Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Monen suomalaissijoittajan katse kiinnittyy vuodenvaihteen jälkeen kevään osinkoehdotuksiin. Finanssiyhtiöt ovat tyypillisesti hyviä osingonmaksajia, sillä liiketoiminnan pääomatarpeet ovat toimialalla suhteellisen pienet ja investointitarpeet vähäisiä. Viime vuosina merkittävät IT-hankkeet ja kiristyneet regulaatiovaatimukset ovat rasittaneet toimialan yhtiöiden tulostasoa ja vaatineet investointeja, mutta nämä hankkeet ovat nyt näkemyksemme mukaan suurilta osin takanapäin. Ennustamme sektorin yhtiöiden palkitsevan keväällä osakkeenomistajiaan varsin avokätisesti osingoilla. Odotamme valtaosan finanssiyhtiöistä korottavan osinkoaan ensi keväänä, ja sektorin osinkotuotto kohoaa ennusteillamme selvästi Helsingin pörssin mediaanitason yläpuolelle (2019e: sektorin mediaani 5,2 % vs. Helsingin pörssin mediaani 3,9 %). Käsittelimme finanssisektoria kattavasti viime vuonna julkaistussa inderesPodissa, joka on kuunneltavissa täältä.

Seuraamistamme finanssiyhtiöistä korkeimpaan efektiiviseen osinkotuottoon (2019e: 7,7 %) yltää Titanium. Ennustamme yhtiön jakavan ensi keväänä omistajilleen osinkoina käytännössä koko liikearvopoistoista oikaistun tuloksensa ja odotamme osakekohtaisen osingon kohoavan 0,75 euroon (2018: 0,70 euroa). Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 70 % tilikauden tuloksesta vakavaraisuusasemaa vaarantamatta. Näkemyksemme mukaan Titaniumin osingonjako on lyhyellä aikavälillä varsin tiukasti sidoksissa tuloskehitykseen ja tuloskasvu vaatii yhtiöltä Hoivarahaston kasvun jatkumista sekä uusia onnistuneita tuotelanseerauksia.

Aktia sijoittuu listauksessamme toiseksi 6,6 %:n efektiivisellä osinkotuotolla. Aktia on historiassa ollut vahva osingonmaksaja ja sen vakavaraisuus ylitti syyskuussa 2019 viranomaisvaateet selvästi, mikä mahdollistaa korkean osingonjakosuhteen. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoina noin 60-80 % tilikauden tuloksesta ja kevään 0,63 euron osakekohtainen osinkoennusteemme (2018: 0,61 euroa per osake) vastaa noin 75 %:n osingonjakosuhdetta. Ennustamme Aktian vertailukelpoisen tuloksen kasvavan lähivuosina erityisesti Varainhoidon kasvun tukemana ja osingon säilyvän nousu-uralla.

Evli täsmensi Q3-tuloksen jälkeen osinkopolitiikkaansa ja uuden osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osinkoina niin suuren osan tuloksestaan, kuin vakavaraisuus mahdollistaa. Evlin pääomapuskurit ovat vahvat ja pidämme todennäköisenä, että yhtiö tulee jakamaan jatkossa käytännössä koko tuloksensa osinkoina. Odotamme yhtiön korottavan osakekohtaisen osinkonsa keväällä 0,65 euroon (2018: 0,61 euroa per osake), mikä vastaa noin 5,9 %:n efektiivistä osinkotuottoa ja 96 %:n osingonjakosuhdetta.

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen ja yhtiö onkin kasvattanut osinkoaan vuodesta 2012 lähtien. Odotamme CapManin hallituksen ehdottavan yhtiökokoukselle osingonkorotusta myös tänä keväänä ja ennustamme osakekohtaisen osingon nousevan 0,13 euroon (2018: 0,12 euroa per osake), mikä vastaa noin 5,5 %:n efektiivistä osinkotuottoa. Näkemyksemme mukaan CapManin tahtotilana on pitää perusosinkonsa kasvu-uralla Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan kannattavan kasvun turvin ja jakaa mahdollisuuksien mukaan lisäosinkoa ja/tai pääomanpalautusta sijoitustuotoista ja rahastojen voitonjako-osuustuotoista.

