Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kotimaisen IT-palvelusektorin Q3-tuloskausi oli isossa kuvassa edellisen neljänneksen tavoin kaksijakoinen. IT-palvelumarkkinan asiakaskysyntä on edelleen hyvää ja seuraamiemme yhtiöiden liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 15 %. Orgaanisesti liikevaihdot kasvoivat keskimäärin 6 %. H1:llä voimakkaasti kasvaneet Netum ja Bilot raportoivat vain puolivuosittain ja eivät siten ole mukana luvuissa, mikä hieman heikentää vertailtavuutta edelliseen neljännekseen (Q2: 23 % ja orgaanisesti 10 %). Pullonkaulana kasvulle on edelleen osaajien saatavuus ja hidasteena korkea vaihtuvuus. Näin hyvä työnantajaimago ja mielenkiintoisten projektien tärkeys kilpailuetuna korostuvat edelleen. Sektorin asiakaskysynnän näkymät ovat parantuneet, kun yksityisen sektorin pieni epävarmuus on asteittain purkaantunut. Julkisen sektorin kysyntä vetää edelleen hyvin.

Sektorin oikaistu liikevoitto-% oli Q3:lla keskimäärin 9 % (Q2’21: 10 %). Kannattavuutta painoi edelleen kova osaajakilpailu, joka nostaa henkilöstön vaihtuvuutta ja rekrytointikuluja. Odotamme vaihtuvuuden hieman rauhoittuvan nykyiseltä korkealta tasolta syksyn jälkeen, kun selkein koronan jälkeinen vaihtuvuuden patouma on purkautunut. Arvioimme vaihtuvuuden kuitenkin isossa kuvassa pysyvän koronaa edeltävään tasoon nähden hieman korkeammalla. Korkeampaa vaihtuvuutta ajaa etätyön yleistyminen ja sitä kautta fyysisen läsnäolon vähentyminen ja yhteisöllisyyden haastavampi ylläpito. Yhtiökohtaisia eroja on toki paljon.

Keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä arvioimme sektorin kysyntäfundamenttien vahvistuneen, kun korona on pakottanut useat nukkuneet toimialat digitalisoitumaan ja vahvistamaan IT-ydintään. Tämä tarjoaa IT-palveluyhtiöille hyvinkin suotuisan kasvuympäristön. Hyvän tulostason ja vahvan kassavirran myötä yhtiöiden taseet ovat viimeisen parin vuoden aikana vahvistuneet entisestään, mikä tarjoaa hyvin liikkumavaraa strategian toteutukseen. Yritysjärjestelymarkkinan olleessa kuuma on vahvan taseen saaminen tuottavaan työhön kuitenkin haastavaa. Yleisesti sektorin suomalaisten yhtiöiden arvostustasot ovat ennusteillamme edelleen keskimäärin houkuttelevalla tasolla (2022e EV/EBIT ~11x ja P/E ~13x).

Sektorin yhtiöiden ylimmässä johdossa on kuluvana vuonna ollut poikkeuksellisen paljon muutoksia, mikä luo hetkellisesti epäjatkuvuuskohtia. Uusia toimitusjohtajia on aloittanut, aloittaa ja heitä etsitään edelleen. Siilillä aloittaa uusi toimitusjohtaja vuoden 2022 alussa, Loihteella aloitti vuoden 2021 alussa, Bilotilla aloitti marraskuun alussa, Vincitillä aloitti kesällä ja Solteq etsii uutta toimitusjohtajaa. Näin puolella sektorin listatuista yhtiöstä on vaihtunut toimitusjohtaja kuluvan vuoden aikana. 

Alla lyhyet yhtiökohtaiset kommentit Q3:sta ja vuoden 2021 ennusteemme.

Digian Q3-liikevaihto kasvoi 13 % vertailukaudesta kolmen yritysoston vetämänä. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi ymmärryksemme mukaan noin 2 %. EBITA-% oli 12 % ja selvästi yli 9 %:n ennusteemme. Kannattavuutta painoivat odotetusti investoinnit omaan liiketoiminta-alustaan (Digia Business Engine), Digia-kampukseen sekä kulurakenteen palautuminen koronan helpottaessa. Kulupaineen ja kilpaillun osaajamarkkinan valossa Q3-kannattavuutta voidaan pitää erinomaisena. Arvioimme Digian liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 10 % yritysostojen vetämänä ja EBITA-%:n laskevan 11 %:iin strategian mukaisten investointien painamana vuonna (2020 EBITA: 12 %), mutta olevan yli 10 %:n ohjeistuksen. Q3-yhtiöpäivitys Digiasta on luettavissa täältä.

Goforen Q3-liikevaihto kasvoi 33 % yritysostojen vetämänä. Orgaaninen kasvu oli arviomme mukaan reilu 10 %. EBITA-% oli 13,0 % ja jäi hieman ennusteestamme. Laskutusasteet olivat laskujemme mukaan paineessa erityisesti heinäkuussa, paranivat elokuun loppua kohden ja olivat hyvällä tasolla syyskuussa. Ennustamme Goforen kasvavan 32 % yrityskauppojen vetämänä vuonna 2021 ja orgaanisen kasvun olevan reilu 10 %. Ennustamme oikaistun EBITA:n kasvavan 27 % ja olevan 13,3 % liikevaihdosta (2020: 13,8 %). Q3-yhtiöpäivitys Goforesta on luettavissa täältä ja tuore lokakuun kommentti luvuista tästä.

Innofactorin tuloskasvu jatkui 11. neljännestä peräkkäin, vaikka se jäi hieman ennusteistamme. Q3-liikevaihto laski 2 % ja orgaanisesti kasvu oli 3 %. Q3:n käyttökate kasvoi 9 % ja oli 12 % liikevaihdosta (EBIT-% 8 %). Ennustamme Innofactorin liikevaihdon kasvavan 1 %:n vuonna 2021, mikä on juuri yli kasvua odottavan ohjeistuksen. Odotamme raportoidun käyttökatteen kasvavan selvästi (46 %) vertailukaudesta, mikä on selkeästi yli kasvua indikoivan ohjeistuksen. Oikaistun käyttökatteen ennustamme kuitenkin laskevan 4 % kulurakenteen osittain palautuessa ja kilpaillun osaajamarkkinan vaikutuksien painamana. Yhtiöllä on taseen ja rahoitusjärjestelyiden myötä nyt aikaisempaa paremmat mahdollisuudet epäorgaaniseen kasvuun. Q3-yhtiöpäivitys Innofactorista on luettavissa täältä.

Loihteen julkaisema Q3-raportti ei isoa kuvaa ajatellen sisältänyt yllätyksiä. Liikevaihto kasvoi 9 % Q3:lla ja orgaanisesti yhtiö kasvoi arviomme mukaan 3 %. Oikaistu EBIT-% oli 3 % ja hienoisesti alle ennusteemme. Absoluuttinen tulostaso sai tukea liikevaihdon kasvusta, mutta toisaalta sitä painoivat kohdennettujen kehityspanostusten (mm. brändityön viimeistely ja implementointi) sekä käsityksemme mukaan osittain viime vuodesta palautunut kulutaso. Ennustamme Loihteen liikevaihdon kasvavan 6 % 107 MEUR:oon Loihde Advisoryn tuoman epäorgaanisen vaikutuksen ajamana. Oikaistun käyttökatteen arvioimme laskevan 20 % toteutettujen kehittämispanostusten seurauksena 4,9 MEUR:oon. Q3-yhtiöpäivitys Loihteesta on luettavissa täältä.

Siilin kehitys jatkui edelleen positiivisena usealla rintamalla Q3:lla, erityisesti kasvu oli vahvaa. Liikevaihto kasvoi yrityskaupan vetämänä 30 % ja orgaanisesti 10 %. Tulosparannus jatkui yhdettätoista perättäistä neljännestä. EBITA-% nousi 8 %:iin edellisvuoden 6 %:sta ja vielä on selvää parannettavaa. Kokonaisuutena neljännes vahvisti luottamusta positiiviseen kehitykseen myös jatkossa. Ennusteemme Siilin liikevaihdolle on 99 MEUR ja oikaistulle liikevoitolle 9,3 MEUR, mikä on ohjeistuksen keskivälin yläpuolella. Q3-yhtiöpäivitys Siilistä on luettavissa täältä.

Solteqin pitkään jatkuneen hyvän tekemisen jälkeen yhtiöltä tuli odotuksia selvästi heikompi Q3-tulos, joka selittyy kuitenkin osin siirtyneillä toimituksilla. Q3-liikevaihto kasvoi 12 % ja orgaaninen kasvu oli arviomme mukaan noin 8 %. Oikaistu liikevoitto-% oli 8 % ja jäi selvästi 13 %:n ennusteestamme. Tulosta painoi komponenttipula sekä kovasta osaajakilpailusta johtuvat kohonneet henkilöstökulut. Solteqin sijoittajatarina on isossa kuvassa ennallaan ja transformaatio ohjelmisto- sekä tuoteliiketoimintaan etenee, vaikka kilpailtu osaajamarkkina luo haasteita myös jatkossa. Ennustamme liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 15 % ja liikevoiton 37 % 7,3 MEUR:oon, mikä vastaa 11 % liikevaihdosta (2020: 10 %). Ennusteemme ovat linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa. Q3-yhtiöpäivitys Solteqista on luettavissa täältä.

TietoEVRYn liikevaihto jatkoi kasvu-uralla (+1 %) ja oli linjassa markkinaodotuksiin Q3:lla. Oikaistu EBITA-% oli 15 % ja ylitti markkinaodotukset. Yhtiö rekrytoi neljänneksen aikana todella vahvasti (yli 1600 osaajaa), mutta samalla vaihtuvuus on jatkunut korkeana ja nettomääräisesti kasvu oli 250 henkilöä (Q3:n lopussa henkilöstö yhteensä 23 860). Ennusteemme on linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa ja ennustamme liikevaihdon kasvavan 1 % ja oikaistun liikevoitto-%:n nousevan tänä vuonna 13,2 %:iin (2020: 12,7 %) Q3-yhtiöpäivitys TietoEVRYstä ja lokakuussa julkaistu uusi strategia on luettavissa täältä.

Vincitin liikevaihto kasvoi 20 % Q3:lla ja orgaanisesti arvioimme yhtiön kasvaneen 12 %. Q3:lla oikaistu liikevoitto-% oli edelleen Vincitille hyvin heikko ~5 % (2020 14,5 %). Tulosta painoivat palkka- ja palkitsemismallien muutokset, jotka aiheuttivat kertaluonteisia vaikutuksia Q3:lle. Lisäksi lomapalkojen vaihtaminen lomaksi on vaikuttanut laskutusasteisiin ja näin myös tulokseen, mikä oli käytännössä pääosin Q3:een kohdistuva rasite. Vuonna 2021 ennustamme liikevaihdon kasvavan 18 % yritysostojen tukemana (6 %-yksikköä). Arvioimme liikearvopoistoista oikaistun liikevoiton laskevan 9 %:iin (2019: 14,5 %) kertaluonteisten kuluerien ja heikentyvien laskutusasteiden ajamana. Ennusteemme ovat syyskuussa päivitetyn ohjeistuksen alalaidalla. Q3-yhtiöpäivitys Vincitistä on luettavissa täältä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Vincit on vuonna 2007 perustettu yhtiö, joka tuottaa ohjelmistokehitykseen ja -ylläpitoon liittyviä IT-palveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi yhtiöllä on kaksi SaaS-tuoteliiketoimintaa. Yhtiön päämarkkina on Suomessa ja yhtiö on myös avannut toimipisteitä Yhdysvaltoihin.