Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ  PÖRSSITIEDOTE  15.7.2019 klo 10:00

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.8.2019 klo 16:00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle Yleiselektroniikka Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Preato Capital AB:n (jäljempänä ”Osakkeenomistaja”) 12.7.2019 esittämästä pyynnöstä päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen kokoonpanossa.

Preato Capital AB on ilmoittanut 14.6.2019 hankkineensa omistukseensa 1 327 224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta eli 51,79 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Tehtyjen kauppojen seurauksena Preato Capital AB:lle syntyi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista. Lisäksi Osakkeenomistaja on ilmoittanut hankkineensa 17.6.2019 ja 2.7.2019 omistukseensa yhteensä 240 000 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Preato Capital AB omistaa näin ollen yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. 

Preato Capital AB:n julkista ostotarjousta koskevassa tiedotteessa 14.6.2019 on todettu, että Preato Capital AB:n tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikka Oyj:tä ja säilyttää se edelleen pörssinoteerattuna yhtiönä ja että Preato Capital AB tulee esittämään Yleiselektroniikka Oyj:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen kokoonpanossa.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
Osakkeenomistaja ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistaja ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistaja ehdottaa, että hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kolme uutta jäsentä. Nykyinen hallituksen jäsen Tina Aspiala on ilmoittanut eroavansa Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksesta edellä sanotusta toimikauden alkamisajankohdasta lukien.

Osakkeenomistaja ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän kutsun liitteenä.

Mikko Moilanen (hallituksen puheenjohtaja), Michaela Von Wendt ja Anssi Ruohtula jatkavat tehtävässään.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajan ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.yeint.fi viimeistään viikolla 29.

Osakkeenomistajan ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.9.2019.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.8.2019
-   sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
-   puhelimitse numeroon 010 2891 282
-   telefaxilla numeroon 010 2891 270
-   postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.8.2019.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.8.2019 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.562.500 osaketta ja ääntä.

Espoossa 15.7.2019

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS

Jakelu:        
NASDAQ Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292
Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 227 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite

Yleiselektroniikka on tekninen tukkukauppa, joka muodostuu kahdesta liiketoimintahaarasta: ammattielektroniikan sähköteknisiin komponentti- ja tuotantolaitetoimituksiin erikoistuneesta Yleiselektroniikasta sekä perus- ja rakennusteollisuuden työkonetoimituksiin kuin myös huolto- ja varaosapalveluihin erikoistuneesta Machinerystä. Konsernin liikevaihdosta noin 70 % tulee Suomesta, 20 % Venäjältä ja 10 % Baltian maista.