Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.40 EUR
Kurssi: 6.15 EURKurssi hetkellä: 8.11.2019 - 7:40

Finnair tiedotti eilen, että yhtiö siirtyy kasvustrategiassaan kiihdytetyn kasvun jälkeen uuteen vaiheeseen, jossa Finnair kasvaa maltillisesti markkinan mukana ja tavoittelee kestävää, kannattavaa kasvua. Finnairin hallitus on vahvistanut seuraavat tavoitteet strategiakaudelle 2020-2025:

  • yli 7,5 %:n vertailukelpoinen liikevoittomarginaali yli syklin kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin 12-18 kuukauden siirtymäkauden jälkeen (aik. yli 6 % yli syklin)
  • yli 10%:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE-%) yli syklin kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin 12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen (aik. yli 7 %)
  • yli 85 %:n täsmällisyys
  • parantunut asiakkaiden nettosuositteluindeksi ja henkilöstön nettosuositteluindeksi

Finnair aikoo toteuttaa nämä tavoitteet kohdennetulla strategialla, joka hyödyntää Finnairin kotikentän Helsingin maantieteellistä etua Euroopan ja Aasian välisissä yhteyksissä.

Strategiakaudelle annetaan myös seuraava indikatiivinen lisäohjeistus:

  • 3-5 %:n vuosittainen kapasiteetin kasvu (CAGR) tarjotuilla tuolikilometreillä mitattuna
  • likviditeetin optimointi, kuitenkin siten että kassavarat olisivat vähintään 15 % liikevaihdosta (Q3:n lopussa 34 %)
  • velkaantuneisuusaste olisi enintään 175 % (Q3:n lopussa 74 %)
  • arvioidaan hybridilainan uusiminen nykyistä pienempänä
  • arvioidaan omistettujen lentokoneiden osuuden lisäämistä lentokonerahoituksessa (suhteessa vuokrattuihin lentokoneisiin)
  • Finnairin osinkopolitiikka pysyisi ennallaan (vähintään kolmasosa EPS:stä yli syklin tuloskehitys- ja näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet huomioiden)

Finnair järjestää pääomamarkkinapäivän 12.11, jossa yhtiön esittelee verkoston ja laivaston optimointia, toiminnan laatua ja kaupallista strategiaa sekä vastuullisuutta. Finnairin johto kertoo myös strategiakaudelle suunnitelluista investoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Kokonaisuutena Finnairin strategisissa linjauksissa ei ollut massiivisia yllätyksiä. Aasia pysyy luonnollisesti yhtiön kasvustrategian ytimessä parin edellisvuosikymmenen tavoin, mutta vuosien 2016-2019 markkinoita selvästi ripeämmän kasvun jälkeen yhtiö höllää kaasujalkaa kasvun suhteen. Tämä oli täysin odotettua, kun huomioidaan jo pitkään tiedossa ollut A350-toimitusten aikataulu (14 konetta toimitettu 2015-2019, 5 konetta tulossa 2020-2022) ja kaukoliikennelaivaston kokoon linkittyvä lyhyen matkan syöttöliikennekapasiteetin tarve. Kasvun rauhoittuessa myös kannattavuuden optimointiin (ml. esim. käyttöasteet ja yksikkötuotot) on mielestämme kiihdytetyn kasvun strategiavaihetta paremmat saumat.

Myös Finnairin taloudellisten tavoitteiden päivitys oli täysin odotettua, sillä strategisen painopistemuutoksen lisäksi IFRS 16 -kirjanpitoon siirtyminen kuluvan vuoden alussa on muuttanut oleellisesti tavoiteasetannan logiikkaa. Liikevoittomarginaalin osalta odotimme yhtiön korottavan tavoitetasoa hieman enemmän (vrt. 2018 Finnair saavutti 7,7 %:n oik. EBIT-%:n ja huippuvuonna 2017 kannattavuus olisi ollut nykykirjanpidolla vielä korkeampi), mutta yli syklin saavutettuna nykyinen tavoitetaso olisi toki hyvä Finnairille lentosektorin vaikea kilpailudynamiikka huomioiden. Lisäksi tavoitetasolle on matkaa reippaasti (Q3’19 LTM oik. EBIT-% 5,6 %). Vastaavasti yli 10 %:n ROCE-%:n tavoitetta pidämme IFRS 16 -kirjanpidon paisuttama sijoitettu pääoma huomioon ottaen vielä piirun kannattavuustavoitetta haastavampana saavuttaa. Arviomme mukaan pääomatehokkuustavoitteen saavuttaminen vaatii yhtiöltä kannattavan kasvun lisäksi taseen keventämistä, mihin toki strategiakauden indikatiivinen lisäohjeistus viittaa.

Hybridilainan osalta arvioimme edellisessä laajassa raportissamme (10/2017) Finnairin mahdollisesti pystyvän luopumaan lainasta kokonaan sen erääntyessä vuonna 2020. Käytännössä kuluvan vuoden odotuksia vaisumpi tuloskehitys, jatkunut toimintaympäristön heikentyminen, IFRS 16 siirtymän negatiivinen vaikutus omaan pääomaan ja aikanaan edessä oleva kapearunkolaivaston uusiminen ovat tehneet tästä päämäärästä kaukaisen vuoden aikana. Pidämme kuitenkin lainan selvää pienentämistä nykyisestä 200 MEUR:sta realistisena tavoitteena. Lisäksi Finnairin pitäisi nykytilanteessa mielestämme pystyä samaan hybridirahoitusta aiempaa 7,875 %:n korkoa alemmalla kululla. Hybridilainen korkojen EPS-rasituksen jatkuminen luo kuitenkin lievää painetta EPS-ennusteisiimme vuodesta 2021 alkaen. Kannattavuuden ja pääomatehokkuuden suhteen ennusteemme ovat selvästi Finnairin uusia tavoitetasoja alempana (2020-2025: keskimääräinen EBIT-% 5,9 %), mutta kaipaamme yhtiön pääomamarkkinapäivästä selkeää tiekarttaa tavoitetasoille ennen ennustemuutosten harkitsemista. Sen sijaan Finnairin lähivuosien kapasiteettiennusteisiin ja niitä heijasteleviin kasvuennusteisiin strategiapäivitys ei luo olennaista muutospainetta.

Tavoitteiden toteutuessa Finnairilla voisi alustavan arviomme mukaan olla edellytyksiä karkeasti 1 euron EPS:ään strategiakaudella, mihin suhteutettuna osake olisi mielestämme tällä hetkellä kohtuullisesti hinnoiteltu (ts. tavoitteiden toteutuessa tuotto-odotus olisi melko hyvä). Tavoitteiden saavuttamiseen ja siihen liittyviin aikaviiveisiin liittyy mielestämme kuitenkin oleellisia epävarmuustekijöitä emmekä usko markkinoiden hinnoittelevan osaketta keskipitkän ajan potentiaalin mukaan vaan hinnoittelua dominoi lyhyemmän ajan tuloskehitys.  

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 2 849,7 3 074,8 3 207,4
- kasvu-% 11,0% 7,9% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 256,3 132,9 163,3
- EBIT-% 9,0% 4,3% 5,1%
EPS (oik.) 0,43 0,26 0,37
Osinko 0,27 0,20 0,22
P/E (oik.) 16,5 23,9 16,5
EV/EBITDA 3,1 3,9 3,9
Osinkotuotto-% 3,9% 3,3% 3,6%
Uusimmat ennusteet