Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Odotamme Helsingin pörssin yhtiöiltä loppuvuoden aikana paljon tulosvaroituksia tai ohjeistuksen laskuja, sillä näemme ainakin yhdessätoista seuraamassamme yhtiössä negatiivisen ja kuudessa positiivisen tulosvaroituksen riskin. Riskit ovat painottuneet voimakkaasti negatiiviselle puolelle, mikä on sinänsä normaalia yhtiöiden suhteellinen optimistisuus huomioiden. Näkyvyys loppuvuoden kehitykseen on monilla erittäin heikko, varsinkin kun maailmantalouden kehitykseen liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Merkittävältä osalta yhtiöitä odotamme ohjeistusmuutoksia vasta loppuvuonna, mutta monet joutuvat pohtimaan ohjeistuksia vakavasti myös tätä ennen. Tässä casessa olemme painottaneet pääasiassa niitä yhtiöitä, joilta tulosvaroitus tai ohjeistuksen muutos voi arviomme mukaan tulla myös kesän aikana.

Olemme keränneet alle yhtiöt, joissa näemme selkeimmät tulosvaroitusriskit. Lista ei ole kaikkia yhtiöitä kattava ja sijoittajien kannattaa huomioida, että monet yhtiöt ovat ohjeistaneen tulostaan erittäin suurpiirteisesti välttäen näin ohjeistusmuutoksien riskit. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö näissä yhtiöissä voitaisi nähdä merkittäviä poikkeamia ennusteiden ja toteutuneen tuloksen välillä. Lisäksi monet yhtiöt kommentoivat vain seuraavaa neljännestä, johon heillä on jo hyvä näkyvyys. Näin näkymä voi muuttua merkittävästi kvartaaleittain, muttei johda kuitenkaan tulosvaroitukseen tai ohjeistuksen laskuun. Tämä ei poista näkymiin liittyvää epävarmuutta.

Mahdolliset negatiiviset tulosvaroitukset

Nokian tulosvaroitusriski on surkean Q1-tuloksen jälkeen niin vahvasti sijoittajien huulilla, että sen realisoituminen tuskin olisi edes yllätys. Nokia on ohjeistanut sen ei-ifrs liikevoiton olevan tänä vuonna 9-12 % ja ei-ifrs osakekohtaisen tuloksen olevan 0,25-0,29 euroa. Nykyiset markkinaennusteet ovat 9,1 % ja 0,23 euroa, joten markkinoilla ei uskota Nokian yltävän osakekohtaisen tuloksen osalta yhtiön itselleen asettamaan rimaan. Nokian loppuvuosi on hyvin riippuvainen suurten verkkohankkeiden ajoituksista ja katteista, minkä takia useat muuttujat voivat johtaa tulosvaroitukseen. Näitä muuttujia ovat esimerkiksi Huawei-tilanteen vaikutus operaattoreiden investointeihin ja verkkohankkeiden ajoituksiin, lyhyen tähtäimen hintapaine verkkotoimittajien pyrkiessä paaluttamaan asemiaan 5G-teknologiassa sekä 5G-ekosysteemin kypsyminen kaupalliseen vaiheeseen.

Nokian Renkaiden Q1-tulos jäi selvästi vertailukaudesta ja ennusteistamme. Yhtiö toisti ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla (372 MEUR). Alkuvuoden heikon kehityksen taustalla on uusien autojen vaisut myyntiluvut, jotka heijastuvat rengasmarkkinoihin Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Keski-Euroopan markkina on muuttunut erittäin kilpailluksi heikon kysyntätilanteen takia ja valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset ovat alkuvuonna nousseet. Ohjeistuksen saavuttaminen on mielestämme haastavaa, sillä Q1-tulos oli heikko, jakelijoiden varastot ovat korkealla, markkinan kasvunäkymät ovat vaisut ja Nokian Renkaiden käynnissä olevat investointiprojektit (USA:n tehdas, Espanjan testirata, Raskaiden Renkaiden lisäkapasiteetti yms.) nostavat kustannustasoa viime vuodesta. Yhtiö myös laski Q1-raportin yhteydessä vuoden alussa annettua kasvunäkymää Venäjän markkinoilla, mikä vaikutti negatiivisesti ennusteisiimme. Odotamme Nokian Renkaiden liikevoiton laskevan 5 % edellisvuodesta 355 MEUR:oon, mikä tarkoittaa sitä, että odotamme yhtiön laskevan ohjeistustaan vielä loppuvuoden aikana.

