Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sijoituspalveluyhtiöille vuosi 2021 on ollut historiallisen vahva. Käytännössä kaikki yhtiöt tulevat tekemään historiansa parhaat tulokset erittäin vahvan pääomamarkkinan sekä pääosin onnistuneiden strategian toteutusten johdosta (enemmän sektorin yhtiöiden tuloksista edellisessä katsauksessamme). Sijoituspalveluyhtiöt ovat tunnetusti hyviä osingonmaksajia, sillä niiden liiketoiminta sitoo pääosin hyvin rajallisesti pääomaa (pois lukien pankit) ja valtaosa tuloksesta voidaan jakaa ulos omistajille. Ensi kevään osinkovirta sektorilta tuleekin olemaan erittäin vuolas ja sektorin yhtiöt kiilaavat kärkisijoille korkeimpien osinkotuottojen listalla Helsingin pörssissä.

Evlin osalta odotamme yhtiön jakavan valtaosan tuloksestaan ulos osinkoina osinkopolitiikkansa mukaisesti. Lisäksi odotamme yhtiön jakavan keväällä 1,0 euron osakekohtaisen lisäosingon, kun pankin fuusio Fellow Financen kanssa saadaan päätökseen. Fuusion jälkeen uusi Varainhoitoon keskittynyt Evli tulee olemaan selvästi ylikapitalisoitunut, sillä pääomatarpeet laskevat merkittävästi pankkitoiminnan irtaantumisen myötä. Todennäköisesti lisäosinko tullaan jakamaan vasta, kun jakautuminen on toteutunut (2.4.2022). Evlin osingon kasvunäkymät ovat lähivuosille mielestämme hyvät yhtiön jatkaessa strategiansa onnistunutta toteutusta. Suurin riski liittyy pääomamarkkinaan, jonka kehitykselle Evli on edelleen varsin herkkä.

Taalerin osinkotuotto on Evlin tapaan poikkeuksellisen korkea, sillä odotamme 0,40 euron perusosingon lisäksi merkittävää 1,0 euron osakekohtaista ylimääräistä osinkoa. Taalerin tase muuttui kertaheitolla rajusti ylikapitalisoituneeksi, kun se myi Varainhoitotoimintansa Aktialle ja pääsi samalla eroon surullisenkuuluisan RaVa-ryhmittymän vakavaraisuuskahleista. Lisäksi Taalerin ylikapitalisaatio kasvaa asteittain, kun yhtiö purkaa konsernin sijoitussalkkua. Taaleri on linjannut, että yhtiö ei enää tee ei-strategisia sijoituksia, vaan mahdolliset sijoitukset tehdään Pääomarahasto-liiketoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi yrityskauppoja. Meidän on vaikea nähdä, että Taaleri kykenisi sijoittamaan kaikki nämä pääomat takaisin liiketoimintaansa ja näin ollen odotamme Taalerin purkavan tasettaan asteittain kertaosinkojen kautta tulevina vuosina, samalla kun perusosinko pysyy varovaisella kasvu-uralla.

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa, ja yhtiö onkin tätä toteuttanut vuodesta 2012 lähtien. CapManin tulos on kehittynyt erittäin hyvin 2021 aikana ja yhtiöllä ei ole mitään ongelmia jatkaa osinkonsa kasvattamista. Odotamme yhtiön nostavan osinkoaan sentillä 0,15 euroon. CapMan on viime vuodet maksanut tulostaan suurempaa osinkoa ja vahvasta taseestaan huolimatta tämän jatkaminen ei ole näkemyksemme mukaan enää kovin pitkään osakkeenomistajien etujen mukaista. Näin ollen yhtiön osingon kehitys onkin tulevina vuosina aiempaa riippuvaisempi yhtiön tuloskehityksestä. Ennusteissamme yhtiön tulos tekee merkittävän tasokorjauksen 2021-2022 ja tämän realisoituessa osingon kasvunäkymät lähivuosille ovat edelleen hyvät.

Vuolaasta voitonjaostaan tunnettu eQ jatkaa tutulla voitonjakolinjallaan ja odotamme yhtiön jakavan ulos koko tuloksensa sekä mahdollisesti pientä pääoman palautusta omista sijoituksista kertyneen kassavirran ansiosta. Kokonaisuutena odotamme 0,96 euron osinkoa. eQ:n tuloskasvunäkymät ovat sektorin parhaimmistoa ja kasvu on sektorin syklisyys huomioiden poikkeuksellisen matalariskistä. Näin ollen yhtiön osingonkasvunäkymä onkin lähivuosille erittäin hyvä.

Titanium tulee arviomme mukaan jakamaan valtaosan tuloksestaan osinkoina. Arviomme mukaan tuloksesta 70 % jaetaan perusosinkona (noin 0,70e) ja tähän päälle yhtiö jakaa arviolta 0,18 euroa lisäosinkoa. Yhtiö on jakanut tällä kaavalla osinkoa myös aiempina vuosina ja mielestämme Titaniumin tapauksessa lisäosinko on tulkittavissa normaalina osinkona. Titaniumin osinkoa haarukoidessa sijoittajien on syytä huomioida yhtiön FAS-kirjanpidosta johtuvat isot liikearvopoistot. Liikearvopoistoilla ei ole kassavirtavaikutusta ja oikaistu osakekohtainen tulos antaakin paremman kuvan yhtiön todellisesta voitonjakopotentiaalista. Titaniumin lähivuosien osinkopotentiaali on pitkälti riippuvainen Baltia-rahaston onnistumisesta, sillä se on keskeinen ajuri yhtiön tuloksen taustalla.

United Bankers tekee 2021 vahvan tuloksen ja odotamme yhtiön osinkoon selvää korotusta vuodesta 2020. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa vähintään 50 % tuloksestaan osinkoina, mutta taseen ollessa erittäin hyvässä kunnossa ei yhtiöllä ole erityistä syytä kitsastella voitonjakonsa kanssa. Odotamme yhtiöltä noin 70 %:n osingonjakosuhdetta, joka on suhteellisen varovainen, mutta arviomme mukaan yhtiöllä on tavoitteena kasvattaa osinkoa tasaisesti isompien kertahyppyjen sijaan. Lähivuosien osinkovirta on pitkälti riippuvainen yhtiön tuloskehityksestä, joskin yhtiön tase ja maltillinen voitonjakosuhde antaa sille kohtuullisesti liikkumavaraa voitonjaon osalta myös heikommassa markkinassa.

OmaSäästöpankki nostaa ennusteissamme osinkoaan selvästi ensi keväänä johtuen rajusti kasvaneesta tuloksesta. Yhtiön voitonjakosuhde on kuitenkin varsin maltillinen, sillä OmaSp kykenee sektorin ainoana yhtiönä investoimaan valtaosan tuloksestaan takaisin liiketoimintaansa. Yhtiön tarinassa osingon merkitys onkin varsin vähäinen ja sijoittajien kannalta kiinnostavin asia on vahva tuloskasvu ja sen jatkuminen. Luonnollisesti tämä tuloskasvu tulee myös määrittämään osingonkasvun kulmakertoimen tulevina vuosina.

EAB Group on toteuttanut merkittävän tuloskäänteen viimeisen 18kk aikana ja yhtiön osingonmaksukyky on tämän myötä kohentunut selvästi. Odotammekin yhtiön korottavan edellisvuoden osinkoaan selvästi 0,11 euroon. Emme usko yhtiön jakavan koko tulostaan ulos osinkona, sillä yhtiön tase ei edelleenkään ole erityisen vahva ja vakavaraisuuden osalta liikkumavara on sektorilta seuraamiemme yhtiöiden alhaisin. Näin ollen vakavaraisuuspuskurien vahvistaminen onkin mielestämme myös osakkeenomistajien etu lyhyellä aikavälillä.

Aktian tulos on kehittynyt tänä vuonna hyvin ja yhtiön voitonjakopolitiikkana on jakaa 60-80 % tuloksestaan osinkoina. Vaikka Aktian vakavaraisuus onkin Taaleri-kaupan jälkeen edelleen vahva, uskomme yhtiön haluavan vahvistaa lähivuosina tasettaan hieman nykyisestä. Näin ollen odotamme voitonjakosuhteen olevan ensi keväänä tavoitehaarukan alalaidassa ja nousevan parin vuoden tähtäimellä kohti ylälaitaa. Osingon kasvu on ennusteissamme lähivuodet ripeää, kun sekä tulos että voitonjakosuhde kasvavat. Suurin riski liittyy Taaleri-integraation sekä uuden täsmennetyn strategian toteuttamiseen.

Alexandrian osalta odotamme osinkoon reipasta korotusta viime vuodesta johtuen erittäin hyvästä tuloskehityksestä. Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 70 % tuloksesta osinkoina ja pitää osinko jatkuvasti kasvu-uralla. Ennustamme osingon olevan tavoitetason alalaidassa, sillä kuluvan vuoden tulos on näkemyksemme mukaan poikkeuksellisen vahva kiitos hurjan strukturoitujen tuotteiden volyymin. Näin ollen, mikäli yhtiö haluaa varmistaa osingon kasvun myös tulevina vuosina, on voitonjaon pitäminen haarukan alalaidassa perusteltua. Lisäksi yhtiö haluaa varmasti kasvattaa taloudellista liikkumavaraansa yritysjärjestelyitä silmällä pitäen, sillä yhtiö on varsin avoimesti kertonut halustaan osallistua toimialan konsolidaatioon.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.