Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymä Q2: Kasvuloikkaa odotellessa

Analyytikon kommentti 10.08.2021 7:22 Ilkka-Yhtyma
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.94 EUR
Kurssi hetkellä: 10.8.2021 - 7:07

Ilkka-Yhtymän Q2-luvut olivat noin odotuksiemme mukaiset ja myös lyhyen tähtäimen näkymät olivat ennakoidun mukaiset. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimme ennusteisiimme ainoastaan hyvin pieniä tarkistuksia loppuvuodelle. Osake arvostetaan selvästi alle yhtiön likvidien omaisuuserien, minkä ansiosta pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta hyvänä. Odotamme yhtiön kiihdyttävän kasvua yritysostoilla, mihin mittavat likvidit varat tarjoavat hyvät edellytykset. Toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 5,5 euroon (aik. 5,3 euroa).

Q2-luvut eivät tarjonneet yllätyksiä

Ilkka-Yhtymän Q2-liikevaihto kasvoi lähes 9 % 12,3 MEUR:oon ylittäen hieman odotuksemme. Odotuksiamme suuremman liikevaihdon taustalla olivat segmenteistä Media- ja Markkinointipalvelut sekä Painopalvelut, jotka molemmat ylittivät meidän odotuksemme lievästi. Myös Q2:n 125 TEUR:n oikaistu oman toiminnan liiketulos ylitti hienoisesti noin nollatasolla olleen ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Media- ja markkinointipalvelut, joka ylitti ennusteemme odotuksiamme korkeampaa liikevaihtoa ja lievästi odotuksia korkeampaa kannattavuutta peilaten. Sen sijaan Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden tulos jäi odotuksistamme, minkä taustalla on arviomme mukaan kasvustrategian mukaisesti kasvaneet myynti- ja markkinointipanostukset. Tuloslaskelman alemmilla riveillä positiiviset nettorahoituserät ylittivät odotuksemme, mikä veti Q2:n osakekohtaisen tuloksen nollatasolle.

Teimme vain lieviä ennusteiden tarkistuksia, odotamme yhä epäorgaanista kasvua

Ilkka-Yhtymä toisti odotetusti kesäkuussa tarkistetun ohjeistuksensa, jonka mukaan se arvioi konsernin liikevaihdon nousevan (2020: 46 MEUR) ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton laskevan vuoden 2020 tasosta (2020: 1,8 MEUR). Tulosta suhteessa viime vuoteen painaa edellisvuonna pandemian seurauksena toteutetut merkittävän kokoluokan säästötoimet, joita ei tänä vuonna ole tehty. Teimme raportin jälkeen vain lieviä ennustemuutoksia loppuvuodelle ja odotamme yhtiön vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan 6 % vajaaseen 49 MEUR:oon ja oikaistun oman liiketoiminnan liikevoiton laskevan 1,3 MEUR:oon. Ilkka-Yhtymällä oli H1:n lopussa likvidejä lyhytaikaisia varoja lähes 56 MEUR, kun taas korollista velkaa sillä ei juurikaan ole. Siten yhtiöllä on rahoitusasemansa puolesta merkittävää liikkumavaraa yritysostoja ajatellen ja odotamme sen pyrkivän vauhdittamaan kasvua yritysostoilla strategiansa mukaisesti.

Tuotto/riski-suhde on edelleen hyvä

Ilkka-Yhtymän arvonmäärityksessä ensisijaisesti käyttämämme osien summa -laskelmamme mukainen osakkeen arvo on noin 7,0 euroa. Arvo on noussut hieman edellisestä päivityksestämme, minkä taustalla on Alma Median kurssinousu (Ilkka-Yhtymä omistaa 10,9 % Alma Median osakkeista). Merkittävä osa alennuksesta suhteessa osien summaan on kuitenkin purkautunut tämän vuoden aikana ja siten merkittävin potentiaalinen kurssiajuri on jatkossa oletettavasti etenkin epäorgaanisesti kiihtyvä kasvu. Näkemyksemme mukaan alennus suhteessa osien summaan sekä hyvälle tasolle yltävä osinkotuotto (~4 %) tarjoavat edelleen suotuisan riski/tuotto-suhteen, mikä puoltaa kyydissä pysymistä epäorgaanista kasvua odotellessa.

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtyma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 45,8 48,6 48,4
- kasvu-% 25,8% 6,1% -0,5%
Liikevoitto (EBIT) 14,5 0,3 1,7
- EBIT-% 31,8% 0,7% 3,6%
EPS (oik.) 0,24 0,20 0,18
Osinko 0,30 0,20 0,22
P/E (oik.) 17,6 25,1 27,2
EV/EBITDA 3,8 21,6 17,9
Osinkotuotto-% 7,1% 4,0% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Ilkka-Yhtymä on vuonna 1906 perustettu konserni, joka tuottaa median, viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluita kuluttajille ja yrityksille. Yhtiöllä on johtava asema Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lehtimediamarkkinalla sekä digitaalisten palveluiden tarjonnassa. Ilkka-Yhtymällä on myös merkittävä omistus Alma Mediasta. Konserni koostuu kolmesta liiketoimintaosasta Media- ja markkinointipalvelut, Painopalvelut, sekä Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut.