Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Suominen
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.25 EUR
Kurssi: 5.45 EUR
Kurssi hetkellä: 24.6.2021 - 6:40

Toistamme Suomisen lisää-suosituksemme ja 6,25 euron tavoitehintamme. Suominen on päässyt vaikeiden vuosien 2017-2019 jälkeen korkealentoon, minkä taustalla on koronapandemian kuitukankaiden kysynnälle antama merkittävä vetoapu ja yhtiön omat tehostus- ja kehitystoimet. Yhtiöllä on mielestämme edellytykset ylläpitää hyvää tuloskuntoa lähivuosina, mihin suhteutettuna osake on maltillisesti hinnoiteltu etenkin kassavirtapohjaisesti. Siten pidämme osakkeen osingosta ja arvostuskertoimien nousuvarasta muodostuvaa tuotto-odotusta hyvänä. Laaja raportti Suomisesta on luettavissa vapaasti täältä.

  • Valtaosin Amerikoista ja Euroopasta liikevaihtonsa kerryttävä Suominen on pyyhintäsegmenttiin keskittynyt kuitukankaiden valmistaja. Pyyhintään menevien kuitukankaiden kysyntä on kuluttajavetoista. Suomisen vuoden 2020 alussa julkistettu strategia nojaa jatkuvan tehokkuuden parantamisen lisäksi innovatiivisiin sekä ympäristöystävällisiin kuitukangastuotteisiin. Uusien tuotteiden (ts. alle 36 kk siten lanseerattujen) markkinoille tuonnista Suomisella on viime ajoilta myös hyvät näytöt, sillä tyypillisesti hyväkatteisten uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta on ollut peräti 25 %:n tasolla viime aikoina. Ylätason strategiaan kuuluu myös laajentuminen Aasiaan todennäköisesti yritysjärjestelyillä, mutta arviomme yhtiön kyttäävän oikeaa kohdetta kärsivällisesti taseeseen kertyneestä liikkumavarasta huolimatta. Keskeisimmät riskit yhtiön strategian kannalta ovat mielestämme raaka-aineiden hintojen nousu, normaaleissa olosuhteissa kireä kilpailu ja yksittäiset suuret asiakkaat.
  • Suomisen taloudelliset tavoitteet ovat vuosien 2020-2025 strategiakauden markkinoita nopeampi orgaaninen kasvu (vrt. kuitukankaiden volyymien odotetaan kasvavan Euroopassa ja Amerikoissa noin 3 % vuodessa), yli 12 %:n EBITDA-% vuoteen 2025 mennessä ja 40-80 %:n velkaantumisaste. Viimeisen vuoden poikkeuksellisen hyvässä toimintaympäristössä yhtiö ylitti kirkkaasti tavoitteet. Odotamme kysynnän hieman rauhoittuvan nykyisestä tasostaan koronarokotusten edetessä ja tällä hetkellä isossa kuvassa alitarjotulle markkinalle on tulossa myös uutta kapasiteettia. Siten odotamme Suomisen toimintaympäristön ja kilpailun normalisoituvan asteittain, mutta toisaalta arviomme Suomisen olevan hyvin asemoitunut strategiansa ja teknologiaportfolionsa puolesta vaativien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten lajien kysynnän kasvuun (vahva trendi kuluttajilta). Yhtiölle on valmistumassa myös tiettyjä investointeja H2’21:llä. Tätä kokonaiskuvaa ja tänä vuonna nousevia raaka-ainehintoja odotellen odotamme Suomisen oikaistun käyttökatteen yltävän yhtiön ohjeistuksen mukaisesti tänä vuonna noin viime vuoden tasolle ja pysyvän lähivuosina melko vakaana hyvällä tasolla.  
  • Suomisen ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 12x ja 14x sekä vastaavat EV/EBITDA-kertoimet noin 6x. Etenkin käyttökatepohjainen arvostus, joka kuvaa paremmin Suomisen hyvää kassavirtaa (2021e-2022e: P/FCFE 8x-10x) on mielestämme houkutteleva. Näin ollen kertoimien nousuvarasta ja noin 4 %:n osinkotuotosta muodostuva osakkeen tuotto-odotus on mielestämme hyvällä 10-15 %:n tasolla seuraavalle 12 kuukaudelle. Osakkeen aliarvostusta indikoivat myös DCF-malli ja löyhästi liitännäinen suhteellinen arvostus. Odotamme Suomisen arvostustason korjaavan ylöspäin, kun yhtiö osoittaa, että kohonneet raaka-ainehinnat ja koronapandemian asteittainen taittuminen eivät romahduta yhtiön marginaaleja.

 

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 458,9 472,3 488,8
- kasvu-% 11,5% 2,9% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 39,5 37,7 34,2
- EBIT-% 8,6% 8,0% 7,0%
EPS (oik.) 0,52 0,46 0,40
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 9,7 11,8 13,6
EV/EBITDA 5,5 5,6 5,6
Osinkotuotto-% 3,9% 4,0% 4,4%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Suominen on vuonna 1898 perustettu kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Amerikat ja Eurooppa, joista Amerikat on suurempi. Suominen on myös maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.