United Bankers yltää kevään osinkoennusteellamme (2019e: 0,45 euroa per osake) noin 4,9 %:n osinkotuottoon. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta ja kevään osinkoennusteemme vastaa noin 104 %:n osingonjakosuhdetta. Uskomme UB:n jakavan myös lähivuosina valtaosan tuloksestaan osakkeenomistajille, sillä yhtiön taseasema on vahva ja pääomatarpeet ovat mahdollisia yritysostoja lukuun ottamatta suhteellisen pienet.

Vuolaasta voitonjaostaan tunnetun eQ:n osakekurssi on noussut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti ja kevään osinkoennusteemme (2019e: 0,60 euroa per osake) mukainen osinkotuotto (2019e: 4,7 %) on laskenut lähihistorian matalimmalle tasolle. Yhtiö on määrittänyt tavoitteekseen jakaa koko tilikauden tulos osinkoina (2018: 0,47 euroa per osake) ja osingon lisäksi yhtiö voi jakaa omistajille myös pääomanpalautuksia (2018: 0,07 euroa per osake). eQ kertoi Q3-tuloksen yhteydessä konsernin tytäryhtiö eQ Varainhoito Oy:tä koskevasta toimilupamuutoksesta, mikä paransi yhtiön vakavaraisuutta selvästi. eQ:n vakavaraisuus on toimilupamuutoksen jälkeen vahva ja pidämme todennäköisenä, että yhtiö tulee jakamaan jatkossakin koko tuloksensa osinkoina.

Vaikka Taalerin vuosi 2019 tuleekin jäämään tuloksellisesti vaisuksi, odotamme yhtiön korottavan keväällä osakekohtaisen osinkonsa 0,33 euroon (2018: 0,30 euroa). Osinkoennusteemme vastaa noin 3,8 %:n osinkotuottoa ja 75 %:n osingonjakosuhdetta. Taaleri pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset. Osinkopolitiikka on mielestämme suhteellisen epäselvä ja viime vuosina yhtiön osingonjakosuhde on vaihdellut noin 13-49 %:n välillä. Lyhyellä aikavälillä Taalerin osingonjako on varsin tiukasti sidoksissa tuloskehitykseen pääomia sitovasta Garantia-omistuksesta johtuen. Mikäli Garantia-omistuksessa tapahtuisi muutoksia, olisi Taaleri välittömästi selvästi ylikapitalisoitunut ja tämä mahdollistaisi myös merkittävän voitonjaon kasvattamisen.

EAB Group kärsi viime vuonna merkittävistä kannattavuushaasteista ja odotamme yhtiön tuloksen jäävän vuoden 2019 osalta tappiolliseksi. Kannattavuushaasteiden myötä ennustamme yhtiön puolittavan osakekohtaisen osingon 0,05 euroon, mikä vastaa noin 1,7 %:n osinkotuottoa. Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkona pääsääntöisesti puolet osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta kuitenkin niin, että liiketoiminnan kehitystarpeet huomioidaan eikä yhtiön vakavaraisuutta vaaranneta. Lisäksi EAB:n tavoitteena on, että osakekohtainen osinko kasvaa vuosittain. Näkemyksemme mukaan EAB:n taseasema ja kannattavuushaasteet rajoittavat myös jatkossa yhtiön liikkumavaraa osingonjaon suhteen ja osingon kääntäminen takaisin kasvu-uralle vaatii taakseen selvän tulosparannuksen.

Titaniumin liikevaihto muodostuu käytännössä kokonaan sen 100 %:sti omistaman rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ja omaisuudenhoitopalveluiden tuottamista palkkioista. Kiinteistö- ja muut sijoitukset tapahtuvat rahastojen toimesta, eikä Titanium omista suoraan kiinteistöjä. Titanium suuntaa rahastonsa ja palvelunsa asiakkaille, jotka tavoittelevat maltillista tuottoa ja kohtuullisen ennustettavia korko- ja vuokrakassavirtatuottoja sekä osinkoja.