Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 33.88 EUR
Kurssi hetkellä: 23.7.2021 - 7:30

UPM:n eilen julkistama Q2-raportti oli odotuksiamme parempi tuloksellisesti ja myös näkymät olivat lyhyellä tähtäimellä duurivoittoiset. Toistamme raportin jälkeen UPM:n lisää-suosituksemme ja nostamme yhtiön tavoitehintamme 35,00 euroon (aik. 34,00 €) raportin jälkeisiä lieviä positiivisia ennustemuutoksia peilaten. Lyhyellä tähtäimellä osake ei ole tulospohjaisesti halpa, mutta hyvä 4 %:n osinkotuotto ja suurinvestointien tuoma pitkän ajan merkittävä tuloskasvuvara pitävät mielestämme osakkeen tuotto-odotuksen niukasti riittävänä.

Yhtiö väänsi liikevaihtorivin kautta operatiivisen tuloksen yli ennusteiden

UPM:n liikevaihto kohosi Q2:lla sekä volyymien että hintojen ajamana takia 15 % 2384 MEUR:oon, mikä ylitti selvästi meidän ja markkinoiden ennusteet. Yhtiön oikaistu liikevoitto kohosi heikosta vertailukaudesta lähes 50 %  307 MEUR:oon, mikä vastaa vajaan 10 %:n ennusteylitystä. Divisioonista Biorefining jyräsi sellun ja sahatavaran hintojen nousun ansiosta reippaaseen tuloskasvuun ja yli ennusteiden, vaikka Uruguayn sellutehtaalla olikin Q2:lla vuosihuolto ja Lappeenrannan biojalostamolla tuntuva tuotantokatko. Kustannusinflaation kompensoinnissa erinomaisesti onnistunut Raflatac ylitti ennusteet ja ylsi vertailukauden kovalle tulostasolle. Plywood ja Energy paransivat noin ennusteiden mukaista vauhtia hyvissä markkinatilanteissa, kun taas Specialty Papersin lievä ja kulujen nousun aiheuttama tulospudotus oli odotettu. Pettymyksen puolelle jäi ainoastaan Communications Papers, joka putosi hieman ennusteita suuremmalle tappiolle sekä myyntihinnoista että kuluista kummunneen kannattavuuspaineen takia (kassavirta pysyi kuitenkin luultavasti plussalla). Alariveillä tuloslaskelmassa ei ollut yllätyksiä vaan UPM:n EPS nousi vertailukauden ja odotusten yläpuolelle 0,45 euroon Q2:lla.

Ennustemuutokset olivat etenkin lyhyessä päässä positiivisia

UPM nosti Q2-raportissaan koko vuoden ohjeistustaan ja odottaa nyt kuluvan vuoden oikaistun liikevoittonsa nousevan selvästi (aik. nousee) viime vuodesta. Yhtiö ohjeisti myös H2:n oikaistun liikevoiton ylittävän H1:n vastaavan luvun. Lisäksi yhtiö kertoi paperien hintojen nousevan H2:lle H1:ltä ja sellun keskihinnan olevan H2:lla korkeampi kuin H1:llä, kun taas maailman talouden kasvu pyrkii ajamaan myös kuluja ylös. Kokonaisuutena ohjeistuksen sanamuodot eivät olleet aiempiin ennusteisiimme nähden yllättäviä. Paperien hintojen nousun ohjeistaminen oli kuitenkin helpotus ja myös kannanotto sellun hintaan oli rohkaisevaa. Nostimme raportin jälkeen UPM:n lähivuosien oikaistun liikevoiton ennusteitamme kuluvalle vuodelle 10 % ja lähivuosille 2-5 %. Muutokset tulivat etenkin Biorefiningista, jossa lyhyen ajan hintaennusteemme nousivat hieman valuuttapohjaisista syistä ja korotimme myös Energyn ja Raflatacin ennusteitamme suotuisasti kehittyneitä markkinoita ja yksiköiden hyviä suorituksia heijastellen. Muilta osin muutokset olivat kokonaisuutena pienehköjä. Odotamme nyt UPM:n oikaistun liikevoiton kohoavan tänä vuonna parantuvaa talouden ja yhtiön omien toimien ajamana 36 % 1,3 miljardiin euroon. Lähivuosina arvioimme tulostason pysyvän lähes vakaana, kun tiettyjen tarjonnan rajoitteiden poistumisen myötä rauhoittuva sellumarkkina ja lievä kustannusinflaatio kompensoivat volyymikasvun ja tehostustoimien hyötyjä. Rakenteellista tason nousua tulokseen odotamme UPM:ltä vuosina 2024-2026, kun nykyaikataulun (ennallaan) mukaan H2’22:lla valmistuvat suurinvestoinnit Uruguayn sellutehtaaseen ja Saksan biojalostamoon on ajettu ylös. UPM:n pääriskejä ovat mielestämme globaali talous, kilpailu ja kustannusinflaatio.

Tuotto-odotus pysyy niukasti tuottovaatimuksen yläpuolella

UPM:n tulosarvostus on mielestämme lyhyellä tähtäimellä korkea, sillä ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat noin 18x ja 19x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x. Suhteellisesti arvostus on preemiolla verrokkiryhmään nähden. UPM:n isot ja kilpailukykyiset investoinnit (pl. suunnittelussa oleva biopolttoainelaitos) huomioon ottava DCF-mallimme arvo on nyt hieman kurssin yläpuolella reilussa 35 eurossa. Investoinneissa piilevä pitkän ajan potentiaali ja turvallinen 4 %:n osinkotuotto huomioiden UPM:n keskipitkän ajan tuotto-odotus on yhä niukasti tuottovaatimusta paremmalla puolella ja siten UPM säilyttää metsäsektorin suosikin asemansa.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 580,0 9 388,5 9 670,5
- kasvu-% -16,2% 9,4% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) 761,0 1 282,5 1 245,7
- EBIT-% 8,9% 13,7% 12,9%
EPS (oik.) 1,37 1,89 1,81
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 22,3 17,9 18,7
EV/EBITDA 12,7 11,2 10,9
Osinkotuotto-% 4,3% 3,8% 3,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen