Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Laskemme ennustemuutosten myötä Ramirentin tavoitehinnan 6,0 euroon (aik. 6,8 euroa), mutta nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä). Odotamme konevuokrauksen kysynnän taittuvan laskuun Ramirentin päämarkkinoilla ensi vuonna, minkä vuoksi näemme tuloksessa selvää laskupainetta. Markkina hinnoittelee nyt Ramirentin syklistä riskiä omiin ennusteisiimme, aiempiin syklisiin pohjiin, sekä yhtiön yli syklin katsoviin arvostuskertoimiin nähden jo riittävällä painolla ja näemme siksi osakkeen tuotto-/riskisuhteen jo positiivisena. Korostamme kuitenkin, että näkyvyys syklisen käänteen ajoitukseen, syvyyteen ja eritoten kestoon on vielä heikko ja näemme konsensusennusteissa vielä merkittävää laskuvaraa.  

  • Viimeisten Ramirentin päämarkkinoilta, Ruotsista ja Suomesta (yht. noin 70 % vuoden 2019e lv:sta) saatujen ennakoivien indikaattorien perusteella näyttää hyvin todennäköiseltä, että uudisrakentamisen aloitukset kääntyvät vuoden 2019 aikana asuntorakentamisen vedolla selvään laskuun ja myös yleinen talouskehitys hiipuu. Arviomme myös, että itäisen Keski-Euroopan kasvu tulee hiipumaan vuoden 2020 aikana Keski-Euroopan kasvun hidastumisen ja korkotason nousun myötä. Vaikka aloitusten vähentyminen heijastuu konevuokrauksen kysyntään vasta pienellä viiveellä, odotamme myös konevuokraajien kysynnän kääntyvän laskuun jo ensi vuoden lopulla Ruotsissa ja Suomessa. Lisäksi pidämme mahdollisena, että vuonna 2018 nähty poikkeuksellisen hyvä Q1 ei toistu ensi vuonna. Vaikka pidämme konevuokrauksen syklistä käännettä jo varmana, liittyy sen tarkkaan ajoitukseen, syvyyteen ja kestoon vielä merkittävää epävarmuutta. Oletuksemme on, että käänteestä tulee vuoden 2012 kaltainen nopeahko, laaja-alainen pudotus, josta elpyminen kestää pari vuotta.    
  • Konevuokrauksen liiketoimintamalliin liittyy hyvin korkea operatiivinen vipu, joka kiihdyttää yhtiöiden tuloskasvun nousevien hintojen, kapasiteetin käyttöasteen, kiinteiden kulujen skaalautumisen ja myyntimixin parantumisen myötä tyypillisesti noin 3-5 kertaa liikevaihtoa kovempaan kasvuun noususuhdanteessa. Sama operatiivinen vipu kääntyy kuitenkin laskumarkkinassa negatiiviseksi, kun kysynnän vähentyessä hintakilpailu kovenee, kapasiteetin käyttöasteet laskevat, myyntimix heikkenee, kiinteiden kulujen karsinta aiheuttaa kustannuksia ja luottotappiot kasvavat. Rahavirtojen osalta kehitys on puolestaan sykliin nähden käänteinen, kun kysynnän laskiessa kalustoinvestointien määrää voidaan vähentää voimakkaasti ja rahavirrat kääntyvät tyypillisesti voimakkaan positiiviseksi. Tämä vähentää rahoitusriskejä ja velkaisuutta, vaikka tulos heikentyy.
  • Näkemyksemme mukaan Ramirent menee kohti käännettä erittäin vahvassa operatiivisessa kunnossa, yhtiöön on jäänyt rakennejärjestelyjen jälkeen parhaat liiketoiminnot, ja yhtiön liiketoimintamallin skaala ja joustavuus ovat parantuneet edelliseen sykliseen käänteeseen verrattuna. Näin ollen ennustamme, että yhtiön kannattavuus ja pääomantuotto tulevat säilymään lähivuodet selvästi positiivisena. Yritysmyyntien ja syklisen käänteen myötä laskevan kysynnän sekä negatiiviseksi kääntyvän operatiivisen vivun myötä ennustamme Ramirentin lähivuosien liikevaihtoon yhteensä noin 15 %:n laskua ja liikevoittoon noin 40 %:n laskua. Tulospudotuksesta huolimatta ennustamme Ramirentin pystyvän vahvistuneen taseen ja positiiviseksi kääntyvän rahavirran avulla ylläpitämään lähivuodet nykyistä 0,44 euron osakekohtaista osinkoa.
  • Ramirentin arvostustaso on nyt sekä syklin yli katsovaan tulos- ja arvostustasoon (EV/EBIT 14x), tasepohjaiseen arvostukseen ja odotettuun osinkotuottoon (n. 8 %) nähden hyvin maltillinen (2018e EV/EBIT ja P/E 7-8x). Markkina hinnoittelee jo noin 40 %:n pudotusta tulokseen, joten emme näe arvostuskertoimissa omiin ennusteisiimme nähden enää merkittävää laskuvaraa. Osakkeen riskitasoa nostaa kuitenkin heikko näkyvyys käänteen ajoitukseen, syvyyteen ja kestoon sekä konsensusennusteiden merkittävä laskuvara.

Käy kauppaa. (Ramirent)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 723,7 733,6 663,8
- kasvu-% 8,8% 1,4% -9,5%
Liikevoitto (EBIT) 89,3 81,0 90,8
- EBIT-% 12,3% 11,0% 13,7%
EPS (oik.) 0,60 0,77 0,60
Osinko 0,44 0,44 0,44
P/E (oik.) 13,0 7,4 9,5
EV/EBITDA 5,7 4,1 4,4
Osinkotuotto-% 5,6% 7,8% 7,8%
Uusimmat ennusteet

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.