Alukset 10,4 8,1
Koneet ja kalusto 0,4 0,4
Käyttöoikeusomaisuus 1,5 1,1
Yhteensä 12,7 10,1

8. Liiketoiminnan muut kulut

2022 2021
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Myynti- ja markkinointikulut   7,9 2,2
Pesula- ja siivouskulut   9,4 2,1
Korjaus- ja kunnossapitokulut   5,8 3,8
Julkiset satama- ja alusmaksut   16,5 9,1
Polttoainekulut   42,6 15,9
Muut kulut   22,7 12,3
Yhteensä 105,0 45,4

9.     Rahoituskulut

2022 2021
MEUR 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.

Korkokulut jaksotettuun hankintahintaan
arvostetuisa rahoitusveloista 3,7 1,5
Korkokulut vuokrasopimusveloista 0,2 0,1
Valuuttakurssitappiot 1,0 0,1
Takuuprovisiot ja muut rahoituskulut 0,9 0,7
Rahoituskulut yhteensä 5,8 2,4

10. Tuloverot

Konsernilla oli 30.6.2022 laskennallisia verovelkoja yhteensä 27,7 miljoonaa euroa. Näistä 37,3 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 9,6 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.

MEUR
Laskennalliset Kirjanpidon ja Tappiot Muut Yhteensä
verovelat verotuksen arvojen verotuksessa väliaikaiset
erot erot
koskien aineellisia
käyttö
-omaisuuhyödykkeitä
1.1.2022 36,7 -5,7 -0,1 30,9
Muuntoerot -0,1 - - -0,1
Kirjattu - -3,2 0,0 -3,1
tuloslaskelmaan
Kirjattu - - - -
suoraan omaan
pääomaan
30.6.2022 36,6 -8,8 0,0 27,7

11. Arvontaalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

12. Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset

Viking Line Abp:n omistukset Alandia Försäkring Abp:ssä ja Alandia Holding Abp:ssä tuottivat vuoden alkupuoliskolla 0,9 miljoonaa euroa. Alandia Försäkring Abp:stä tilikaudella saatu 1,4 miljoonan euron osinko johtaa konsernin osalta vain positiiviseen kassavirtaan IAS 28.10 -standardin mukaisesti.

13. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen perusteella.

14. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Viking Line Abp pääsi 4. elokuuta Corsica Ferriesin kanssa sopimukseen M/S Amorellan myynnistä. Suunnitelman mukaan kauppa saatetaan päätökseen ja alus toimitetaan lokakuussa 2022. M/S Amorellan kirjanpitoarvo on 3,2 miljoonaa euroa.

15. Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

MEUR 30.6.2022 31.12.2021

Vastuusitoumukset 1) 278,2 289,4
Omasta puolesta annetut vakuudet 2) 433,0 526,3
Muut sitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon 3) 3,2 3,3

1) Koskee lainoja ja limiittejä, joiden vakuudeksi on annettu alus-, kiinteistö- ja yrityskiinnityksiä, sekä muita vastuita, joita ei ole merkitty taseeseen ja jotka on katettu laitos- ja yrityskiinnityksillä.

2) Koskee alus-, yritys- ja laitoskiinnityksiä.

3) Alandia Holding Abon sijoitetun pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisen rahoittamiseksi. Viking Line Abp on osakassopimuksella sitoutunut sijoittamaan omistussuhteen mukaisesti rahavaroja Alandia Holding Ab:lle, jos Alandia Holding Ab tarvitsee varoja lainan lyhennyksiin.

16. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Viking Line on solminut uuden 40 miljoonan euron pitkäaikaisen lainasopimuksen. Laina on nostettu tilinpäätöspäivän jälkeen, ja varat on osittain käytetty joidenkin syksyllä 2020 ja keväällä 2021 nostettujen valtion takaamien maksuvalmiuslainojen takaisinmaksuun etuajassa.

Corsica Ferriesin kanssa on päästy sopimukseen huhtikuussa 2021 tehdyn Bareboat charter hire/purchase -sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen mukaan Corsica Ferries on tilinpäätöspäivän jälkeen maksanut Mariellan jäljellä olevat maksuerät sen sijaan, että se olisi maksanut kuukausimaksuja toukokuuhun 2026 asti, kuten alun perin sovittiin. Aluksen omistusoikeus on näin ollen siirtynyt lopullisesti Corsica Ferriesille.

Viking Line Abp pääsi 4. elokuuta Corsica Ferriesin kanssa sopimukseen M/S Amorellan myynnistä 19,1 miljoonan euron hintaan. Tulosvaikutuksen arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa ja kirjataan odotettavasti neljännen kvartaalin aikana.

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.