Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Yleiselektroniikka Oyj:n PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

Puolivuosikatsaus 6.8.2019 kello 9:00

Liikevaihtotaso säilytettiin myyntikate laski hieman

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 13,7 (13,9) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 573 (669) tuhatta euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,16 (0,19) euroa
  • Uusi enemmistöomistaja on tiedottanut Yleiselektroniikan Oyj:n jatkavan pörssissä itsenäisenä yhtiönä.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 28,8 (28,0) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto kasvoi 19,2 prosenttia ja oli 1 697 (1 424) tuhatta euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,43 (0,41) euroa

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

Vuoden 2019 tuloksen arviointia vaikeuttaa Venäjän poliittisen ja taloudellisen ympäristön epävarmuus. Ns. kovan Brexitin oletetaan vaikuttavan haitallisesti liiketoimintaan. Kokonaisvaikutuksia ei voida vielä arvioida. Enemmistöomistajan vaihtumisen ja julkisen ostotarjouksen ei nähdä vaikuttavan liiketoimintaan vuonna 2019. Vuoden 2019 voiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin 2018.

AVAINLUKUTAULUKKO     
      
AVAINLUVUT4-6.194-6.181-6.191-6.181-12.18
Liikevaihto, Me13,713,928,828,057,2
Liikevoitto, Me0,60,71,71,43,5
Liikevoitto-%4,24,85,95,26,2
Tulos ennen veroja, Me0,60,71,51,53,6
Katsauskauden tulos, Me0,50,61,31,22,9
      
Liiketoiminnan rahavirta, Me-0,21,00,41,03,0
      
Tulos/osake, eur0,160,190,430,411,00
Oma pääoma/osake eur  5,414,705,15
Oman pääoman tuotto (ROE), %  18,619,021,6
Omavaraisuusaste, %  61,359,263,4

TOIMITUSJOHTAJA JANNE SILVENNOINEN:

”Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Yleiselektroniikka aloitti vuoden vahvasti.  Toisella vuosineljänneksellä saavutimme liikevaihdossa lähes saman tason kuin viime vuonna, joka oli erittäin vahva. Myyntikatteen lievä lasku kaikilla markkina-alueilla painoi tulosta vertailukauteen nähden.

Yleiselektroniikan pääomistaja vaihtui kesäkuussa, kun yrityksen 50 vuotta sitten perustanut Jussi Aspiala perheineen myi enemmistöosuutensa 51,79% Preato Capital AB:lle. Muutos nähdään positiivisena yhtiölle, koska Preato Capital on nimenomaan edustus- ja agentuuriliiketoimintaan keskittynyt pitkällä sijoitushorisontilla toimiva yhtiö.  Preato Capital on tiedottanut julkisesti ja tiedottanut myös henkilöstöä siitä, että se aikoo kehittää Yleiselektroniikkaa edelleen itsenäisenä pörssiyhtiönä.

21.8 koolle kutsutulle ylimääräiselle yhtiökokoukselle on ehdotettu yhtiön hallituksen uudistusta ja se tuo jälleen lisää näkemystä ja osaamista yhtiön kehittämiseen.

RS liiketoiminta

Tausta: Olemme englantilaisen RS Components PLC:n jakelu- ja markkinointipartneri. Yhteistyö on jatkunut jo 20 vuotta. RS Components laajentaa tarjontamme yli 1.000.000 yön yli pikatoimituksessa olevaan elektroniikka-, sähkötekniikka- ja automaatiotuotteeseen.
Brexitin lykkääntymisen vuoksi sen mahdolliset vaikutukset näkyvät vain viimeisen vuosineljänneksen tuloksessa. Saadulla lisäajalla päämies on pystynyt myös varautumaan huomattavasti paremmin toimitusvarmuuden ja hinnoittelun säilyttämiseen kilpailukykyisenä.

Komponenttien avainasiakasmyynti elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistajille sekä alihankkijoille.

Tausta: Tämä on Yleiselektroniikka -konsernin suurin liiketoiminta-alue. Se on sopimusmyyntiä asiakkaidemme tuotannon tarpeisiin. Toimitamme näihin tarpeisiin valmistajien komponentteja, joiden myynti- ja markkinointiedustajana toimimme.

Katsauskaudella edustusvalikoimassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nyt kehityskohteenamme on markkinoinnin ja myynnin tehostaminen tällä alueella.

Tuotanto- ja mittaustekniikka

Tausta: Tuotanto- ja mittaustekniikka on synerginen ryhmä komponenttimyyntimme kanssa.   Asiakkaidemme tuotekehityksen ja tuotannon testauslaitteiden hankinnat ovat entistä merkittävämmässä osassa meille varsinkin Suomessa. Edustamme useita maailman huippumerkkejä, joista tunnetuimpia ovat Fluke, Chroma, Weller, Flir sekä Rohde & Schwartz.

Uuden edustuksemme Rohde & Schwartz markkinointi- ja tuotejulkaisutoimet ovat edenneet erittäin hyvin.

Markkinointi

Uusi verkkokauppa avattiin Yleiselektroniikka Oyj:öön 4.4.2019. Yhteistyön taso ja työn laatu verkkokaupan rakentamiseen valitun kehittäjän kanssa oli pettymys.  Nyt uuden yhteistyökumppanin kanssa olemme saaneet valmiiksi paljon parannuksia, joiden olisi pitänyt olla valmiina jo julkaisuhetkellä. 

Konsernissa AV- tuotteisiin omalla brändillään keskittyvä Noretron Komponentit Oy julkaisi oman verkkokauppansa. Projektin tekninen osa onnistui hyvin ja nyt Noretron Komponentit siirtyy verkkokaupan markkinoinnin kehittämiseen. Konsernissa on panostettu digitalisoinnissa markkinoinnin kehittämiseen.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2019

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS JA INVESTOINNIT

Yleiselektroniikka –konsernin katsauskauden liikevaihto oli 28,8 (28,0) miljoonaa, kasvua 0,8 miljoonaa euroa eli 2,9 %. Liikevaihto kasvoi eniten Venäjällä.

Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 1 697 (1 424) tuhatta euroa, kasvua 273 tuhatta euroa eli 19,2 %.  

Tulos ennen veroja oli 1 519 (1 446) tuhatta euroa. Katsauskauden tulos oli 1 254 (1 199) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,41) euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 25,0 (22,4) miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimus-standardin muutokset kasvattivat taseen käyttöomaisuutta ja velkaa 1,9 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 18,6 (19,0) %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,2 (20,3) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 61,3 (59,2) %. Oma pääoma/osake oli 5,41 (4,70) euroa.

Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 158 (370) tuhatta euroa.  Investoinnit olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

SEGMENTTITIEDOT

Suomi

Suomen liiketoiminnan liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna 12,8 (12,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja parani 36,2 prosenttia ja oli 417 (306) tuhatta euroa.

Suomen liiketoiminnan muodostavat Yleiselektroniikka Oyj ja Noretron Komponentit Oy.  Kannattavuuden paranemisen taustalla ovat muutokset tuotevalikoimassa sekä tehostunut logistiikka.

Venäjä

Venäjän liiketoiminnan euromääräinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 7,4 prosenttia 9,8 (9,1) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja oli 807 (811) tuhatta euroa. Liikevoitto parani 973 (813) tuhanteen euroon, ruplan vahvistuminen vaikutti negatiivisesti tuloslaskelman kurssieroihin.

Baltia

Baltian liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,6 (5,5) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja oli edellisen vuoden tasoa 296 (330) tuhatta euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 237 (232). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 48 (51) henkilöä. Katsauskauden henkilöstökulut olivat 4 309 (4 388) tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2019.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tina Aspiala, Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt. Tilintarkastajaksi valittiin Moore Stephens Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,33 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille eli yhteensä 842.560 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 24.4.2019.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000 osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai –järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin.

Hallituksen valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ (ennallaan, julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2019)

Konserni arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Varaston kuranttiutta valvotaan jatkuvasti. Asiakas- ja toimittajariskit minimoidaan säännöllisellä yhteistyöllä. Myyntisopimukset ovat valuuttasidonnaisia kurssiriskien välttämiseksi.

Muut liiketoiminnan riskit arvioidaan strategiatyön yhteydessä vuosittain. Hallituksen tietoon tulleita riskejä ovat mm. elektroniikan komponenttien pidentyneet toimitusajat, mikä yhdistettynä toimitusvarmuuden säilyttämiseen kasvattaa varastoon kohdistuvaa riskiä. Sitovat toimitussopimukset asiakkaiden kanssa korostuvat.

Baltian komponenttikaupan alihankintapainotteisuus on riski, koska se reagoi suhdanteisiin herkästi. Osa liikevaihdosta 2018 tuli kertaluonteisista suurien komponenttierien myynneistä, joiden toistuminen vuonna 2019 on epävarmaa.

Venäjän maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi vaikeuttaa teknisten tuotteiden maahantuontia.  Venäjän ruplan nopeat kurssimuutokset vaikuttavat tuontitavaran kilpailukykyyn ja aiheuttavat valuuttariskin. Venäjään kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti liiketoimintaan.

