Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nurminen Logistics
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.70 EUR
Kurssi: 1.53 EUR
Kurssi hetkellä: 19.11.2021 - 6:01 Analyysi päivitetty: 19.11.2021

Viimeisen vuoden aikana tapahtunut voimakas kasvu, kannattavuuskäänne sekä vahvistunut taloudellinen tilanne ovat laskeneet Nurminen Logisticsin riskiprofiilia selvästi. Yhtiöllä on mielestämme erinomaiset edellytykset jatkaa tuloskasvua Kiinan ja Aasian rahtijunan kiihdyttäessä vauhtia, vaikka kasvun kulmakertoimeen liittyy epävarmuutta markkinan varhaisesta kehitysvaiheesta johtuen. Epävarmuudesta huolimatta pidämme osakkeen riski/tuotto-suhdetta houkuttelevana tekemiemme merkittävien positiivisten ennustemuutosten jälkeen. Täten nostamme Nurmisen suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tarkistamme tavoitehintamme 1,70 euroon (aik. 1,10 euroa). Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Yhtiön suunta on kääntynyt nopeasti

Nurminen on monipuolinen logistiikkapalveluyhtiö, jonka palveluihin kuuluvat nykyisin rautatiekuljetukset Aasian ja Suomen välillä sekä Baltian alueella. Lisäksi yhtiö tarjoaa erilaisia terminaali- ja huolintapalveluita. Viime vuosina yhtiö paini merkittävien kannattavuushaasteiden kanssa, jotka liittyivät etenkin kalliisiin terminaalikiinteistöjen vuokrasopimuksiin. Tämän ongelman yhtiö sai ratkaistua viime vuoden vaihteessa hankkimalla enemmistön Vuosaaren terminaalikiinteistöstä. Samalla yhtiö on yltänyt vahvaan kasvuun suotuisan markkinatilanteen myötä ja yhtiön kasvukärjen Aasian ja Kiinan konttijunan kasvun kiihtyessä. Arvioimme Aasian konttijunalla olevan merkittävää kasvupotentiaalia myös jatkossa sen nopeuden ja kasvavien ympäristövaatimusten myötä. Tähän kasvukuvaan liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuutta markkinan varhaisesta vaiheesta johtuen. Myös junarahdin pääkilpailijan eli perinteisen merirahdin markkinatilanteen normalisoituminen voi muuttaa kilpailuasetelmaa.

Odotamme Kiinan ja Aasian junayhteyden vetävän yhtiön kasvua lähivuosina

Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvun olevan tänä vuonna kovalla 66 %:n tasolla etenkin Kiinan ja Aasian junayhteyden sekä Baltian liiketoimintojen voimakkaan kasvun myötä. Arvioimme Aasian junayhteyden volyymien kasvun jatkuvan myös lähivuosina väkevänä ja toisaalta hintatason normalisoitumisen leikkaavaan kasvun kulmakerrointa. Konsernitasolla lähivuosien kasvua leikkaa erityisesti Baltian liiketoimintojen ennustamamme liikevaihdon palautuminen tavanomaisemmalle tasolle hintojen laskiessa. Tätä kokonaiskuvaa peilaten arvioimme yhtiön liikevaihdon kasvun asettuvan keskimäärin hieman alle 4 %:iin vuosina 2022-2024. Täten emme odota yhtiön yltävän keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiinsa liikevaihdon osalta ilman kasvua tukevia yritysostoja (vrt. 2023e liikevaihto: 146 MEUR vs. liikevaihtotavoite 2023: 200 MEUR). Luottamuksemme yhtiön kannattavuuskäänteen pysyvyyteen on kuitenkin noussut Aasian junayhteyden kasvun johdosta ja odotammekin yhtiön yltävän kannattavuuden osalta taloudellisiin tavoitteisiinsa jo ensi vuonna (2022e EBIT-%: 9,4 % vs. taloudellinen tavoite EBIT-% yli 9%). Näin ollen odotammekin yhtiön tuloskasvun olevan voimakasta lähivuosina.

Lähivuosien tuotto-odotus ja pitkän aikavälin potentiaali houkuttelevat hyppäämään osakkeen kyytiin

Ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 17x ja 12x. Tulospohjaisesti yhtiön arvostus näyttääkin ensi vuoteen katsottuna houkuttelevalta ennustamamme tuloskasvun toteutuessa. Myöskään osien summa -laskelmamme indikoiman arvon (1,4-1,8 euroa osakkeelta) perusteella osake ei ole erityisen vaativasti hinnoiteltu. Tätä kokonaiskuvaa tukee myös selvästi nykykurssia korkeammalla oleva DCF-laskelmamme, joka huomioi myös Aasian junayhteyden pitkän ajan potentiaalin parhaiten. Lähivuosien ennustamamme tuloskasvun, nousevan noin 1-3 %:n osinkotuoton sekä riskiprofiilin laskun myötä näemme osakkeen riskikorjatun tuotto-odotuksen houkuttelevana.

Käy kauppaa. (Nurminen Logistics)

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 80,7 134,4 145,7
- kasvu-% 16,5% 66,5% 8,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,2 9,4 13,8
- EBIT-% -0,3% 7,0% 9,4%
EPS (oik.) -0,08 0,09 0,13
Osinko 0,00 0,02 0,03
P/E (oik.) -5,6 17,4 11,6
EV/EBITDA 11,6 13,4 9,5
Osinkotuotto-% 0,0% 1,3% 2,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita multimodal- ja terminaalipalveluja sekä on johtava konttijunaoperaattori Aasian ja Skandinavian välisellä markkinalla.