Gofore on ohjeistanut varsin kunniahimoisesti liikevaihdon kasvavan 71-79 MEUR:oon, vastaten 40-56 %:n kasvua vuonna 2019. Yhtiön tilauskanta ja asiakaskysyntä on ymmärryksemme mukaan hyvällä tasolla, mutta alkuvuoden IT-palvelumarkkinan haastava osaajien saatavuus rajoittaa arviomme mukaan myös Goforen kasvua. Ennustamme Goforen liikevaihdon kuitenkin kasvavan vahvasti 36 % (puolet orgaanista) 69 MEUR:oon. Positiivista tässä tapauksessa on se, että Goforen liikevaihdon kehitystä pystyy seuraamaan hyvin kuukausittain yhtiön liiketoimintakatsauksista.

Telesten Q1-tulos oli pehmeä etenkin palveluliiketoiminnan osalta ja alkuvuosi jättää ilmoille negatiivisen tulosvaroituksen riskin. Teleste odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta 2018 (9,7 MEUR). Näkymien pohjalla on oletus, että VBS-segmentissä tilaajaverkkotuotteiden liikevaihtoa tukee loppuvuodesta hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistyminen. Näkyvyys hajautetun arkkitehtuurin investointeihin on yhä heikko ja kaapelioperaattorien hajautetun arkkitehtuurin käyttöönotot ovat jo viivästyneet selvästi aiemmista arvioista. Mahdollinen tulosvaroitus ajoittuisi todennäköisesti hyvin loppuvuoteen ja sen vakavuus riippuisi siitä, olisiko Telestellä tässä vaiheessa jo parempi näkyvyys, että hajautetun arkkitehtuurin käyttöönotot käynnistyisivät varmuudella vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Efore tavoittelee vuonna 2019 yli 70 MEUR:n liikevaihtoa ja selvästi positiivista käyttökatetta (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä). Nykyinen ennusteemme odottaa yhtiön liikevaihdon olevan 71 MEUR ja käyttökatteen 4,2 MEUR. Ohjeistus on ennusteidemme valossa siten saavutettavissa, mutta vaatii yhtiöltä erinomaisen onnistumisen orgaanisen kasvun tavoittelussa. Loppuvuonna 2018 piristynyt telekommunikaatiomarkkina sekä yhtiön uudet teollisuussektorin tuotelanseeraukset luovat kuitenkin edellytykset kasvussa onnistumiselle. Yhtiöllä on kuitenkin takanaan pitkä negatiivisten tulosvaroitusten putki (2012-2018), mikä nakertaa luottamusta myös kuluvan vuoden ohjeistusta kohtaan. Lisäksi negatiivisen tulosvaroituksen riskiä kasvattaa telekommunikaation rakennejärjestelyn toteutumisen venyminen sekä arviomme mukaan yhä haastavana säilyvä komponenttitilanne.

Oriolan Q1-tulos oli erittäin heikko ja se jäi selvästi vertailukauden alapuolelle. Yhtiö silti toisti ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2018 tasosta (37 MEUR). Vuoden 2018 oikaistu liikevoitto sisälsi ERP-järjestelmän toimittajalta saadun 9 MEUR:n kertaluonteisen korvauksen, joten Oriola saa kiriä tuloskuntoa loppuvuodesta oikein kunnolla ylöspäin, jotta ohjeistukseen päästäisiin. Yhtiöllä on jo pitkään ollut isoja vaikeuksia saada volyymikasvua käännettyä tuloskasvuksi, mikä johtuu kiristyneestä kilpailutilanteesta ja yhtiön oman toiminnan tehottomuudesta. Tänä vuonna tuloskuntoa rasittavat edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös oman verkkokaupan kehittämiseen liittyvät kulut ja Enköpingin uuden jakelukeskuksen käyttöönottoon liittyvät kustannukset. Jos yhtiön Q2-tulos jää vielä edellisvuoden alapuolelle, on yhtiöllä enää hyvin rajatut keinot kiristää loppuvuoden tulosta niin korkealle, että tulosvaroitukselta vältyttäisiin.

