Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirentin Q4-tulos jäi odotuksista sekä operatiivisesti että erityisesti raportoitujen lukujen osalta, kun yhtiön suurimpien markkina-alueiden tuloskasvu pysähtyi ja uudelleenjärjestelyt ja yritysmyynnit aiheuttivat merkittävät kertakulut. Ramirent ohjeisti kuluvalle vuodelle vakaata oikaistun liikevoiton kehitystä, mikä oli positiivinen yllätys odotuksiin nähden. Yhtiön osinkoehdotus osui ennusteisiin nostaen osinkotuoton vahvalle noin 8 %:n tasolle. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja 6,0 euron tavoitehinnan. Markkina hinnoittelee Ramirentin syklistä riskiä ennusteisiimme, aiempiin syklisiin pohjiin, sekä yli syklin katsoviin arvostuskertoimiin nähden jo riittävällä painolla ja näemme siksi epävarmuudesta huolimatta osakkeen tuotto/riski-suhteen positiivisena.

Ramirentin Q4-tulos oli kokonaisuutena pettymys ennusteisiimme ja konsensukseen nähden. Q4-liikevaihto laski 1 %:n vertailukaudesta 189 MEUR:oon, ollen hieman markkinaodotusten alla, mutta ennusteitamme 4 % korkeampi. Segmenttien tasolla liikevaihdon kehitys oli Ruotsia lukuun ottamatta pitkälti odotusten mukaista. Ainoastaan Itä-Euroopan liikevaihto nousi selvästi (+6 %), Ruotsin liikevaihto laski (-5 %), ja Suomen sekä Norjan liikevaihdon kehitys oli vakaata. Q4:n oikaistu liikevoitto jäi vertailukauden tasolle 24 MEUR:oon, mikä alitti ennusteemme 9 %:lla ja konsensuksen 13 %:lla. Kannattavuus jäi odotuksista erityisesti Ruotsissa, jonka tulostasoon vaikutti voimakkaasti Siirtokelpoisten tilojen -liiketoiminnan myynti sekä kruunun heikentyminen. Raportoitua liikevoittoa rasittivat yhteensä 9,3 MEUR:n negatiiviset kertaerät (Q4’18 enn. 0 MEUR), jotka liittyivät uudelleenjärjestelytoimiin ja yritysmyynteihin. Näin ollen Q4:n liikevoitto jäi selvästi vertailukauden alle 15,4 MEUR:oon ja alitti ennusteet noin 40 %. Yhtiö ehdotti vahvaa 0,46 euron osinkoa (2017: 0,44) yhtiökokoukselle, mikä vastasi odotuksia.

Ramirent ohjeistaa vuodelle 2019 vakaata vertailukelpoisen liikevoiton kehitystä (2018: 107 MEUR). Yhtiö odottaa Pohjoismaiden rakennusmarkkinoiden kasvun olevan hitaampaa vuonna 2019, mutta Itä-Euroopan markkinoille odotetaan edelleen kasvua. Ohjeistus oli selvästi odotuksiamme parempi (2019e: oik. EBIT 91 MEUR) ja ylitti myös konsensuksen (2019e: 100 MEUR), joskin huomioimme, että ennusteisiin ei sisältynyt ennen Q4-tulosta julkistettua SRV:n kalustoyhtiön kauppaa ja IFRS 16 -säädöksen vaikutuksia, joilla on muutamien miljoonien eurojen positiivinen tulosvaikutus.

Olemme Euroopassa laaja-alaisesti epävarmemmaksi muuttuneen talouskehityksen ja rakennusalan heikentyneen lupakehityksen myötä ennusteissamme edelleen selvästi yhtiön ohjeistusta ja konsensusta varovaisempia, mutta nostimme odotuksia vahvemman ohjeistuksen myötä vuoden 2019 oikaistun liikevoiton ennustetta 9 % 99 MEUR:oon ja vuoden 2020 ennustetta 11 % 74 MEUR:oon. Näkemyksemme mukaan Ramirent menee kohti rakennusmarkkinoiden käännettä vahvassa operatiivisessa kunnossa, kun yhtiöön on jäänyt rakennejärjestelyjen jälkeen parhaat liiketoiminnot ja liiketoimintamallin skaalautuvuus on parantunut edelliseen sykliseen käänteeseen verrattuna. Näin ollen ennustamme, että yhtiön kannattavuus ja pääomantuotto tulevat säilymään lähivuodet selvästi positiivisena. Ennustetusta tulospudotuksesta huolimatta odotamme Ramirentin pystyvän vahvistuneen taseen ja positiiviseksi kääntyvän rahavirran avulla ylläpitämään lähivuodet nykyistä 0,46 euron osakekohtaista osinkoa.

Ramirentin arvostustaso on jo todella maltillinen yli sykliin katsovaan tulokseen ja pitkän aikavälin arvostustasoon suhteutettuna (EV/EBIT 14x), tasepohjaisella arvostuksella (P/B 1,9x) ja osinkotuotolla mitattuna (n. 8 %). Myös hyvin konservatiivisiin, syklin pohjaa ennakoiviin vuoden 2020 ennusteisiimme nähden arvostustaso on maltillinen (2020e EV/EBIT 12x, P/E 12x, osinko 8 %), joten emme näe Ramirentin arvostuskertoimissa enää merkittävää laskuvaraa. Korostamme kuitenkin, että syklin käänne on vielä edessä, joten sen syvyyteen ja kestoon liittyy vielä merkittävää epävarmuutta. Myös selvästi omia ennusteitamme positiivisempien konsensusennusteiden kääntyminen laskuun tai ohjeistuksen pettäminen saattaa edelleen rajoittaa osakkeen nousupotentiaalia. Kokonaisuutena pidämme kuitenkin Ramirentin tuotto/riski-profiilia jo positiivisena.

Käy kauppaa. (Ramirent)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 711,7 702,7 666,9
- kasvu-% 3,8% -1,3% -5,1%
Liikevoitto (EBIT) 66,9 99,3 74,2
- EBIT-% 9,4% 14,1% 11,1%
EPS (oik.) 0,74 0,67 0,48
Osinko 0,46 0,46 0,46
P/E (oik.) 7,4 8,5 11,9
EV/EBITDA 4,6 4,5 4,9
Osinkotuotto-% 8,4% 8,1% 8,1%
Uusimmat ennusteet

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.