Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Kutsu on korjattu yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osalta - oikea päivämäärä on 17.4.2023.

Viking Line Abp                 YTHTIÖKOKOUSKUTSU                   31.3.2023, klo 12.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27. huhtikuuta 2023 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan lyhyt yleiskatsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.-31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,40 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. toukokuuta 2023 ja että osingon maksupäivä on 9. toukokuuta 2023.

10. Palkka- ja palkkioselvityksen esittely

- Hallitus ehdottaa, että palkka- ja palkkioselvitys hyväksytään

Palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 28 000 euroa

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 22 000 euroa

Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio 5 000 euroa

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouksilta maksettava kokouspalkkio olisi 1 000 euroa kokoukselta.

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskua vastaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund ja Lars G. Nordström ovat ennen yhtiökokousta ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalittavaksi.

- Hallitus ehdottaa nimityskomitean ominaisuudessa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan: Jakob Johansson, puheenjohtaja, Christina Dahlblom, Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist, Andreas Remmer, Gert Sviberg ja Peter Wiklöf. Varajäseniksi ehdotetaan valittavaksi Tomas Lindholm, Casper Lundqvist ja Fredrik Vojbacke.
Ehdotettujen uusien jäsenten CV:t ovat saatavilla kokouksen verkkosivuilla vikingline.com/bolagsstamma-2023

13. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2023.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Martin Grandell jatkaisi päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.vikingline.com. Viking Line Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen jäljennökset ja tämä yhtiökokouskutsu lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 3. toukokuuta 2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17. huhtikuuta 2023 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 25. huhtikuuta 2023 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/yhtiokokous-2023

b) sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

c) puhelimitse numeroon 018-27000

d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste julkaistaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/yhtiokokous-2023.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimikelpoisuutensa kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden perusteella, jotka on 17. huhtikuuta 2023 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää edelleen, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella rekisteröity viimeistään 24. huhtikuuta 2023 klo 10.00 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä on samalla myös ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos arvo-osuustilille merkittyjen osakkeiden osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitä osakkeenomistajan osakkeita kukin asiamies edustaa.

Valtakirjat on toimitettava pdf-tiedostoina osoitteeseen [email protected]tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 Mariehamn ja viimeistään tiistaina 25. huhtikuuta 2023 klo 12.00. Kuoreen merkintä "yhtiökokous".

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 31. maaliskuuta 2023 yhteensä 17 280 000 osaketta ja 17 280 000 ääntä.

Muuta tietoa koskien tämän vuoden yhtiökokousta
  • Yhtiökokouksen jälkeen tarjolla lounasbuffet

Maarianhaminassa 31. maaliskuuta 2023

Viking Line Abp
HALLITUS
Jan Hanses
Verkställande direktör

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.