SSH:n Q1-liikevaihto jäi vaatimattomalle tasolle, mikä menee osin lisenssikauppojen rajun kvartaaliheilunnan piikkiin. Samalla se kuitenkin kasaa paineita loppuvuodelle, jotta yhtiön ohjelmistoliiketoiminnan vuoden 2019 kasvuohjeistus (>10 %) kestää. Yhtiön ohjeistus vastaa vähintään 17,1 MEUR:n liikevaihtoa tänä vuonna. Yhtiö vaikutti Q1-tuloksen yhteydessä luottavaiselta UKM-tuotteen loppuvuoden tilauksista hyvän myyntihankekannan ansiosta, ja tämän pitää heijastua loppuvuodesta ohjelmistoliiketoiminnan kasvuna.

Ovaro Kiinteistösijoituksen Q1-raportti oli meille selkeä pettymys, kun yhtiön operatiivinen tulos painui tappiolle. Nykyisen ohjeistuksen saavuttaminen eli 2019 operatiivisen tuloksen parantaminen vuoteen 2018 verrattuna ei arviomme mukaan ole itsestään selvään yhtiön Q1:sen korkea kiinteä kulurakenne ja Ydintoiminta-salkun heikko vuokrausaste huomioiden. Loppuvuodelle ei ole tilaa negatiivisille yllätyksille ja yhtiöön liittyy siksi tulosvaroitusriski. Emme itse odota tulosvaroitusta ja mikäli se tulisi, olisi sillä todennäköisesti hyvin negatiivinen vaikutus sijoittajien luottamukseen yhtiötä ja sen käynnissä olevaa saneerausta kohtaan.

Martela ohjeisti Q1-raportissa arvioivansa 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan hieman edellisvuodesta. Q1-liiketulos oli tappiollinen ja painui -1,9 MEUR:oon vertailukauden -0,9 MEUR:sta. Heikon kannattavuuden taustalla oli mm. kiristynyt kilpailutilanne, joka painoi myyntikatetta. Emme odota kilpailutilanteen helpottavan loppuvuonna ja tämä asettaa painetta 2019 kannattavuudelle. Yhtiöön liittyy arviomme mukaan erityisesti tämän takia ainakin pieni tulosvaroitusriski loppuvuodelle. Martela tekee normaalin kausivaihtelun takia käytännössä koko vuoden tuloksensa aina toisen vuosipuoliskon aikana ja erityisesti joulukuun merkitys on kriittinen. Yhtiön liiketoiminnassa näkyvyys eteenpäin on tyypillisesti vain muutamia kuukausia ja arvioimme siksi, että mikäli tulosvaroitus julkaistaan, niin se tapahtuu todennäköisesti vasta Q4’19:n lopussa. Mahdollisella tulosvaroituksella olisi todennäköisesti heikentävä vaikutus sijoittajien luottamukseen yhtiötä kohtaan.

Raute on ohjeistanut kuluvalle vuodelle viime vuoden tasolla olevaa liikevaihtoa ja liiketulosta. Viime vuonna Raute teki 181 MEUR:n liikevaihdolla 14,9 MEUR:n liikevoiton, mitkä olivat yhtiölle ennätyskorkeita. Q1:llä Raute ylsi tilauskantansa turvin 17 %:n kasvuun ja vertailukauden tasolla olevaan liiketulokseen, mutta kvartaalin lopussa Rauten tilauskanta oli jo 41 % ennätyskorkeaa vertailukautta alempana. Q2:lla Raute ei ainakaan vielä ole ilmoittanut suurten tilausten kotiuttamisesta, joten varsinkin yhtiön liikevaihto-ohjeistus alkaa mielestämme näyttää haastavalta, kun huomioidaan tilauskannan taso, rakenne ja erittäin haastaviksi H2:lla kohoavat vertailuluvut. Myös tulosohjeistuksen suhteen riskit ovat kasvussa, sillä yhtiö ei saanut Q1:llä revittyä etumatkaa suhteessa vertailulukuihin ja liikevaihdon selvempi pudotus tekisi myös viime vuoden tulostasolle yltämisestä haastavaa, vaikka projektien onnistuessa Rauten suhteellisessa kannattavuudessa voi olla tänä vuonna nousuvaraa.  Ennusteemme odottavat Rautelle nyt 12 %:n liikevaihdon ja 17 %:n liikevoiton laskua vuodelle 2019. Näin ollen ennusteemme voivat olla jo lievästi yhtiön ohjeistuksen sanamuotojen taustalla olevien todennäköisesti laveiden haarukoiden alapuolella.

