Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree: Tuloskasvua horisontissa

Analyytikon kommentti 31.05.2021 6:21 Tecnotree
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 0.86 EUR
Kurssi hetkellä: 31.5.2021 - 6:06

Toistamme osta-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 1,00 euroon (aik. 0,92 euroa) arvostuksessa olevaa nousuvaraa peilaten. Tecnotreen tarjoaman kysyntäajurit ovat terveitä, eikä yhtiön oman kilpailu- tai investointikyvyn tulisi rajoittaa kasvumahdollisuuksiin tarttumista. Pidämme osakkeen arvostusta edelleen perusteettoman matalana ja tarjolla olevaa tuotto/riski-suhdetta erittäin houkuttelevana.

Maantieteellinen asemoituminen tuo paljon mahdollisuuksia

Tecnotreen kohdemarkkinan tulevien vuosien kasvuvauhdin on arvioitu olevan yli 10 % vuodessa. Kasvun taustalla on mielestämme kaksi selvää pääajuria: 1) operaattoreiden ansaintojen siirtymiset perinteisistä viestintäratkaisuista kokonaan uusiin digitaalisiin palveluihin sekä 2) järjestelmäratkaisuiden pilvitransformaatio. Maantieteellisesti kasvun on puolestaan arvioitu olevan vauhdikkainta kehittyvillä talousalueilla näiden alueiden nopeaa väestönkasvua ja digitalisoitumista sekä operaattoreiden vauhdikkaasti muuttuvia liiketoimintatarpeita heijastellen. Kehittyvissä maissa toimivien operaattoreiden tekniset vaatimukset BSS-ratkaisuja kohtaan ovat korkeat, sillä alueiden asiakaskohtaiset liikevaihdot ovat tyypillisesti matalia ja operaattoreiden omat tuloksentekokyvyt vaativat taakseen sekä korkeat asiakasmassat että skaalautuvat ja joustavat hallintajärjestelmät. Tätä taustaa ja todistettua teknologista kilpailukykyä heijastellen pidämme Tecnotreen maantieteellistä asemoitumista sekä järkevänä että pitkällä aikavälillä mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia tuovana valintana.

Ennusteissa ei muutoksia

Tecnotree ei ole antanut ohjeistusta koko vuodelle edelleen akuuttina vaikuttavaa pandemiatilannetta ja sen kehittymiseen liittyviä riskejä mukaillen. Yhtiön alkuvuosi oli mainio, eikä toimintaympäristö arviomme mukaan ole myöskään viimeisen kuukauden aikana heikentynyt. Näin ollen emme ole tehneet muutoksia lyhyen tai pidemmän aikavälin ennusteisiimme. Tänä vuonna odotamme Tecnotreen liikevaihdon kasvavan 17 % 61,5 MEUR:oon aikaisemmin solmittujen kauppojen takapotkuisten tuloutumisten sekä hyvin etenevän uusmyynnin ajamana. Liikevoiton odotamme puolestaan kohoavan liikevaihdon kasvun, sen skaalautumisen ja kohdennettujen kasvuinvestointien jälkeen 23,7 MEUR:oon. Toimialan hyvää kasvunäkymää sekä Tecnotreen omaa kilpailukykyä peilaten odotamme kannattavan kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina. Tuloskehityksen kannalta keskeisimmät riskit liittyvät yhä 1) asiakkaiden investointien syklisyyteen, 2) kehittyvien markkinoiden epävakauteen (ml. kassavirran kotiuttaminen, 3) asiakasportfolion ylätason rakenteeseen sekä 4) omien investointien onnistumiseen.

Tuotto-odotus selvästi kaksinumeroinen

Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 14x ja 12x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 10x ja 8x. Nämä tasot ovat absoluuttisesti matalia, eivätkä ne mielestämme riittävällä tavalla huomioi yhtiön tämänhetkistä suoritustasoa ja pidemmän aikavälin potentiaalia. Maltillisesta arvostuksesta kielivät myös DCF-mallimme indikoima arvo, lähivuosien tuloskasvuodotuksiimme suhteutettu 0,9x PEG-kerroin sekä kapeasta verrokkiryhmästä saatava viitekehys. Arvostuskertoimien nousuvarasta ja odottamastamme tuloskasvusta muodostuva tuotto-odotus on mielestämme edelleen miltei kaksinkertainen suhteessa oman pääoman tuottovaatimukseen. Täten myös tuotto/riski-suhde säilyy erittäin houkuttelevana.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 61,5 68,2
- kasvu-% 12,3% 16,5% 10,9%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 23,7 28,3
- EBIT-% 35,2% 38,5% 41,5%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 14,0 11,8
EV/EBITDA 9,8 9,3 7,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).