Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Saxlund har sedan våren 2017 genomfört betydande kostnadsbesparingar och har framförallt lagt fokus på att vända den svenska verksamheten till lönsamhet. Kostnadsbesparingarna har genomförts enligt plan men bolaget har samtidigt lidit av brist på likviditet vilket hämmat intäkter och lönsamhet.  

Trention har tillsammans med bolagets största ägare Gabrielsson Invest AB (GIAB) analyserat bolagets situation med beaktande både Trentions och GIABs åtaganden mot Saxlund och har kommit fram till att bistå bolaget med ytterligare maximalt 15 mkr i lån för att säkerställa en mer positiv utveckling. Lånet kommer att fördelas lika mellan Trention och GIAB där syftet är att fortsatt bevaka och utveckla värdena i bolaget. Trentions totala lån kommer efter denna finansiering att uppgå till maximalt ca 32 mkr.

Det är både Trentions och GIABs bedömning att Saxlund-koncernen har betydande värden om Sverige fortsätter hålla den planerade utvecklingen. Bolagets dotterbolag i Tyskland och Storbritannien har under flertalet år genererat positiva resultat.

Med anledning av att Rolf Hasselström och Kenneth Eriksson är medlemmar i både Trentions och Saxlunds styrelse har dessa personer inte deltagit i några beslut som rör detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel +46 8 510 147 00
[email protected]

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

Saxlund Group AB is an environmental technology company. The company develops, manufactures and services plants and equipment for the production of environmentally-friendly and resource-efficient energy.