Rakennusyhtiöillä ei ole kevät mennyt odotuksien mukaan. Lehto antoi tulosvaroituksen ennen Q1-tulosta ja SRV tarkensi liikevoittonäkymiään alle markkinoiden odotusten. YIT:llä ohjeistus pysyi Q1:llä vielä ennallaan, mutta riskejä sen saavuttamiseen liittyy markkinan heikentyvien näkymien myötä. Ohjeistuksessa liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5% – -5% verrattuna 2018 liikevaihtoon (pro forma 2018: 3 759,3 MEUR) ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 170-230 MEUR (pro forma 2018: 134,5 MEUR). Isoin riski liittyy mielestämme ohjeistuksessa oikaistuun liikevoittoon, sillä se vaatisi loppuvuonna vielä merkittävää liikevoiton parantumista (Q1’19 rullaava 12kk oik. liikevoitto 147 MEUR). Ohjeistukseen perusteena on Triplan kauppakeskuksen valmistuminen ja siitä tulevat tulovirrat, joiden tulisi paikata viime vuoden lopun suuria toimistomyyntejä. Triplan valmistuessa suunnitellusti on ohjeistukseen pääsy todennäköistä, mutta tulosparannusta on tultava myös muista alisuorittaneista segmenteistä, sillä asuntomarkkina antaa tällä hetkellä heikkoja signaaleja. Markkinat odottavat noin 200 MEUR:n oikaistua liikevoittoa ja näin jopa ohjeistuksen alarajalle jääminen olisi osakkeen kannalta negatiivista.

Mahdolliset positiiviset tulosvaroitukset

Aspocomp ei tehnyt erittäin vahvan Q1-tuloksen yhteydessä muutoksia vuoden 2019 ohjeistukseensa, eli yhtiö arvioi edelleen liikevaihdon kasvavan noin 10 % ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2018: 2,9 MEUR). Ohjeistus vaikuttaa Q1:n jälkeen erittäin varovaiselta, mikä on sinänsä ymmärrettävää Aspocompin näkyvyyden ollessa heikko pikatoimituksiin merkittävästi nojaavassa liiketoimintamallissa. Näkyvyys Q2-kehitykseen on kuitenkin jo hyvä, ja yhtiö arvioi kysynnän edelleen piristyvän ja jakautuvan laajemmin usealle asiakassegmentille. Positiivista näkymää tukee myös ennätyksellinen 3,4 MEUR:n tilauskanta (+12 % vertailukaudesta), josta valtaosa toimitetaan käsityksemme mukaan jo Q2:lla. Vuoden 2019 ennusteemme odottavat yhtiöltä positiivista tulosvaroitusta tai ohjeistuksen nostoa (Q2-raportin yhteydessä), sillä ennustamme nyt liikevaihdon kasvavan noin 13 % ja liiketuloksen noin 29 % (mielestämme ainakin merkittävä parantuminen).

Qt Group on antanut tälle vuodelle varsin varovaisen tulosohjeistuksen, minkä takia ohjeistuksen tarkentaminen ylöspäin myöhemmin vuoden aikana on arviomme mukaan mahdollista. Qt on ohjeistanut vuoden 2019 valuuttaoikaistun liikevaihdon kasvavan yli 15 % ja liikevoiton jäävän kasvupanostuksista johtuen tappiolliseksi. Nykyinen ennusteemme odottaa yhtiöltä valuutoiden tukemana 22 % kasvua ja nollatason liiketulosta. Qt:n liiketoiminta on hyvin riippuvainen yksittäisistä suurista lisenssikaupoista, joten positiivista tarkennusta ohjeistukseen kannattaa odottaa aikaisintaan loppuvuodesta. Erityisesti tulosohjeistuksen osalta on todennäköisesti vuoden viimeisistä lisenssikaupoista kiinni, nouseeko vuoden 2019 liiketulos plussan puolelle.

Exel on ohjeistanut kuluvan vuoden liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan viime vuodesta. Yhtiö aloitti vuoden vahvasti ja etenkin kannattavuuskäänne eteni arviotamme vauhdikkaammin Q1:llä. Lisäksi yhtiön viime vuoden lopulla käynnistämän säästöohjelman hyödyt tulevat arviomme mukaan voimakkaammin läpi vasta loppuvuodesta ja myös vertailuluvut H2:lla ovat alhaiset. Odotamme Exelin yltävän tänä vuonna 10 % liikevaihdon kasvuun ja oikaistun liikevoiton nousevan 5 MEUR:sta 7 MEUR:oon. Ennusteemme ovat siten todennäköisesti hyvin lähellä terminologisesti merkittävän kasvun ja tuloskasvun tasoja eikä positiivinen tulosvaroitus olisi yllätys suhteessa ennusteisiimme. Exelin tuloshistoria on kuitenkin viime vuosina ollut hyvin pomppiva, minkä lisäksi yhtiö kärsii kroonisesti heikosta näkyvyydestä. Siten tulosvaroitusta saadaan parhaassakin tapauksessa odottaa syksyyn asti eikä toisaalta takapakkeja käänteen etenemisen suhteenkaan voida vielä sulkea täysin pois.