Varastojen seuranta on olennaisen tärkeä, jotta epäkuranttia tavaraa ei kerry varastoihin. Myyntisaamisiin liittyy luottotappioriski.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

JULKINEN OSTOTARJOUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N OSAKKEISTA

Preato Capital AB hankki 14.6.2019 omistukseensa 1.327.224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa 51,79 prosenttia kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Osakehankinnan seurauksena Preato Capital AB:lle syntyi AML 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Pakollisessa ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 8,70 euroa jokaisesta Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeesta. Hinta vastaa 14,47 prosentin preemiota suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 13.6.2019.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi on julkaistu 22.7.2019. Tarjousaika alkoi 24.7.2019 klo 9:30 ja päättyy 15.8.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus arvioi Ostotarjousta ja kartoittaa vaihtoehtoja osakkeenomistajien kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Yleiselektroniikan hallitus antaa lausuntonsa arviolta samana päivänä kuin Yhtiön puolivuosikatsaus julkistetaan, 6.8.2019. Hallituksen taloudellisena neuvonantajana ja fairness opinionin –laatijana toimii Sisu Partners Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Yleiselektroniikka Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Preato Capital AB:n esittämästä pyynnöstä hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2019 klo 16. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 15.7.2019

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ROEtulos rahoituserien jälkeen ./. verot* 100
 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)  
   
Omavaraisuusasteoma pääoma + vähemmistöosuus* 100
 taseen loppusumma ./. saadut ennakot 
   
Henkilöstö keskimäärinKeskiarvo kuukauden lopun henkilömääristä 
   
Tulos/osake (EPS)tulos rahoituserien jälkeen ./. verot 
 tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 
   
Oma pääoma/osakeoma pääoma 
 osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 


TAULUKKO-OSA 1.1.-30.6.2019

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-STANDARDIT

Yleiselektroniikka-konsernissa otettiin käyttöön uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardi 1.1.2019. Tämän seurauksena konsernissa kirjattiin taseeseen ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät saadaan jättää kirjaamatta taseeseen. Konserni noudatti siirtymisessä yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu eikä omaan pääomaan ole tehty oikaisuja standardin käyttöönotosta johtuen.

Standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseen käyttöomaisuuseriin on 1 972 tuhatta euroa. Vastaavasti pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on kirjattu 1 972 tuhannen euron suuruinen vuokrasopimusvelka. Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)1-6/191-6/181-12/184-6/194-6/18
      
Liikevaihto28 80428 00557 21713 69313 911
      
Liiketoiminnan muut tuotot7162630
Materiaalit ja palvelut-20 771-20 158-41 279-9 941-9 921
Työsuhdekulut-4 309-4 388-8 314-2 121-2 261
Poistot ja arvonalentumiset-514-295-565-274-147
Liiketoiminnan muut kulut-1 521-1 756-3 565-787-913
Liikevoitto1 6971 4243 520573669
Rahoitustuotot204362722119226
Rahoituskulut-382-340-690-140-203
Voitto ennen veroja1 5191 4463 551551693
Tuloverot-265-247-687-92-118
Katsauskauden tulos1 2541 1992 864459574
      
Katsauskauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille1 0931 0582 557392490
Vähemmistölle1601423076784
      
Tulos/osake (laimentamaton) EUR0,430,411,000,160,19
Tulos/osake (laimennettu) EUR0,430,411,000,160,19
      
Laajan tuloslaskelman erät (TEUR)    
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää    
tulosvaikutteiseksi:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät     
muuntoerot485-229-63266-87
Katsauskauden muut laajan tuloksen    
erät verojen jälkeen00000
Katsauskauden laaja tulos yhteensä1 7399702 232525487
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille1 5298521 986449410
Vähemmistölle2101192467677
      
Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tkpl)2 5532 5522 5522 5532 552
Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa2 5532 5532 5532 5532 553
Osakkeiden lkm (tkpl)2 5632 5632 5632 5632 563


KONSERNIN TASE (TEUR)30.6.201930.6.201831.12.2018
    
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Muut aineettomat oikeudet527262
Liikearvo643643643
Aineettomat käyttöom. hyödykkeet806677700
Aineelliset käyttöom. hyödykkeet3 1611 6911 545
Muut rahoitusvarat237237237
Laskennallinen verosaaminen112107115
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus7 4227 5967 093
Myynti- ja muut saamiset8 4317 5917 935
Rahavarat4 1373 7404 722
VARAT YHTEENSÄ25 00122 35423 050
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
OMA PÄÄOMA   
Emoyhtiön omistajille kuuluva   
oma pääoma   
Osakepääoma2 4842 4842 484
Muu sidottu pääoma626162
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto181818
Edellisten tilikausien voitto10 1658 3808 147
Tilikauden voitto1 0931 0582 425
Yhteensä13 82312 00113 136
    
Vähemmistöosuus808614699
    
Pitkäaikaiset velat   
Rahoitusvelat1 8001 274756
    
Lyhytaikaiset velat   
Ostovelat ja muut velat7 4798 1908 023
Rahoitusvelat1 091274436
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ25 00122 35423 050


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)1-6/191-6/18
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Voitto ennen veroja1 5191 446
Poistot ja arvonalentumiset514295
Muut oikaisut0-74
Korkotuotot-26-34
Korkokulut2910
Vaihto-omaisuuden  
lisäys(-) /vähennys(+)-329-763
Lyhytaikaisten varojen  
lisäys(-) /vähennys(+)-496-864
Lyhytaikaisten velkojen   
lisäys(+) /vähennys(-)-5451 268
Maksetut verot-275-270
Saadut korot2632
Maksetut korot-28-10
Liiketoiminnan rahavirta3881 036
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin-158-370
IFRS 16 muutos-1 9720
Luovutushinnat026
Investointien rahavirta-2 130-345
   
Rahoituksen rahavirta  
Lainojen lyhennykset-286-766
Lainojen nostot13623
IFRS 16 muutos1 9720
Maksetut osingot-942-876
Rahoituksen rahavirta757-1 019
   
Rahavarojen muutos-986-328
Rahavarat 1.1.4 7224 296
Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus401-229
Rahavarat 30.6.4 1373 740


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)  
        
        
2018OsakeVaraSVPOMuuntoKert.Vähem-Yht.
 pääomarahastorahastoerovoittomistö 
     varatosuus 
Oma pääoma       
31.12.172 484610-129 41567812 626
Tilikauden tulos    1 0521421 194
Muuntoerot   10-235-23-249
Muu muutos  18  018
Osingonjako    -816-182-998
        
Oma pääoma       
30.6.182 4846118-39 41661412 590
        
2019OsakeVaraSVPOMuuntoKert.Vähem-Yht.
 pääomarahastorahastoerovoittomistö 
     varatosuus 
Oma pääoma       
31.12.182 4846218-7210 64469913 835
Tilikauden tulos    1 0931601 254
Muuntoerot 0 6437150485
Muu muutos  0   0
Osingonjako    -843-100-942
        
Oma pääoma       
30.6.192 4846218-811 26680814 631


Segmenttitiedot (TEUR)     
1-6/2019     
 SuomiVenäjäBaltiaSegm.Yhteensä
    väliset 
Tulos     
Liikevaihto12 8319 8216 557-40528 804
Poistot-206-206-102 -514
Liikevoitto425973300 1 697
Rahoitustuotot42000 204
Rahoituskulut-12-366-4 -382
Tulos ennen veroja417807296 1 519
      
Varat12 4737 9874 563-37024 652
Velat5 7483 0431949-37010 370
Investoinnit1182615 158
Henkilöstö5412657 237
      
Segmenttitiedot (TEUR)     
1-6/2018     
 SuomiVenäjäBaltiaSegm.Yhteensä
    väliset 
Tulos     
Liikevaihto12 8309 1416 522-48728 005
Poistot-133-107-55 -295
Liikevoitto293813317 1 424
Rahoitustuotot435800362
Rahoituskulut-8-329-20-340
Tulos ennen veroja306811330 1 446
      
Varat11 0826 7884480-34322 008
Velat5 2752 7422 064-3439 738
Investoinnit2907110 370
Henkilöstö5712055 232
      
Segmenttitiedot (TEUR)     
1-12/2018     
 SuomiVenäjäBaltiaSegm.Yhteensä
    väliset 
      
Liikevaihto25 27220 15512 622-83257 217
Poistot-250-205-110 -565
Liikevoitto8742 148499 3 520
Rahoitustuotot971120722
Rahoituskulut-14-671-50-690
Tulos ennen veroja8682 188496 3 552
      
      
Varat11 7176 4394 701-15822 699
Velat5 2802 2451 847-1589 215
Investoinnit39711228 537
Henkilöstö5611655 227


VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)30.6.1930.6.18
   
   
Vastuut  
Rahalaitoslainat2 8911 548
Shekkitililimiitti268268
Vastuut yhteensä3 1591 816
   
Annetut vakuudet  
Kiinteistökiinnitykset715715
Yrityskiinnitykset673673
Pantatut arvopaperit100100
Takaukset035
Annetut vakuudet yhteensä1 4881 523
   
Rahalaitoslainat sisältää 1 852 tuhatta 
IFRS 16 mukaisia lainoja.  

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 6.8.2019

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Marika Rusko
Talousjohtaja
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Yleiselektroniikka on tekninen tukkukauppa, joka muodostuu kahdesta liiketoimintahaarasta: ammattielektroniikan sähköteknisiin komponentti- ja tuotantolaitetoimituksiin erikoistuneesta Yleiselektroniikasta sekä perus- ja rakennusteollisuuden työkonetoimituksiin kuin myös huolto- ja varaosapalveluihin erikoistuneesta Machinerystä. Konsernin liikevaihdosta noin 70 % tulee Suomesta, 20 % Venäjältä ja 10 % Baltian maista.