Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.10 EUR
Kurssi: 6.70 EURKurssi hetkellä: 21.5.2019 - 5:43

Toistamme Investors Housen (IH) aikaisemman lisää-suosituksemme, mutta laskemme tavoitehintamme 7,1 euroon (aik. 7,4 euroa) osakkuusyhtiö Ovaron laskeneiden ennusteiden ja aikaisempaa matalamman hyväksymämme arvostustason takia. IH:n Palvelut-segmentin kehitys on viime aikoina ollut erittäin vahvaa ja tämän segmentin tuloskasvu kompensoi Q1:n aikana kokonaan Ovaron tappioiden osuuden. Odotamme Palveluiden jatkavan lyhyellä aikavälillä vahvaa kannattavaa kasvua ja tämän kasvun toimivan positiivisena arvoajurina osakkeelle. Osakkeen tuotto-odotus on ennustamamme tuloskasvu huomioiden mielestämme edelleen kohtuullinen kasvaneesta riskiprofiilista huolimatta. Katso toimitusjohtajan videohaastattelu Q1-tulosinfossa täältä.

Q1-operatiivinen tulos ylitti ennusteemme selvästi

Investors Housen eilinen Q1-raportti oli odotuksiamme parempi. Yhtiö pystyi kasvattamaan operatiivista tulostaan 7 %:lla vertailukaudesta huolimatta siitä, että osakkuusyhtiö Ovaron tappiollinen tulos painoi kannattavuutta. Aikaisemman 2019-ohjeistuksen IH odotetusti toisti. Vahvan Q1-tuloksen taustalla oli erityisesti Palvelut-liiketoiminta, jonka liikevaihto kolminkertaistui vertailukaudesta ja EBIT-marginaali nousi absoluuttisesti korkealle 52 %:n tasolle (Q1’18: 46 %). Palvelut-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 33 %:iin (Q1’18: 15 %) ja osuus liiketuloksesta nousi 40 %:iin (Q1’18: 22 %). Nämä mielestämme heijastavat hyvin sitä, että IH:n sijoitusprofiili on muuttunut kiinteistösijoitusyhtiöstä kiinteistöalan sijoitusyhtiöksi ja osakkeen arvonmääritystä tulisi tarkastella laajemmin kuin tasepohjaisen tai raportoituun nettovarallisuuteen pohjaavan arvostuksen kautta.

Osakkeessa on lyhyen tähtäimen arvoajureita

Olemme tehneet pieniä ennustetarkennuksia aikaisempiin IH:n ennusteisiimme. IH:lla on käynnissä useita kasvuhankkeita, joiden myötä yhtiön operatiivisen tuloksen tuloskasvu tulee kuluvana vuonna ja ensi vuonna jatkumaan vahvana. Ensinnäkin, yhtiö teki aikaisemmin tammikuussa aiesopimuksen 20 MEUR:n lisäsijoituksesta sen kiinteistörahastoon ja tämän sijoituksen pitäisi arviomme mukaan toteutua vielä H1’19:n aikana. Toiseksi, yhtiö kertoi tavoittelevansa seuraavan kiinteistön hankekehityksen käynnistämistä kesällä 2019 ja odotamme tämän myös toteutuvan. Kolmanneksi, odotamme yhtiön julkaisevan sen toisen kiinteistörahaston vielä kuluvan vuoden aikana. Viimeisenä, odotamme vuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 kasvaneen OVV:n jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. IH:n operatiivisen tuloksen vuotuinen tuloskasvu on ennusteessamme noin 13 % vuosina 2018-2020 (CAGR-%). Ennusteidemme valossa pidämme ohjeistuksen nostoa vuonna 2019 todennäköisenä.

Tuotto-odotus on edelleen kohtuullinen Ovaron käänteen kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta

Ennusteillamme IH:n operatiivisesta tuloksesta lasketut P/E-kertoimet ovat vuodelle 2019 noin 13x ja vuodelle 2020 noin 12x. Kuluvan vuoden kertoimessa on arviomme mukaan laskuvaraa erityisesti Ovaron saneeraukseen liittyvä kasvanut epävarmuus huomioiden ja olemme nyt valmiita hyväksymään IH:lle 12x kuluvan vuoden operatiivisesta tuloksesta lasketun P/E-kertoimen. Vastaavasti ennustamamme operatiivisen tuloksen tuloskasvu vuosille 2019-2020 on noin 13 % vuosittain ja osinkotuotto on noin 4 %. Näiden perusteella vuotuinen tuotto-odotus on noin 11 %, mikä on mielestämme edelleen kohtuullinen kasvaneista riskeistä huolimatta. Päivitetty osien summa -arvonmäärityksemme heijastaa IH:lle noin 7,1 euron per osake käypää arvoa (aik. 7,4 euroa), mikä tukee positiivista näkemystämme osakkeesta. Osakkeen arvostuksen kannalta merkittävimmät riskit liittyvät näkemyksemme mukaan Suomen taloussuhdanteen mahdolliseen heikentymiseen, osakkuusyhtiö Ovaron saneerauksen mahdolliseen epäonnistumiseen sekä yhtiön kiinteistörahastojen ennustamamme kasvun mahdolliseen epäonnistumiseen. Kaikilla näillä olisi toteutuessaan selvästi negatiivinen vaikutus arvioomme yhtiön käyvästä arvosta.

Käy kauppaa. (Investors House)

Investors Housella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Kiinteistöt ja Management. Kiinteistöt-segmentti on pääomavaltaista sijoitustoimintaa, jossa varojen sijoitetaan asuntoihin ja toimitilakiinteistöihin. Management-segmentti on vähän pääomaa sitovaa palveluliiketoimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehitysestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 11,1 12,0
- kasvu-% 28,3% 33,9% 8,7%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 6,1 6,8
- EBIT-% 59,5% 55,4% 56,7%
EPS (oik.) 0,41 0,68 0,72
Osinko 0,23 0,26 0,29
P/E (oik.) 14,5 9,9 9,3
EV/EBITDA 14,2 14,5 15,0
Osinkotuotto-% 3,8% 3,9% 4,4%
Uusimmat ennusteet