Investors House (IH) arvioi viimeisimmässä ohjeistuksessa, että edellytykset operatiivisen tuloksen parantamiseen vuonna 2019 ovat hyvät. Tämä ohjeistus on arviomme mukaan varovainen ja pidämme ohjeistuksen nostoa loppuvuonna Q1-raportin myötä todennäköisenä. Osakkuusyhtiö Ovaron kehityksellä (IH omistaa 25 % Ovarosta) on kuitenkin vaikutusta ohjeistukseen yltämiseen ja mm. tämän myötä ohjeistuksen ylittymistä ei voi pitää varmana. IH on ollut historiallisesti hyvin konservatiivinen ohjeistaja ja se on aikaisemmin useasti tarkistanut ohjeistustaan loppuvuoden aikana. Emme tämän takia usko, että ohjeistuksen nostolla tai positiivisella tulosvaroituksella olisi merkittävää vaikutusta osakkeeseen.

Aktia ohjeisti Q1-raportissa, että vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 (65,4 MEUR). Ennustamme itse 2019 vertailukelpoisen liikevoiton jäävän hieman vertailukauden alapuolelle 64,4 MEUR:oon, mutta yhtiöllä on arviomme mukaan olemassa edellytykset ylittää tämä ohjeistus Varainhoidon kansainvälisen kasvun kautta. Aktian tavoitteena on laajentaa sen UI-Aktia rahastovalikoimaa maantieteellisesti vuoden 2019 aikana. Q1-tiedotustilaisuudessa toimitusjohtaja kertoi, että yhtiöllä on käynnissä keskustelut kahden eurooppalaisen ei-Saksankielisen jakelijan kanssa rahastoliiketoiminnan kasvattamiseksi. Yhtiöllä olisi arviomme mukaan potentiaalia kasvaa Euroopassa uusien jakelusopimusten kautta suhteellisen nopeasti ja tällä voisi toteutuessaan olla selvästi positiivinen vaikutus Aktian palkkiotuottoihin ja tätä kautta 2019 ohjeistus voisi ylittyä. Nykyiset omat ennusteemme sisältävät kuitenkin jo Aktian Varainhoidolle 14 %:n hallinnoitavan varallisuuden kasvun vuonna 2019 emmekä pidä merkittävästi tätä suurempaa kasvua kovin todennäköisenä (2018: 11 % kasvu). Mikäli Varainhoito yltäisi ennusteitamme korkeampaan kasvuun ja 2019 ohjeistus ylittyisi, olisi tällä myönteinen vaikutus lähivuosien ennusteisiimme ja siten näkemykseemme Aktian osakkeen käyvästä arvosta.

Suominen on ohjeistanut kuluvalle vuodelle, että yhtiön liikevaihto on viime vuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto paranee IFRS 16:n positiivisista vaikutuksista huolimatta viime vuodesta. Viime vuonna Suominen teki 431 MEUR:n liikevaihdolla 4,6 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Näin ollen ohjeistuksen yhtiölle asettama rima on absoluuttisesti erittäin matalalla etenkin tuloksen osalta. Odotamme Suomisen oikaistun liikevoiton yli kolminkertaistuvan tänä vuonna, kun yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet (ml. hintojen korotukset, asiakasrakenteen muokkaaminen) purevat, raaka-aineiden kustannusinflaatio hellittää ja Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajo etenee. Näin ollen pidämme hyvin mahdollisena, että yhtiö muuttaa tulosohjeistuksensa sanamuotoja positiivisemmiksi vuoden aikana, mutta taustat huomioiden tämä ei olisi huomattava yllätys eikä välttämättä nostaisi yhtiötä edes tyydyttävälle tulostasolle. Liikevaihto-ohjeistustaan emme usko yhtiön muuttavan, sillä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet johtivat jo Q1:llä volyymitappioihin, joiden odotamme jatkuvan loppuvuodesta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.